LightAir: Delårsrapport januari - juni 2020

Report this content

(NGM: LAIR)

LightAir Delårsrapport januari - juni 2020.pdf

 
 • Orderingången för första halvåret uppgick till 21 336 TSEK (4 569), en förbättring med 16 767 TSEK

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 16 234 TSEK (4 905), en förbättring med 11 329 TSEK. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 11 263 TSEK (2 812), en förbättring med 8 451 TSEK 

 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för första halvåret uppgick till -3 266 TSEK (-4 777), en förbättring med 1 511 TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för andra kvartalet uppgick till -1 433 TSEK (-2 372), en förbättring med 939 TSEK
   
 • Resultat per aktie för första halvåret uppgick till -0,21 SEK (-0,27), en förbättring med 0,06 SEK. Resultat per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,10 SEK (-0,13), en förbättring med 0,03 SEK
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -1 888 TSEK (-6 059), en förbättring med 4 171 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick till -1 992 TSEK (-2 556), en förbättring med 564 TSEK
   
 • Health+-konceptet uppgår till cirka 100 abonnemang med intäkter om 62 TSEK per månad eller 744 TSEK per år. Antalet abonnemang ökar kontinuerligt.
   
 • Resultatet för första halvåret har belastats med temporära kostnader om cirka 1 MSEK för transport och logistik till följd av produktionsstopp i fabriken på grund av coronapandemin.
   
 • Lämnade marknadsföringsstöd om 2,1 MSEK (0) har belastat resultatet för första halvåret.
   
 • LightAir förvärvade den 30 december 2019 resterande 49 procent av LightAir CellFlow East AB (”CellFlow East”) samt utökade licenser och rättigheter avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier kopplade till bolagets verksamhet. Rörelseresultatet har under första halvåret belastats med betydligt högre avskrivningar, totalt cirka 2,3 MSEK (0,3), jämfört med motsvarande period föregående år avseende immateriella rättigheter från förvärvet av CellFlow East.
   
 • Styrelsen överväger att föreslå möjligheten att stärka kapitalbasen för att bredda produktutveckling och ytterligare intensifiera marknadsföring och försäljning. För att kunna genomföra detta planerar styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma för att erhålla ett bemyndigande att genomföra en emission om högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
 

Nyckeltal

apr - juni jan - juni jan - dec
Koncernen (TSEK) 2020 2019 2020 2019 2019
Nettoomsättning 11 263 2 812 16 234 4 905 12 107
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -1 433 -2 372 -3 266 -4 777 -858
Rörelseresultat -2 635 -2 546 -5 610 -5 125 -1 552
Resultat före skatt -2 837 -2 664 -5 886 -5 547 -2 859
Periodens resultat -2 837 -2 664 -5 886 -5 547 -2 859
Soliditet, % 59,1 75,5 59,1 75,5 65,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 992 -2 556 -1 888 -6 059 -13 365
Medelantalet medarbetare 5 5 5 5 5
 

Aktiedata

apr - juni jan - juni jan - dec
2020 2019 2020 2019 2019
Resultat per aktie, SEK -0,10 -0,13 -0,21 -0,27 -0,13
Eget kapital per aktie, SEK 1,01 0,98 1,01 0,98 1,23
Börskurs vid periodens slut, SEK 2,90 1,70 2,90 1,70 1,30
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 28 365 21 172 28 365 20 720 22 300
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 28 365 22 983 28 365 22 983 28 365
 

Nyckeltal - kvartalsöversikt

apr - juni jan - mars okt - dec juli - sep apr - juni
Koncernen (TSEK) 2020 2020 2019 2019 2019
Nettoomsättning 11 263 4 971 5 557 1 645 2 812
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -1 433 -1 833 6 159 -2 240 -2 372
Rörelseresultat -2 635 -2 975 5 986 -2 413 -2 546
Rörelsemarginal, % neg. neg. 96,5 neg. neg.
Resultat före skatt -2 837 -3 049 5 520 -2 832 -2 664
Periodens resultat -2 837 -3 049 5 520 -2 832 -2 664
Soliditet, % 59,1 65,6 65,7 67,4 75,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 992 104 -4 207 -3 100 -2 556
Medelantalet medarbetare 5 5 6 5 5
 

Lars Liljeholm, LightAirs VD, kommenterar

”Vi har alla under första halvåret 2020 påverkats av coronapandemin. På LightAir noterar vi att pandemin bidrar till ökad medvetenhet hos allmänheten om luftföroreningar, bakterier, virus, mögel och därmed sammanhängande hälsoproblem, som utgör ett av de större hoten för människors hälsa och välbefinnande. Denna växande medvetenhet skapar ökad efterfrågan för våra produkter, vilka oskadliggör luftburna virus (IonFlow redan i luften), hos både befintliga och nya distributörer. Vi är övertygande om att detta långsiktigt kommer betyda en ökad medvetenhet om och intresse för luftrening med inverkan på bland annat virus och mikrober. 

Försäljningstrenden för LightAir tog ett tydligt avstamp under fjärde kvartalet 2019 och har fortsatt under första halvåret av 2020. Första halvåret har även inneburit ett intensifierat marknads- och försäljningsarbete och en fortsatt omstrukturering av verksamheten. Lämnade marknadsföringsstöd (kostnader på cirka 2,1 MSEK under första halvåret) och intensifierad försäljning i kombination med coronavirusets framfart har resulterat i bolagets bästa försäljningsutveckling någonsin med en ökning på cirka 230 procent jämfört med första halvåret 2019. 

Men pandemin har också även för LightAir inneburit utmaningar såsom förseningar och temporärt ökade kostnader avseende produktion, leveranser och logistik, totalt cirka 1 MSEK för första halvåret 2020.

Sedan början av året har LightAir genomfört omprioriteringar av personalstyrkan för att uppnå en effektivare organisation med högre ambitionsnivå, ökat tempo och fokus på försäljning och marknadsanpassad produktutveckling. Försäljningsframgången är tydligast i Asien där medvetenheten om luftföroreningar, bakterier, virus och sammanhängande hälsoproblem är väsentligt högre än i Europa. I Kina är det näst intill en självklarhet att ha en luftrenare i sitt hem. Men vi ser nu även en markant förändring på övriga marknader, inte minst i Europa, som inneburit en ökad efterfrågan av våra produkter hos både befintliga och nya samarbetspartners. Även i Nordamerika har LightAir hittills i år haft högre orderingång än under de tre senaste åren sammanlagt. Uppdateringen av våra produkter, som ”IonFlow 2.0” påverkar också försäljningen positivt. 

Bearbetningen inom affärsområdet Professional tillsammans med några av de främsta facility-managementbolagen i Sverige fortgår framgångsrikt med tjänsten Health+, där kunden via abonnemang får hälsosammare luft med avsevärt lägre nivåer av föroreningar och virus. För LightAir betyder konceptet Health+ en mycket intressant ny affärsmodell med återkommande intäkter. LightAir har uppnått över 100 nya Health+ abonnemang. LightAir förväntar sig en ökande abonnentbas med fasta återkommande intäkter. Health+-abonnemangen har god lönsamhet och de befintliga abonnemangen genererar intäkter om drygt 60 TSEK/mån eller cirka 750 TSEK/år. Med en förväntad livslängd om minst fem år motsvarar dessa abonnemang ett intäktsvärde om 3,7 MSEK.

För kunderna leder Health+ till en förbättrad arbetsmiljö där arbetsgivarna ser ökad produktivitet, bättre välbefinnande och samtidigt uppnår väsentliga besparingar i form av minskad sjukfrånvaro utan större initiala investeringar. CellFlow och IonFlow i kombination utgör konceptet Health+, som utnyttjar LightAirs kompetens inom joniserande luftrening tillsammans med den konventionella fläkt-filter luftreningens fördelar. 

CellFlow Pro 900 som lanserades 2019 har imponerande prestanda jämfört med konkurrenter inom Professional-segmentet; rening av de minsta partiklarna (inklusive virus och mikrober), stort luftflöde för att effektivt och snabbt rengöra luften i stora lokaler med låga driftskostnader och låg ljudnivå. Tekniken möjliggör även smart och flexibel design, som gör att produkten kan placeras golvstående eller enkelt monteras i tak. CellFlow-produkterna arbetar med minimal miljöpåverkan genom den låga energiförbrukningen och genom filter med lång livstid tillverkade av återvunnet nordiskt papper. Produktprogrammet Professional förstärker LightAir nu med den något mindre CellFlow Pro 600. Denna produkt kommer väl till pass i exempelvis mindre kontors- eller hemmamiljöer, där något lägre kapacitet är fullt tillräcklig. 

Den minsta produkten i CellFlow-sortimentet, Mini 100, har LightAir uppgraderat med attraktivare finish. Produkten är i huvudsak framtagen i syfte att möta den växande efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre rum i hemmiljö, en liten produkt med höga prestanda kombinerat med låg ljudnivå, låg miljöpåverkan och trevlig design. Den är kraftfull nog att rena luften i ett sovrum på upp till 20 kvadratmeter, liten och smidig nog att ta med på resan för att säkerställa ren luft för en god natts sömn var du än befinner dig. Utan avkall på rening av de minsta partiklarna inklusive virus och mikrober.

Digital kommunikation och e-handel blir allt viktigare för LightAir då allt fler produkter säljs online. Vår egen e-handel har ökat med cirka 150 procent jämfört med första halvåret 2019 och den trenden vill vi behålla. Vi kommer att förstärka vår organisation och öka investeringar i digital marknadsföring med syfte att öka försäljningen på våra egna men även andras e-handelsplattformar som exempelvis Amazon. 

LightAir har nyligen genomfört en företrädesemission, som övertecknades till cirka 450 procent, vilket visar ett stort intresse för vår verksamhet. Det har inneburit att vi kunnat sätta igång teknik- och produktutveckling inom respektive marknadssegment. Styrelsen vill, mot bakgrund av vår position, emellertid öka kapaciteten att accelerera och bredda produktutveckling och ytterligare intensifiera marknadsföring, kommunikation och försäljning samt finansiera tillväxt av tillverkning och leveranser. 

LightAir har för avsikt att utöka satsningen på produktutveckling för att snarast bredda produktprogrammet. Med våra båda unika teknologier, CellFlow och IonFlow, har vi stor potential att utveckla produkter med enastående prestanda och attraktiv formgivning. Målsättningen är att vårt sortiment ska vara bäst i respektive kategori gällande ljudnivå, kapacitet, effektivitet och energiförbrukning i ett kompakt format, tilltalande design och miljövänlig konstruktion. Driftskostnad över tid kommer att vara avsevärt lägre än konkurrentprodukter eftersom inga förbrukningsprodukter kommer att behövas och med låg energiförbrukning i förhållande till prestanda.

LightAir har även påbörjat ett projekt inom ett för oss nytt segment med personliga portabla luftrenare. Det blir allt vanligare att man bär ansiktsmask för att förhindra luftföroreningar, virus, bakterier och andra mikrober att nå våra luftvägar. CellFlow-tekniken har goda förutsättningar och egenskaper för produkter inom detta område. För att kunna genomföra ovanstående kommer styrelsen kalla till extra bolagsstämma i syfte att ändra bolagsordningen för att dels ändra begränsningar avseende aktiekapital och antal aktier och dels besluta om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra ytterligare finansiering genom ökning av det totala antalet aktier med 20 procent.

Möjligheterna framåt ur LightAirs perspektiv har förmodligen aldrig varit så goda som under rådande förutsättningar. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med vår organisation fortsätta expandera verksamheten så att LightAir blir ett framgångsrikt, växande och lönsamt företag med medarbetare som trivs och med nöjda och välmående aktieägare.”
 

Verksamhet och resultat

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Årsstämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Peter Holmberg och Lars Liljeholm samt nyval av Ulf Lindstén. Bengt Holmqvist hade avböjt omval. Samtliga styrelseledamöter valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulf Lindstén valdes till styrelseordförande.
Två av LightAirs största aktieägare Göran Wikström och Alted AB träffade avtal om en kredit på ytterligare 2 MSEK för att finansiera den ökade produktionen som LightAirs försäljningsökning gav upphov till.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång
Den summerade orderingången hittills i år är drygt 21 MSEK.
LightAir har fått ett nytt patent godkänt av Patent- och registreringsverket, PRV, vilket har kungjorts och publicerats i Svensk Patenttidning 2020/24. Patentet ger LightAir utökat skydd för CellFlow-teknologin under 20 år.
LightAir avslutade den nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, och som godkändes av den extra bolagsstämman den 24 juni 2020. LightAirs företrädesemission blev kraftigt övertecknad med 447 procent.
Styrelsen överväger att föreslå möjligheten att stärka kapitalbasen med målsättning att bredda produktutveckling och ytterligare intensifiera marknadsföring och försäljning samt för att finansiera tillväxt i form av kapacitet för tillverkning och leveranser. Intresset för bolagets produkter har ökat under året. Utveckling av premiumprodukter för konsumentmarknad med CellFlow-teknologin har påbörjats och detta produktprogram skall breddas och nya produkter planeras, bland annat en personlig bärbar luftrenare. För att kunna öka tempot enligt ovanstående planerar styrelsen att kalla till extra bolagsstämma i syfte att dels ändra bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och antal aktier och dels ge styrelsen ett bemyndigande att genomföra en emission om högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
 

Nettoomsättning och resultat

Andra kvartalet
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 11 263 TSEK (2 812). Övriga rörelseintäkter om 0 TSEK (617) avser fakturerade kostnader avseende intresseföretagens verksamhet, varav försäljning och marknadsföring om 0 TSEK (0) och produktutveckling om 0 TSEK (617).
Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -2 635 TSEK (-2 546), en minskning med 89 TSEK. Rörelseresultatet har jämfört med motsvarande kvartal föregående år belastats med temporära kostnader för transport och logistik om 0,5 MSEK till följd av produktionsstopp i fabriken på grund av coronapandemin. Rörelseresultatet har även belastats med lämnade marknadsföringsstöd om 1,7 MSEK (0) och betydligt högre avskrivningar, totalt 1,2 MSEK (0,2), avseende immateriella tillgångar från förvärvet av CellFlow East.

Första halvåret

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 16 234 TSEK (4 905). Övriga rörelseintäkter om 0 TSEK (1 140) avser fakturerade kostnader avseende intresseföretagens verksamhet, varav försäljning och marknadsföring om 0 TSEK (0) och produktutveckling om 0 TSEK (1 140).
Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -5 610 TSEK (-5 125), en minskning med 485 TSEK. Rörelseresultatet har jämfört med motsvarande period föregående år belastats med temporära kostnader för transport och logistik om 1 MSEK till följd av produktionsstopp i fabriken på grund av coronapandemin. Rörelseresultatet har även belastats med lämnade marknadsföringsstöd om 2,1 MSEK (0) och betydligt högre avskrivningar, totalt 2,3 MSEK (0,3), avseende immateriella tillgångar från förvärvet av CellFlow East.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 28 696 TSEK (34 832). Soliditeten uppgick till 59,1 procent (65,7). Koncernens likvida medel uppgick till 434 TSEK (1 608).
Utöver likvida medel har koncernen vid första halvårets utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 1 889 TSEK (1 001).

Kassaflöde

Andra kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick till -1 992 TSEK (-2 556). Förbättringen jämfört med motsvarande kvartal föregående år är 564 TSEK och avser framförallt ökade avskrivningar av immateriella tillgångar.
Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten för andra kvartalet, -1 022 TSEK (0), avser investering i produktutveckling och uthyrningsutrustning. Det positiva resultatet från finansieringsverksamheten, 1 750 TSEK (-15), avser framförallt lån från aktieägare. Andra kvartalets kassaflöde uppgick till -1 264 TSEK (-2 571).

Första halvåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -1 888 TSEK (-6 059). Förbättringen jämfört med motsvarande period föregående år är 4 171 TSEK och avser framförallt ökade avskrivningar av immateriella tillgångar och minskade fordringar på intressebolag som förvärvades vid utgången av 2019 (not 2).
Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten för första halvåret, -1 036 TSEK (-1 194), avser framförallt investering i produktutveckling och uthyrningsutrustning. Det negativa kassaflödet för motsvarande period föregående år avser framför allt investering i intressebolag. Det positiva resultatet från finansieringsverksamheten, 1 750 TSEK (-15), avser framförallt lån från aktieägare. Första halvårets kassaflöde uppgick till -1 174 TSEK (-7 268).

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under första halvåret uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0). Investeringar i uthyrningsutrustning under första halvåret uppgick till 466 TSEK (0). Försäljning och utrangering av uthyrningsutrustning uppgick till 0 TSEK (0).
Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick för kvartalet till 771 TSEK (0), 0 TSEK (0) respektive 0 TSEK (0). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LightAir-koncernen var till utgången av 2019 delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; CellFlow East och LightAir CellFlow West AB (”CellFlow West”). Genom förvärvet av den resterande andelen i CellFlow East den 30 december 2019 blev bolaget ett helägt koncernbolag (not 2). CellFlow East redovisades således under 2019 som intresseföretag och vid utgången av 2019 som koncernbolag endast i koncernens balansräkning. CellFlow West redovisas fortsatt som intresseföretag i koncernen. CellFlow-bolagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Fakturerade kostnader av LightAir avseende intresseföretagens verksamhet uppgick till 0 TSEK (1 140), varav försäljning och marknadsföring 0 TSEK (0) och produktutveckling 0 TSEK (1 140). Utgifter för produktutveckling har till största del aktiverats i balansräkningen. Resultatet från intresseföretagen, -2 TSEK (-105), motsvarar koncernens andel av deras resultat. Koncernens andelar i intresseföretaget CellFlow West uppgick till 115 TSEK (117) vid första halvårets utgång. 
På intresseföretaget CellFlow West hade koncernen vid första halvårets utgång långfristiga fordringar om 1 100 TSEK (1 301) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 0 TSEK (44). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid första halvårets utgång till 42 548 221,50 SEK (34 474 081,50), fördelat på 28 365 481 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB). Den 30 juni 2020 var aktiekursen 2,90 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 82,3 MSEK.

Medarbetare

 Medelantalet medarbetare under första halvåret var 5, detsamma som motsvarande period föregående år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2019.

Moderbolaget
Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB.
Genom förvärvet av den resterande andelen i det tidigare intresseföretaget CellFlow East den 30 december 2019 blev bolaget ett helägt koncernbolag. CellFlow East ingår således som koncernbolag endast i koncernens balansräkning per den 31 december 2019 och inte i koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys för 2019. Not 2 innehåller en mer fullständig beskrivning av förvärvet.

Kommande rapporttillfällen

LightAir övergår till halvårsrapportering från och med andra halvåret 2020.

Bokslutskommuniké januari – december 2020     25 februari 2021
Delårsrapport januari – juni 2021                          27 augusti 2021

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

LightAir Delårsrapport januari - juni 2020.pdf
 

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 09:45 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

För LightAir betyder konceptet Health+ en mycket intressant ny affärsmodell med återkommande intäkter. LightAir har uppnått över 100 nya Health+ abonnemang. LightAir förväntar sig en ökande abonnentbas med fasta återkommande intäkter
Lars Liljeholm, VD i LightAir
CellFlow Pro 900 har imponerande prestanda jämfört med konkurrenter inom Professional-segmentet; rening av de minsta partiklarna (inklusive virus och mikrober), stort luftflöde för att effektivt och snabbt rengöra luften i stora lokaler med låga driftskostnader och låg ljudnivå
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Möjligheterna framåt ur LightAirs perspektiv har förmodligen aldrig varit så goda som under rådande förutsättningar
Lars Liljeholm, VD i LightAir