LightAir: Delårsrapport januari - juni 2021

Report this content

(NGM: LAIR)

LightAir Delårsrapport januari - juni 2021

 
 • Orderingången för första halvåret uppgick till 7 600 TSEK (21 336). Orderboken vid halvårsskiftet uppgick till 4 289 TSEK (4 375), varav 1 589 TSEK (474) i abonnemangsintäkter kommande tolv månader.

  • Health+-konceptet uppgick vid halvårsskiftet till 285 abonnemang (60) med intäkter om 132 TSEK (39) per månad eller 1 589 TSEK (474) per år.
    
 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 8 588 TSEK (16 234).
   
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för första halvåret uppgick till -6 312 TSEK (-3 266).
   
 • Resultat per aktie för första halvåret uppgick till -0,19 SEK (-0,21).
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -7 590 TSEK (-1 888).
 

Nyckeltal

jan - juni jan - dec
Koncernen (TSEK) 2021 2020 2020
Nettoomsättning 8 588 16 234 27 665
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -6 312 -3 266 -6 281
Rörelseresultat -8 998 -5 610 -11 176
Resultat före skatt -8 977 -5 886 -11 859
Periodens resultat -8 977 -5 886 -11 859
Soliditet, % 88,8 59,1 88,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 590 -1 888 -12 110
Medelantalet medarbetare 7 5 5
 

Aktiedata

jan - juni jan - dec
2021 2020 2020
Resultat per aktie, SEK -0,19 -0,21 -0,36
Eget kapital per aktie, SEK 1,22 1,01 1,41
Börskurs vid periodens slut, SEK 3,45 2,90 5,00
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 46 372 28 365 32 568
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 46 372 28 365 46 372
 

Nyckeltal - halvårsöversikt

jan - juni juli - dec jan - juni juli - dec jan - juni
Koncernen (TSEK) 2021 2020 2020 2019 2019
Nettoomsättning 8 588 11 431 16 234 7 202 4 905
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -6 312 -3 015 -3 266 3 919 -4 777
Rörelseresultat -8 998 -5 566 -5 610 3 573 -5 125
Resultat före skatt -8 977 -5 973 -5 886 2 688 -5 547
Periodens resultat -8 977 -5 973 -5 886 2 688 -5 547
Soliditet, % 88,8 88,2 59,1 65,7 75,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 090 -10 222 -1 888 -7 307 -6 059
Medelantalet medarbetare 7 5 5 6 5
 

Lars Liljeholm, LightAirs VD, kommenterar

Lovande omställning pågår

”År 2021 har fortsatt i pandemins tecken, även om  vaccinationer påbörjats och genomförts i stor utsträckning och vi närmar oss det nya normala. Efter en markant ökad efterfrågan i luftrenarbranschen under första halvåret 2020 har denna avtagit och återgått till en mer normaliserad nivå de efterföljande två halvåren. 

Strategisk inriktning på abonnemangsförsäljning
Samtidigt har vår strategiska omställning till att fokusera på den kommersiella sektorn utvecklats mycket positivt under det inledande halvåret. Antalet tecknade abonnemang gällande vårt koncept LightAir Health+, med ren luft i abonnemangsform, har löpande fördubblats ungefär var sjätte månad sedan januari 2020. Då allt fler kontor och skolor nu öppnar upp ser vi  positivt på att lyckas uppehålla denna trend  över en längre tid. Därutöver fokuserar vi på en internationell expansion genom att tillsammans med distributörer lansera erbjudandet på fler marknader i framför allt Europa, med Tyskland och Storbritannien som initialt prioriterade nyckelmarknader. 

Abonnemangsförsäljning ger en initialt lägre fakturering, men  ett betydligt högre värde över abonnemangens livslängd jämfört med motsvarande antal sålda produktenheter.
Med ett större fokus på abonnemang påverkas LightAirs fakturering initialt negativt, men ger över tiden en ökad stabilitet genom starkare löpande intäkter med högre lönsamhet från befintliga och nya abonnemang. Orderingången första halvåret 2021 var 7,6 MSEK, i överensstämmelse med den rekyl vi sett på den globala marknaden och den nya strategi som vi nu implementerar.  

Negativt resultat med långsiktig tillväxt i sikte 
Första halvåret 2021 har inneburit väsentliga aktiviteter genom fortsatta investeringar i omstrukturering och framåtriktade satsningar. Totalt sett redovisar vi ett negativt resultat om 9 MSEK för halvåret, vilket främst förklaras av den beskrivna strategiska omställningen med sikte på en stabil och långsiktigt lönsam tillväxt. Därtill har ökningar i transport- och logistikkostnader med upp till 500 procent påverkat mycket, varför vi vidtagit åtgärder som kommer ge effekt under andra halvåret. Vi har även agerat och gjort investeringar för att parera rådande komponentbrist för att vi skall kunna leverera vid ökad efterfrågan. 

Virus igår, idag och i morgon
FÖREBYGGA är det magiska ordet. Virus är ett faktum som måste accepteras idag och i framtiden. Fakta är även att vissa virus är värre än andra. Att skapa nya vacciner och tillhandahålla effektiva läkemedel är av stor betydelse för oss som samhälle.

Nu är det hög tid att lägga till teknologi till denna vapenarsenal, och se till att den tar en strategisk roll i försvarsmixen för att minska infektioner genom att motverka spridning av virus och därmed mildra negativa effekter. Medan ett vaccin är utvecklat och utformat för att fungera på ett specifikt virus kan teknik erbjuda bredare lösningsmöjligheter och skydd mot flera olika virus. IonFlow har undersökts vetenskapligt och konstaterats ha en klar virushämmande effekt både i luften och på ytor, gällande en mängd virus inklusive pseudovirus av sars-cov-2 som orsakar sjukdomen covid-19. Detta är en fördel som ytterst få andra aktörer kan erbjuda.

Teknik är inte svaret med stort S, men bör helt klart vara en del av en bredare lösning för att förbättra vårt skydd och förhindra framtida pandemier. Genom LightAir IonFlow kan det läggas till ytterligare ett lager av säkerhet, där man även inkluderar aktiva och preventiva åtgärder snarare än att strikt fokusera på reaktiva insatser.

Vidareutveckling av erbjudande och kanaler
Vårt erbjudande, inklusive LightAir Health+, baseras på två ledande och patenterade teknologier. Dels den innovativa IonFlow-teknologin med dess vetenskapligt belagda bevis gällande hur virus oskadliggörs kontinuerligt och redan i luften utan att passera någon typ av filter. Den tillkommande CellFlow-teknologin avskiljer virus, föroreningar och ultrafina partiklar med hela 99,99 procents effektivitet med marknadsledande prestanda gällande ljudnivå, energiförbrukning och driftskostnad. 

Under 2021 fortgår utveckling av ett antal nya produkter vilka avser gynna såväl direktförsäljning till konsumenter som det betydligt nyare kommersiella segmentet. Att kontinuerligt bredda och förfina produktprogrammet är av största vikt för LightAirs framtida tillväxt. I samarbete med en av Sveriges ledande formgivare och teknisk expertis pågår utveckling av nästa generation luftrenare. Samtidigt pågår utvecklingsprojekt mot hållbarare produkter genom ett tvättbart filter till vår CellFlow-teknologi. Det innebär att filtret fungerar under hela produktens livslängd och ej behöver bytas ut för bibehållen effektivitet.

Rekryterar säljresurser
LightAir fortsätter att rekrytera och stegvis utöka personalstyrkan utifrån våra expansionsplaner och målsättningar. Generellt sett har personalstyrkans sammansättning under senaste året anpassats för att uppnå en effektivare organisation med hög ambitionsnivå, ökat tempo och allt tydligare fokus på försäljning, digital marknadsföring och marknadsanpassad produktutveckling. I skrivande stund intensifieras försäljningsarbetet genom tillsättandet av ytterligare säljresurser med fokus på det kommersiella segmentet och den nordiska hemmamarknaden.

Aktivt byggande av vår egen framtid
Sammanfattningsvis fortlöper LightAirs strategiska omställning enligt plan och tillväxtstrategin lovar gott. Tilltron på framtiden är stark inom organisationen då vi idag har många pusselbitar på plats för att öka stabiliteten och bygga ett allt framgångsrikare bolag. Våra teknologier ligger väl i tiden och har grundläggande konkurrensfördelar, inte minst på de strategiskt utvalda marknader vi framgent fokuserar på.

Kortsiktigt kommer dock omställningen till ökat fokus på abonnemangsförsäljning temporärt påverka oss negativt redovisningsmässigt, men på sikt handlar det om raka motsatsen ekonomiskt sett. Vi ser fram mot att arbeta vidare med denna strategi som får ett bra gensvar av marknaden och som kommer utgöra grundfundamentet till ett lönsamt och starkt bolag.”

 

Verksamhet och resultat

Belopp inom parentes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under första halvåret

Djurgården Hockey valde att installera luftreningssystemet LightAir Health+ för sin elitverksamhet inom herr-, dam- och juniorhockey. Luftreningen installerades för att täcka samlingslokaler, omklädningsrum och gym.

LightAir mottog beställning av en stor installation av luftrenare och virushämmare inom affärsområdet Professional Solutions. Amerikanska skolan i Bukarest beställde en lösning med luftreningskapacitet om cirka 100 000 m3/h, med kompletterande virushämmande teknologi motsvarande mer än 300 klassrum.

Svenska Konståkningsförbundet satsade på LightAirs lösning för ren och virusfri luft på konståknings-VM i Globen i Stockholm, ett mästerskap i pandemins tidevarv som innebar många utmaningar för organisatörerna. En tillfällig installation för en förbättrad inomhusluft, genom såväl aktiv virusbekämpning som luftrening, installerades därför och var i bruk under VM-veckan.

Forskningsinstitutet IrsiCaixa har genomfört tester och framlagt rapport som påvisar att LightAirs teknologi IonFlow, i droppform på ytor, oskadliggör pseudovirus där man kopierat egenskaper hos SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2. Detta bevis kan nu läggas till den sjuåriga vetenskapliga studien från Karolinska Institutet som tidigare visat på teknologins effektivitet mot luftburet virus och hur den kraftigt reducerar smittspridning.

Enskilda Gymnasiet tecknade utökad prenumeration på ren och virusfri luft. LightAirs strategiska fokus på försäljning av luftrening gentemot kontor och skolor i Sverige fortlöper och visar resultat. Erbjudandet LightAir Health+ ger ren och virusfri luft och erbjuds i Sverige främst som en prenumerationstjänst. Antalet prenumerationer växer kontinuerligt.

Två nya distributionsavtal har slutits gällande LightAirs satsning på försäljning gentemot företag på nyckelmarknader i Tyskland och Storbritannien. Avtalen är direkta resultat av strategisk satsning att nå ut med erbjudande kring ren och virusfri luft till kontor och skolor, vilket redan visat styrka på den svenska hemmamarknaden.

Väsentliga händelser efter första halvårets utgång

Den summerade orderingången hittills för 2021 är 8,1 MSEK.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 8 588 TSEK (16 234).

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -8 998 TSEK (-5 610). Försämringen med 3 388 TSEK avser framför allt minskad omsättning och tillsättande av ytterligare säljresurser.

Health+-konceptet hade intäkter för första halvåret på 954 TSEK (139). Ökningen beror primärt på ökat antal abonnemang. Antalet abonnemang uppgick vid ingången av första halvåret till 160 (5) och vid utgången av halvåret till 285 (60).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 56 359 TSEK (65 369). Soliditeten uppgick till 88,8 procent (88,2). Koncernens likvida medel uppgick till 12 343 TSEK (21 186).

Utöver likvida medel har koncernen vid första halvårets utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 0 TSEK (0).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -7 590 TSEK (-1 888). Försämringen jämfört med motsvarande halvår föregående år är 5 702 TSEK och avser framför allt ökad kapitalbindning i varulager. Minskat kassaflöde från den löpande verksamheten har i hög grad motverkats av minskad kapitalbindning i kundfordringar, då båda är effekter av minskad nettoomsättning. Den kraftiga ökningen i kapitalbindning för varulager bedöms vara temporär.

Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten för första halvåret, -1 220 TSEK (-1 036), avser framför allt investeringar i produktutveckling och uthyrningsutrustning. Det negativa resultatet från finansieringsverksamheten, -33 TSEK (1 750), avser kostnader för nyemissioner genomförda föregående år. Första halvårets kassaflöde uppgick till -8 843 TSEK (-1 174).

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under första halvåret uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0). Investeringar i uthyrningsutrustning under första halvåret uppgick till 511 TSEK (466). Försäljning och utrangering av uthyrningsutrustning uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick för första halvåret till 702 TSEK (771), 0 TSEK (0) respektive 0 TSEK (0). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretaget enligt nedan.

Intresseföretag

LightAir-koncernen är delägare i ett bolag för att utveckla, kommersialisera och sälja CellFlow-teknologin i Nordamerika; LightAir CellFlow West AB (”CellFlow West”). CellFlow West redovisas som intresseföretag i koncernen. CellFlow West har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagets verksamhet. Fakturerade kostnader av LightAir avseende intresseföretagets verksamhet uppgick till 0 TSEK (0). Resultatet från intresseföretaget, -2 TSEK (-2), motsvarar koncernens andel av intresseföretagets resultat. Koncernens andelar i CellFlow West uppgick till 112 TSEK (115) vid första halvårets utgång. På CellFlow West hade koncernen vid första halvårets utgång långfristiga fordringar om 0 TSEK (1 100) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 1 500 TSEK (0). Alla koncernens transaktioner med intresseföretaget har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid första halvårets utgång till 69 558 420 SEK (42 548 221,50), fördelat på 46 372 280 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB). Den 30 juni 2021 var aktiekursen 3,45 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 160,0 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under första halvåret var 7, att jämföra med 5 motsvarande period föregående år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2020.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LightAir CellFlow East AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB.

Kommande rapporttillfällen

LightAir tillämpar halvårsrapportering.

Bokslutskommuniké januari – december 2021                       25 februari 2022
Delårsrapport januari – juni 2022                                            26 augusti 2022

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

 

LightAir Delårsrapport januari - juni 2021
 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 08:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Abonnemangsförsäljning ger ett betydligt högre värde över abonnemangens livslängd jämfört med motsvarande antal sålda produktenheter.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Våra teknologier ligger väl i tiden och har grundläggande konkurrensfördelar, inte minst på de strategiskt utvalda marknader vi fokuserar på.
Lars Liljeholm, VD i LightAir