LightAir: Delårsrapport januari - mars 2019

Report this content

(NGM: LAIR)

 

LightAir Delårsrapport januari - mars 2019

 

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 2 093 TSEK (4 992), en minskning med 2 899 TSEK
     
  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för första kvartalet uppgick till -2 405 TSEK (310), en minskning med 2 715 TSEK
  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -2 579 TSEK (-1), en minskning med 2 578 TSEK
  • Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till -2 883 TSEK (-224), en minskning med 2 659 TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till -3 503 TSEK (-5 045), en förbättring med 1 542 TSEK

 

Nyckeltal          
  jan - mar   jan - dec
Koncernen (TSEK) 2019 2018     2018
           
Nettoomsättning 2 093 4 992     10 771
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -2 405 310     -6 030
Rörelseresultat -2 579 -1     -7 275
Resultat före skatt -2 883 -224     -8 117
Periodens resultat -2 883 -224     -8 117
Soliditet, % 78,7 39,2     80,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 503 -5 045     -14 896
Medelantalet medarbetare 5 6     6

 

Aktiedata          
  jan - mar   jan - dec
  2019 2018     2018
           
Resultat per aktie, SEK -0,14 -0,02     -0,60
Eget kapital per aktie, SEK 1,24 0,90     1,37
Börskurs vid periodens slut, SEK 1,80 2,94     1,95
Genomsnittligt antal aktier (tusental)1 20 267 12 358     13 632
Antal aktier vid periodens slut (tusental)1 20 267 12 358     20 267

1) Beräkningen är exklusive det antal aktier som kommer att utges i samband med konvertering av konvertibelt lån (se not 2).

 

Nyckeltal - kvartalsöversikt          
  jan - mar okt - dec juli - sep apr - juni jan - mar
Koncernen (TSEK) 2019 2018 2018 2018 2018
           
Nettoomsättning 2 093 1 629 1 535 2 615 4 992
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -2 405 -2 304 -2 380 -1 656 310
Rörelseresultat -2 579 -2 615 -2 692 -1 967 -1
Resultat före skatt -2 883 -2 815 -2 901 -2 177 -224
Periodens resultat -2 883 -2 815 -2 901 -2 177 -224
Soliditet, % 78,7 80,7 25,1 36,1 39,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 503 -7 706 -19 -2 126 -5 045
Medelantalet medarbetare 5 6 5 5 6

 

Mikael Pérez, LightAirs VD, kommenterar

”Under första kvartalet 2019 låg fullt fokus på de kommande lanseringarna av nya produktlinjer och affärsområden. Efter ett intensivt utvecklingsarbete under 2018 är grunden lagd inför de kommande lanseringarna där fokus nu ligger på kommunikation, försäljning och affärsutveckling.

I januari levererades den första ordern med AgroPro, en aktiv virushämmare som riktas mot en mycket stor marknad inom flera typer av djuruppfödning och hästsport. LightAir börjar med att fokusera på hästsport i hemmamarknaden, Sverige, med ambitionen att under andra halvåret expandera först inom Norden och senare till utvalda europeiska marknader. Potentialen är stor och bara i Sverige finns det idag 355 000 hästar varav 55 000 är i aktiv träning inom trav, galopp och ridsport. Djuruppfödning utförs i allt högre grad inomhus och som en följd av det ökar behovet av att kunna kontrollera luftburen virusspridning. Mottagandet av AgroPro hos några av Sveriges absolut mest framgångsrika travtränare har varit väldigt positivt, med tydliga indikationer på att hästarna håller sig friska vilket ökar antalet tränings- och tävlingsdagar. 

Under detta andra kvartal lanseras den första modellen ur CellFlow-serien; CellFlow Pro 900. Den är inriktad mot Professional-segmentet. CellFlow-teknologin kombinerar LightAirs kompetens inom joniserande luftrening med den konventionella fläkt-filter luftreningens fördelar i att driva och rena stora luftflöden snabbt. CellFlow Pro 900 har imponerande prestanda jämfört med konkurrenter inom Professional-segmentet; stort luftflöde för att effektivt och snabbt rengöra luften i stora lokaler med låga driftskostnader och låg ljudnivå. Tekniken möjliggör även smart design som gör att produkten kan placeras golvstående eller enkelt monteras i tak. CellFlow-produkterna arbetar med minimal miljöpåverkan genom den låga energiförbrukningen men även genom Long Life-filter producerad av återvunnen nordisk skogsråvara.     

Inom Professional ser LightAir en stor potential i att tillgodose behovet av en hälsosammare arbetsmiljö. LightAir kan genom kombinationen av våra två produktfamiljer, CellFlow och IonFlow, erbjuda effektiv och snabb luftrening i stora lokaler och samtidigt ta hand om virussmitta direkt i luftmiljön. 2019 lanseras tjänsten Health+, frisk luft som en service. Prenumeranten får en ren luft fri från föroreningar och virus. Med en hälsosammare arbetsmiljö kan arbetsgivare öka produktiviteten och samtidigt uppnå väsentliga besparingar i sjukfrånvaron. Tjänsten Health+ har tagits fram under första kvartalet efter samtal med både mindre och stora företag och organisationer främst i Sverige, men även i tät dialog med LightAirs internationella distributörer. Tjänsten är ett svar på utmaningen för kunden att underhålla produkterna över tid för optimal prestanda, men den underlättar även köpbeslutet då Health+ erbjuds utan kapitalbindning och med korta bindningstider. Serviceupplägget Health+ har gett väldigt positiv respons bland distributörer och potentiella kunder.

Utvecklingsarbetet fortskrider inom LightAirs erbjudande till konsumentmarknaden, Mini. Den första modellen ur CellFlow-serien lanseras under hösten. Under första kvartalet har produkten finslipats och lanseringsplaner har diskuterats med samtliga partners och distributörer. Mini är framtagen för att möta den växande efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre rum i hemmiljö, en liten produkt med väldigt stark prestanda kombinerad med låg ljudnivå, låg miljöpåverkan och smart design. Kraftfull nog att rena luften i ett sovrum på upp till 10 kvadratmeter, liten nog att smidigt ta med på resan och säkerställa frisk luft för en god natts sömn var du än befinner dig.

Inom LightAirs erbjudande till konsumentmarknaden pågår ett arbete med ompositionering av kommunikationen kring den befintliga IonFlow-serien. IonFlow är en unik luftrenare med stora hälsofördelar för konsumenter med specifika hälsoproblem och förhöjd känslighet mot de minsta partiklarna, som till exempel astmatiker. IonFlows unika förmåga att neutralisera virus redan i luften har också stora fördelar för konsumenter med lågt immunförsvar, bland andra barn och äldre. IonFlows erbjudande till dessa konsumentgrupper behöver göras tydligare och riktas skarpare. I samband med detta kommunikationsarbete ses hela varumärkeskommunikationen över och en omarbetad hemsida planeras att färdigställas under andra kvartalet.    

Kommunikationsarbetet görs även med tanke på den stundande nylanseringen av varumärket LightAir i Kina. Nylanseringen av varumärket sker i samband med lansering av CellFlow-serien för konsumentmarknaden men innefattar även IonFlow-serien. Med varumärket LightAir möjliggörs lansering via de stora kinesiska e-handelsplattformarna. I kombination med lanseringen av Mini är potentialen stor att träffa rätt på den stora kinesiska konsumentmarknaden.

Första kvartalet 2019 inledde ett spännande år för LightAir, med lansering av nya produktlinjer och affärsområden och planering av nya lanseringar i viktiga marknader. Parallellt fortskred utvecklingsarbetet kring produktlanseringar för 2020 och framåt. Grunden läggs nu för ett LightAir med stor kommersiell potential både under 2019 och kommande år.”

 

LightAir framåt

Lansering CellFlow Professional
Under andra kvartalet lanseras CellFlow Pro 900, den första produkten i CellFlow-serien, framtagen för kommersiellt bruk. CellFlow Pro 900 erbjuder effektiv luftrening och kapacitet för stora utrymmen med betydligt lägre energiförbrukning, driftskostnader och ljudnivå än befintliga konkurrenter. I kombination med IonFlow för kommersiellt bruk erbjuder LightAir effektiv luftrening och skydd mot virussmitta för arbetsplatser, förskolor, sjukhus med mera. Lanseringen sker först i Sverige och Europa tillsammans med utvalda befintliga distributörer.

Lansering Health+ / Hälsa+
LightAir lanserar under 2019 det unika erbjudandet Health+, frisk luft via prenumeration. Genom Health+ tillhandahåller LightAir en kostnadseffektiv och problemfri lösning för att radikalt minska smittspridning och levererar samtidigt en luft fri från pollen, mögelsporer, trafikföroreningar och partiklar från skrivare med mera. En konservativ bedömning är att Health+ kan reducera sjukfrånvaron med upp till 20 procent för en ökad effektivitet och betydande kostnadsbesparingar.

Lansering CellFlow konsumentserie
Den första produkten ur CellFlow-serien för konsumentmarknaden lanseras under andra halvåret 2019. Mini, en produkt framtagen för att möta den växande efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre rum i hemmiljö, är en liten produkt med väldigt stark prestanda kombinerad med låg ljudnivå, låg miljöpåverkan och smart design. Kraftfull nog att rena luften i ett sovrum på upp till 10 kvadratmeter, liten nog att smidigt ta med på resan och 
säkerställa frisk luft för en god natts sömn var du än befinner dig. Lanseras först via distributörsnätverk i de asiatiska konsumentmarknaderna för att sedan under hösten lanseras i Europa och Norden.

Nylansering Kina
Konsolideringen av LightAirs varumärkesportfölj innebär att bolaget nylanserar under varumärket LightAir på den kinesiska marknaden. Nylanseringen av varumärket sker i samband med lansering av CellFlow-serien för konsumentmarknaden. Med varumärket LightAir möjliggörs lansering via de stora kinesiska e-handelsplattformarna. I kombination med lanseringen av Mini är potentialen stor att träffa rätt på den stora kinesiska konsumentmarknaden.

Förstärkningar inom team och försäljningsnätverk
För att säkerställa LightAirs kapacitet inom särskilt försäljning och marknadsföring pågår flera rekryteringar. I försäljningsnätverket förs flertalet dialoger med nya potentiella partners både i distributörsled och återförsäljarled i utvalda marknader.

Fördjupat samarbete kring produktutveckling
Utvecklingsarbetet inför kommande lanseringar fortskrider, där det största fokuset 2019 ligger på det utvidgade sortimentet av CellFlow för konsumentmarknaden. Ytterligare produkter i CellFlow-serien planeras att lanseras under 2020 och följande år.

 

Verksamhet och resultat

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Mikael Pérez tillträdde som VD och ersatte Joakim Hansson. Mikael Pérez verkade tidigare som bolagets tillförordnade VD utöver anställningen som bolagets försäljnings- och marknadschef.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter första kvartalets utgång.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 2 093 TSEK (4 992). Övriga rörelseintäkter om 523 TSEK avser fakturerade uppdrag avseende produktutveckling till intresseföretagen. Övriga rörelseintäkter för motsvarande kvartal föregående år avser erhållet skadestånd om 791 TSEK genom förlikning med ett företag som under 2013 och 2014 har levererat felaktiga elektroniska komponenter.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -2 579 TSEK (-1). Minskningen med 2 578 TSEK förklaras främst av minskad nettoomsättning och ökade kostnader för försäljning och marknadsföring för att förbereda för de nya produktlanseringarna.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 25 033 TSEK (27 714). Soliditeten uppgick till 78,7 procent (80,7). Koncernens likvida medel uppgick till 6 167 TSEK (10 864).

Utöver likvida medel har koncernen vid periodens utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 0 TSEK (0).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till -3 503 TSEK (-5 045) och avser till stor del periodens resultat. Förbättringen jämfört med motsvarande kvartal föregående år är 1 542 TSEK trots ett försämrat resultat. Förbättringen förklaras av att kassaflödet för motsvarande kvartal föregående år påverkades negativt genom en temporär betydande ökning av rörelsekapitalet, ca 5 MSEK, framförallt avseende minskning av kortfristiga skulder, varav ca 2 MSEK avsåg återbetalning av utnyttjad checkräkningskredit. Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten för första kvartalet, 1 194 TSEK (0), avser framförallt investering i intressebolag. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten för första kvartalet föregående år avser erhållande av konvertibelt lån. Första kvartalets kassaflöde uppgick till -4 697 (3 025).

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under första kvartalet uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick för första kvartalet till 0 TSEK (0), 0 TSEK (0) respektive 0 TSEK (0). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LightAir-koncernen är delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB. Dessa två bolag redovisas som intresseföretag i koncernen. Intresseföretagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Under första kvartalet och motsvarande period föregående år har intresseföretagen enbart bedrivit produktutveckling vars utgifter om 523 TSEK (0) debiterats av koncernen och till största del aktiverats. Resultatet från intresseföretagen, -99 TSEK (-6), motsvarar koncernens andel av deras resultat. Koncernens andelar i intresseföretagen uppgick till 414 TSEK (599). På intresseföretagen har koncernen långfristiga fordringar om 3 701 TSEK (2 301) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 7 773 TSEK (5 322). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 30 400 293 SEK (18 536 764,50), fördelat på 20 266 862 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie är listad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 31 mars 2019 var aktiekursen 1,80 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 36,5 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under perioden var 5, att jämföra med motsvarande period föregående år då medelantalet var 6.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2018.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – juni 2019                              29 augusti 2019
Delårsrapport januari – september 2019                   7 november 2019
Bokslutskommuniké januari – december 2019          20 februari 2020

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

 

LightAir Delårsrapport januari - mars 2019

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019 kl. 12:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

LightAir kan erbjuda effektiv och snabb luftrening i stora lokaler och samtidigt ta hand om virussmitta direkt i luftmiljön.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Grunden läggs nu för ett LightAir med stor kommersiell potential både under 2019 och kommande år.
Mikael Pérez, VD i LightAir