LightAir: Delårsrapport januari - mars 2020

Report this content

(NGM: LAIR)

LightAir Delårsrapport januari - mars 2020
 

 • Orderingången för första kvartalet uppgick till 14 042 TSEK (1 259), en förbättring med 12 783 TSEK
   
 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 4 971 TSEK (2 093), en förbättring med 2 878 TSEK
   
 • LightAir förvärvade den 30 december 2019 resterande 49 procent av LightAir CellFlow East AB (”CellFlow East”) samt utökade licenser och rättigheter avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier kopplade till bolagets verksamhet. LightAir ägde sedan tidigare 51 procent av CellFlow East och redovisade det som intresseföretag på grund av aktieägaravtal. Rörelseresultatet har belastats med betydligt högre avskrivningar, ca 1 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal föregående år avseende immateriella rättigheter från förvärvet av CellFlow East
   
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för första kvartalet uppgick till -1 833 TSEK (-2 405), en förbättring med 572 TSEK
   
 • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -2 975 TSEK (-2 579), en minskning med 396 TSEK
   
 • Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till -3 049 TSEK (-2 883), en minskning med 166 TSEK
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till 104 TSEK (-3 503), en förbättring med 3 607 TSEK
   
 • Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,11 SEK (-0,14), en förbättring med 0,03 SEK
   
 • Eget kapital per aktie för första kvartalet uppgick till 1,12 SEK (1,24), en minskning med 0,12 SEK
 

Nyckeltal

jan - mars jan - dec
Koncernen (TSEK) 2020 2019 2019
Nettoomsättning 4 971 2 093 12 107
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -1 833 -2 405 -858
Rörelseresultat -2 975 -2 579 -1 552
Rörelsemarginal, % neg. neg. neg.
Resultat före skatt -3 049 -2 883 -2 859
Periodens resultat -3 049 -2 883 -2 859
Soliditet, % 65,6 78,7 65,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 104 -3 503 -13 365
Medelantalet medarbetare 5 5 5
Aktiedata
jan - mars jan - dec
2020 2019 2019
Resultat per aktie, SEK -0,11 -0,14 -0,13
Eget kapital per aktie, SEK 1,12 1,24 1,23
Börskurs vid periodens slut, SEK 3,78 1,80 1,30
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 28 365 20 267 22 300
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 28 365 20 267 28 365
 

Nyckeltal - kvartalsöversikt

jan - mars okt - dec juli - sep apr - juni jan - mar
Koncernen (TSEK) 2020 2019 2019 2019 2019
Nettoomsättning 4 971 5 557 1 645 2 812 2 093
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -1 833 6 159 -2 240 -2 372 -2 405
Rörelseresultat -2 975 5 986 -2 413 -2 546 -2 579
Rörelsemarginal, % neg. 96,5 neg. neg. neg.
Resultat före skatt -3 049 5 520 -2 832 -2 664 -2 883
Periodens resultat -3 049 5 520 -2 832 -2 664 -2 883
Soliditet, % 65,6 65,7 67,4 75,5 78,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 104 -4 207 -3 100 -2 556 -3 503
Medelantalet medarbetare 5 6 5 5 5
 

Lars Liljeholm, LightAirs VD, kommenterar

”Första kvartalet innebar ett intensifierat försäljnings- och marknadsarbete som i kombination med coronavirusets framfart resulterade i bolagets bästa kvartal någonsin med en ordervolym om 14 MSEK. Det skapade i sin tur en utmaning eftersom den ökade försäljningen också kräver ökad leveranskapacitet. Restriktioner och andra störningar på grund av coronapandemin orsakade tyvärr i stället produktionsbortfall. I skrivande stund är produktionen i full gång och vi och vår tillverkare försöker i möjligaste mån ta igen tidigare produktionsbortfall. Försäljningsframgången är tydligast på de olika asiatiska marknaderna där mognadsgraden och medvetenheten hos gemene man gällande luftföroreningar, bakterier, virus och hälsorelaterade problem än så länge är väsentligt högre än i Europa. I Kina är det näst intill en självklarhet att ha en luftrenare i sitt hem. Men vi ser en tydlig förändring i framförallt Europa under rådande omständigheter. En växande medvetenhet skapar ökad efterfrågan av våra teknologier IonFlow och CellFlow hos både befintliga och nya distributörer. I Nordamerika har LightAir under första kvartalet haft högre orderingång än under de tre senaste åren sammantaget. Ökningen beror delvis på den uppdatering av produkter vi genomfört, som kallas ”IonFlow 2.0” och tidigare inarbetade affärsrelationer som återupptagits mellan parterna. Det gäller även vår distributör i Taiwan, som åter satsar på LightAirs teknologier i betydligt större omfattning än tidigare.

Under detta kvartal fortsatte bearbetningen av Professional segmentet tillsammans med några av de främsta facility managementbolagen i branschen, avseende tjänsten Health+, där kunden får hälsosammare luft med avsevärt lägre nivåer av föroreningar och virus. Detta leder till en arbetsmiljö där arbetsgivarna ser ökad produktivitet, bättre välbefinnande och samtidigt uppnår väsentliga besparingar i form av minskad sjukfrånvaro. CellFlow och IonFlow i kombination utgör konceptet Health+, som utnyttjar LightAirs kompetens inom joniserande luftrening tillsammans med den konventionella fläkt-filter luftreningens fördelar. CellFlow Pro 900 som lanserades föregående år har imponerande prestanda jämfört med konkurrenter inom Professional-segmentet; stort luftflöde för att effektivt och snabbt rengöra luften i stora lokaler med låga driftskostnader och låg ljudnivå. Teknologin möjliggör även smart och flexibel design, som gör att produkten kan placeras golvstående eller enkelt monteras i tak. CellFlow-produkterna arbetar med minimal miljöpåverkan genom den låga energiförbrukningen och med ekologiskt hållbara filter tillverkade av återvunnet nordiskt papper. Dessutom har CellFlow-filter en avsevärd livslängd, som drastiskt sänker driftskostnaden över tid.

CellFlow Mini 100, den minsta produkten i CellFlow-sortimentet har rönt framgång hos våra partners och distributörer. Mini 100 är framtagen i syfte att möta den växande efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre rum i hemmiljö, en liten produkt med höga prestanda och låg ljudnivå, låg miljöpåverkan och trevlig design. Den är kraftfull nog att rena luften i ett sovrum på upp till 20 kvadratmeter, liten och smidig nog att ta med på resan för att säkerställa frisk luft för en god natts sömn var du än befinner dig.

LightAirs erbjudande till konsumentmarknaden har efter ompositionering och uppdatering av den befintliga IonFlow-serien markant ökat efterfrågan. IonFlow 2.0 finns i flera olika kulörer och är designmässigt bättre anpassad för ett bredare spektrum av miljöer. IonFlow är en unik luftrenare med stora hälsofördelar för konsumenter med specifika hälsoproblem och förhöjd känslighet för de minsta och mest hälsovådliga partiklarna, som till exempel astmatiker. IonFlows unika förmåga att oskadliggöra virus redan i luften har också stora fördelar för konsumenter med lågt immunförsvar, bland andra barn och äldre. 

Kommunikation och webbhandel framstår som allt viktigare då allt fler produkter inhandlas via internet och ej i butik. Därför har organisationen förstärkts i syfte att öka försäljningen på egna hemsidan och på andra e-handelsplattformar som exempelvis Amazon via digitala marknadsaktiviteter. På vår egen webbshop för konsument ser vi redan en väsentligt högre försäljningsnivå än tidigare.

Som tidigare meddelats har LightAirs styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission villkorat årsstämmans godkännande. Motivet är att kunna driva teknologi- och produktutveckling i syfte att komplettera sortiment och uppnå väsentliga förbättringar och konkurrensfördelar, särskilt avseende CellFlow-teknologin. Den ökade försäljningstakten innebär även att bolaget behöver intensifiera vidareutveckling av tillverkning och kvalitetskontroll i syfte att säkra ökad leveranskapacitet.

Väsentliga förändringar av organisationen under kvartalet är att jag efterträdde Mikael Pérez som VD. Mikael och ytterligare två anställda har lämnat LightAir och gått vidare mot andra möjligheter utanför bolaget. En av de sistnämnda befattningarna kommer inte att ersättas, utan en omfördelning av flera ansvarsområden inom bolaget möjliggör högre effektivitet vilket kommer att gynna våra kunder. Jag ser verkligen fram emot att med vår organisation fortsätta expandera verksamheten så att LightAir blir ett framgångsrikt, växande och lönsamt företag med medarbetare som trivs och aktieägare som mår väl.”

 

LightAir framåt

Förstärkningar inom försäljningsnätverk

I försäljningsnätverket förs ett flertal dialoger med nya presumtiva partners både i distributörsled och återförsäljarled på utvalda marknader. Några inarbetade distributörer har uppgraderats till Premium-distributörer där ett närmare samarbete försäljnings- och marknadsmässigt utvecklats för att stärka positioneringen. Under 2020 kommer även ett arbete läggas ner på att skapa försäljning på nya marknader. Med den nya och utökade produktportföljen för såväl konsument som kommersiella sektorn är LightAir väl förberedda för denna utmaning. Fokus och resurser kommer att prioriteras på marknader med hög tillväxtpotential inom luftrening och där LightAir också kan nå en stabil växande försäljning.

CellFlow konsumentserie

Under slutet av 2019 lanserades CellFlow Mini 100 som är en konsumentprodukt skapad från teknologin för vår Professional-serie. CellFlow Mini 100 erbjuder effektiv luftrening och kapacitet för mindre utrymmen med betydligt lägre energiförbrukning, driftskostnader och ljudnivå än befintliga konkurrenter. Lanseringen skedde först via distributörsnätverk på den kinesiska konsumentmarknaden för att sedan fortsätta i Europa. Under 2020 kommer vi att fortsätta lanseringen av Mini 100 på flertalet marknader runt om i världen som exempelvis Taiwan, Hongkong och USA.

Health+

LightAir lanserade under 2019 det unika erbjudandet Health+, renare luft via prenumeration för den kommersiella sektorn och då med fokus på kontor och skolor. Genom Health+ tillhandahåller LightAir en kostnadseffektiv lösning för reduktion av smittspridning och levererar samtidigt ren luft i praktiken fri från bland annat pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. Health+ uppskattas medverka till en reducerad sjukfrånvaro på arbetsplatser med upp till 20 procent. LightAir har tillsammans med sina samarbetspartner erhållit ett positivt mottagande av detta koncept och antalet prenumerationer ökar stadigt. LightAir kommer att utveckla konceptet vidare utanför Skandinavien.

E-handel 

I takt med den ökade handeln från konsumentmarknaden via digitala plattformar så har LightAir beslutat sig för att förstärka kunskap och kapacitet inom detta segment. Avsikten är att tillsätta resurser för att intensifiera försäljningen från den egna hemsidan samt de e-handelsplattformar som används på utvalda marknader. Genom att investera i interna resurser ser vi att vi kommer att kunna nå ut till många fler presumtiva kunder på ett kostnadseffektivt sätt.  I ett globalt perspektiv så sker mer än 70 procent av försäljning i konsumentsektorn via de digitala plattformarna.

Kina

Konsolideringen av LightAirs varumärkesportfölj innebär att bolaget nylanserades under varumärket LightAir på den kinesiska marknaden. Nyetableringen av varumärket skedde i samband med lanseringen av CellFlow-serien för konsumentmarknaden samt med den nya uppdaterade IonFlow-serien (även benämnd IonFlow 2.0). Under 2020 kommer arbetet med att bygga ut återförsäljarnätverket såväl online som offline att vara av stor betydelse. Under 2021 planeras även en ytterligare lansering av CellFlow-Professional serien som är utvecklad för den kommersiella sektorn och kommer därmed att tillföra ytterligare möjligheter.

Produktutveckling

Under 2021 kommer LightAir som tidigare nämnts lansera en ytterligare produkt inom Professional-serien där vi fyller ett stort behov i många olika typer av miljöer. Vidare kommer utvecklingsarbetets tyngdpunkt att ligga på de nya produktsortiment som lanseras efterföljande år för både den kommersiella och konsumentinriktade marknaden.

 

Verksamhet och resultat

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under första kvartalet

LightAir bytte verkställande direktör under januari 2020. Styrelsen i LightAir beslutade under fjärde kvartalet efter överenskommelse med dåvarande VD Mikael Pérez att utse dåvarande styrelseordförande Lars Liljeholm till ny verkställande direktör. Bytet av verkställande direktör genomfördes den 16 januari 2020 och Mikael Pérez stod till bolagets förfogande i erforderlig omfattning till början av maj 2020. Styrelsen utsåg Bengt Holmqvist till ny ordförande.

LightAir såg en kraftigt ökad efterfrågan på sina luftrenare på grund av coronapandemin. LightAir fick ett påtagligt ökat intresse med order på 14 MSEK för hela första kvartalet. En bidragande orsak till det ökade intresset är den tidigare publicerade forskningsstudien från Karolinska Institutet, som påvisar att LightAirs IonFlow-teknologi kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom att oskadliggöra vissa smittsamma virus redan i luften. LightAir intensifierade information och marknadsföring mot konsumenter och distributörer, främst i Asien men även i Europa och USA.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Den summerade orderingången hittills i år är drygt 18 MSEK, varav 4 MSEK efter första kvartalets utgång.

Förutsättningarna för försäljning och kassaflöden har förbättrats påtagligt, vilket nu utvärderas noggrant för att ligga som grund för affärsplanen. Företagsledningens omprioriteringar av bland annat företagets organisation i syfte att uppnå en högre ambitionsnivå och fokusering, detta i kombination med den rådande coronapandemin har resulterat i LightAirs kraftigt ökade försäljningstakt. Bolaget behöver intensifiera teknologi- och produktutveckling inom respektive marknadssegment för att uppnå ett bredare och bättre anpassat sortiment för att ytterligare höja attraktiviteten av LightAirs erbjudande. Dessutom behöver både försäljnings- och leveranskapaciteten förstärkas med tanke på den ökande efterfrågan och därmed sammanhängande tillväxt. Därför krävs ett finansiellt tillskott varför LightAirs styrelse föreslår en företrädesemission. Vidare vill Bolaget stärka sin finansiella ställning för att möjliggöra potentiella förvärv av bolag, rörelse, licenser eller patent.

Styrelsen i LightAir har därför beslutat, villkorat av årsstämmans godkännande, om en företrädesemission på 16,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Till årsstämman föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Peter Holmberg och Lars Liljeholm samt nyval av Ulf Lindstén. Bengt Holmqvist har avböjt omval. Samtliga styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulf Lindstén föreslås bli vald till styrelseordförande.

LightAirs två största aktieägare Göran Wikström och Alted AB som kontrollerar 18,75 procent respektive 7,85 procent, totalt 26,60 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget, träffade avtal om en kredit på 3,7 MSEK under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet utökades krediten till 5,5 MSEK. Krediten löper med fem procents årlig ränta och avsikten är att reglera krediten i företrädesemissionen. Denna kredit utökas med 2 MSEK för att finansiera den ökade produktionen som LightAirs försäljningsökning har lett till.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 4 971 TSEK (2 093). Övriga rörelseintäkter om 0 TSEK (523) avser fakturerade kostnader avseende intresseföretagens verksamhet, varav försäljning och marknadsföring om 0 TSEK (0) och produktutveckling om 0 TSEK (523).

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -2 975 TSEK (-2 579), en minskning med 396 TSEK. Rörelseresultatet har belastats med betydligt högre avskrivningar, ca 1 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal föregående år avseende immateriella rättigheter från förvärvet av CellFlow East.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 31 783 TSEK (34 832). Soliditeten uppgick till 65,6 procent (65,7). Koncernens likvida medel uppgick till 1 698 TSEK (1 608).

Utöver likvida medel har koncernen vid första kvartalets utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 1 000 TSEK (2 034).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till 104 TSEK (-3 503). Förbättringen jämfört med motsvarande kvartal föregående år är 3 607 TSEK och avser framförallt lägre rörelsekapitalbindning som bedöms som tillfällig, och ökade avskrivningar av immateriella rättigheter.

Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet, -14 TSEK (-1 194), avser framförallt investering i produktutveckling. Det negativa kassaflödet för motsvarande kvartal föregående år avser framför allt investering i intressebolag. Första kvartalets kassaflöde uppgick till 90 TSEK (-4 697).

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under första kvartalet uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick för kvartalet till 215 TSEK (0), 0 TSEK (0) respektive 0 TSEK (0). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LightAir-koncernen var till utgången av 2019 delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; CellFlow East och LightAir CellFlow West AB (”CellFlow West”). Genom förvärvet av den resterande andelen i CellFlow East den 30 december 2019 blev bolaget ett helägt koncernbolag (not 2). CellFlow East redovisades således under 2019 som intresseföretag och vid utgången av 2019 som koncernbolag endast i koncernens balansräkning. CellFlow West redovisas fortsatt som intresseföretag i koncernen. CellFlow-bolagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Fakturerade kostnader av LightAir avseende intresseföretagens verksamhet uppgick till 0 TSEK (523), varav försäljning och marknadsföring 0 TSEK (0) och produktutveckling 0 TSEK (523). Utgifter för produktutveckling har till största del aktiverats i balansräkningen. Resultatet från intresseföretagen, -2 TSEK (-99), motsvarar koncernens andel av deras resultat. Koncernens andelar i intresseföretaget CellFlow West uppgick till 115 TSEK (117) vid första kvartalets utgång. På intresseföretaget CellFlow West hade koncernen vid första kvartalets utgång långfristiga fordringar om 1 100 TSEK (1 301) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 0 TSEK (44). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien

Aktiekapitalet, inklusive ej registrerat aktiekapital avseende förvärvet av LightAir CellFlow East AB, uppgick vid kvartalets utgång till 42 548 221,50 SEK (30 400 293,00, exklusive ej registrerat aktiekapital den 31 mars 2019 för konvertibelt lån), fördelat på 28 365 481 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB). Den 31 mars 2020 var aktiekursen 3,78 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 107,2 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under första kvartalet var 5, detsamma som motsvarande period föregående år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2019.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB.

Genom förvärvet av den resterande andelen i det tidigare intresseföretaget CellFlow East den 30 december 2019 blev bolaget ett helägt koncernbolag. CellFlow East ingår således som koncernbolag endast i koncernens balansräkning per den 31 december 2019 och inte i koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys för 2019. Not 2 innehåller en mer fullständig beskrivning av förvärvet.

Kommande rapporttillfällen

LightAir övergår till halvårsrapportering från och med andra halvåret 2020.

Delårsrapport januari – juni 2020                          28 augusti 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2020     25 februari 2021

 

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

LightAir Delårsrapport januari - mars 2020
 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 21:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Första kvartalet innebar ett intensifierat försäljnings- och marknadsarbete som i kombination med coronavirusets framfart resulterade i bolagets bästa kvartal någonsin med en ordervolym om 14 MSEK
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Jag ser verkligen fram emot att med vår organisation fortsätta expandera verksamheten så att LightAir blir ett framgångsrikt, växande och lönsamt företag
Lars Liljeholm, VD i LightAir