LightAir: Delårsrapport januari – september 2018

Report this content

(NGM: LAIR MTF)

LightAir Delårsrapport januari - september 2018

  • Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 9 142 TSEK (20 059), en minskning med 10 917 TSEK. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 535 TSEK (4 809), en minskning med 3 274 TSEK

  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för niomånadersperioden uppgick till -3 726 TSEK (-6 317), en förbättring med 2 591 TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för tredje kvartalet uppgick till -2 380 TSEK (-2 771), en förbättring med 391 TSEK
  • Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till -4 660 TSEK (-7 589), en förbättring med 2 929 TSEK. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -2 692 TSEK (-3 184), en förbättring med 492 TSEK
  • Resultatet före skatt för niomånadersperioden uppgick till -5 302 TSEK (-8 458), en förbättring med 3 156 TSEK. Resultatet före skatt för tredje kvartalet uppgick till -2 901 TSEK (-3 312), en förbättring med 411 TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för niomånadersperioden uppgick till -7 190 TSEK (-14 673), en förbättring med 7 483 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet uppgick till -19 TSEK (-4 927), en förbättring med 4 908 TSEK

Nyckeltal
juli - sep jan - sep jan - dec
Koncernen (TSEK) 2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning 1 535 4 809 9 142 20 059 22 199
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -2 380 -2 771 -3 726 -6 317 -14 125
Rörelseresultat -2 692 -3 184 -4 660 -7 589 -15 810
Resultat före skatt -2 901 -3 312 -5 302 -8 458 -16 775
Periodens resultat -2 901 -3 312 -5 302 -8 458 -16 775
Soliditet, % 25,1 74,9 25,1 74,9 44,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 -4 927 -7 190 -14 673 -14 658
Medelantalet medarbetare 5 7 6 7 7


Aktiedata
juli - sep jan - sep jan - dec
2018 2017 2018 2017 2017
Resultat per aktie, SEK -0,23 -0,27 -0,43 -0,68 -1,36
Eget kapital per aktie, SEK 0,49 1,59 0,49 1,59 0,92
Börskurs vid periodens slut, SEK 3,88 3,76 3,88 3,76 2,80
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 12 358 12 358 12 358 12 358 12 358
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 12 358 12 358 12 358 12 358 12 358


Nyckeltal - kvartalsöversikt
juli - sep apr - jun jan - mar okt - dec juli - sep
Koncernen (TSEK) 2018 2018 2018 2017 2017
Nettoomsättning 1 535 2 615 4 992 2 140 4 809
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -2 380 -1 656 310 -7 808 -2 771
Rörelseresultat -2 692 -1 967 -1 -8 221 -3 184
Resultat före skatt -2 901 -2 177 -224 -8 317 -3 312
Periodens resultat -2 901 -2 177 -224 -8 317 -3 312
Soliditet, % 25,1 36,1 39,2 44,8 74,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 -2 126 -5 045 15 -4 927
Medelantalet medarbetare 5 5 6 6 7


Joakim Hansson, LightAirs VD, kommenterar

”Det tredje kvartalet präglades av omstruktureringar, förstärkning av organisationen, fortsatt produktutveckling av CellFlow-teknologin samt en genomförd nyemission som stärker bolagets finansiella position inför framtida lanseringar. Med dessa pågående initiativ skapas en starkare plattform som kommer att generera framtida värden.

Niomånadersperioden 2018 visar en svagare försäljning än motsvarande period förra året. Det är framförallt andra och tredje kvartalens försäljning som varit lägre än tidigare och huvudorsaken är ett pågående arbete med att omstrukturera försäljningsnätverket. Vi är naturligtvis inte nöjda med försäljningsutvecklingen av IonFlow-produkterna och under perioden har LightAir på flera marknader påbörjat en omstrukturering av försäljningen där gamla distributörer och återförsäljare utvärderats. En del av dessa distributörer har haft begränsade förutsättningar att genomföra de förändringar som krävs. Detta har lett till att flera nyckelmarknader under perioden har befunnit sig i ett skede där befintlig distributör är kvar i en utfasning medan en ny distributör ännu inte är på plats. Samtidigt har ett flertal marknader gått in i perioden med alltför höga lagernivåer av IonFlow-produkter. Detta märks framför allt på bolagets, historiskt, största marknad, Taiwan. Koncernens byte av varumärke har också fördröjt uppstarten av vissa distributörer.

De omstruktureringar som pågår förväntas vara genomförda under de närmaste kvartalen. Koncernens stärkta distributionsnätverk kommer då att bidra positivt till såväl försäljning som lönsamhet, framförallt när LightAirs nya produkter når marknaderna. LightAirs nya distributör i Tyskland är ett exempel på en viktig del i att stärka försäljningen i Europa. Med säljkanaler in på exempelvis MediaMarkt är LightAirs tyska distributör en stark samarbetspartner i Europa för lanseringen av de nya konsumentprodukterna.

LightAir har under de senaste månaderna arbetat med att stärka upp organisationen. Nu har försäljnings- och marknadsarbetet kompletterats med en senior Account Manager och en Försäljnings- och Marknadschef, båda med stor erfarenhet från försäljning och affärsutveckling inom konsumentelektronik.

Vi har nu fått in våra första produkter inom ett nytt affärsområde, Agriculture. Produkten heter LightAir AgroPro och är en aktiv virushämmare som bearbetar en mycket stor marknad inom flera typer av djuruppfödning och hästsport. Potentialen är stor och bara i Sverige finns det idag 355 000 hästar varav 20 000 är i aktiv träning inom trav och galopp. Djuruppfödning utförs i allt högre grad inomhus och som en följd av det ökar behovet av att kunna kontrollera luftburen virusspridning. En forskningsstudie från Karolinska institutet visar att LightAir IonFlow-teknologin som används i AgroPro eliminerar 97 procent av luftburet virus. Detta gör produkten mycket attraktiv vid samtal med potentiella kunder.

Under 2019 lanseras även en satsning på en kommersiell produktlinje avsedd för bland annat skolor och hälsovård. Produkterna baseras på den unika svenska CellFlow-teknologin som ger betydligt lägre driftskostnader än traditionella luftrenare med HEPA-filter. Driftskostnaden beräknas kunna sänkas med så mycket som 60 procent och det får ett stort genomslag i en skolbyggnad eller i en serverhall. Luftrenaren kan kompletteras med en IonFlow virushämmare som effektivt förhindrar spridning av virus vilket kan innebära betydligt färre sjukdagar och ökad produktivitet.

Det tredje kvartalet präglades även av en genomförd nyemission som stärkt bolagets finansiella resurser. Det skapar förutsättningar för våra långsiktiga satsningar och produktlanseringar. Vi ser fram emot ett effektivare försäljningsnätverk, en förstärkt organisation och ett bredare produktsortiment inom luftrening och viruskontroll för såväl människor som djur. Dessa förstärkningar öppnar upp stora möjligheter för LightAir, framförallt från andra halvåret 2019 och framåt.”

Verksamhet och resultat

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under och efter tredje kvartalets utgång

LightAir tecknar avtal som ger tillgång till den kinesiska marknaden för nya CellFlow-produkter. LightAir-koncernen har, genom intressebolaget LightAir CellFlow East AB, tecknat ett licensavtal för Kina, Taiwan och Hongkong och får därmed tillgång till över 80 procent av den asiatiska marknaden för luftrenare. Nya produkter baserade på CellFlow-teknologin avses lanseras under 2019 och kommer att påtagligt förstärka LightAirs produktportfölj.

LightAir förstärker med ny Försäljnings- och Marknadschef och ny Account Manager. LightAirs nya Försäljnings- och Marknadschef Mikael Pérez har ett stort kunnande från konsumentelektronik och större återförsäljare inom branschen. Han kommer närmast från rollen som nordisk Marknadschef på Whirlpool där han har ansvarat för ett flertal internationella produktlanseringar. Samtidigt förstärker LightAir försäljningen genom att anställa Stefan Ekvall som Account Manager. Stefan har under flera år jobbat som försäljningschef på Elgiganten Sverige samt som nordisk försäljningschef för hemelektronik på Power.

MediaMarkt i Tyskland tar in LightAir i sortimentet. Efter att LightAir har inlett ett samarbete med en ny distributör i Tyskland har MediaMarkts huvudkontor nu listat sortimentet av LightAirs luftrenare på MediaMarkt. Flera tyska butiker har redan fått leveranser av LightAir IonFlow.

En extra bolagsstämma den 12 oktober 2018 beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier i en företrädesemission om totalt 24,7 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Företrädesemissionen har avslutats och emissionslikviden uppgår totalt till cirka 19,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, motsvarande cirka 80 procent av det totala emissionsbeloppet.

Nettoomsättning och resultat

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 535 TSEK (4 809). Övriga rörelseintäkter om 275 TSEK avser fakturerade uppdrag avseende produktutveckling till intresseföretagen.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -2 692 TSEK (-3 184). Trots minskad nettoomsättning har rörelseresultatet förbättrats med 492 TSEK genom att rörelsens kostnader för tredje kvartalet minskade med 3 940 TSEK till 4 502 TSEK (8 442) till följd av genomförda effektiviseringsåtgärder och anpassning av bolagets kostnadsmassa till dess intäkter.

Niomånadersperioden

Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 9 142 TSEK (20 059). Övriga rörelseintäkter om 1 288 TSEK avser fakturerade uppdrag avseende produktutveckling till intresseföretagen om 497 TSEK och erhållet skadestånd om 791 TSEK genom förlikning med ett företag som under 2013 och 2014 har levererat felaktiga elektroniska komponenter.

Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till -4 660 TSEK (-7 589). Det negativa resultatet och förbättringen med 2 929 TSEK trots minskade intäkter har samma förklaringar som för tredje kvartalet. Förbättringen har skett genom att rörelsens kostnader för niomånadersperioden minskade med 13 976 TSEK till 15 090 TSEK (29 066) till följd av genomförda effektiviseringsåtgärder och anpassning av bolagets kostnadsmassa till dess intäkter.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 6 069 TSEK (11 371). Soliditeten uppgick till 25,1 procent (44,8). Koncernens likvida medel uppgick till 3 265 TSEK (2 385).

Utöver likvida medel har koncernen vid niomånadersperiodens utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 1 951 TSEK (2 028) som vid utnyttjande ingår i kortfristiga skulder.

Kassaflöde

Tredje kvartalet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet uppgick till -19 TSEK (-4 927). En förbättring med 4 908 TSEK som förklaras av minskad bindning av rörelsekapital genom framför allt ökning av kortfristiga skulder varav ca 2 MSEK avser utnyttjande av checkräkningskredit.

Niomånadersperioden 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för niomånadersperioden uppgick till -7 190 TSEK (-14 673). En förbättring med 7 483 TSEK som förklaras av både förbättrat resultat och minskad bindning av rörelsekapital.

Det positiva kassaflödet från investeringsverksamheten för niomånadersperioden 2017 förklaras av att en ny verksamhet förvärvades som tillförde 10 104 TSEK i likvida medel. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten för niomånadersperioden 2018, 8 070 TSEK (0), avser erhållande av konvertibelt lån. Niomånadersperiodens kassaflöde uppgick till 880 TSEK (-4 683).

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under niomånadersperioden uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick under niomånadersperioden till 0 TSEK (0), 0 TSEK (0) respektive 0 TSEK (69). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LightAir-koncernen är delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB. Dessa två bolag redovisas som intresseföretag i koncernen. Intresseföretagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Under niomånadersperioden och motsvarande period föregående år har intresseföretagen enbart bedrivit produktutveckling vars utgifter om 497 TSEK (1 418) debiterats av koncernen och till största del aktiverats. Resultatet från intresseföretagen, -92 TSEK (-102), motsvarar koncernens andel av deras resultat. Koncernens andelar i intresseföretagen uppgick till 513 TSEK (607). På intresseföretagen har koncernen långfristiga fordringar om 2 301 TSEK (2 301) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 5 640 TSEK (5 239). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 18 536 764,50 SEK (18 536 764,50), fördelat på 12 357 843 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie är listad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 30 september 2018 var aktiekursen 3,88 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 47,9 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under niomånadersperioden var 6, att jämföra med motsvarande period föregående år då medelantalet var 7. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2017.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB.

LightAir AB (publ)s verksamhet och koncernstruktur skapades genom att det på Nordic MTF tidigare listade bolaget Ascenditur AB (före detta Biolight AB) i januari 2017 förvärvade LightAir Holding AB genom apportemission. Ascenditur AB ändrade företagsnamn och blev moderbolag i koncernen. Den nya verksamheten genom förvärvet av LightAir Holding AB ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017. Rapporterat resultat, finansiell ställning och kassaflöde i denna delårsrapport avser den nya verksamheten.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké januari – december 2018                      15 februari 2019

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

LightAir Delårsrapport januari - september 2018

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LightAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl. 10:00 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Koncernens stärkta distributionsnätverk kommer då att bidra positivt till såväl försäljning som lönsamhet, framförallt när LightAirs nya produkter når marknaderna.
Joakim Hansson, VD i LightAir
Under hösten och vintern faller många av de långsiktiga förstärkningarna på plats. Vi ser fram emot ett effektivare försäljningsnätverk, en förstärkt organisation, en lägre kostnadskostym än tidigare och ett bredare produktsortiment inom luftrening och viruskontroll för såväl människor som djur. Dessa förstärkningar öppnar upp stora möjligheter för LightAir.
Joakim Hansson, VD i LightAir