LightAir: Delårsrapport januari - september 2019

Report this content

(NGM: LAIR)

 

LightAir Delårsrapport januari - september 2019.pdf

 

  • Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 6 550 TSEK (9 142), en minskning med 2 592 TSEK. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 645 TSEK (1 535), en förbättring med 110 TSEK.
    Försäljning av CellFlow-produkter som hanteras av LightAir men redovisas av intresseföretagen, uppgick till 886 TSEK (0). Inklusive denna försäljning uppgick försäljningen till 7 436 TSEK (9 142) för niomånadersperioden och 2 531 TSEK (1 535) för tredje kvartalet
  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för niomånadersperioden uppgick till -7 017 TSEK (-3 726), en minskning med 3 291 TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för tredje kvartalet uppgick till -2 240 TSEK (-2 380), en förbättring med 140 TSEK
  • Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till -7 538 TSEK (-4 660), en minskning med 2 878 TSEK. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -2 413 TSEK (-2 692), en förbättring med 279 TSEK
  • Resultatet före skatt för niomånadersperioden uppgick till -8 379 TSEK (-5 302), en minskning med 3 077 TSEK. Resultatet före skatt för tredje kvartalet uppgick till -2 832 TSEK (-2 901), en förbättring med 69 TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för niomånadersperioden uppgick till -9 159 TSEK (-7 190), en minskning med 1 969 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet uppgick till -3 100 TSEK (-19), en minskning med 3 081 TSEK

 

Nyckeltal          
  juli - sep jan - sep jan - dec
Koncernen (TSEK) 2019 2018 2019 2018 2018
           
Nettoomsättning 1 645 1 535 6 550 9 142 10 771
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -2 240 -2 380 -7 017 -3 726 -6 030
Rörelseresultat -2 413 -2 692 -7 538 -4 660 -7 275
Resultat före skatt -2 832 -2 901 -8 379 -5 302 -8 117
Periodens resultat -2 832 -2 901 -8 379 -5 302 -8 117
Soliditet, % 67,4 25,1 67,4 25,1 80,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 100 -19 -9 159 -7 190 -14 896
Medelantalet medarbetare 5 5 5 6 6
           
           
Aktiedata          
  juli - sep jan - sep jan - dec
  2019 2018 2019 2018 2018
           
Resultat per aktie, SEK -0,12 -0,23 -0,39 -0,43 -0,60
Eget kapital per aktie, SEK 0,85 0,49 0,85 0,49 1,37
Börskurs vid periodens slut, SEK 1,75 3,88 1,75 3,88 1,95
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 22 983 12 358 21 474 12 358 13 632
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 22 983 12 358 22 983 12 358 20 267
           
           
Nyckeltal - kvartalsöversikt          
  juli - sep apr - juni jan - mar okt - dec juli - sep
Koncernen (TSEK) 2019 2019 2019 2018 2018
           
Nettoomsättning 1 645 2 812 2 093 1 629 1 535
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -2 240 -2 372 -2 405 -2 304 -2 380
Rörelseresultat -2 413 -2 546 -2 579 -2 615 -2 692
Resultat före skatt -2 832 -2 664 -2 883 -2 815 -2 901
Periodens resultat -2 832 -2 664 -2 883 -2 815 -2 901
Soliditet, % 67,4 75,5 78,7 80,7 25,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 100 -2 556 -3 503 -7 706 -19
Medelantalet medarbetare 5 5 5 6 5

 

Mikael Pérez, LightAirs VD, kommenterar

”LightAir har under det tredje kvartalet fortsatt arbetet med kommande lanseringar av nya produkter, affärsområden och marknader. Försäljningen inklusive försäljningen av CellFlow-produkter i det tredje kvartalet på 2,5 MSEK är jämförbar med årets andra kvartal och 65 procent högre jämfört med motsvarande kvartal  föregående år. Därmed är den tidigare negativa försäljningstrenden bruten. LightAir börjar också årets fjärde kvartal med en förhållandevis stark orderstock. Lanseringen i Kina har nu ett ordervärde på cirka 4,3 MSEK, inklusive den första ordern om 2,8 MSEK kommunicerad i augusti.

Efter grov uppskattning av försäljningen under resterande del av fjärde kvartalet framgår den förändrade försäljningstrenden tydligt. Andra halvåret 2019 beräknas bli mer än 50 procent bättre än första halvåret 2019 och mer än 150 procent bättre än andra halvåret 2018.

Under 2019 har jag och styrelsen gjort en genomgång och bearbetning av LightAirs verksamhet, affärsmodell, bemanning och målsättning. Arbetet är i sin slutfas och beräknas vara, i sina huvuddrag, klart kring årsskiftet. Avsikten är att inrikta LightAir mot en högre ambitionsnivå och ökat tempo med högre intensitet och fokus på försäljning och marknadsanpassad produktutveckling.

LightAir står nu inför en spännande period där mycket börjar komma på plats. LightAirs konsumentsortiment förstärks genom nylanseringar inom IonFlow-sortimentet och lansering av CellFlow Mini. Ett förbättrat kommunikationspaket är i slutfasen av sin utveckling och har tagits fram med ett ökat fokus på digitala kanaler och en ny hemsida. Nya marknader öppnas med störst inriktning på den kinesiska marknaden, samtidigt som viktiga långsiktiga satsningar inom Professional har påbörjats. 

CellFlow Mini, den första produkten inom CellFlow-sortimentet för konsumentmarknaden, lanseras i Europa i november. Med en första order förlanserades Mini i oktober på den tyska marknaden, där Media Markt lagt förorder till ett antal varuhus. CellFlow Mini är framtagen för att möta den växande efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre rum i hemmiljö. Mini är en liten och mycket konkurrenskraftig produkt med väldigt starka prestanda kombinerade med låg ljudnivå, låg miljöpåverkan och smart design. Kraftfull nog att rena luften i ett sovrum, liten nog att smidigt ta med på resan och säkerställa frisk luft för en god natts sömn var man än befinner sig. 

Från september lanserar LightAir det unika erbjudandet Health+, friskare luft via prenumeration, där de patenterade teknologierna CellFlow och IonFlow samverkar i kommersiella miljöer. Genom Health+ tillhandahåller LightAir ett kostnadseffektivt komplement till befintlig ventilation, en problemfri lösning som i praktiken ger renare luft fri från pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. Med Health+ förbättrar LightAir väsentligt arbetsmiljön och ger dessutom ett visst skydd mot smittspridning via luftburet virus, vilket ger minskad sjukfrånvaro och resulterar i kostnadsbesparingar för kommuner, skolor, arbetsgivare med mera. 

För att effektivt nå ut med Health+ erbjudandet och säkerställa en hög servicenivå för kunden, samarbetar LightAir i Sverige med partners inom Facility Management. Genom att inkludera Health+ i sina befintliga sortiment för Wellness kan LightAirs partners erbjuda friskare luft, och därmed en hälsosammare arbetsmiljö, till nya och befintliga kunder. Kunderna får friskare luft genom en prenumeration, inklusive all service så som rengöring och byten av filter samt funktionskontroll, helt utan kapitalinvesteringar. Lanseringen av LightAirs Professional-sortiment och  tjänsten Health+ sker parallellt inom Europa via befintliga och nya partners. I Tyskland, Holland och Spanien är lanseringen igång och de första kunderna bearbetas.

I november lanseras LightAirs konsumentsortiment i Kina, till en början via e-handelsplattformen JD. Lanseringen sker först med fokus på IonFlow-sortimentet, för att sedan följas upp med CellFlow-sortimentet under 2020. Förhandlingar sker samtidigt med flera potentiella partners för en lansering mot den kinesiska kommersiella marknaden, med sikte på lansering under första halvåret 2020. Den kinesiska marknaden representerar cirka 25 procent av världsmarknaden och en långsiktig kommersiell plan och varumärkesbyggnad i Kina har stor betydelse för kommande års försäljning. 

LightAir befinner sig nu i ett läge där mycket börjar komma på plats. Den under flera år negativa försäljningstrenden är nu bruten,
både genom stabiliserad försäljning med växande potential på flera europeiska marknader och genom lanseringar av nya marknader i Asien och främst Kina. Produktsortimentet har förstärkts och kommer att stöttas av ett nytt kommunikationspaket med en tydligare målgrupp och starkare säljfokus. Långsiktiga strategiska satsningar har sjösatts som lagt grunden för bolagets nya affärsområden. LightAir står väl rustat för framtiden. 

Min tid som VD för LightAir har varit mycket utvecklande och lärorik. Jag är tacksam för förtroendet att ha fått leda bolaget och för samarbetet med styrelse och ägare under en svår period. Jag är också stolt över vad teamet på LightAir har lyckats åstadkomma. Vi har under året lyckats vända en tidigare negativ försäljningstrend och det är med en stark övertygelse om LightAirs framtida potential som jag lämnar över till en ny verkställande direktör 2020.”

 

LightAir framåt

Lansering CellFlow Professional
Under året har CellFlow Pro 900 lanserats, den första produkten i CellFlow-serien, framtagen för kommersiellt bruk. CellFlow Pro 900 erbjuder effektiv luftrening och kapacitet för stora utrymmen med betydligt lägre energiförbrukning, driftskostnader och ljudnivå än befintliga konkurrenter. I kombination med IonFlow för kommersiellt bruk erbjuder LightAir effektiv luftrening och skydd mot virussmitta för arbetsplatser, förskolor, sjukhus med mera. Lanseringen sker först i Sverige och Europa tillsammans med utvalda befintliga distributörer.

Lansering Health+
LightAir har under 2019 lanserat det unika erbjudandet Health+, friskare luft via prenumeration. Genom Health+ tillhandahåller LightAir en kostnadseffektiv lösning för reduktion av smittspridning och levererar samtidigt en luft i praktiken fri från pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. Health+ uppskattas medverka till en reducerad sjukfrånvaro med upp till 20 procent. Sammantaget ger Health+ en ökad effektivitet och betydande kostnadsbesparingar.

Lansering CellFlow konsumentserie
Den första produkten ur CellFlow-serien för konsumentmarknaden lanseras under andra halvåret 2019. CellFlow Mini är en produkt framtagen för att möta den växande efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre rum i hemmiljö. Den är liten till sitt format och ger prestanda i storformat, vilket kombineras med låg energiförbrukning, låg ljudnivå, låg miljöpåverkan och smart design. Kraftfull nog att rena luften i ett sovrum på upp till 10 kvadratmeter, liten nog att smidigt ta med på resan och säkerställa frisk luft för en god natts sömn var man än befinner sig. Lanseras först via distributörsnätverk i de asiatiska konsumentmarknaderna för att sedan under hösten lanseras i Europa och Norden.

Förstärkningar inom försäljningsnätverk
I försäljningsnätverket förs ett flertal dialoger med nya potentiella partners både i distributörsled och återförsäljarled i utvalda marknader.

Nylansering Kina
Konsolideringen av LightAirs varumärkesportfölj innebär att bolaget nylanserar under varumärket LightAir på den kinesiska marknaden. Nylanseringen av varumärket sker i samband med lansering av CellFlow-serien för konsumentmarknaden. Med varumärket LightAir möjliggörs lansering via de stora kinesiska e-handelsplattformarna. I kombination med lanseringen av Mini är potentialen stor att träffa rätt på den stora kinesiska konsumentmarknaden.

 

Verksamhet och resultat

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

LightAir nylanserar sitt varumärke LightAir på den kinesiska marknaden. Med varumärket LightAir möjliggörs försäljning via de stora kinesiska e-handelsplattformarna. LightAir har tecknat avtal med en ny partner i Kina. LightAir har också tecknat avtal med en återförsäljare och erhållit en första order på 2,1 miljoner CNY (motsvarar 2,8 MSEK). Leverans sker i fjärde kvartalet 2019.

LightAir har ökat kapaciteten att hantera nya affärsområden och marknader. LightAir har förstärkt organisationen med en affärsområdesansvarig för Professional. Organisationen har också förstärkts med en kommunikations- och e-handelsresurs för att leda LightAirs försäljning via internet mot konsument samt LightAirs närvaro i sociala medier.

LightAirs två största aktieägare Göran Wikström och Alted AB som kontrollerar 23,15 procent respektive 13,78 procent, totalt 36,92 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget, har gått in med en bryggfinansiering på 3,7 MSEK med fem procents årlig ränta. Krediten får avropas av LightAir efter behov tills en permanent finansieringslösning är på plats. I anslutning till pågående genomgång av affärsplan och affärsmodell ser styrelsen över bolagets kapitalbehov och de resurser som behövs för att mer offensivt driva framtida försäljning.

LightAir och Office Management har inlett samarbete för att leverera hälsosam inomhusmiljö i Norden. LightAirs nya koncept Health+ levererar ren luft som en tjänst. Tillsammans erbjuder LightAir och Office Management tjänsten till de kunder som redan idag har Office Management som partner och arbetar samtidigt aktivt för att utöka kundbasen.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

LightAir AB (publ) byter verkställande direktör under januari 2020. Styrelsen i LightAir har efter överenskommelse med VD Mikael Pérez beslutat att utse nuvarande styrelseordförande Lars Liljeholm till ny verkställande direktör. Bytet av verkställande direktör sker 16 januari 2020 och Mikael Pérez fortsätter som VD fram till dess och står sedan till bolagets förfogande i erforderlig omfattning under januari-maj 2020.

Nettoomsättning och resultat

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 645 TSEK (1 535). Försäljning av CellFlow-produkter som hanteras av LightAir men redovisas av intresseföretagen, uppgick till 886 TSEK (0). Inklusive denna försäljning uppgick försäljningen för tredje kvartalet till 2 531 TSEK (1 535). Övriga rörelseintäkter om 1 586 TSEK (275) avser fakturerade kostnader avseende hanteringen av intresseföretagens verksamhet, varav försäljning och marknadsföring om 742 TSEK (0) och produktutveckling om 844 TSEK (275).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -2 413 TSEK (-2 692). Förbättringen med 279 TSEK avser både något högre nettoomsättning och något lägre rörelsekostnader exklusive kostnader fakturerade till intresseföretagen.

Niomånadersperioden

Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 6 550 TSEK (9 142). Försäljning av CellFlow-produkter som hanteras av LightAir men redovisas av intresseföretagen, uppgick till 886 TSEK (0). Inklusive denna försäljning uppgick försäljningen för niomånadersperioden till 7 436 TSEK (9 142). Övriga rörelseintäkter om 2 726 TSEK (1 288) avser fakturerade kostnader avseende hanteringen av intresseföretagens verksamhet, varav försäljning och marknadsföring om 742 TSEK (0) och produktutveckling om 1 984 (497), och erhållet skadestånd om 0 TSEK (791) genom förlikning med ett företag som under 2013 och 2014 har levererat felaktiga elektroniska komponenter.

Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till -7 538 TSEK (-4 660). Minskningen med 2 878 TSEK förklaras främst av minskad nettoomsättning samt ökade kostnader för frakt och lager, försäljning och marknadsföring för att förbereda för de nya produktlanseringarna och sälja ut utgående modeller.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 19 622 TSEK (27 714). Soliditeten uppgick till 67,4 procent (80,7). Koncernens likvida medel uppgick till 1 404 TSEK (10 864).

Utöver likvida medel har koncernen vid periodens utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 2 000 TSEK (0).

Kassaflöde

Tredje kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet uppgick till -3 100 TSEK (-19). Försämringen jämfört med motsvarande kvartal föregående år är 3 081 TSEK och avser framförallt ökad kapitalbindning i fordringar och framför allt ökning av fordringar på intressebolagen samt mindre ökning av kortfristiga skulder än föregående år.

Niomånadersperioden

Kassaflödet från den löpande verksamheten för niomånadersperioden uppgick till -9 159 TSEK (-7 190). Minskningen jämfört med motsvarande period föregående år är 1 969 TSEK och avser till stor del periodens resultat.

Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten för niomånadersperioden, 1 394 TSEK (0), avser framförallt investering i intressebolag. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten för niomånadersperioden, 1 093 TSEK, avser utnyttjad bryggfinansiering från bolagets två största aktieägare och emissionskostnader för konvertering av konvertibelt lån. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten för niomånadersperioden föregående år, 8 070 TSEK, avser erhållande av konvertibelt lån. Niomånadersperiodens kassaflöde uppgick till -9 460 TSEK (880).

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under niomånadersperioden uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick för niomånadersperioden till 0 TSEK (0), 0 TSEK (0) respektive 0 TSEK (0). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LightAir-koncernen är delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB. Dessa två bolag redovisas som intresseföretag i koncernen. Intresseföretagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Försäljning av CellFlow-produkter uppgick till 886 TSEK (0). Fakturerade kostnader av LightAir avseende hanteringen av intresseföretagens verksamhet uppgick till 2 826 TSEK (497), varav försäljning och marknadsföring 742 TSEK (0) och produktutveckling 1 984 (497). Utgifter för produktutveckling har till största del aktiverats. Resultatet från intresseföretagen, -518 TSEK (-92), motsvarar koncernens andel av deras resultat. Koncernens andelar i intresseföretagen uppgick till 95 TSEK (513). På intresseföretagen har koncernen långfristiga fordringar om 3 801 TSEK (2 301) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 9 994 TSEK (5 640). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 34 474 081,50 SEK (18 536 764,50), fördelat på 22 982 721 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie är listad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 30 september 2019 var aktiekursen 1,75 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 40,2 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under perioden var 5, att jämföra med motsvarande period föregående år då medelantalet var 6.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2018.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké januari – december 2019     27 februari 2020
Delårsrapport januari – mars 2020                       28 maj 2020
Delårsrapport januari – juni 2020                          28 augusti 2020
Delårsrapport januari – september 2020              26 november 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2020     25 februari 2021

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

 

LightAir Delårsrapport januari - september 2019.pdf

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 19:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Försäljningen i det tredje kvartalet på 2,5 MSEK är 65 procent högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Därmed är den tidigare negativa försäljningstrenden bruten.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Lanseringen i Kina har nu ett ordervärde på cirka 4,3 MSEK.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Andra halvåret 2019 beräknas bli mer än 50 procent bättre än första halvåret 2019 och mer än 150 procent bättre än andra halvåret 2018.
Mikael Pérez, VD i LightAir