LightAir AB (publ) kallar till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i LightAir AB (publ), org. nr 556724-7373 (”LightAir” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 kl. 10.00 ("stämman") på Advokatfirman Törngren Magnells kontor, Västra Trädgårdsgatan 8 i Stockholm.


Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels                 vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB onsdagen
                        den 15 maj 2019,

dels                 anmäla sin avsikt att delta i stämman till LightAir senast onsdagen den 15 maj 2019. Anmälan kan göras:

-                      per e-post till bolagsstamma@lightair.com, eller

-                      per post till Box 815, 101 36 Stockholm (märk kuvertet "LightAir AB, årsstämma 2019").

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella ombud och biträden som ska delta.


Ombud, fullmakt m.m.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara LightAir tillhanda i god tid före stämman. Eventuell fullmakt ska tas med i original till stämman.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.lightair.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress som för anmälan. Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i stämman på distans.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd senast onsdagen den 15 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör begära rösträttsregistrering hos förvaltaren.


Förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande.

2.                   Val av ordförande vid stämman.

3.                   Val av en eller två justerare.

4.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

5.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.                   Godkännande av dagordningen.

7.                   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
                      koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.                   Beslut om:

a.                   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
                      koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b.                   dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c.                   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.                   Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

10.                 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt
                      antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11.                 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller revisorerna.

12.                 Val av styrelse och revisor eller revisorer.

13.                 Förslag till beslut om valberedning.

14.                 Stämmans avslutande.


Förslag till beslut

Förslag till resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att årets förlust om -2 387 045 kr skall täckas genom ianspråktagande av överkursfonden och balanserat resultat och att återstående belopp om 46 332 357 kr ska överföras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning genom att ändra det lägsta antalet styrelseledamöter. § 6 i bolagsordningen ändras och får därmed följande lydelse:

§ 6                 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre. Vidare föreslår valberedningen att en revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller revisorerna (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med totalt 350 000 kr, varav ordföranden ska erhålla 150 000 kr och övriga ledamöter 100 000 kr vardera. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor eller revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Holmberg och Bengt Holmqvist samt nyval av Lars Liljeholm. Paul Fischbein, Per Hedebäck och Magnus Khysing har avböjt omval. Samtliga styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Liljeholm föreslås bli vald till styrelseordförande. Tommy Mårtensson föreslås väljas om som revisor.

Förslag till beslut om valberedning (punkt 13)

Styrelsen föreslår att det inrättas en valberedning i Bolaget. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre aktieägare med de röstmässigt största aktieinnehaven i Bolaget som vardera äger rätt att utse en ledamot. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2019 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.


ÖVRIG INFORMATION

Valberedningen

Valberedningen består av Paul Fischbein (ordförande), Göran Wikström och Alexander Oker-Blom som tillsammans företräder aktieägare med cirka 33 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan komma att erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 9 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier

I LightAir finns totalt 20 266 862 aktier med en röst vardera, således totalt 20 266 862 röster.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför stämman hålls tillgängliga senast tre veckor innan stämman på Bolagets kontor (se adress ovan) samt på Bolagets hemsida (www.lightair.com).

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i april 2019

LightAir AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 19:30 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar