LightAir AB (publ) kallar till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i LightAir AB (publ), org. nr 556724-7373 (”LightAir” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020 kl. 10.00 ("stämman"). Stämman kommer att hållas elektroniskt genom Zoom.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels                 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 juni 2020,

dels                 anmäla sin avsikt att delta i stämman till LightAir senast onsdagen den 17 juni 2020. Anmälan kan göras:

-           per e-post till bolagsstamma@lightair.com, eller

-           per post till Svetsarvägen 15, 2 TR, 171 41 Solna
(märk kuvertet "LightAir AB, årsstämma 2020").

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.lightair.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress som för anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd senast onsdagen den 17 juni 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör begära rösträttsregistrering hos förvaltaren.

Elektroniskt deltagande och poströstning

Med anledning av den pågående spridningen av det virus som orsakar covid-19 (coronaviruset) har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna, genom Zoom, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer i god tid före stämman skickas till de aktieägare som har anmält sitt deltagande och är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2020.

Bolagets aktieägare kan även utöva sin rösträtt per post före stämman. Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2020, använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lightair.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska i god tid innan årsstämman skickas till Bolaget per post till adressen ovan eller per e-post till bolagsstamma@lightair.com. Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den 17 juni 2020. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Aktieägaren kan inte poströsta på annat sätt än genom att markera ett av de i formuläret för poströstning angivna svarsalternativen, Ja eller Nej, för varje förslag till beslut. Om en aktieägare inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den aktuella frågan.

Förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande.

2.                   Val av ordförande vid stämman.

3.                   Val av en eller två justerare.

4.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

5.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.                   Godkännande av dagordningen.

7.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.                   Beslut om:

a.         fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b.         dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c.       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10.       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller revisorerna.

11.       Val av styrelse och revisor eller revisorer.

12.       Beslut om valberedning.

13.       Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.

14.       Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår val av advokat Håkan Hjulström till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att årets förlust om -2 773 006 kr ska täckas genom ianspråktagande av överkursfonden och balanserat resultat och att återstående belopp om 45 327 490 kr ska överföras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att en revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med totalt 350 000 kr exkl. sociala avgifter, varav ordföranden ska erhålla 150 000 kr och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska erhålla 100 000 kr vardera. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor eller revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Holmberg och Lars Liljeholm samt nyval av Ulf Lindsten. Bengt Holmqvist har avböjt omval. Samtliga styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulf Lindsten föreslås bli vald till styrelseordförande. Tommy Mårtensson föreslås väljas om som revisor.

Beslut om valberedning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att det inrättas en valberedning i Bolaget. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre aktieägare med de röstmässigt största aktieinnehaven i Bolaget som vardera äger rätt att utse en ledamot. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut att genomföra en nyemission av aktier där befintliga aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till tidigare innehav. Styrelsens beslut medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 12 156 634,50 kronor till högst 54 704 856,00 kronor och att antalet aktier kan öka med högst 8 104 423 aktier till högst 36 469 904 aktier.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls 2 teckningsrätter där 7 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 26 juni 2020. Teckningskursen per aktie är 2,00 kronor.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning under tiden från och med den 30 juni 2020 till och med den 21 juli 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Aktieägare som har fordringar på Bolaget ska kunna använda hela eller delar av sin fordran för kvittning. Styrelsen har bedömt att sådan kvittning är lämplig för Bolaget.

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME Sweden under perioden från och med den 30 juni 2020 till och med den 17 juli 2020. Handel med betald tecknad aktie (BTA) äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 30 juni 2020 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

1.         I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

2.         I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

3.         I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar

styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid

Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

ÖVRIG INFORMATION

Valberedningen

Valberedningen består av Göran Wikström (ordförande), Andrzej Loreth och Alexander Oker-Blom som tillsammans företräder aktieägare med cirka 46 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Antal aktier

I LightAir finns totalt 28 365 481 aktier med en röst vardera, således totalt 28 365 481 röster.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 och övriga handlingar inför stämman hålls tillgängliga senast två veckor innan stämman på Bolagets hemsida (www.lightair.com).

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2020

LightAir AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 13:01 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Aktieägarna i LightAir AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020 kl. 10.00 ("stämman"). Stämman kommer att hållas elektroniskt genom Zoom.
Twittra det här