LightAir AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Report this content

LightAir AB (publ) (”LightAir” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 26 september 2018, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, och som godkändes av den extra bolagsstämman den 12 oktober 2018 (”Företrädesemissionen”). 

Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 80 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 24,7 MSEK. Teckningsperioden löpte mellan den 24 oktober och den 7 november 2018. Utfallet visar att 5 424 307 aktier, motsvarande cirka 54,87 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 1 541 213 aktier, motsvarande cirka 15,59 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 943 499 aktier, motsvarande cirka 9,54 procent av emissionen, att tilldelas de som åtagit sig att teckna del av Företrädesemissionen i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår totalt till cirka 19,8 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader), motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

”Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för sitt fortsatta stöd och hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi befinner oss i en spännande period i bolagets utveckling och vi ser nu fram emot att ta nästa steg i implementeringen av den nya affärsplanen genom lansering av de första produkterna i CellFlow-familjen”, kommenterar Joakim Hansson, VD i LightAir.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 22 oktober 2018. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar LightAirs aktiekapital med 11 863 528,50 SEK till 30 400 293 SEK. Antalet aktier ökar med 7 909 019 aktier till 20 266 862 aktier. 

Så snart Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 48, 2018.

 

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LightAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 20:00 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i LightAir. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i LightAir sker endast genom det memorandum som Bolaget offentliggjorde den 22 oktober 2018. Memorandumet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som finns i det memorandum som offentliggjorts.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

LightAirs Företrädesemission omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 80 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 24,7 MSEK. Teckningsperioden löpte mellan den 24 oktober och den 7 november 2018. Utfallet visar att 5 424 307 aktier, motsvarande cirka 54,87 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 1 541 213 aktier, motsvarande cirka 15,59 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 943 499 aktier, motsvarande cirka 9,54 procent av emissionen, att tilldelas de som åtagit sig att teckna del av Företrädesemissionen i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget.
Twittra det här
Emissionslikviden i LightAirs Företrädesemission uppgår totalt till cirka 19,8 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader), motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.
Twittra det här

Citat

Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för sitt fortsatta stöd och hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi befinner oss i en spännande period i bolagets utveckling och vi ser nu fram emot att ta nästa steg i implementeringen av den nya affärsplanen genom lansering av de första produkterna i CellFlow-familjen
Joakim Hansson, VD i LightAir