LightAir: Bokslutskommuniké januari – december 2018

Report this content

(NGM: LAIR MTF)

LightAir Bokslutskommunike januari - december 2018

  • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 10 771 TSEK (22 199), en minskning med 11 428 TSEK. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 629 TSEK (2 140), en minskning med 511 TSEK

  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för helåret uppgick till -6 030 TSEK (-14 125), en förbättring med 8 095 TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för fjärde kvartalet uppgick till -2 304 TSEK (-7 808), en förbättring med 5 504 TSEK
  • Rörelseresultatet för helåret uppgick till -7 275 TSEK (-15 810), en förbättring med 8 535 TSEK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -2 615 TSEK (-8 221), en förbättring med 5 606 TSEK
  • Resultatet före skatt för helåret uppgick till -8 117 TSEK (-16 775), en förbättring med 8 658 TSEK. Resultatet före skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2 815 TSEK (-8 317), en förbättring med 5 502 TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till -14 896 TSEK (-14 658), en minskning med 238 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet uppgick till -7 706 TSEK (15), en minskning med 7 721 TSEK

Nyckeltal
okt - dec jan - dec
Koncernen (TSEK) 2018 2017 2018 2017
Nettoomsättning 1 629 2 140 10 771 22 199
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -2 304 -7 808 -6 030 -14 125
Rörelseresultat -2 615 -8 221 -7 275 -15 810
Resultat före skatt -2 815 -8 317 -8 117 -16 775
Periodens resultat -2 815 -8 317 -8 117 -16 775
Soliditet, % 80,7 44,8 80,7 44,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 706 15 -14 896 -14 658
Medelantalet medarbetare 6 6 6 7


Aktiedata
okt - dec jan - dec
2018 2017 2018 2017
Resultat per aktie, SEK -0,16 -0,67 -0,60 -1,36
Eget kapital per aktie, SEK 1,37 0,92 1,37 0,92
Börskurs vid periodens slut, SEK 1,95 2,80 1,95 2,80
Genomsnittligt antal aktier (tusental)1 17 455 12 358 13 632 12 358
Antal aktier vid periodens slut (tusental)1 20 267 12 358 20 267 12 358

1) Beräkningen är exklusive det antal aktier som kommer att utges i samband med konvertering av konvertibelt lån (se not 2).

Nyckeltal - kvartalsöversikt
okt - dec juli - sep apr - juni jan - mar okt - dec
Koncernen (TSEK) 2018 2018 2018 2018 2017
Nettoomsättning 1 629 1 535 2 615 4 992 2 140
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -2 304 -2 380 -1 656 310 -7 808
Rörelseresultat -2 615 -2 692 -1 967 -1 -8 221
Resultat före skatt -2 815 -2 901 -2 177 -224 -8 317
Periodens resultat -2 815 -2 901 -2 177 -224 -8 317
Soliditet, % 80,7 25,1 36,1 39,2 44,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 706 -19 -2 126 -5 045 15
Medelantalet medarbetare 6 5 5 6 6


Mikael Pérez, LightAirs tillförordnade VD, kommenterar

”När jag under sommaren 2018 kom i kontakt med LightAir fångades jag av bolagets förutsättningar och potential. En del väsentliga grunder kring teknologier och marknader fanns på plats men mycket var kvar att vidareutveckla med stor framtidspotential och goda möjligheter att skala upp. Med min bakgrund under omkring 10 år på Whirlpool såg jag en mycket spännande utveckling kring LightAir.

Efter det att jag kom till LightAir i oktober 2018 som sälj- och marknadschef har jag under mina första månader lärt känna bolaget, dess produkter och distributörer. LightAir är ett innovationsdrivet svenskt entreprenörsföretag i en tydlig omställningsfas och med stor potential. Det känns väldigt motiverande att få möjligheten att ansluta och nu som tillförordnad VD vidareutveckla och skala upp bolaget efter några års konsolidering. LightAir har en lång historik och ett stort kunnande inom produktutveckling och marknadsföring av luftrenare till konsumentmarknaden. Nu står bolaget redo för nästa fas i sin utveckling med lansering av produktfamiljen kring den patenterade CellFlow-teknologin. Efter en omfattande första genomgång av externa marknads- och konkurrensförutsättningar ser jag LightAir i en unik position. Med CellFlow-produkter inom konsumentmarknaden erbjuder LightAir unika konkurrensfördelar i prestanda, designmöjligheter och användarvänlighet. Även inom nya affärsområden som Business-to-business och Agriculture har bolaget unika möjligheter att ta ett helhetsgrepp genom att erbjuda en hälsosammare arbetsmiljö.

En omfattande omställning av bolagets affärsstrategi, försäljningsmodell och kostnadskostym har pågått under större delen av 2018. LightAirs verksamhet har präglats av omstruktureringar, förstärkning av ekonomi-och personalresurser samt affärsplanering och intensifierad produktutveckling av CellFlow-teknologin. Utöver en konvertibelemission vid årsskiftet 2017/2018 på ca 8 MSEK genomfördes under hösten en företrädesemission på ca 20 MSEK före emissionskostnader vilket stärker bolagets finansiella position inför framtida lanseringar. Sammantaget skapar dessa insatser en starkare finansiell och affärsorienterad plattform för såväl vidareutveckling av befintliga IonFlow-produkter som planerade lanseringar av CellFlow-produkter.

Under 2018 blev försäljningen påtagligt svagare än 2017, framförallt under andra och tredje kvartalen. Huvudorsaken är den tidigare beskrivna omställningen av strategier, organisation och försäljningsnätverk. Under året har LightAir på flera marknader påbörjat en omstrukturering av försäljningskanalerna där tidigare distributörer och återförsäljare har utvärderats. En del av distributörerna har haft begränsade förutsättningar att genomföra de förändringar som krävs. Detta har lett till att flera nyckelmarknader under året har befunnit sig i ett skede av utfasning medan en ny distributör ännu inte är uppe i full drift. Bolagets byte till ett gemensamt globalt varumärke på samtliga marknader har också stört försäljningen på vissa marknader.

De omstruktureringar som pågår förväntas vara genomförda under det närmaste halvåret. LightAirs vidareutvecklade distributörsnätverk samt en förstärkning av den för framtiden mer och mer betydelsefulla näthandeln beräknas bidra starkt positivt till såväl försäljning som lönsamhet. Detta sammanfaller dessutom med lanseringen av de nya CellFlow-produkterna. LightAirs nya distributör i Tyskland är ett bra exempel på och en viktig del i att stärka försäljningen i Europa. Med etablerade säljkanaler in på konsumentmarknaden, exempelvis MediaMarkt, men även lång erfarenhet inom Business-to-business segmentet utgör den tyska distributören en stark samarbetspartner för nya lanseringar i Europa.

LightAir står nu bättre rustat inför ett spännande 2019 och 2020 med potentiellt starka produktlanseringar underbyggt av satsningar på nya affärsområden inom såväl segmenten för Business-to-business som Agriculture. Inom Business-to business ser vi en stor potential i att tillgodose behovet av en hälsosammare arbetsmiljö. LightAirs produktportfölj erbjuder unika värden genom att både säkerställa en optimal luftkvalitet via CellFlow-produkterna och samtidigt hämma spridning av smittsamma virussjukdomar med hjälp av IonFlow-produkterna. Med en hälsosammare arbetsmiljö kan arbetsgivare öka produktiviteten och samtidigt uppnå väsentliga besparingar i sjukfrånvaron. Det finns även stor potential inom bland annat sjukvården, äldrevården och skolan.

Inom Agriculture segmentet har LightAir lanserat produkten AgroPro, en aktiv virushämmare som riktas mot en mycket stor marknad inom flera typer av djuruppfödning och hästsport. Vid en forskningsstudie på Karolinska Institutet har den virushämmande effekten hos LightAirs IonFlow-teknologi bevisats vid djurförsök med hamstrar. Forskningsrapporten publicerades 2015 i den ansedda vetenskapliga publikationen Nature Scientific Reports. Potentialen är stor och bara i Sverige finns det idag 355 000 hästar varav 20 000 är i aktiv träning inom trav och galopp. Djuruppfödning utförs i allt högre grad inomhus och som en följd av det ökar behovet av att kunna kontrollera luftburen virusspridning. Detta gör produkten mycket attraktiv vid samtal med potentiella kunder inom området.

Globalt är konsumentmarknaden för luftrenare i stark tillväxt, drivet av ökad medvetenhet kring försämrad luftkvalitet och dess hälsoeffekter. På denna marknad lanserar LightAir under 2019 de första modellerna av CellFlow-produkter. Under sommaren levereras CellFlow Mini, en liten men smart luftrenare för hemmet. Med CellFlow-teknologins patenterade fördelar erbjuds användaren optimal luftrening, låg ljudnivå, intelligent design och minimala driftskostnader. Produkten lanseras först via distributörsnätverk i de stora asiatiska konsumentmarknaderna för att sedan under hösten lanseras i USA, Europa och Norden.

Dessa förstärkningar öppnar upp stora möjligheter för LightAir, framförallt från andra halvåret 2019 och framåt. Jag ser med stor entusiasm och tillförsikt fram emot ett starkt tillväxtår 2019 drivet av en förstärkt organisation, lansering av nya produktsortiment samt av nya affärsområden.”

Verksamhet och resultat

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

En extra bolagsstämma den 12 oktober 2018 beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier i en företrädesemission om högst 24,7 MSEK. Företrädesemissionen har tecknats och betalats motsvarande cirka 80 procent av det högsta emissionsbeloppet och emissionslikviden uppgår till cirka 19,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

LightAir förstärker med ny Försäljnings- och Marknadschef och ny Account Manager. LightAirs nya Försäljnings- och Marknadschef Mikael Pérez har ett stort kunnande från konsumentelektronik och större återförsäljare inom branschen. Han kommer närmast från rollen som nordisk Marknadschef på Whirlpool där han har ansvarat för ett flertal internationella produktlanseringar. Samtidigt förstärker LightAir försäljningen genom att anställa Stefan Ekvall som Account Manager. Stefan har under flera år jobbat som försäljningschef på Elgiganten Sverige samt som nordisk försäljningschef för hemelektronik på Power.

MediaMarkt i Tyskland tar in LightAir i sortimentet. Efter att LightAir har inlett ett samarbete med en ny distributör i Tyskland har MediaMarkts huvudkontor nu listat sortimentet av LightAirs luftrenare på MediaMarkt. Flera tyska butiker har redan fått leveranser av LightAir IonFlow.

LightAirs Försäljnings- och Marknadschef Mikael Pérez utses som tillförordnad VD i LightAir AB (publ) och dess dotterbolag. LightAirs VD Joakim Hansson är sjukskriven till februari 2019.

Valberedningens ledamöter inför LightAirs årsstämma 2019 har utsetts. Paul Fischbein är ordförande i valberedningen. De övriga ledamöterna är Göran Wikström och Alexander Oker-Blom. Ledamöterna har utsetts av de tre största aktieägarna i LightAir AB (publ).

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter fjärde kvartalets utgång.

Nettoomsättning och resultat

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 629 TSEK (2 140). Övriga rörelseintäkter om 665 TSEK avser fakturerade uppdrag avseende produktutveckling till intresseföretagen.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -2 615 TSEK (-8 221). Trots minskad nettoomsättning har rörelseresultatet förbättrats med 5 606 TSEK genom att rörelsens kostnader för fjärde kvartalet minskade med 5 452 TSEK till 4 909 TSEK (10 361) till följd av att föregående års motsvarande kvartal belastades med kostnader av engångsnatur på ca 4,5 MSEK avseende ändrad bedömning av garantiåtaganden, kostnader i samband med VD-byte och andra personalförändringar samt andra externa kostnader. Vidare har genomförts såväl anpassning av bolagets kostnadsmassa till dess intäkter som effektiviseringsåtgärder.

Helåret

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 10 771 TSEK (22 199). Övriga rörelseintäkter om 1 953 TSEK avser fakturerade uppdrag avseende produktutveckling till intresseföretagen om 1 162 TSEK och erhållet skadestånd om 791 TSEK genom förlikning med ett företag som under 2013 och 2014 har levererat felaktiga elektroniska komponenter.

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -7 275 TSEK (-15 810). Det negativa resultatet och förbättringen med 8 535 TSEK trots minskade intäkter har samma förklaringar som för fjärde kvartalet. Rörelsens kostnader för helåret minskade med 19 428 TSEK till 19 999 TSEK (39 427).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 27 714 TSEK (11 371). Soliditeten uppgick till 80,7 procent (44,8). Koncernens likvida medel uppgick till 10 864 TSEK (2 385).

Utöver likvida medel har koncernen vid årets utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 0 TSEK (2 028) som vid utnyttjande ingår i kortfristiga skulder.

Kassaflöde

Fjärde kvartalet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet uppgick till -7 706 TSEK (15). En minskning med 7 721 TSEK som förklaras av ökad bindning av rörelsekapital genom framför allt minskning av kortfristiga skulder om ca 3,4 MSEK varav ca 2 MSEK avser betalning av utnyttjad checkräkningskredit, samt ökade kortfristiga fordringar på intresseföretag, ca 1,4 MSEK. Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten för fjärde kvartalet, 279 TSEK (0), avser framförallt investering i intressebolag. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten för fjärde kvartalet, 15 584 TSEK (0), avser genomförd nyemission. Fjärde kvartalets kassaflöde uppgick till 7 599 (15).

Helåret 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret var i stor sett oförändrat och uppgick till -14 896 TSEK (-14 658). Trots en lägre förlust förbättrades inte kassaflödet framför allt av förklaringar som nämnts ovan; betydande kostnader av engångsnatur och utnyttjad checkräkningskredit i slutet av föregående år för vilka betalning gjorts under 2018 samt ökade fordringar på intresseföretag.

Det positiva kassaflödet från investeringsverksamheten för helåret 2017 förklaras av att en ny verksamhet förvärvades som tillförde 10 104 TSEK i likvida medel. Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten för helåret 2018, 279 TSEK (0), avser framförallt investering i intressebolag. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten för helåret 2018, 23 654 TSEK (0), avser erhållande av konvertibelt lån och genomförd nyemission. Helårets kassaflöde uppgick till 8 479 TSEK (-4 668).

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under helåret uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick under helåret till 0 TSEK (0), 0 TSEK (0) respektive 0 TSEK (69). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LightAir-koncernen är delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB. Dessa två bolag redovisas som intresseföretag i koncernen. Intresseföretagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Under helåret och motsvarande period föregående år har intresseföretagen enbart bedrivit produktutveckling vars utgifter om 1 162 TSEK (1 418) debiterats av koncernen och till största del aktiverats. Resultatet från intresseföretagen, -92 TSEK (-103), motsvarar koncernens andel av deras resultat. Koncernens andelar i intresseföretagen uppgick till 513 TSEK (607). På intresseföretagen har koncernen långfristiga fordringar om 2 601 TSEK (2 301) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 7 119 TSEK (5 239). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 30 400 293 SEK (18 536 764,50), fördelat på 20 266 862 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie är listad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 31 december 2018 var aktiekursen 1,95 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 39,5 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under helåret var 6, att jämföra med föregående år då medelantalet var 7. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2017.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB.

LightAir AB (publ)s verksamhet och koncernstruktur skapades genom att det på Nordic MTF tidigare listade bolaget Ascenditur AB (före detta Biolight AB) i januari 2017 förvärvade LightAir Holding AB genom apportemission. Ascenditur AB ändrade företagsnamn och blev moderbolag i koncernen. Den nya verksamheten genom förvärvet av LightAir Holding AB ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017. Rapporterat resultat, finansiell ställning och kassaflöde i denna bokslutskommuniké avser den nya verksamheten.

Förslag på utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2018.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2018                                            April 2019

Delårsrapport januari – mars 2019                      23 maj 2019

Delårsrapport januari – juni 2019                         29 augusti 2019

Delårsrapport januari – september 2019              7 november 2019

Bokslutskommuniké januari – december 2019    20 februari 2020

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

LightAir Bokslutskommunike januari - december 2018


För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
Tillförordnad VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 11:00 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

De omstruktureringar som pågår förväntas vara genomförda under det närmaste halvåret. LightAirs vidareutvecklade distributörsnätverk samt en förstärkning av den för framtiden mer och mer betydelsefulla näthandeln beräknas bidra starkt positivt till såväl försäljning som lönsamhet. Detta sammanfaller dessutom med lanseringen av de nya CellFlow-produkterna.
Mikael Pérez, tillförordnad VD i LightAir
Jag ser med stor entusiasm och tillförsikt fram emot ett starkt tillväxtår 2019 drivet av en förstärkt organisation, lansering av nya produktsortiment samt av nya affärsområden.
Mikael Pérez, tillförordnad VD i LightAir