LightAir: Delårsrapport januari – juni 2018

(NGM: LAIR MTF)

  • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 7 607 TSEK (15 250), en minskning med 7 643 TSEK. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 615 TSEK (8 326), en minskning med 5 711 TSEK

  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för första halvåret uppgick till -1 346 TSEK (-3 546), en förbättring med 2 200 TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för andra kvartalet uppgick till -1 656 TSEK (-1 328), en minskning med 328 TSEK
  • Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -1 968 TSEK (-4 405), en förbättring med 2 437 TSEK. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1 967 TSEK (-1 759), en minskning med 208 TSEK
  • Resultatet före skatt för första halvåret uppgick till -2 401 TSEK (-5 146), en förbättring med 2 745 TSEK. Resultatet före skatt för andra kvartalet uppgick till -2 177 TSEK (-2 269), en förbättring med 92 TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -7 171 TSEK (-9 746), en förbättring med 2 575 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick till -2 126 TSEK (-2 624), en förbättring med 498 TSEK
Nyckeltal
apr - juni jan - juni jan - dec
Koncernen (TSEK) 2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning 2 615 8 326 7 607 15 250 22 199
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -1 656 -1 328 -1 346 -3 546 -14 125
Rörelseresultat -1 967 -1 759 -1 968 -4 405 -15 810
Resultat före skatt -2 177 -2 269 -2 401 -5 146 -16 775
Periodens resultat -2 177 -2 269 -2 401 -5 146 -16 775
Soliditet, % 36,1 72,3 36,1 72,3 44,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 126 -2 624 -7 171 -9 746 -14 658
Medelantalet medarbetare 5 7 6 7 7


Aktiedata
apr - juni jan - juni jan - dec
2018 2017 2018 2017 2017
Resultat per aktie, SEK -0,18 -0,18 -0,19 -0,42 -1,36
Eget kapital per aktie, SEK 0,73 1,86 0,73 1,86 0,92
Börskurs vid periodens slut, SEK 4,00 4,20 4,00 4,20 2,80
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 12 358 12 358 12 358 12 358 12 358
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 12 358 12 358 12 358 12 358 12 358

 
 

Nyckeltal - kvartalsöversikt
apr - juni jan - mar okt - dec juli - sep apr - juni
Koncernen (TSEK) 2018 2018 2017 2017 2017
Nettoomsättning 2 615 4 992 2 140 4 809 8 326
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -1 656 310 -7 808 -2 771 -1 328
Rörelseresultat -1 967 -1 -8 221 -3 184 -1 759
Resultat före skatt -2 177 -224 -8 317 -3 312 -2 269
Periodens resultat -2 177 -224 -8 317 -3 312 -2 269
Soliditet, % 36,1 39,2 44,8 74,9 72,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 126 -5 045 15 -4 927 -2 624
Medelantalet medarbetare 5 6 6 7 7


Joakim Hansson, LightAirs VD, kommenterar

”Första halvåret 2018 visar en svagare försäljning än motsvarande period förra året. Det är framförallt andra kvartalets försäljning som varit lägre än tidigare och huvudorsaken är ett pågående arbete med att uppgradera försäljningsnätverket. Under perioden har LightAir på flera marknader påbörjat en omstrukturering av försäljningen där gamla distributörer och återförsäljare utvärderats. En del av dessa distributörer har haft begränsade förutsättningar att genomföra de förändringar som krävs. Detta har lett till att flera nyckelmarknader under kvartalet har befunnit sig i ett skede där befintlig distributör är kvar i en utfasning medan en ny distributör ännu inte är på plats. Samtidigt har ett flertal marknader gått in i perioden med alltför höga lagervärden.

De omstruktureringar som pågår förväntas vara genomförda under den närmaste framtiden och kommer då bidra positivt till såväl försäljning som lönsamhet. I senaste kvartalsrapporten berördes insatser för att stärka försäljningen i Norden och Europa. Ett par av dessa förhandlingar har tagit längre tid än beräknat och bolagets skifte av varumärke till LightAir bidrog ytterligare till det. Samtidigt har bolaget knutit till sig en ny försäljningspartner i Tyskland som är en viktig del i att stärka försäljningen i Europa. På samma sätt pågår sedan en tid en dialog med en ny partner i Storbritannien.

Bolaget har under de senaste månaderna arbetat med att stärka upp organisationen. Nu kompletteras försäljnings- och marknadsarbetet med en senior Account Manager och en Försäljnings- och Marknadschef, båda med stor erfarenhet från försäljning och affärsutveckling inom konsumentelektronik.

Som vi tidigare kommunicerat lanseras inom kort produkter inom ett nytt affärsområde, Agriculture. Med en aktiv virushämmare, LightAir AgroPro, bearbetas en mycket stor marknad inom flera typer av djuruppfödning och hästsport. Potentialen är stor och bara i Sverige finns det idag 355 000 hästar varav 20 000 är i aktiv träning inom trav och galopp. Djuruppfödning utförs i allt högre grad inomhus och som en följd av det ökar behovet av att kunna kontrollera luftburen virusspridning. En forskningsstudie från Karolinska institutet visar att LightAir IonFlow-teknologin, som används i AgroPro, eliminerar 97 % av luftburet virus vilket gör produkten mycket attraktiv vid samtal med potentiella kunder.

Under 2019 laseras en satsning på en kommersiell produktlinje avsedd för skolor, serverhallar och hälsovård. Produkterna baseras på den unika svenska CellFlow-teknologin som ger betydligt lägre driftskostnader än traditionella luftrenare med HEPA-filter. Driftskostnaden beräknas kunna sänkas med så mycket som 60 % och det får ett stort genomslag i en skolbyggnad eller i en serverhall. Luftrenaren kompletteras med en IonFlow virushämmare som effektivt förhindrar spridning av virus som kan innebära betydligt färre sjukdagar och ökad produktivitet.

Under hösten och vintern faller många av de långsiktiga förstärkningarna på plats. Vi ser fram emot ett effektivare försäljningsnätverk, en förstärkt organisation, en lägre kostnadskostym än tidigare och ett bredare produktsortiment inom luftrening och viruskontroll för såväl människor som djur. Dessa förstärkningar öppnar upp stora möjligheter för LightAir.”


Verksamhet och resultat

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under och efter andra kvartalets utgång

Patent- och Marknadsöverdomstolen gav den 12 juni 2018 LightAir rätt i ett patentärende. LightAir-koncernen har sedan 2009 befunnit sig i en patenttvist med en privatperson avseende krav på ett av koncernens grundläggande patent. Domstolen meddelade i sin dom att LightAir har full rätt till patentet.

Årsstämman den 29 juni 2018 beslutade att byta firma till LightAir AB (publ).

Årsstämman beslutade även om emission av högst 400 000 teckningsoptioner till verkställande direktören. För teckningsoptionerna ska betalas ett belopp om preliminärt 0,40 kr per teckningsoption. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 4,00 kr.

LightAir introducerar under hösten AgroPro, en patenterad virushämmare för djurhållning. AgroPro ett system för att förhindra spridning av virus inom djurhållning. Den kliniskt bevisade teknologin reducerar virussjukdomar och håller djurbesättningar friskare.

Nettoomsättning och resultat

Andra kvartalet

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 615 TSEK (8 326). Övriga rörelseintäkter om 222 TSEK avser fakturerade uppdrag avseende produktutveckling till intresseföretagen.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1 967 TSEK (-1 759). Det negativa resultatet beror på minskad nettoomsättning. Trots detta har rörelseresultatet minskat med endast 208 TSEK genom att rörelsens kostnader för andra kvartalet minskade med 5 818 TSEK till 4 804 TSEK (10 622) till följd av genomförda effektiviseringsåtgärder och anpassning av bolagets kostnadsmassa till dess intäkter.

Första halvåret

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 7 607 TSEK (15 250). Övriga rörelseintäkter om 1 013 TSEK avser fakturerade uppdrag avseende produktutveckling till intresseföretagen om 222 TSEK och erhållet skadestånd om 791 TSEK genom förlikning med ett företag som under 2013 och 2014 har levererat felaktiga elektroniska komponenter.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -1 968 TSEK (-4 405). Det negativa resultatet och förbättringen med 2 437 TSEK trots minskade intäkter har samma förklaringar som för andra kvartalet. Förbättringen har skett genom att rörelsens kostnader för första halvåret minskade med 10 036 TSEK till 10 588 TSEK (20 624) till följd av genomförda effektiviseringsåtgärder och anpassning av bolagets kostnadsmassa till dess intäkter.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 8 970 TSEK (11 371). Soliditeten uppgick till 36,1 procent (44,8). Koncernens likvida medel uppgick till 3 284 TSEK (2 385).

Utöver likvida medel har koncernen vid första halvårets utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 0 TSEK (2 028) som vid utnyttjande ingår i kortfristiga skulder.

Kassaflöde

Andra kvartalet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick till -2 126 TSEK (-2 624). En förbättring med 498 TSEK som förklaras framför allt av minskad bindning av rörelsekapital. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten förklaras främst av periodens resultat och minskning av kortfristiga skulder med ca 1,3 MSEK.

Första halvåret 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -7 171 TSEK (-9 746). En förbättring med 2 575 TSEK som förklaras framför allt av förbättrat underliggande resultat för den löpande verksamheten med ca 2,7 MSEK. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten förklaras främst av minskning av kortfristiga skulder med ca 6 MSEK varav ca 2 MSEK avser återbetalning av utnyttjad checkräkningskredit.

Det positiva kassaflödet från investeringsverksamheten för första halvåret 2017 förklaras av att en ny verksamhet förvärvades som tillförde 10 104 TSEK i likvida medel. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten för första halvåret 2018, 8 070 TSEK (0), avser erhållande av konvertibelt lån. Första halvårets kassaflöde uppgick till 899 TSEK (250).

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under första halvåret uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick under första halvåret till 0 TSEK (0), 0 TSEK (0) respektive 0 TSEK (63). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LightAir-koncernen är delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB. Dessa två bolag redovisas som intresseföretag i koncernen. Intresseföretagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Under första halvåret och motsvarande period föregående år har intresseföretagen enbart bedrivit produktutveckling vars utgifter om 222 TSEK (969) debiterats av koncernen och till största del aktiverats. Resultatet från intresseföretagen, -22 TSEK (-98), motsvarar koncernens andel av deras resultat. På intresseföretagen har koncernen långfristiga fordringar om 2 301 TSEK (2 912) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 5 599 TSEK (5 124). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 18 536 764,50 SEK (18 536 764,50), fördelat på 12 357 843 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie är listad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 30 juni 2018 var aktiekursen 4,00 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 49,4 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under första halvåret var 6, att jämföra med motsvarande period föregående år då medelantalet var 7. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2017.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB.

LightAir AB (publ)s verksamhet och koncernstruktur skapades genom att det på Nordic MTF tidigare listade bolaget Ascenditur AB (före detta Biolight AB) i januari 2017 förvärvade LightAir Holding AB genom apportemission. Ascenditur AB ändrade företagsnamn och blev moderbolag i koncernen. Den nya verksamheten genom förvärvet av LightAir Holding AB ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017. Rapporterat resultat, finansiell ställning och kassaflöde i denna delårsrapport avser den nya verksamheten.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – september 2018                            27 november 2018

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

LightAir Delårsrapport januari - juni 2018

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LightAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl. 09:00 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Citat

Första halvåret 2018 visar en svagare försäljning än motsvarande period förra året. Det är framförallt andra kvartalets försäljning som varit lägre än tidigare och huvudorsaken är ett pågående arbete med att uppgradera försäljningsnätverket. Under perioden har LightAir på flera marknader påbörjat en omstrukturering av försäljningen där gamla distributörer och återförsäljare utvärderats. En del av dessa distributörer har haft begränsade förutsättningar att genomföra de förändringar som krävs. Detta har lett till att flera nyckelmarknader under kvartalet har befunnit sig i ett skede där befintlig distributör är kvar i en utfasning medan en ny distributör ännu inte är på plats. Samtidigt har ett flertal marknader gått in i perioden med alltför höga lagervärden. De omstruktureringar som pågår förväntas vara genomförda under den närmaste framtiden och kommer då bidra positivt till såväl försäljning som lönsamhet. I senaste kvartalsrapporten berördes insatser för att stärka försäljningen i Norden och Europa. Ett par av dessa förhandlingar har tagit längre tid än beräknat och bolagets skifte av varumärke till LightAir bidrog ytterligare till det. Samtidigt har bolaget knutit till sig en ny försäljningspartner i Tyskland som är en viktig del i att stärka försäljningen i Europa. På samma sätt pågår sedan en tid en dialog med en ny partner i Storbritannien. Bolaget har under de senaste månaderna arbetat med att stärka upp organisationen. Nu kompletteras försäljnings- och marknadsarbetet med en senior Account Manager och en Försäljnings- och Marknadschef, båda med stor erfarenhet från försäljning och affärsutveckling inom konsumentelektronik. Som vi tidigare kommunicerat lanseras inom kort produkter inom ett nytt affärsområde, Agriculture. Med en aktiv virushämmare, LightAir AgroPro, bearbetas en mycket stor marknad inom flera typer av djuruppfödning och hästsport. Potentialen är stor och bara i Sverige finns det idag 355 000 hästar varav 20 000 är i aktiv träning inom trav och galopp. Djuruppfödning utförs i allt högre grad inomhus och som en följd av det ökar behovet av att kunna kontrollera luftburen virusspridning. En forskningsstudie från Karolinska institutet visar att LightAir IonFlow-teknologin, som används i AgroPro, eliminerar 97 % av luftburet virus vilket gör produkten mycket attraktiv vid samtal med potentiella kunder. Under 2019 laseras en satsning på en kommersiell produktlinje avsedd för skolor, serverhallar och hälsovård. Produkterna baseras på den unika svenska CellFlow-teknologin som ger betydligt lägre driftskostnader än traditionella luftrenare med HEPA-filter. Driftskostnaden beräknas kunna sänkas med så mycket som 60 % och det får ett stort genomslag i en skolbyggnad eller i en serverhall. Luftrenaren kompletteras med en IonFlow virushämmare som effektivt förhindrar spridning av virus som kan innebära betydligt färre sjukdagar och ökad produktivitet. Under hösten och vintern faller många av de långsiktiga förstärkningarna på plats. Vi ser fram emot ett effektivare försäljningsnätverk, en förstärkt organisation, en lägre kostnadskostym än tidigare och ett bredare produktsortiment inom luftrening och viruskontroll för såväl människor som djur. Dessa förstärkningar öppnar upp stora möjligheter för LightAir.
Joakim Hansson, VD i LightAir