LightAir: Delårsrapport januari - juni 2019

Report this content

(NGM: LAIR)

 

LightAir Delårsrapport januari - juni 2019.pdf

 

  • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4 905 TSEK (7 607), en minskning med 2 702 TSEK. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 812 TSEK (2 615), en förbättring med 197 TSEK
  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för första halvåret uppgick till -4 777 TSEK (-1 346), en minskning med 3 431 TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för andra kvartalet uppgick till -2 372 TSEK (-1 656), en minskning med 716 TSEK
  • Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -5 125 TSEK (-1 968), en minskning med 3 157 TSEK. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -2 546 TSEK (-1 967), en minskning med 579 TSEK
  • Resultatet före skatt för första halvåret uppgick till -5 547 TSEK (-2 401), en minskning med 3 146 TSEK. Resultatet före skatt för andra kvartalet uppgick till -2 664 TSEK (-2 177), en minskning med 487 TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -6 059 TSEK (-7 171), en förbättring med 1 112 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick till -2 556 TSEK (-2 126), en minskning med 430 TSEK
  • Efter andra kvartalets utgång har LightAirs huvudägare gått in med en bryggfinansiering på 3,7 MSEK tills en permanent finansieringslösning är på plats

 

Nyckeltal          
  apr - juni jan - juni jan - dec
Koncernen (TSEK) 2019 2018 2019 2018 2018
           
Nettoomsättning 2 812 2 615 4 905 7 607 10 771
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -2 372 -1 656 -4 777 -1 346 -6 030
Rörelseresultat -2 546 -1 967 -5 125 -1 968 -7 275
Resultat före skatt -2 664 -2 177 -5 547 -2 401 -8 117
Periodens resultat -2 664 -2 177 -5 547 -2 401 -8 117
Soliditet, % 75,5 36,1 75,5 36,1 80,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 556 -2 126 -6 059 -7 171 -14 896
Medelantalet medarbetare 5 5 5 6 6
           
           
Aktiedata          
  apr - juni jan - juni jan - dec
  2019 2018 2019 2018 2018
           
Resultat per aktie, SEK -0,13 -0,18 -0,27 -0,19 -0,60
Eget kapital per aktie, SEK 0,98 0,73 0,98 0,73 1,37
Börskurs vid periodens slut, SEK 1,70 4,00 1,70 4,00 1,95
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 21 172 12 358 20 720 12 358 13 632
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 22 983 12 358 22 983 12 358 20 267
           
           
Nyckeltal - kvartalsöversikt          
  apr - juni jan - mar okt - dec juli - sep apr - juni
Koncernen (TSEK) 2019 2019 2018 2018 2018
           
Nettoomsättning 2 812 2 093 1 629 1 535 2 615
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -2 372 -2 405 -2 304 -2 380 -1 656
Rörelseresultat -2 546 -2 579 -2 615 -2 692 -1 967
Resultat före skatt -2 664 -2 883 -2 815 -2 901 -2 177
Periodens resultat -2 664 -2 883 -2 815 -2 901 -2 177
Soliditet, % 75,5 78,7 80,7 25,1 36,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 556 -3 503 -7 706 -19 -2 126
Medelantalet medarbetare 5 5 6 5 5

 

Mikael Pérez, LightAirs VD, kommenterar

LightAir fortsatte under andra kvartalet arbetet med kommande lanseringar av nya produktlinjer, affärsområden och marknader. Andra kvartalet uppvisar en något förbättrad försäljningstrend jämfört med både motsvarande kvartal föregående år och med de fyra senaste kvartalen, men vi har långt kvar för att uppnå vår potential.

Under det andra kvartalet lanserades den första produkten i CellFlow-sortimentet, Pro900, och med den LightAirs nya affärsområde Professional. Samtidigt togs de första stegen i lanseringen av tjänsten Health+, frisk luft fri från både skadliga partiklar och virus som en service. LightAir fokuserar först på hemmamarknaden Sverige genom  att erbjuda Health+ till arbetsgivare. Arbetsgivarna kan genom en hälsosammare arbetsmiljö öka medarbetarnas produktivitet och samtidigt uppnå väsentliga besparingar i sjukfrånvaron. För att effektivt nå ut med Health+ samt säkerställa en hög servicenivå för kunden kommer LightAir att ingå samarbeten med partners inom Facility Management. Genom att inkludera Health+ i sina befintliga sortiment för Wellness kan LightAirs partners erbjuda frisk luft, och därmed en hälsosam arbetsmiljö, till sina kunder. Kunderna får frisk luft genom en prenumeration, inklusive all service så som rengöring och byten av filter samt funktionskontroll, helt utan kapitalinvesteringar.

Lanseringen av LightAirs Professional-sortiment samt tjänsten Health+ sker parallellt inom Europa via befintliga och nya partners. I Tyskland, Holland och Spanien är lanseringen igång och de första kunderna bearbetas.

Under hösten lanseras LightAir i Kina. Under kvartal två har flera potentiella partners utvärderats och LightAir har nu ingått ett samarbetsavtal med stor potential. Samarbetsavtalet innebär att vi får en lokal partner med stor kompentens inom försäljning medan LightAir bibehåller en hög grad av kontroll och ägandeskap kring varumärkesbyggnaden i Kina. Den kinesiska marknaden representerar cirka 25 % av världsmarknaden och en långsiktig varumärkesstrategi i Kina är kritiskt för kommande års försäljning. Lanseringen i Kina sker till en början via Kinas dominerande e-handelsplattformar med en första order inför lanseringen på cirka 2,8 miljoner SEK.

För att öka vår kapacitet att hantera nya affärsområden och marknader förstärker LightAir teamet med nya resurser inom försäljning och marknad. Vi har tillsatt en senior affärsområdesansvarig för Professional, vilket dessutom utökas med en säljare från Media Markt med bred erfarenhet från både konsument- och företagsförsäljning. Teamet förstärks även med en kommunikations- och e-handelsresurs för att leda LightAirs försäljning via internet mot konsument samt vår närvaro i sociala medier.

Vi står nu inför en spännande period där mycket börjar komma på plats. LightAirs konsumentsortiment förstärks genom nylanseringar inom IonFlow-sortimentet och lansering av CellFlow Mini. Ett förbättrat kommunikationspaket har tagits fram med betydligt ökat fokus på digitala kanaler, nya marknader öppnas med störst fokus på den kinesiska marknaden, samtidigt som viktiga långsiktiga satsningar inom Professional och Agriculture har påbörjats. Mycket är på gång och viktigast av allt är att vi lyckats attrahera rätt kompetens i nya medarbetare för att säkerställa att vår potential bär frukt.

Luftrenarmarkanden är inne i ett spännande skede med tecken på ökad medvetenhet och tillväxt i flera geografiska områden men även skiftningar i efterfrågan. I Europa har hittills efterfrågan på luftrenare varit jämförelsevis låg men ökad medvetenhet om luftrelaterade hälsoproblem hos konsument driver tillväxt. Som exempel förväntas den nordiska konsumentmarknaden tiodubblas inom de närmsta tre åren. I Asien med Kina i spetsen tycks tillväxten avtagit med förbättrad luftkvalitet, samtidigt som vi ser att bättre informerade konsumenter med högre krav ökar efterfrågan på luftrenare som verkligen åtgärdar hälsoproblem orsakade av de minsta partiklarna. LightAir står här väl positionerat med vårt erbjudande om verkligt frisk luft, fri från även de minsta partiklarna såväl som virus. Jag ser med tillförsikt fram emot resterande 2019 och kommande år och den spännande resa LightAir står inför.

LightAir framåt - lansering CellFlow konsumentserie
Den första produkten ur CellFlow-serien för konsumentmarknaden lanseras under andra halvåret 2019. CellFlow Mini, en produkt framtagen för att möta den växande efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre rum i hemmiljö, är en liten produkt med väldigt stark prestanda kombinerad med låg ljudnivå, låg miljöpåverkan och smart design. Kraftfull nog att rena luften i ett sovrum, liten nog att smidigt ta med på resan och säkerställa frisk luft för en god natts sömn var du än befinner dig. Den lanseras först via distributörsnätverk på de asiatiska konsumentmarknaderna och därefter under hösten i Europa och Norden.

Fördjupat samarbete kring produktutveckling
Utvecklingsarbetet inför kommande lanseringar fortskrider, där det största fokuset 2019 ligger på det utvidgade sortimentet av CellFlow för konsumentmarknaden. Ytterligare produkter i CellFlow-serien planeras att lanseras under 2020 och följande år.”

 

LightAir framåt

Lansering CellFlow Professional
Under året lanseras CellFlow Pro 900, den första produkten i CellFlow-serien, framtagen för kommersiellt bruk. CellFlow Pro 900 erbjuder effektiv luftrening och kapacitet för stora utrymmen med betydligt lägre energiförbrukning, driftskostnader och ljudnivå än befintliga konkurrenter. I kombination med IonFlow för kommersiellt bruk erbjuder LightAir effektiv luftrening och skydd mot virussmitta för arbetsplatser, förskolor, sjukhus med mera. Lanseringen sker först i Sverige och Europa tillsammans med utvalda befintliga distributörer.

Lansering Health+
LightAir lanserar under 2019 det unika erbjudandet Health+, frisk luft via prenumeration. Genom Health+ tillhandahåller LightAir en kostnadseffektiv och problemfri lösning för att radikalt minska smittspridning och levererar samtidigt en luft fri från pollen, mögelsporer, trafikföroreningar och partiklar från skrivare med mera. En konservativ bedömning är att Health+ kan reducera sjukfrånvaron med upp till 20 procent för en ökad effektivitet och betydande kostnadsbesparingar.

Lansering CellFlow konsumentserie
Den första produkten ur CellFlow-serien för konsumentmarknaden lanseras under andra halvåret 2019. Mini, en produkt framtagen för att möta den växande efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre rum i hemmiljö, är en liten produkt med väldigt stark prestanda kombinerad med låg ljudnivå, låg miljöpåverkan och smart design. Kraftfull nog att rena luften i ett sovrum på upp till 10 kvadratmeter, liten nog att smidigt ta med på resan och säkerställa frisk luft för en god natts sömn var du än befinner dig. Lanseras först via distributörsnätverk i de asiatiska konsumentmarknaderna för att sedan under hösten lanseras i Europa och Norden.

Nylansering Kina
Konsolideringen av LightAirs varumärkesportfölj innebär att bolaget nylanserar under varumärket LightAir på den kinesiska marknaden. Nylanseringen av varumärket sker i samband med lansering av CellFlow-serien för konsumentmarknaden. Med varumärket LightAir möjliggörs lansering via de stora kinesiska e-handelsplattformarna. I kombination med lanseringen av Mini är potentialen stor att träffa rätt på den stora kinesiska konsumentmarknaden.

Förstärkningar inom försäljningsnätverk
I försäljningsnätverket förs flertalet dialoger med nya potentiella partners både i distributörsled och återförsäljarled i utvalda marknader.

Fördjupat samarbete kring produktutveckling
Utvecklingsarbetet inför kommande lanseringar fortskrider, där det största fokuset 2019 ligger på det utvidgade sortimentet av CellFlow för konsumentmarknaden. Ytterligare produkter i CellFlow-serien planeras att lanseras under 2020 och följande år.

 

Verksamhet och resultat

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
Inga väsentliga händelser har inträffat under andra kvartalet.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång
LightAir nylanserar sitt varumärke LightAir på den kinesiska marknaden. Med varumärket LightAir möjliggörs försäljning via de stora kinesiska e-handelsplattformarna. LightAir har tecknat avtal med en ny partner i Kina och erhållit en första order på 2,1 miljoner CNY (motsvarar 2,8 MSEK). Leverans beräknas ske i början på fjärde kvartalet 2019.

LightAir ökar kapaciteten att hantera nya affärsområden och marknader. LightAir förstärker organisationen med en affärsområdesansvarig för Professional. Affärsområdet Professional utökas även med en säljare från Media Markt med bred erfarenhet från både konsument- och företagsförsäljning. Organisationen förstärks också med en kommunikations- och e-handelsresurs för att leda LightAirs försäljning via internet mot konsument samt LightAirs närvaro i sociala medier.

LightAirs huvudägare Göran Wikström och Alted AB som kontrollerar 23,15 procent respektive 13,78 procent, totalt 36,92 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget, har gått in med en bryggfinansiering på 3,7 MSEK med fem procents årlig ränta som får avropas av LightAir efter behov tills en permanent finansieringslösning är på plats. Styrelsen ser hela tiden över bolagets kapitalbehov och de resurser som behövs för att driva framtida försäljning.

 

Nettoomsättning och resultat

Andra kvartalet
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 812 TSEK (2 615). Övriga rörelseintäkter om 617 TSEK (222) avser fakturerade uppdrag avseende produktutveckling till intresseföretagen.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -2 546 TSEK (-1 967). Minskningen med 579 TSEK förklaras främst av ökade kostnader för frakt och lager, försäljning och marknadsföring för att förbereda för de nya produktlanseringarna och sälja ut utgående modeller.

Första halvåret
Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4 905 TSEK (7 607). Övriga rörelseintäkter om 1 140 TSEK (1 013) avser fakturerade uppdrag avseende produktutveckling till intresseföretagen om 1 140 (222) och erhållet skadestånd om 0 TSEK (791) genom förlikning med ett företag som under 2013 och 2014 har levererat felaktiga elektroniska komponenter.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -5 125 TSEK (-1 968). Minskningen med 3 157 TSEK förklaras främst av minskad nettoomsättning samt ökade kostnader för frakt och lager, försäljning och marknadsföring för att förbereda för de nya produktlanseringarna och sälja ut utgående modeller.


Finansiell ställning och likviditet
Koncernens egna kapital uppgick till 22 455 TSEK (27 714). Soliditeten uppgick till 75,5 procent (80,7). Koncernens likvida medel uppgick till 3 596 TSEK (10 864).
Utöver likvida medel har koncernen vid periodens utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 1 001 TSEK (0).


Kassaflöde

Andra kvartalet
Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick till -2 556 TSEK (-2 126). Försämringen jämfört med motsvarande kvartal föregående år är 430 TSEK och avser ett försämrat resultat.

Första halvåret
Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -6 059 TSEK (-7 171) och avser till stor del periodens resultat. Förbättringen jämfört med motsvarande period föregående år är 1 112 TSEK trots ett försämrat resultat. Förbättringen förklaras av att kassaflödet för motsvarande period föregående år påverkades negativt genom en temporär betydande ökning av rörelsekapitalet, ca 5 MSEK, framförallt avseende minskning av kortfristiga skulder, varav ca 2 MSEK avsåg återbetalning av utnyttjad checkräkningskredit.

Det negativa kassaflödet från investerings-verksamheten för första halvåret, 1 194 TSEK (0), avser framförallt investering i intressebolag. Det negativa kassaflödet från finansieringsverksamheten för första halvåret avser emissionskostnader för konvertering av konvertibelt lån. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten för första halvåret föregående år avser erhållande av konvertibelt lån. Första halvårets kassaflöde uppgick till -7 268 (899).


Investeringar och produktutveckling
Investeringar i inventarier under första halvåret uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0).
Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick för första halvåret till 0 TSEK (0), 0 TSEK (0) respektive 0 TSEK (0). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.


Intresseföretag
LightAir-koncernen är delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB. Dessa två bolag redovisas som intresseföretag i koncernen. Intresseföretagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Under första halvåret och motsvarande period föregående år har intresseföretagen enbart bedrivit produktutveckling vars utgifter om 1 140 TSEK (222) debiterats av koncernen och till största del aktiverats. Resultatet från intresseföretagen, -105 TSEK (-22), motsvarar koncernens andel av deras resultat. Koncernens andelar i intresseföretagen uppgick till 408 TSEK (584). På intresseföretagen har koncernen långfristiga fordringar om 3 701 TSEK (2 301) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 8 330 TSEK (5 599). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.


LightAir-aktien
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 34 474 081,50 SEK (18 536 764,50), fördelat på 22 982 721 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie är listad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 30 juni 2019 var aktiekursen 1,70 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 39,1 MSEK.


Medarbetare
Medelantalet medarbetare under perioden var 5, att jämföra med motsvarande period föregående år då medelantalet var 6.


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2018.


Moderbolaget
Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB.
 

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari – september 2019              14 november 2019
Bokslutskommuniké januari – december 2019     20 februari 2020


LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.


LightAir Delårsrapport januari - juni 2019.pdf

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 18:40 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Andra kvartalet uppvisar en något förbättrad försäljningstrend, men vi har långt kvar för att uppnå vår potential.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Jag ser med tillförsikt fram emot resterande 2019 och kommande år och den spännande resa LightAir står inför.
Mikael Pérez, VD i LightAir