LightAir ser fortsatt starkt ökad orderingång

Report this content

LightAir har fått nya order på 5,6 MSEK utöver tidigare meddelade 8,5 MSEK. Hittills i år uppgår nya order till 14,1 MSEK, vilket är mer än LightAirs hela försäljning 2019. Orderingången ökar nu också starkt i Europa och USA utöver fortsatt ökad efterfrågan i Asien. Större delen av dessa order beräknas kunna levereras under det första halvåret i år trots rådande omständigheter och kinesiska myndigheters restriktioner på grund av coronavirusepidemin.

LightAir har som tidigare meddelats fått ett påtagligt ökat intresse från främst asiatiska distributörer från Kina, Taiwan och Hong Kong med order på 8,5 MSEK efter utbrottet av coronavirusepidemin. Ytterligare order på 5,6 MSEK har inkommit från såväl Asien och Europa som USA, vilket summerar orderingången hittills i år till 14,1 MSEK. Det är mer än försäljningen för helåret 2019 även inräknat försäljning genom intresseföretagen. Ett av skälen till det ökade intresset är en tidigare publicerad forskningsstudie från Karolinska Institutet, som påvisar att LightAirs IonFlow-teknologi kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom att oskadliggöra vissa smittsamma virus redan i luften. Studien som även inkluderade djurförsök publicerades i juni 2015 i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften ”Nature Scientific Reports” under rubriken ”Ionizing air affects influenza virus infectivity and prevents airborne-transmission.

Hela rapporten kan ses på: https://www.nature.com/articles/srep11431. En summering av rapporten kan ses på: https://www.lightair.com/lightair-ionflow-air-purifier-prevents-spread-of-air-borne-viruses/

Under senaste tiden pågår flera oberoende undersökningar likväl som uttalanden från olika forskare i vilken omfattning coronavirus innebär luftburen smittspridning. Den första tolkningen från WHO med flera, att enbart droppsmitta under mycket kort tid skulle vara aktuellt, motsägs av flera initiala studier och forskningsrapporter, som menar att coronavirus kan vara luftburet som aerosol och överleva under längre tid än vad som först antagits. LightAir avser som vid tidigare forskningsstudie 2007–2014 att ställa IonFlow-teknologin till forskarnas förfogande och avvaktar med stort intresse relevanta vetenskapliga slutsatser.

LightAir har intensifierat information och marknadsföring mot konsumenter och distributörer i såväl Asien som Europa och USA. En begränsning har dock varit att befintliga lager har varit otillräckliga samtidigt som tillverkningen i Kina varit avstängd under viss tid efter det kinesiska nyåret som en följd av myndigheternas restriktioner på grund av coronavirusepidemin. Tillverkningen sker nu med full kapacitet och vi räknar med att merparten av inneliggande orders skall levereras inom första halvåret.

”Vi är naturligtvis mycket glada över senaste tidens ökade intresse från såväl kunder som aktieägare även om vi inte under rådande omständigheter kan tillgodose allas önskemål fullt ut. Det har dock underlättat våra ansträngningar att nå ut med information om våra produkter och våra unika teknologier. Men den viktigaste utmaningen är trots allt att nyttja efterfrågan på våra produkter för ökad försäljning och leveranskapacitet” säger LightAirs verkställande direktör Lars Liljeholm.

Med anledning av aktuella frågor och kommentarer från aktieägare vill LightAir förtydliga några redovisningsrelaterade frågor för att undvika fortsatta missförstånd och felaktiga tolkningar. Rapporterade nya order är inte lika med redovisad omsättning avseende försäljning för respektive kvartal. Enbart order som hinner levereras till kund under respektive kvartal kan redovisas som omsättning och försäljning enligt gällande redovisningsregler.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 14:40 CET.

 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi är naturligtvis mycket glada över senaste tidens ökade intresse från såväl kunder som aktieägare även om vi inte under rådande omständigheter kan tillgodose allas önskemål fullt ut. Det har dock underlättat våra ansträngningar att nå ut med information om våra produkter och våra unika teknologier. Men den viktigaste utmaningen är trots allt att nyttja efterfrågan på våra produkter för ökad försäljning och leveranskapacitet.
LightAirs verkställande direktör Lars Liljeholm