• news.cision.com/
  • LightAir/
  • LightAirs extra bolagsstämma godkände förvärv av intressebolaget LightAir CellFlow East AB samt utökade licenser och rättigheter

LightAirs extra bolagsstämma godkände förvärv av intressebolaget LightAir CellFlow East AB samt utökade licenser och rättigheter

Report this content

LightAirs extra bolagsstämma godkände förvärv av intressebolaget LightAir CellFlow East AB genom apportemission samt utökade licenser och rättigheter avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier. I anslutning till stämman tecknades också alla aktier i apportemissionen.

Vid extra bolagsstämma i LightAir AB (publ) ("LightAir") i Stockholm den 30 december 2019 beslutades i enlighet med styrelsens förslag efter att grunderna och fördelarna ingående tydliggjorts och förklarats av verkställande direktören, en styrelseledamot och medverkande advokat.

Varför förvärva intressebolaget och utökade rättigheter
Påpekades särskilt det väsentliga värdet av att genom förvärvet kunna tillföra hela omsättningen och resultatet från det tidigare intressebolagets verksamhet till koncernens verksamhet och redovisning i Årsredovisningar och Delårsrapporter. Om tidigare status som intressebolag hade fortsatt skulle enbart en begränsad andel, 51 procent av resultatet på sista raden, tillföras koncernens redovisning. Betydelsen av detta bedöms öka i samma takt som försäljningstillväxten av CellFlow-produkter. Marknaden för luftrenare utgörs till mer än 80 procent av produkter baserade på konventionell fläkt-filter-teknik med HEPA-filter eller liknande. CellFlow-teknologin är en annorlunda och mycket stark konkurrent inom detta dominerande marknadssegment med konkreta fördelar på alla väsentliga punkter. Det bör jämföras med LightAirs tidigare försäljning av IonFlow-produkter inom ett relativt begränsat segment.

Påvisades också det betydande mervärde som de utökade rättigheterna avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier medför, genom såväl utökade globala geografiska marknader som utökade produktkategorier med industriella applikationer. Prototyper och produkter med obegränsad luftreningskapacitet, från 1 000 till 10 000 m3/h, finns tillgängliga för omgående anpassning och kommersialisering på industriella marknader.

Sammantaget innebär det aktuella avtalet att konkurrenskraftiga teknologier och produkter, kvalificerat know-how och marknadskunnande koncentreras till LightAir, som därigenom bildar en plattform med stor potential.

Klargjordes också att efter december 2021 skall en rörlig tilläggsköpeskilling utgå motsvarande 5 procent aktier i LightAir av de vid tillfället totala antalet utestående aktier. Apportemissionen skall beslutas på extra bolagsstämma i början av 2022. Tilläggsköpeskilling hänför sig till att vissa villkor har uppfyllts avseende ett liknande förvärv av LightAir CellFlow West AB, Nordamerika. Dessutom skall vissa övriga villkor ha uppfyllts relaterade till relevanta patent samt att försäljning av produkter från CellFlow-teknologin uppgått till minst 30 MSEK för perioden 2020 – 2021.

Övriga frågor från aktieägarna besvarades.

Förvärv av LightAir CellFlow East AB genom apportemission
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om förvärv av 245 aktier i LightAir CellFlow East AB genom en apportemission. Köpeskillingen för 245 aktier i LightAir CellFlow East AB uppgår till 5 382 760 aktier i LightAir, vilket motsvarar 23,4 procent av antalet aktier före apportemissionen.

Beslutades enhälligt att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier mot betalning av aktier i LightAir CellFlow East AB enligt följande:

Bolagets aktiekapital skall öka med 8 074 140 SEK genom nyemission av 5 382 760 aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma Eurus International AB med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom i form av 245 aktier i LightAir CellFlow East AB.

Apportegendomen beräknas att tas upp till ett belopp av 9 688 968 SEK vilket motsvarar en emissionskurs om 1,80 SEK per aktie, baserat på den volymviktade genomsnittskursen under perioden 1 augusti – 30 november 2019.

Samtliga nya aktier som emitteras berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckning av aktier skall ske under perioden 30 december 2019 – 9 januari 2020. Betalning skall ske genom tillskjutande av apportegendomen senast i samband med teckning. Stämman beslutade att styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Förvärv av utökade licenser och rättigheter avseende territorier och produktkategorier
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om förvärv av utökade licenser och rättigheter som avser territorier, exklusivitet och produktapplikationer och därigenom ger LightAir rätten att tillämpa CellFlow-tekniken på alla globala konsument- och kommersiella marknader förutom Nordamerika, som täcks av befintliga avtal, Finland och huvudsakliga applikationer i ventilations- och HVAC-system.

Köpeskillingen uppgår till 2 000 000 SEK att betalas genom månatliga betalningar på 80 000 SEK under 25 månader från tillträdesdagen.

Tecknad apportemission för förvärv av LightAir CellFlow East AB
Eurus International AB har den 30 december 2019 tecknat alla aktier i LightAirs apportemission för förvärv av LightAir CellFlow East AB. De tecknade aktierna har betalats genom tillskjutande av apportegendom i form av 245 aktier i LightAir CellFlow East AB.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2019 kl. 13:15 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

LightAirs extra bolagsstämma godkände förvärv av intressebolaget LightAir CellFlow East AB genom apportemission samt utökade licenser och rättigheter avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier. I anslutning till stämman tecknades också alla aktier i apportemissionen.
Twittra det här