LightAirs samtliga konvertibler har konverterats till aktier

LightAir genomförde i januari 2018 en riktad nyemission av konvertibler till ett nominellt belopp om totalt 8 070 TSEK som löpte fram till den 31 maj 2019. Alla konvertibler inklusive upplupen ränta har konverterats till aktier till en konverteringskurs om 3,38 SEK.

Konvertibelemissionen i januari 2018 bestod av ett konvertibelt lån om 8 070 000 SEK genom emission av 2 017 500 konvertibler, envar om nominellt 4 SEK. Lånet löpte med 10 procent årlig ränta till och med den 31 maj 2019. I samband med företrädesemissionen hösten 2018 förband sig samtliga konvertibelinnehavare att konvertera respektive innehav av konvertibler samt upplupen ränta till aktier. Konverteringskursen räknades om i samband med företrädesemissionen från 4 SEK till 3,38 SEK.

Utbytet av konvertibler till aktier har nu registrerats hos Bolagsverket. Till följd av konverteringen har 2 715 859 aktier getts ut (inklusive upplupen ränta). Konverteringen har medfört en utspädning om ca 11,8 procent. Efter konverteringen har LightAir totalt 22 982 721 utestående aktier.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2019 kl. 13:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Dokument & länkar