Kommuniké från Peabs årsstämma 2021

Report this content

Vid torsdagens årsstämma i Peab AB (publ) valdes Anders Runevad till ny styrelseordförande och Magdalena Gerger till ny styrelseledamot. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdisposition, val av och arvode till styrelse och revisor samt val av valberedning. Stämman bemyndigade också styrelsen att besluta om nyemission och om överlåtelse av egna aktier samt fastställde ersättningspolicy och förändringar i bolagsordningen. Styrelsen utsåg vid det efterföljande konstituerande sammanträdet Mats Paulsson till hedersordförande.

Med anledning av risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman genom poströstning med stöd av tillfälliga regler. Möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman fanns därmed inte.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas med 4,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades måndagen den 10 maj 2021.

Vidare fastställde stämman bolagets respektive koncernens balans- och resultaträkningar för 2020 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen ska minskas från nio till åtta stämmovalda ordinarie ledamöter. Stämman omvalde Karl-Axel Granlund, Liselott Kilaas, Kerstin Lindell, Fredrik Paulsson, Malin Persson, Lars Sköld och Anders Runevad samt valde Magdalena Gerger som ny styrelseledamot. Anders Runevad valdes till ny styrelseordförande. Den tidigare styrelseordföranden Göran Grosskopf samt styrelseledamoten Mats Paulsson avböjde omval och lämnade därför styrelsen.

Arvode till styrelsens ordförande beslutades utgå med 1 100 000 kr (900 000) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 550 000 kr (450 000). För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslutades att arvode utgår med 75 000 kr (oförändrat) för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet beslutades att arvode till ordförande utgår med 150 000 kr (oförändrat) och till varje övrig ledamot med 75 000 kr (oförändrat). Det sammantagna arvodet till ledamöterna beslutades uppgå till 5 775 000 kr (5 325 000).

För tiden till och med utgången av årsstämman 2022 valdes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget EY till ny revisor med Jonas Svensson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningens sammansättning ska bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen utser inom sig ordförande för valberedningen. För den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar valberedningen innan dess arbete för året är slutfört ska ordföranden för valberedningen, vid behov, utse ny ledamot till valberedningen. Om det är ordförande som lämnar utser övriga ledamöter ny ordförande som sedan beslutar om utseende av ny ledamot.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att, på Nasdaq Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, på Nasdaq Stockholm AB eller i samband med till exempel företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på Nasdaq Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar samt antog dess förslag till ersättningspolicy. Ersättningspolicyn har tagits fram för att uppfylla förändringar i lag och Svensk kod för bolagsstyrning. Ersättningspolicyn omprövas när det uppkommer behov av väsentliga ändringar, dock senast om fyra år.

Stämman antog också styrelsens förslagna ändringar av bolagsordningen innebärande att styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare ska äga rätt att närvara vid eller på annat sätt följa bolagsstämman, att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman och att styrelsen har rätt att samla in fullmakter enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef, 0725 33 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar: