Peab deltar i forskning för bättre säkerhet vid vägarbeten

Report this content

Vägarbeten innebär risker, både för de som arbetar där och för trafikanterna. Det har fram till nu saknats verktyg för att systematiskt fånga upp och sprida branschöverskridande kunskap kring tillbud och förbättringar som sker hos de enskilda byggföretagen. I ett nyligen avslutat projekt, där Peab deltagit tillsammans med flera andra aktörer, föreslår forskare vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) en gemensam databas som samlar olycksstatistik från olika entreprenörer och konsulter som arbetar på och vid väg.

Projektet startades utifrån ett förslag från Peab i ett branschgemensamt forum dit även Trafikverket bjudits in. Resultatet har blivit en forskningsrapport som visar på hur ökad samverkan kan öka säkerheten.

Alla entreprenadföretag bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete och gör tillbuds- och olycksrapporteringar och utifrån det förbättringar, men den kunskapen behöver vi kunna dela med oss av till våra kollegor, förklarar Christer Andersson, arbetschef på Peab och den som tog fram förslaget tillsammans med Anncatrin Elversson, TA-chef (Trafikanordningschef) på Peab.

I den gemensamma rapporteringen som legat till grund för Trafikverkets nuvarande regler kring vägarbeten har endast allvarligare olyckor och dödsolyckor funnits med. Kunskapen kring alla tusentals mindre olyckor och tillbud har inte funnits samlade och därmed inte ingått i underlaget. Rapporten konstaterar också att det finns ett stort mörkertal på grund av att många olyckor som sker vid vägarbeten inte registreras som det.

Den rapport som nu presenteras visar att det finns flera områden som skapar en farlig och otrygg arbetsmiljö för den som arbetar på väg och även en ökad risk för trafikanterna. Många problem uppstår genom att passerande håller för hög hastighet eller ignorerar avspärrningar och trafikvakters signaler. Ett annat växande problem är personal som utsätts för hot och våld. Rapporten lyfter också möjliga förbättringar i de lösningar som används för att varna och vägleda trafikanter vid vägarbeten.

Genom att identifiera bakomliggande orsaker till incidenter och tillbud kan vi lära av varandra i branschen och vidta åtgärder innan olyckor uppstår, säger Christer Andersson. Det här är en viktig branschfråga och öppenheten mellan företagen i projektet har varit total för att kunna hitta en bra lösning.

  Peab kommer verka för att forskningsrapportens resultat och slutsatser används i fortsatta branschgemensamma analyser av verkliga händelser, så att erfarenhetsbaserade åtgärder tas fram. Vi har inlett en egen extra analys av dessa händelser för innevarande år och kommer även att bjuda in till arbetsplatsdialoger om trafiksäkerhet under den årliga arbetsmiljöveckan, säger Anncatrin Elversson.

Projektet finansierades av forskningsprogrammet Bana Väg För Framtiden (BVFF) och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Det har letts av en projektgrupp bestående av representanter från Peab, Svevia, NCC, Skanska, Arbetsmiljöverket, ME, Håll Nollan, Trafikverket, Folksam, NTF, SBSV, Seko, AFA Försäkring, ATA, Ramudden, SMC och VTI.

Studien Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser – Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik finns via länken: Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser (2021, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)

                     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Andersson, arbetschef Peab 0733 37 36 41

Kerstin Danasten, presschef Peab, 0733 37 37 00

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Alla entreprenadföretag bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete och gör tillbuds- och olycksrapporteringar och utifrån det förbättringar, men den kunskapen behöver vi kunna dela med oss av till våra kollegor.
Christer Andersson, arbetschef på Peab