• news.cision.com/
  • Redsense/
  • Redsense erhåller brevsvar från Skatteverket avseende fördelningen av anskaffningsutgiften efter utdelningen av Odinwell

Redsense erhåller brevsvar från Skatteverket avseende fördelningen av anskaffningsutgiften efter utdelningen av Odinwell

Report this content

Redsense Medical AB meddelar idag att bolaget erhållit ett brevsvar från Skatteverket där myndigheten klarlägger hur aktieägarna bör dela upp anskaffningsutgiften för sina aktier i Redsense Medical AB mellan dessa aktier och de nya aktier i Odinwell AB som erhållits i samband med lex Asea-utdelningen av dotterbolaget. Enligt Skatteverkets besked blir andelen av anskaffningsutgiften som överförs till de erhållna aktierna i Odinwell 14 procent.

Att utdelningen gjorts enligt lex Asea, 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), innebär att beskattningen skjuts upp tills de erhållna andelarna realiseras. Samtidigt övertar det utdelade dotterbolagets aktier en andel av den ursprungliga anskaffningsutgiften för moderbolagets aktier. Andelens storlek bestäms genom att beräkna förändringen av marknadsvärde som utdelningen inneburit för moderbolaget.

Relevanta delar ur brevsvaret och Skatteverkets underliggande beräkning återges nedan:

1      Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea). Skatteverket har i brevsvar den 24 mars 2021, dnr 8-847132 gjort bedömningen att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Odinwell är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Redsense delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Odinwell. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av aktien i det utdelande bolaget Redsense förs över till den utdelade aktien i Odinwell.

Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Redsense blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

2      Beräkningar

Aktierna i Redsense är noterade vid Spotlight Stock Market. Den sista dagen med notering för aktien i Redsense med rätt till utdelning var den 6 maj 2021. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 39 kronor för aktien i Redsense. Den första noteringen för handel med aktien i Redsense utan rätt till utdelning av aktier var den 7 maj 2021. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 33,50 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Redsense bör därför (33,50 / 39 =) 86 procent hänföras till aktier i Redsense och 14 procent till aktier i Odinwell.

Skatteverkets brevsvar kommer också inom några dagar att publiceras under bolagets aktiehistorik på skatteverket.se.

Om Redsenses avknoppning av Odinwell

Redsense inledde 2018 ett arbete för att vidareutveckla och överföra sin patenterade teknik för optisk identifiering av blodläckage till nya tillämpningar inom avancerad sårvård. Tanken är att i smarta i plåster och bandage integrera optiska sensorlager som mäter diverse parametrar i blod och sårvätskor kontinuerligt under vårdförloppet – en omvälvande teknik som öppnar unika och lovande möjligheter till kostnadseffektiv, individanpassad vård. Under 2019 erhölls patent i Sverige och positiv återkoppling på en internationell PCT-ansökan, och en prototyp har testats framgångsrikt.

I november 2020 meddelades att styrelsen i Redsense fattat beslut om att lägga sårvårdsprojektet i ett separat dotterbolag för att sedermera kunna dela ut det till aktieägarna och särnotera det, vilket tillstyrktes av en extra bolagsstämma i december.

En extra bolagsstämma 19 april 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra utdelningen av det nya dotterbolaget Odinwell i en så kallad lex Asea-process, vilket innebär att ingen omedelbar beskattning uppkommer. Avstämningsdagen för utdelningen var den 10 maj 2021, varefter Odinwell AB noterades på Spotlight Stock Market med 9 juni 2021 som första handelsdag.

For ytterligare information Redsense Medical AB, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer
VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: info@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.          

Prenumerera

Dokument & länkar