• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Sectra beslutar om nyemission av C-aktier, återköp av C-aktierna samt omvandling till B-aktier

Sectra beslutar om nyemission av C-aktier, återköp av C-aktierna samt omvandling till B-aktier

Report this content

Linköping – 13 januari, 2022 – Styrelsen i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (publ) har, med stöd av bemyndiganden från årsstämman den 14 september 2021, beslutat att emittera 1 000 000 C‑aktier, att därefter återköpa samtliga av dessa aktier och att de C-aktier som bolaget förvärvar ska omvandlas till B-aktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt de aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogrammen (LTIP 2021 SROW och LTIP 2021 NA) som årsstämman 2021 beslutade att implementera.

Årsstämman 2021 bemyndigade styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av högst 1 000 000 C-aktier till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. I syfte att säkerställa framtida leverans av prestationsaktier och finansiering av kostnader för sociala avgifter med anledning av LTIP 2021 har styrelsen utnyttjat bemyndigandet genom att besluta om en riktad nyemission av 1 000 000 C-aktier. Svenska Handelsbanken AB förvärvar samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde, det vill säga 0,20 kronor per aktie och totalt 200 000 kronor.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022, besluta om återköp av samtliga utestående C-aktier till ett pris motsvarande kvotvärdet. Styrelsen har beslutat att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte. Samtliga emitterade C-aktier kommer senast den 24 januari 2022 att återköpas av Sectra AB mot kontant betalning motsvarande 100 procent av kvotvärdet.

Bolaget innehar för närvarande inte några egna aktier. Efter genomfört återköp av C-aktier enligt ovan avses samtliga återköpta C-aktier omvandlas till B-aktier, vartefter antalet innehavda aktier kommer att uppgå till 1 000 000 B-aktier. Detta motsvarar cirka 0,5 procent av samtliga aktier i bolaget.

I enlighet med villkoren för incitamentsprogrammen ska högst 780 000 egna B-aktier kunna tilldelas deltagare i LTIP 2021. Tilldelningen av prestationsaktier sker inom 60 dagar från det att kvalifikationsperioden 2022-01-01—2026-12-31 har löpt ut. För att finansiera kostnader för sociala avgifter till följd av LTIP 2021 ska högst 220 000 B-aktier kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm, inklusive genom finansiell mellanhand, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

För ytterligare information om LTIP 2021 och de beslut som togs vid Sectras årsstämma 2021 besök investor.sectra.com/agm2021.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari, 2022, klockan 10:01.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2020/2021 till 1 632 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök Sectras hemsida.

Taggar: