Citat

Med en åldrande befolkning kommer ökade behov. Vi upplever redan brist på resurser och en tyngre arbetsbelastning. Resursbrist ihop med allt fler undersökningar att granska gör det svårt för våra radiologer att hinna med. Ett toppmodernt gemensamt system kan effektivisera arbetsflödet och förbättra effektiviteten.
Jesse Marrannes, radiolog på AZ Sint-Jan och medicinskt ansvarig för detta PACS-projekt.
Dagens sjukvård måste kunna hantera det växande behovet av diagnostik och specialiserad vård. För de sjukhus som vill hantera dessa utmaningar med hjälp av ny teknik är en molntjänst det första steget eftersom den erbjuder den nödvändiga skalbarheten och säkerheten. På många sjukhus råder även brist på kvalificerad IT-personal. Jag är glad över att kunna erbjuda en lösning som kan minska en del av stressen och erbjuda resurserna som brukar behövas för att hantera systemet. AZ Sint Jan och AZ Sint Lucas banar väg för övergången till publika molntjänster inom medicinsk bildbehandling i Benelux, och jag ser fram emot att följa deras resa.
Bart Thielen, vd för Sectra Benelux.
Eftersom lösningen implementeras i molnet och Sectra tar ansvaret för driften får vi mer tid till vår kärnverksamhet snarare än på underhåll av IT-systemet liksom lagring och tillgänglighet av data.
Annelies Meyns, chef för ICT-applikationer på AZ Sint Jan.
Att flytta allt till molnet är en enorm uppgift, men Sectras engagemang gjorde det hanterbart och effektivt.
Jurryt Laleeuwe, chef för ICT-applikationer på AZ Sint Lucas.
Det nya systemet har förbättrat vår förmåga att dela resurser och samarbeta kring patientfall. Möjligheten att anpassa våra arbetsflöden har också gynnat våra radiologer mycket, särskilt vid multidisciplinära ronder. Implementeringen och upplevelsen har hittills varit mycket positiv och jag ser fram emot att fortsätta nyttja molntjänstens fördelar.
Pieter Vandaele, chef för radiologiavdelningen på AZ Sint Lucas.
På Sectra prioriterar vi långsiktig resultatutveckling framför kortsiktiga marginalökningar. Långsiktigheten och nära kundrelationer har gett bra utveckling genom åren, så även under 2023/2024. Vi har bland annat vunnit många långa och stora kundkontrakt, både inom säker kommunikation och medicinsk IT.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Sectra är mitt i en mycket stor omställning av affärsmodell inom vårt största verksamhetsområde Imaging IT Solutions. Vi går från försäljning av licenser till tjänsteförsäljning, vilket gör att intäkter sprids över längre tid. På kort sikt belastar detta såväl omsättnings- som vinsttillväxt. Trots det blev årets resultat bra, mycket drivet av framgångar i USA och Storbritannien samt stora förbättringar inom Secure Communications. Samtliga affärsområden växer med positivt resultat.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Jag är stolt över vad vi uppnått hittills och vill utrycka min stora tacksamhet till alla våra kunder, medarbetare, partners och aktieägare för det förtroende och stöd ni ger Sectra. Tillsammans bidrar vi till att skapa värde för såväl enskilda patienter och tjänstemän som för samhället i stort.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
En IT-lösning som effektivt låter vårdgivare hantera genomisk sekvensering utgör ett betydande steg mot individanpassad vård. Det kommer göra det möjligt för fler patienter att dra nytta av skräddarsydda behandlingar. Att arbeta fram en lösning för genomisk data som möter behoven hos avdelningarna för molekylär patologi understryker vårt engagemang i att driva utvecklingen inom precisionsmedicin framåt, vilket omformar tillvägagångssätten inom sjukvården, särskilt inom cancerbehandling. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla denna produkt för att säkerställa fortsatt och bättre stöd för cancerdiagnostik i framtiden.
Fredrik Lysholm, chef för Sectras affärsområde Genomics IT.
Nato har använt Sectras lösningar för avlyssningssäker kommunikation i många år och vi har samarbetat med alliansen i över 20 år. Vi är hedrade över att fortsatt få förtroendet att säkerställa utbytet av säkerhetsklassificerad information. Det är mycket viktigt för våra kunder att upprätthålla sin digitala suveränitet och denna order bekräftar att vår Sectra Tiger-lösning uppfyller de höga signalskyddskraven som uppgiften medför. Vi ser fram emot att vidareutveckla samarbetet och fortsätta stödja organisationen med produkter som skyddar säkerhetsklassificerad information och på så sätt förbättra den effektiva digitala kommunikationen mellan olika Nato-företrädare.
Jeroen de Muijnck, chef för Sectra Communications BV. 
Vårt mål är att effektivisera arbetsflödena och samtidigt bädda för ett smidigt samarbete mellan olika specialiteter. För att uppnå det behöver vi först och främst ha en stabil och snabb lösning som gör en sömlös IT-miljö mellan specialiteterna möjlig för effektivare diagnostik. Att gå från vår nuvarande leverantör till en världsledande lösning kommer att vara fördelaktigt i form av exempelvis ökade säkerhets- och kliniska standarder. Med lösningen från Sectra kommer vi dessutom kunna nå vårt mål då den möjliggör expansion till patologi, exempelvis, vilket vi planerar att göra så småningom.
Diego Castresana-Díaz, vd för Hospital Universidad del Norte.
Sectra har under en lång tid arbetat med att underlätta och möjliggöra öppna integrationer, samt av att styra utvecklingen mot en standardisering inom medicinsk IT. Jag blir därför väldigt stolt över att få detta FDA-godkännande som innehåller ett godkännande att använda DICOM-bilder för diagnostik inom patologin. På grund av den unika typen av bilder som används inom digital patologi har man hittills föredragit proprietära format. FDA-godkännandet, inklusive DICOM, visar på att standardisering är möjligt även inom patologin. Det är ett viktigt första steg till en verklighet där vårdgivare kan uppleva fördelarna med en större frihet att välja vilken hårdvara och mjukvara de vill använda inom patologin. Detta har potentialen att effektivisera arbetsflöden, göra det enklare att anamma ny teknik och i sin tur förbättra patientvården.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB.
Givet den noggranna processen som ligger bakom godkännandet ser jag detta som ett starkt bevis på att vår lösning håller en hög kvalitet. Det innebär också att patologiavdelningar kan dra fördel av den senaste skannertekniken samt den standardisering som pågår inom patologin. Vi har redan sett hur kunder använder digital patologi för att förbättra patientvården, speciellt inom komplexa fall såsom cancer, och jag är stolt över att vara en del i den resan.
Elin Kindberg, produktchef patologi, Sectra.
Vi har tidigare använt en enklare variant av Sectras PACS för att ha tillgång till kliniska bilder i undervisningen. Nu ser vi fram emot att ytterligare förbättra studenternas utbildning genom att byta till Sectras anpassade utbildningsplattform. Med den kommer även våra lärare att enkelt kunna skapa eget läromaterial och egna prov, samtidigt som de får möjligheten att dela material och lektioner mellan de fyra universiteten och deras campus.
Katrine Borg-Hansen, utbildningschef, UCL.
Sjukvården står idag inför stora utmaningar kopplat till bristen på röntgensjuksköterskor som kan utföra röntgenundersökningar, vilket gör att det tar längre tid för patienter att få diagnos och vård. I många länder är det också svårt att locka studenter till att utbilda sig till röntgensjuksköterskor, och bland de som faktiskt börjar är det många som hoppar av innan examen. Därför är det otroligt viktigt att utbildningen blir mer attraktiv och jag är tacksam över det förtroende vi har fått från dessa fyra universitet. Detta utgör ett viktigt steg i att höja kvaliteten på utbildningarna, och i slutändan också patientvården i Danmark.
Johan Carlegrim, vd för Sectras affärsenhet Medicinsk utbildning.
När vi valde leverantör letade vi efter någon som kunde erbjuda oss ett stabilt och effektivt system, samt göra det enklare för våra radiologer att samarbeta. På så sätt kommer vi kunna effektivisera radiologernas arbetsflöden, och därmed korta ledtider för patienter, samt minska deras arbetsbelastning som hela tiden ökar.
Babak Panahi, överläkare och ansvarig för CT/CT-intervention.
Radiologer är under stor press då de behöver hantera allt fler bilder och mer komplexa fall med färre resurser. Att ha en lösning byggd för att effektivisera radiologernas arbetsflöden, som gör det enklare att granska och skriva svar, är därför otroligt viktigt. Jag ser fram emot att hjälpa Universitätsmedizin Göttingen och Universitätsklinikum Tübingen mot effektivare diagnostik inom radiologin.
Guido Bötticher, vd för Sectra DACH.
Vårt viktigaste krav vid valet av leverantör var att hitta en med ett robust system som kan hjälpa oss effektivisera våra arbetsflöden. Dessutom var det viktigt för oss att agera förebyggande och välja en leverantör med expertis inom säkerhet och som kan erbjuda löpande support. Detta för att garantera ett stabilt och väl fungerande system som också möjliggör säker granskning på distans. Sectras molntjänst uppfyllde alla dessa krav. Blickar man framåt kommer denna tjänst även göra det möjligt för oss att utforska ytterligare funktioner i framtiden, såsom att integrera AI-drivna arbetsflöden och att expandera till andra medicinska specialiteter. Vi ser fram emot att påbörja vår molnresa med Sectra och att få uppleva fördelarna denna implementering kommer att medföra för vår personal, liksom för våra patienter och samhället.
Dr. Saulius Valadka, chef, Diagnostic Imaging på Halton Healthcare.
Säkerhet är djupt rotat i Sectras verksamhet och är en väsentlig del i våra lösningar för medicinsk bildhantering. Faktum är att vårt företagsnamn kommer från ”secure transmissions” och visar på vårt engagemang för att hålla högsta möjliga säkerhetsstandarder. Vi är tacksamma över Halton Healthcares förtroende när vi tillsammans banar väg för framtiden inom medicinska bildhantering i Kanada genom vår Sectra One Cloud-tjänst. Jag ser fram emot att påbörja denna molnresa med dem och att stötta dem i varje steg i processen.
Nader Soltani, vd för Sectra Canada Inc.
Som de första inom NHS att anamma en publik molntjänst har vi visat att det är möjligt. Det kan vara utmanande att ligga i framkant, men vi har nått en viktig milstolpe inom NHS genom att införa bildhantering i molnet, och responsen från våra radiologer har varit genomgående positiv. Systemet är robust, säkert och presterar starkt. Våra diagnostiska team har fått fler funktioner, något som våra radiologer har värderat högt. Systemet har även gett oss möjligheten att integrera AI-applikationer i framtiden.
Adham Nicola, ansvarig för PACS (Picture Archiving and Communication System) på Homerton Healthcare NHS Foundation Trust.
Att ha medicinska bilder tillgängliga i molnet kommer att underlätta ett närmare samarbete och ge bättre tillgång till expertis, speciellt inom områden där specialiserade radiologer är få. Homerton Healthcare har inte bara visat NHS vad molnbaserade lösningar kan göra, utan har även inneburit ett viktigt steg mot regional konsolidering.
Niall Canavan, IT-chef på Homerton Healthcare NHS Foundation Trust och informationschef vid North East London Health and Care Partnership.
De framsteg som pionjärerna inom bildhantering vid Homerton har gjort kan snart bli standardpraxis inom NHS. Jag är övertygad om att flera vårdgivare, integrerade vårdsystem och nätverk för medicinsk bildhantering kommer att vilja få vägledning av Homerton Healthcare för hur de kan nå samma framgång i deras övergång till publika molntjänster. Vi kommer definitivt att dela med oss av insikter från implementeringen till andra inom NHS eftersom användningen av publika molntjänster ökar snabbt. Det har potential att förbättra personalens arbetsflöden och spara värdefull tid vid implementeringen.
Jane Rendall, vd för Sectra Storbritannien och Irland.
En hållbar framtid handlar om att göra våra kunder framgångsrika. Jag kan inte säga det nog många gånger. För att lyckas krävs att vi har nöjda kunder, och för att lyckas med det behöver vi ha nöjda medarbetare och en företagskultur som uppmuntrar engagemang och motivation. På Sectra är vi stolta att kunder gång på gång framhåller hur nöjda de är med våra medarbetare och våra insatser för att göra en positiv skillnad i samhället.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Samtliga verksamhetsområden växer. Verksamheten för säker kommunikation fortsätter att bidra till koncernens vinst i större omfattning än tidigare och passerar för första gången 300 miljoner kronor i omsättning för rullande tolvmånadersperioden. Inom medicinsk IT är vi också i en expansiv tillväxtfas med stora investeringar i leveranskapacitet samtidigt som vi lägger om vår affär mot försäljning av tjänst i stället för produkt.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Koncernens lönsamhet för niomånadersperioden överstiger vårt mål för rörelsemarginal, även om variationerna mellan enstaka kvartal fortfarande är stora. Vi kommer att få leva med detta ett tag till. Det viktiga på lång sikt är att vi fortsätter ha nöjda kunder och att vi fortsätter växa.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Både vård och datasäkerhet är områden som förväntas fortsätta växa under lång tid framöver, med relativt liten påverkan av konjunkturläge. Den strategiska satsningen på tjänsteförsäljning påverkar visserligen det finansiella utfallet och tillväxten negativt på kort sikt, men kommer på längre sikt att vara gynnsam. Inte minst då Sectras kunder är nöjda och stannar kvar under lång tid. Lojala kunder och långa relationer kombinerat med ett starkt varumärke inom områden som växer ger oss anledning att se fortsatt positivt mot framtiden.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Jag är stolt över att vi kan erbjuda en lösning som hjälper sjukhus stå rustade för att möta växande bildvolymer och cyberhot. Vår erfarenhet av att implementera IT-lösningar hos stora komplexa vårdgivare kommer väl till pass när vi hjälper kunder i deras omställning till molnet.
Isaac Zaworski, vd för Sectra i USA.
Att kunna samarbeta mellan sjukhus på olika geografiska platser och ha effektiva arbetsflöden för att granska och hantera medicinska bilder är avgörande för att hantera växande volymer av bilder. Den nya kunden blir den 60:e vårdgivaren som implementerar Sectras lösningar i USA:s ”Midwest” och jag ser fram emot att fortsätta arbetet i regionen. Med vår lokala erfarenhet och kunskap i att tillhandahålla lösningar till stora organisationer kommer vi att kunna stödja dem i deras resa på bästa möjliga sätt.
Isaac Zaworski, vd för Sectra, Inc.
Det gör mig stolt och glad att få utöka samarbetet med Saarlands universitet och att få bidra till en bättre inlärningsprocess för deras blivande röntgensjuksköterskor. Tillsammans med dem kan vi säkerställa en rik och värdefull studietid för studenterna oavsett plats. Vårt bibliotek med verkliga fall gör studenterna bättre rustade inför arbetslivet, vilket förbättrar deras förmåga att effektivt anpassa sig och bidra i den kliniska miljön.
Johan Carlegrim, vd för Sectras affärsenhet Medicinsk utbildning.
Vi ser fram emot att fortsätta att bistå EU-organisationerna i skyddet av deras informationsutbyten. Detta bekräftar återigen att Sectra har fått förtroendeuppdraget att leverera krypteringssystem med hög säkerhet till ett antal EU-organisationer, medlemsstater och liknande multilaterala organisationer.
Magnus Skogberg, vd för Sectra Communications.
Utmärkelserna visar hur fantastiska våra medarbetare är som oavsett vad gör det som krävs för att lösa kundernas behov. Under det senaste året har vi strukturerat om och grupperat vår organisation internt för att ännu bättre stötta våra kunder genom hela processen – allt från att de väljer oss, till implementation och support. Det är detta, i kombination med produkter som minskar IT-kostnaderna, höjer säkerheten och kan skalas efter kundernas behov, som ligger till grund för vår framgång.
Marie Ekström Trägårdh, vice vd för Sectra AB och vd för Sectra Imaging IT Solutions.
På KLAS anser vi att vårdgivarnas åsikter är det primära och ”Best in KLAS”-utmärkelserna grundar sig i omfattande feedback och utvärderingar från vårdgivare i de olika länderna. Att bli tilldelad en ”Best in KLAS”-utmärkelse representerar därför mer än bara ett erkännande – det är ett bevis på det förtroende vårdgivare har för dessa leverantörer. Det understryker även leverantörernas hängivenhet till innovation, kvalitet och kundtillfredsställelse. Vi är oerhört stolta över att presentera vinnarna av ”Best in KLAS” 2024! Deras outtröttliga engagemang i att förbättra patientresultat är otroligt inspirerande.
Adam Gale, vd för KLAS.
Att kunna kommunicera säkert, oavsett rådande omständigheter, är avgörande för att kunna upprätthålla ett säkert samhälle. Dessa nya beställningar visar att Sectra spelar en viktig roll i det svenska totalförsvarets förmåga att säkert kunna dela säkerhetsskyddsklassificerad information. Jag är stolt över att vi tillsammans med svenska myndigheter utvecklar en ny kommunikationslösning i form av en bordstelefon på en mycket hög säkerhetsnivå. Lösningen kommer möjliggöra att flera personer kan delta i ett säkert samtal, vilket ytterligare bidrar till effektiv samverkan inom och mellan svenska myndigheter.
Magnus Skogberg, vd för Sectra Communications.
Vår mest värdefulla tillgång är våra kunders förtroende för att vi levererar bästa möjliga kvalitet och för vår personals kompetens. Vi driver innovation framåt genom samarbeten med kunder och olika branschaktörer. Det handlar inte bara om forskning och utveckling eller integration med andra leverantörers system. Det är även en resa mot att upptäcka och implementera banbrytande lösningar för medicinsk bilddiagnostik och avancerad cybersäkerhet. Vårt arbete förbättrar vården och bidrar till säkrare samhällen. Varje framsteg som vi gör tillsammans med våra kunder bekräftar att Sectra är mer än en leverantör – vi ses som en partner, en ”trusted advisor”, som ständigt strävar efter att hjälpa våra kunder.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Långsiktighet och långsiktiga relationer leder till framgång. Det är oerhört roligt att se att alla verksamhetsområden växer. Tillsammans redovisar vi den högsta omsättningen någonsin för ett enskilt kvartal och rörelseresultatet passerar tidigare toppnoteringar för ett andra kvartal. Totalt sett har Sectra haft ett bra kvartal och jag ser framtiden an med tillförsikt. Både vård och datasäkerhet är områden som förväntas fortsätta växa under lång tid framöver, med relativt liten påverkan av konjunkturläge. Inom dessa områden är kundförtroende A och O och Sectra har under många år arbetat upp ett mycket starkt varumärke inom båda områdena med nöjda kunder och medarbetare. Övergången till tjänsteförsäljning påverkar visserligen det finansiella utfallet negativt på kort sikt, men kommer på längre sikt att vara gynnsamt. Inte minst då vi har låg churn. Sectras kunder är fortsatt nöjda och stannar kvar under lång tid.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Genom vårt nya samarbete med Sectra kommer vårdgivarna kunna tillhandahålla sina radiologer med en välrenommerad bildhanteringstjänst som underlättar när de ställer diagnoser framöver. Dessutom kommer tjänsten att stötta den skotska radiologimodellens nya riktlinjer och göra det ännu enklare för radiologer att samarbeta mellan sjukhusen.
Mary Morgan, Chief Executive, NHS National Services Scotland.
Steget som vårdgivarna i Skottland nu tar genom att införa ett molnbaserat bildhanteringssystem, skapar möjligheter för innovation och stärker samarbetet inom deras radiologiteam. Skottlands hälso- och sjukvård är globalt kända för bra vård och jag ser fram emot att vi kommer kunna bidra till att stärka deras team framöver.
Jane Rendall, vd för Sectra Storbritannien och Irland
Även om Sectra har betydande möjligheter hos nya vårdgivare är det viktigt att betona att 98% av våra befintliga kunder, som deltagit i undersökningen, uttrycker att Sectra inkluderas i deras långsiktiga strategi. Detta är ett kvitto på vår övertygelse om att högkvalitativa produkter och hög kundnöjdhet driver framtida affärsmöjligheter.
Isaac Zaworski, vd för Sectra i USA.
Den här tekniken kommer göra det möjligt för THP att effektivisera diagnos- och behandlingsprocessen för potentiellt livshotande tillstånd där varje minut är avgörande. Det kommer i sin tur leda till förbättrade patientresultat. Vi är stolta över att vara de första i Kanada att anamma denna banbrytande teknik som har förmågan att omforma sjukvården både inom och utanför vår verksamhet. Tack vare Sectra Amplifier Services har vi kunnat integrera AI i våra arbetsprocesser på ett smidigt och effektivt sätt.
Dr. Ivan Diamond, Program Chief och Medical Director Diagnostic Imaging, Trillium Health Partners.
Under de senaste fem åren har AI varit ett hett ämne inom sjukvården och vi ser redan de tidiga användarna, främst inom bilddiagnostik. Det är uppmuntrande att se hur kanadensiska sjukhus omfamnar AI, både i forskning och klinisk användning. Denna utveckling bidrar till att förbättra vårdkvaliteten för våra medborgare. Vi på Sectra är måna om att hjälpa våra kunder på bästa sätt när de kommer i gång med sin användning av AI.
Nader Soltani, vd för Sectra Canada Inc.
Vi skapade AW Family Advanced Visualization för att vara en öppen miljö och möjliggöra tekniska integrationer. Integrationen med Sectra är ett mycket bra exempel. Med integrationen väl på plats hoppas vi kunna öka tillgängligheten och funktionaliteten. Det kommer inte bara hjälpa vårdgivare att spara tid och öka produktiviteten, utan har även potentialen att förenkla arbetsflödet genom färre klick, samt minska behovet av att växla mellan olika applikationer och arbetsstationer. 
Jan Makela, vd för Imaging, GE HealthCare.
Kraven på radiologer ökar oerhört och många fler upplever utbrändhet nu när radiologin blir mer och mer specialiserad. Vår högsta prioritet som ett diagnostiskt mjukvaruföretag är därför att bekämpa dessa problem och adressera bristerna inom radiologin. Vi vill förenkla dagliga uppgifter och säkerställa omedelbar åtkomst till viktiga verktyg.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB.
Idag möter radiologer en ökande arbetsbelastning och en risk för utbrändhet. Även om vi kanske inte kan minska antalet granskningar eller öka antalet radiologer, kan vår teknik effektivisera arbetet och på så sätt bidra till en bättre balans i arbetslivet. Vi ser ett behov av ökad produktivitet, oavsett varifrån radiologerna utför sina granskningar. Det och andra viktiga områden vill vi belysa genom diskussioner och demos på årets RSNA, allt för att stötta radiologer i de utmaningar de dagligen ställs inför.
Marie Ekström Trägårdh, vd för Sectra Imaging IT Solutions.
Genom att utveckla teknik i framkant och föra samman radiologi och patologi har vi kunnat hjälpa vårdgivare som vill dra nytta av en sammanhållen diagnostik. Att Michigan Medicine väljer att utöka sin användning av vår lösning med digital patologi är ett kvitto på bra samarbete samt hur en strategi för helhetslösningar kan förbättra patientvården.
Isaac Zaworski, vd för Sectra i USA.
Vi behövde en och samma lösning som kan hjälpa oss att hantera befintliga begränsningar inom infrastrukturen och samtidigt ge snabb tillgång till medicinska bilder och data. Detta möjliggör för vår personal att snabbt fatta välgrundade, databaserade beslut. Dessutom tar Sectra ett helhetsansvar för tekniken och driften av plattformen så att vårt team kan fokusera på att leverera högkvalitativ patientvård i regionen. Eftersom vi nu är i gång med lösningen kommer vi framöver att kunna innovera och samarbeta i en mer omfattande skala med andra vårdgivare. På så sätt kommer vi kunna hjälpa våra patienter i regionen ännu bättre. Vi är otroligt tacksamma för de generösa donationerna från Howard & Joan Robinson & Family, The Armishaw/McCann Family, samt Sharron och Jeff Watson. Stödet från dem har varit avgörande i att möjliggöra detta projekt.
Gavin Webb, ekonomichef och CIO på Guelph General Hospital.
Genom att implementera Sectra One Cloud på Guelph General Hospital har grunden för framtida molnleveranser över hela landet lagts, och det utgör en ny era för helhetslösningar inom medicinsk bildhantering. Vårt team ser fram emot att stötta Guelphs digitala resa i takt med att de fortsätter växa.
Nader Soltani, vd för Sectra i Kanada.
Vi är glada över att få samarbeta med Sectra och att få börja interagera med deras utbildningsplattform i vår medicinska simuleringsmiljö på våra campus. Vårt uppdrag är att förbättra patientvården och minimera kliniska risker genom användning av simulering i utbildningen. Sectras lösning kommer göra att vi kan studera verkliga kliniska bilder, vilket i hög grad förstärker simuleringsupplevelsen och förbereder våra studenter ytterligare inför de verkliga miljöerna i arbetslivet. Dessutom möjliggör lösningen användning på flera campus samtidigt eftersom vi kan logga in från olika enheter.
Francesca Boccafoschi, professor vid SIMNOVA.
Simuleringsträning är ett utmärkt verktyg för att förbereda studenterna inför verkliga situationer. Med plattformens visualiseringsverktyg och bibliotek av verkliga kliniska fall och med SIMNOVA:s simuleringsmiljöer kommer studenterna att kunna utbilda sig själva och på ett säkert sätt öva på realistiska scenarier. Vi ser fram emot att bidra till studenternas studier med lösningar som underlättar avancerad utbildning, som i sin tur leder till bättre patientvård i framtiden.
Johan Carlegrim, vd för Sectras affärsenhet Medicinsk utbildning.
Vi ser fram emot att införa Sectras digitala patologilösning. Detta kommer definitivt att förbättra diagnostik, effektivitet, samarbete och forskningspotential. Att digitalisera patologi kommer tillåta oss att bättre dra nytta av kompetenserna i vår organisation, samt förbättra vår svarstid och genom detta kommer vi att tillhandahålla diagnoser på ett mer effektivt sätt.
Orly Weinstein, vice generaldirektör och chef för sjukhusdivisionen på Clalit Health Services.
Första kvartalet präglas av betydelsefulla förtroenden från kunder inom både säker kommunikation och medicinsk IT. Vi upplever dels en vändning inom säker kommunikation, med hög efterfrågan och leveranser. Dels passerade vi också viktiga milstolpar i omställningen till molnbaserade lösningar för medicinsk bilddiagnostik. Framgångarna visar det värde vi tillför våra kunder och att våra långsiktiga satsningar i forskning och utveckling lönar sig.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB.