Sectras halvårsrapport 2017/2018: Ökad orderingång och stabil resultatutveckling

Linköping den 8 december, 2017 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar ökad orderingång och nettoomsättning jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatutvecklingen för koncernen som helhet är stabil.  Bolagets finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och Sectras finansiella nyckeltal ligger fortsatt över koncernens målnivåer. 

Sexmånadersperioden i siffror

  • Orderingången ökade med 24,6 procent till 654,4 MSEK (525,1).
  • Nettoomsättningen ökade med 14,4 procent till 578,5 MSEK (505,9). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 16,2 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 32,6 procent till 104,1 MSEK (78,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,0 procent (15,5). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 35,6 procent.
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 74,7 MSEK (70,2).

Kvartal 2 i siffror

  • Orderingången ökade med 42,5 procent till 426,8 MSEK (299,6).
  • Nettoomsättningen ökade med 13,8 procent till 313,4 MSEK (275,4). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 16,9 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 28,9 procent till 59,8 MSEK (46,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,1 procent (16,8). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 33,5 procent.
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 50,4 MSEK (52,6).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– Variationer mellan olika kvartal, speciellt vad avser orderingång, är fortsatt stor. Under andra kvartalet redovisar vi ökad orderingång inom både Imaging IT Solutions och Secure Communications. Vi tecknade bland annat avtal med flera nya amerikanska kunder och i Nederländerna vann vi en prestigefull order på en nationell lösning för granskning av mammografibilder. Våra största tillväxtmöjligheter finns för närvarande på den amerikanska marknaden, där vi har en hög kundnöjdhet, men än så länge en relativt liten marknadsandel.

– Flera av de nya ordrarna kommer inledningsvis att belasta resultatet. Mycket av kostnaderna ligger i början av de mångåriga projekten, medan vinstavräkning och omsättning sprids ut över hela löptiden. Vi investerar också i de länder som vi har etablerat nya kontor i, Kanada och Frankrike, vilket innebär ökade kostnader under en inledande period, för att på längre sikt kunna bidra till fortsatt tillväxt och vinst.  

– Sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Vi är väl positionerade inom dessa områden med stabila lösningar, långsiktiga framtidssatsningar och hög kundnöjdhet. Jag har därför goda förhoppningar gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen framöver. Våra ekonomiska mål ligger fast, 30 procent soliditet och 15 procent marginal samt 50 procent tillväxt under en femårsperiod i operativ vinst per aktie. Men jag vill påpeka att tillväxt kostar. Vår ambition är att fortsätta växa långsiktigt, men vi kan samtidigt inte öka marginalerna över målet.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad delårsrapport.

Presentation av delårsrapporten

En telefonkonferens kommer att hållas med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 8 december 2017, kl. 10:00.

För att delta ring in på:

SE +46 856642690

UK +44 2030089801

US +1 8557532235

Rapportpresentationen kan även följas live online: www.sectra.com/irwebcast. På denna adress kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december, 2017, kl. 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tel 0705- 23 52 27

Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems  

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Variationer mellan olika kvartal, speciellt vad avser orderingång, är fortsatt stor. Under andra kvartalet redovisar vi ökad orderingång inom både Imaging IT Solutions och Secure Communications. Vi tecknade bland annat avtal med flera nya amerikanska kunder och i Nederländerna vann vi en prestigefull order på en nationell lösning för granskning av mammografibilder. Våra största tillväxtmöjligheter finns för närvarande på den amerikanska marknaden, där vi har en hög kundnöjdhet, men än så länge en relativt liten marknadsandel.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
Flera av de nya ordrarna kommer inledningsvis att belasta resultatet. Mycket av kostnaderna ligger i början av de mångåriga projekten, medan vinstavräkning och omsättning sprids ut över hela löptiden. Vi investerar också i de länder som vi har etablerat nya kontor i, Kanada och Frankrike, vilket innebär ökade kostnader under en inledande period, för att på längre sikt kunna bidra till fortsatt tillväxt och vinst.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
Sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Vi är väl positionerade inom dessa områden med stabila lösningar, långsiktiga framtidssatsningar och hög kundnöjdhet. Jag har därför goda förhoppningar gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen framöver. Våra ekonomiska mål ligger fast, 30 procent soliditet och 15 procent marginal samt 50 procent tillväxt under en femårsperiod i operativ vinst per aktie. Men jag vill påpeka att tillväxt kostar. Vår ambition är att fortsätta växa långsiktigt, men vi kan samtidigt inte öka marginalerna över målet.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB