Valberedning och datum för årsstämma 2018 i Sectra AB

Linköping den 8 december 2017 – medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har tillsatt en valberedning i enlighet med årsstämmans beslut. Styrelsen har beslutat att bolagets årsstämma kommer att hållas den 6 september 2018 i Linköping.

Sectra har tillsatt en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en ledamot är styrelsens ordförande och tre ledamöter representerar bolagets större aktieägare baserat på antal röster. Valberedningen konstitueras utifrån känt ägande i bolaget per den 31 oktober 2017 och består av följande ledamöter:

  • Carl-Erik Ridderstråle (styrelsens ordförande)
  • Torbjörn Kronander (största aktieägare och vd
  • Jan-Olof Brüer (näst största ägare och styrelseledamot)
  • Jan Särlvik (representerande Nordea Investment Funds som är fjärde största ägare)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 43 procent av rösterna och 34 procent av aktierna i bolaget.

Jan-Olof Brüer, som är den till röstetalet näst största ägaren i bolaget, blir ordförande i valberedningen. Torbjörn Kronander, den till röstetalet största ägaren, har på grund av sin roll som vd i Sectra AB valt att avsäga sig ordförandeskapet.

Valberedningen ska lämna förslag till:

  • val av och arvode till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt arvode för utskottsarbete
  • val av och arvode till revisor och revisorssuppleant
  • beslut om principer för hur valberedning ska utses
  • ordförande vid stämman

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 och finnas tillgängligt på bolagets hemsida tidigast sex och senast fyra veckor före stämmodagen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post info.investor@sectra.se eller på adress Sectra AB, Att. Valberedningen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske. 

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 klockan 07:55. 

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tel 0705- 23 52 27

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera