Valberedningens förslag till Sectras årsstämma 2020

Linköping  3 juli, 2020 – Inför årsstämman i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har valberedningen beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande ledamöter. Därutöver föreslås nyval av Fredrik Robertsson, Group Chief Security Officer på Ericsson, med tidigare bakgrund som bland annat Generalmajor och Chief Information Officer (CIO) inom Försvarsmakten i Sverige. Valberedningen föreslår också nyval av Ernst & Young AB som revisionsbolag för den kommande mandatperioden fram till och med årsstämman 2021.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, utan suppleanter. Omval föreslås av Jan-Olof Brüer, Anders Persson, Christer Nilsson, Tomas Puusepp, Torbjörn Kronander, Birgitta Hagenfeldt och Jonas Yngvesson samt omval av Jan-Olof Brüer till styrelseordförande. Presentation av nuvarande ledamöter finns på investor.sectra.com/board-of-directors.

Nyval föreslås av Fredrik Robertsson, född 1967. Fredrik Robertsson kommer att tillföra styrelsen kompetens, kontaktnät och värdefull kunskap inom områdena cybersäkerhet, signalskydd och Sectras kundmiljö. För ytterligare information om Fredrik Robertsson hänvisas till valberedningens motiverade yttrande som finns tillgängligt på bolagets webbplats investor.sectra.com/agm2020.

Arvode föreslås oförändrat utgå med 225 000 kronor till var och en av styrelsens externa ledamöter och med 450 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet föreslås oförändrat arvode utgå med 50 000 kronor till var och en av styrelsens externa ledamöter och med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Inget separat arvode föreslås utgå för ersättningsutskottsarbete. 

Vid behandling av förslag till val av revisorer och arvodering av revisorsinsatsen har valberedningen biträtts av revisionsutskottet. Valberedningen föreslår nyval av Ernst & Young AB som revisionsbolag vid årsstämman 2020 för den kommande mandatperioden fram till och med årsstämman 2021. Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer den auktoriserade revisorn Andreas Troberg att vara huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att de principer för att utse valberedningen som fastslogs vid årsstämman 2019 ska fortsätta gälla men att dessa ska kompletteras med en instruktion till valberedningen om hur arbetet ska bedrivas. Vidare föreslås att beslut om principer för valberedningens utseende och valberedningsinstruktion inte ska behandlas varje år utan endast vid behov av förändringar.

Valberedning för Sectra AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2019 och består av Torbjörn Kronander, Carl-Erik Ridderstråle (ordförande) som representant för Jan-Olof Brüer, Jan Särlvik som representant för Nordea Fonder och styrelsens ordförande Jan-Olof Brüer. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 43 procent av rösterna i Sectra AB. Valberedningens motiverade yttrande och information om årsstämman som är planerad till den 8 september 2020 finns på investor.sectra.com/agm2020.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2020, kl. 08:15 CET.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tel 0705- 23 52 27

Taggar: