SKF Bokslutskommuniké 2018

Göteborg, 29 januari 2019

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”2018 blev ett utmärkt år för SKF med rekordresultat och en avse­värt förbättrad balansräkning. Tack vare det starka resultatet har styrelsen beslutat att föreslå en höjd utdelning på 6.00 kronor per aktie inför årsstämman.

Under fjärde kvartalet hade vi en organisk försäljningstillväxt på 5% för koncernen med en försäljning på 21,2 miljarder kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 2,9 miljarder kronor. Rörelse­marginalen var 13,7%, vilken påverkades positivt av avyttringen av SKF Motion Technologies. Nedskrivningar av tillgångar, upp­görelser med kunder och omstrukturering inverkade negativt på resultatet. Nettot ovan hade en positiv effekt på rörelse­resultatet med 705 miljoner kronor.

Vi hade ett mycket starkt kassaflöde på 4,3 miljarder kronor bland annat tack vare ett bra operativt resultat, fortsatt minskade lager av färdiga varor och avyttringen av SKF Motion Technologies.

Industriverksamheten redovisade en stark organisk tillväxt på 9%. Vi hade ett fortsatt starkt rörelseresultat med en redo­visad rörelsemarginal på 18,3% (12,8% föregående år).

Även fordonsverksamheten var fortsatt stark men redovisade på grund av omstruktureringskostnader och kundförlikningar en rörelsemarginal på 2,1%. Den organiska försäljningsutvecklingen
låg på ­3,7%, vilket beror på att försäljningen i Europa fortsätter att påverkas av de nya körcyklerna (WLTP). I Kina har efterfrågan på bilar och lastbilar avmattats.

Under fjärde kvartalet arbetade vi hårt för att för­bättra konkurrenskraften i vår tillverkning och konsol­idera vårt produktions­nätverk. Som tidigare meddelats har vi gjort invest­eringar och optimeringar i vårt produktionsnätverk i Frankrike, Tyskland, Kina och Storbritannien.

Investeringarna i upp­daterad teknik och automatisering fortsätter. I november till­kännagav vi ytterligare en investering i Schweinfurt, Tyskland och invigningen av en automatiserad monteringslinje för lager till LEAP ­flygmotorer i Valenciennes, Frankrike.

Som presenterades på vår Kapitalmarknadsdag i november har vi nu runt 4 miljoner anslutna lager, varav hälften är anslutna till våra REP ­center runtom i världen och kan förse våra kunder med tillförlitlig rotation.

När vi nu går in i första kvartalet 2019 förväntar vi oss relativt oförändrade volymer för koncernen, något högre för industriverksamheten och lägre för fordonsverksamheten.”

Nyckeltal, Mkr Kv4 2018 Kv4 2017 2018 2017
Försäljning 21 192 19 481 85 713 77 938
Rörelseresultat  2 902 2 017 11 049 8 592
Rörelsemarginal, % 13,7 10,4 12,9 11,0
Resultat före skatt 2 636 1 784 10 188 7 658
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering  4 259 1 704 8 326 4 753
Resultat i kronor per aktie efter skatt 4,63 4,12 16,0 12,02


Försäljningsförändring år-över-år, %, Kv4 Organisk Struktur Valuta Totalt
SKF-koncernen 5,0 -1,0 4,8 8,8
Industri 8,8 -1,4 5,6 13,0
Fordon -3,7 0,0 3,1 -0,6


Försäljningsförändring år-över-år, %, 2018 Organisk Struktur Valuta Totalt
SKF-koncernen 7,1 -0,6 3,5 10,0
Industri 9,4 -0,8 3,9 12,5
Fordon 2,1 0,0 2,3 4,4


Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, Kv4 Europa Nord-amerika Latin-amerika Asien Mellanöstern och Afrika
SKF-koncernen 1,5 10,8 -0,5 8,1 -3,4
Industri + +++ ++ +++ --
Fordon - +/- --- -- ---


Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, 2018 Europa Nord-amerika Latin-amerika Asien Mellanöstern och Afrika
SKF-koncernen 5,9 6,6 -1,0 12,4 1,4
Industri +++ ++ +/- +++ +/-
Fordon +/- ++ +/- ++ ---


Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv1 2019 jämfört med kv1 2018
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen med något högre efterfrågan för Industri och lägre för Fordon. Efterfrågan förväntas bli högre i Nordamerika, något högre i Asien, relativt oförändrad i Latinamerika och något lägre i Europa.

Prognos för kv1 2019

  • Finansnetto: -200 miljoner kronor
  • Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas att vara cirka +140 miljoner kronor jämfört med 2018, baserat på valutakurser per 31 december 2018.


Prognos för 2019

  • Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 28%
  • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 2 800 miljoner kronor

En telefonkonferens kommer att hållas den 29 januari kl. 14:00: tel. 08 5069 2180

Webbplats: http://investors.skf.com/sv/resultatcenter

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl 13:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

2018 blev ett utmärkt år för SKF med rekordresultat och en avsevärt förbättrad balansräkning.
Alrik Danielson