• news.cision.com/
  • SKF/
  • SKF Niomånadersrapport 2021: Fortsatt stark medvind för industriverksamheten, leveransbegränsningar hos kunder påverkar fordonsverksamheten

SKF Niomånadersrapport 2021: Fortsatt stark medvind för industriverksamheten, leveransbegränsningar hos kunder påverkar fordonsverksamheten

Report this content

Göteborg, 26 oktober 2021

Rickard Gustafson, Vd och koncernchef:

”Under tredje kvartalet låg efterfrågan på en stadig nivå. Industriverksamheten, som står för cirka 75 % av försäljningen, behöll sin kraftiga medvind, trots logistikbegränsningar och kostnadsinflation. Fordonsverksamheten påverkades markant av våra nyckelkunders produktionsminskningar, i synnerhet i september. Vi har därför i hela verksamheten arbetat hårt för att mildra de negativa effekterna av dessa yttre faktorer.

Den organiska tillväxten var under kvartalet på 8% där industriverksamheten ökade med hela 13% och fordonsverksamheten minskade med -5%. Försäljningen uppgick under kvartalet till 20 146 (18 596) miljoner kronor. Vi såg en ökning i samtliga regioner, men med en viss utplaning i Asien.

Det justerade rörelseresultatet var 2 672 (2 475) miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen 13,3% (13,3%).

Industriverksamheten levererade ett starkt resultat och ökade den justerade rörelsemarginalen till 17% (16%) trots utmanande förhållanden under kvartalet, bland annat kostnadsinflation och logistisk tillgänglighet. Vi ser en särskilt stark ökning bland indu­striella drivsystem, industriell distribution och applikationer till tunga arbetsfordon. Sett till regioner var det Europa, Nordamerika och Latinamerika som stod för de högsta tillväxtnivåerna.

Fordonsverksamheten påverkades av våra nyckelkunders minskade produktion, ofta med kort varsel, vilket ledde till sämre försäljning, minskad produktivitet och ökade lagernivåer. Trots den fortsatt starka efterfrågan från fordonseftermarknaden hamnade den justerade rörelsemarginalen på 4% (7%) beroende på den volatila efterfrågan från biltillverkarna. Även om den underliggande efter­frågan på bilar är stark vill vi möta den fortsatta osäkerheten med åtgärder att skydda våra marginaler, bland annat genom att se över våra handelsvillkor och vår tillverkningskapacitet.

På koncernnivå fortsätter vi att konsolidera vår tillverkningskapacitet och stänger ned ytterligare sex anläggningar fram till årsskiftet, vilket innebär att vi sedan 2019 har stängt ned sam­manlagt tolv anläggningar.

Kassaflödet under kvartalet var 1 470 (2 266) miljoner kronor, främst till följd av ökade lager på grund av logistiska flaskhalsar, nedstängningar hos kunder och högre investeringar.

Koncernen har redan ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten, däribland ett mål om nettonollutsläpp fram till 2030. Vi tar nu nästa steg med ambitionen att ha nettonollutsläpp av växthusgaser i hela leveranskedjan till 2050. Eftersom stål är den främsta utsläppskällan i vår leveranskedja har vi inlett ett samarbete med partners och leverantörer, bland annat SteelZero, Responsible Steel och Luleå universitet, för att skynda på utvecklingen av fossilfritt stål till våra lager.

I ett mer långsiktigt perspektiv är jag övertygad om vår förmåga att bygga vidare på vårt starka varumärke och tekniska ledarskap. Vårt fokus just nu är att ta fram en färdplan för att skapa den tillväxt som ska hjälpa oss att uppnå våra ekonomiska och operativa mål. Därför har vi tagit ett strategiskt initiativ till en översyn som ska bidra till att hitta sätt att maximera den fulla potentialen i vår nuvarande verksamhet samt prioritera framtida teknik och investeringar i den globala verksamheten. Översynen ska vara slutförd vid årsskiftet och presenteras i samband med helårsresultatet i början av 2022.

När vi blickar framåt mot fjärde kvartalet förväntar vi oss fortsatta utmaningar med kostnadsinflation och leveransbegränsningar. När det gäller försäljningen förväntar vi oss en fortsatt stabil efterfrågan i industriverksamheten. Efterfrågan inom vår fordonsverksamhet kommer fortsatt vara osäker med leveransbegränsningar och produktionsförseningar som leder till annorlunda marknadsvillkor än de som vi upplevde under fjärde kvartalet föregående år. Med tanke på denna ovisshet förväntar vi oss att den organiska försäljningen under fjärde kvartalet ligger i linje med samma period föregående år.”

Nyckeltal, Mkr Kv3 2021 Kv3 2020 Jan-sep 2021 Jan-sep 2020
Nettoomsättning 20 146 18 596 60 746 55 280
Justerat rörelseresultat 2 672 2 475 8 578 6 612
Justerad rörelsemarginal, % 13,3 13,3 14,1 12,0
Rörelseresultat 2 588 1 922 8 165 4 859
Rörelsemarginal, % 12,8 10,3 13,4 8,8
Justerat resultat före skatt 2 524 2 273 8 150 5 909
Resultat före skatt 2 440 1 720 7 736 4 156
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 1 470 2 266 1 277 3 358
Resultat i kronor per aktie efter skatt 3,86 2,59 12,36 6,09
Justerat resultat i kronor per aktie 4,04 3,80 13,27 9,94

Försäljningsförändring år-över-år, %, Kv3 Organisk Struktur Valuta Totalt
SKF-koncernen 7,7 0,6 8,3
Industri 13,3 0,3 13,6
Fordon -5,2 1,3 -3,9

Försäljningsförändring år-över-år, %, Jan-sep 2021 Organisk Struktur Valuta Totalt
SKF-koncernen 15,6 -5,8 9,8
Industri 13,1 -5,7 7,4
Fordon 22,4 -5,8 16,6

Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, Kv3 EMEA Nord-amerika Latin-amerika Asien
SKF-koncernen 11,9 7,2 12,7 1,6
Industri +++ +++ +++ ++
Fordon - --- +/- --

Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, Jan-sep 2021 EMEA Nord-amerika Latin-amerika Asien
SKF-koncernen 16,0 10,4 32,6 14,8
Industri +++ +++ +++ +++
Fordon +++ +++ +++ +++

Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv4 2021 jämfört med kv4 2020
När vi blickar framåt kvarstår osäkerheterna och när det gäller försäljningen förväntar vi oss fortsatta utmaningar i leveranskedjan hos våra kunder. Den organiska försäljningen förväntas därför bli relativt oförändrad jämfört med fjärde kvartalet 2020.

Prognos för kv4 2021
Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas vara cirka 50 miljoner kronor jämfört med kv 4 2020, baserat på valutakurser per 30 september 2021.

Prognos 2021

  • Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 26%. Tidigare prognos var cirka 28%.
  • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 3 800 miljoner kronor.

En telefonkonferens kommer att hållas den 26 oktober kl. 09:00, tel: +46 10 884 8016 (kod: 101419)

https://investors.skf.com/sv  

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Den finansiella informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 26 oktober kl. 08:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Carl Bjernstam, Corporate Communication,
tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKFs uppdrag är att vara den självklara ledaren på lagermarknaden. Vi gör detta genom att erbjuda lösningar som minskar friktion och CO2-utsläpp, samtidigt som vi ökar maskinens drifttid och prestanda. Våra produkter och tjänster runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, artificiell intelligens och trådlös tillståndsövervakning. SKF finns representerat i mer än 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2020 uppgick till 74 852 MSEK och antalet anställda var 40 963. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Under tredje kvartalet låg efterfrågan på en stadig nivå. Industriverksamheten, som står för cirka 75 % av försäljningen, behöll sin kraftiga medvind, trots logistikbegränsningar och kostnadsinflation.
Rickard Gustafson, Vd och koncernchef