• news.cision.com/
  • SKF/
  • SKF Rapport första kvartalet 2022: Stark tillväxt med förbättrad marginal för industriverksamheten

SKF Rapport första kvartalet 2022: Stark tillväxt med förbättrad marginal för industriverksamheten

Report this content

Göteborg, 26 april 2022

Rickard Gustafson, Vd och koncernchef:

”Under första kvartalet lyckades vi leverera ett starkt resultat och hög tillväxt trots de externa förutsättningarna med leveransbegränsningar och stora osäkerhetsfaktorer till följd av kriget i Ukraina och covid-situationen i Kina.

Den organiska tillväxten under kvartalet låg på 6,5% tack vare stark försäljning i de flesta regioner. Vi hade en kraftigt ökad tillväxt i industriverksamheten med 11%, medan fordonsverksamheten sjönk med -3%. Försäljningen uppgick till 22 942 miljoner kronor (19 865). Glädjande nog hade flera av de segment som vi i vårt strategiska ramverk identifierade som områden med stor tillväxtpotential ett starkt första kvartal med tvåsiffrig ökning. Några viktiga exempel är höghastighetsmaskiner, industriell distribution, jordbruk, livsmedel och automatisering.

Det justerade rörelseresultatet förbättrades till 3 058 miljoner kronor (2 789). Under första kvartalet lyckades vi kompensera för kostnadsökningar på råvaror och komponenter. Jag är nöjd med den snabba prisrealisering vi hittills lyckats få till stånd, men vi kommer fortsätta obevekligt med att få upp priserna för att mildra kostnadsinflation.

Industriverksamheten levererade ett mycket starkt resultat med en förbättrad justerad rörelsemarginal på 16,5% (16,3%). Det är uppenbart att våra konkurrenskraftiga erbjudanden bidrar till en stark lönsam tillväxt i kombination med effektiva åtgärder för att mildra kostnadsinflationen.

Trots rådande situation gjorde även vår fordonsverksamhet ett bra resultat under kvartalet. Volatiliteten i leveranskedjan och fortsatta förseningar i OEM-produktionen ledde till lägre försäljning, minskad produktivitet och lageruppbyggnad. En positiv aspekt är den fortsatt starka efterfrågan på elbilsmarknaden och fordonseftermarknaden. Sammantaget uppgick den justerade rörelsemarginalen till 5,2% (8,9%), vilket jag anser vara godtagbart på en volatil fordonsmarknad.

Kassaflödet från verksamheten under kvartalet hamnade på -271 miljoner kronor (131), vilket inte är tillfredsställande, men något som vi arbetar med. Den negativa utvecklingen orsakades av ökade lager och leverans- och logistikbegränsningar. I Kina kunde vi exempelvis inte fullt ut leverera produkter till våra kunder på grund av nedstängningen med anledning av covid-19.

Vi gör stora framsteg med att implementera vårt strategiska ramverk. Under kvartalet har vi märkt en ökad efterfrågan på magnetteknik och vätgaslösningar. Inom vårt tjänsteerbjudande har vi tillkännagett ett partnerskap med Amazon Web Services, som syftar till att öka skalbarheten på tillståndsövervakning och dataanalyser.

Den ryska invasionen av Ukraina har allvarligt påverkat våra verksamheter i både Ukraina och Ryssland. Som en direkt följd av detta har vi dragit slutsatsen att det inte går att bedriva affärer i Ryssland, eftersom grundförutsättningarna och stabiliteten för vår verksamhet inte längre existerar. Som tidigare meddelats planerar vi därför ett snabbt och kontrollerat utträde från den ryska marknaden. Som en direkt konsekvens kommer en nedskrivning av SKFs finansiella tillgångar på totalt 500 miljoner kronor att göras under andra kvartalet. Under rådande omständigheter fortsätter vi att vara operativa i Ukraina när det är möjligt, dock på en lägre nivå än normalt.

När vi blickar fram mot andra kvartalet 2022 förutser vi fortsatt osäkerhet med leveransbegränsningar, konsekvenser av kriget i Ukraina och covid-situationen i Kina som kan påverka vår verksamhet. Vi räknar med att den organiska försäljningen ska öka i industriverksamheten men att den sannolikt minskar i fordonsverksamheten. Den organiska försäljningen under andra kvartalet förväntas bli relativt oförändrad jämfört föregående år. För helåret 2022 förväntar vi oss en organisk försäljningstillväxt på 4-8%, där vi har tagit hänsyn till vårt planerade utträde från Ryssland.

Under dessa mycket svåra yttre omständigheter är jag stolt och imponerad över det hårda arbete som våra SKF-anställda har lagt ned för att stötta varandra och våra kunder, men också för att skydda vår verksamhet.”

Nyckeltal, Mkr där annat ej anges Kv1 2022 Kv1 2021
Nettoomsättning 22 942 19 865
Justerat rörelseresultat 3 058 2 789
Justerad rörelsemarginal, % 13,3 14,0
Rörelseresultat 2 953 2 699
Rörelsemarginal, % 12,9 13,6
Justerat resultat före skatt 2 990 2 586
Resultat före skatt 2 885 2 495
Nettokassaflöde från operativa aktiviteter -271 131
Resultat i kronor per aktie efter skatt 4,36 3,91
Justerat resultat i kronor per aktie 4,59 4,11

Försäljningsförändring år-över-år, %, Kv1 Organisk* Struktur Valuta Totalt
SKF-koncernen 6,5 9,0 15,5
Industri 10,6 9,2 19,8
Fordon -2,7 8,4 5,7

*Pris, mix och volym.

Försäljningsförändring i lokala valutor år-över-år, %, Kv1 Europa, Mellanöstern och Afrika Nord- och Sydamerika Kina och Nordost-asien Indien och Sydost-asien
SKF-koncernen 11,1 8,0 -8,6 15,7
Industri +++ +++ - +++
Fordon ++ +/- --- ++

Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021
Den organiska försäljningen under andra kvartalet förväntas bli relativt oförändrad jämfört med föregående år. Men det finns betydande osäkerheter på marknaden, inklusive covid-relaterade nedstängningar i Kina.

Prognos för andra kvartalet 2022

Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas vara cirka 200 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet 2021, baserat på valutakurser per 31 mars 2022.

Prognos 2022

  • För helåret 2022 förväntar vi oss en organisk försäljningstillväxt med 4-8%.
  • Skattesats exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 26%.
  • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: ca 5 mdkr.

En telefonkonferens kommer att hållas den 26 april kl. 09.00:

Telefonnummer: 010-884 8016

Kod: 410557

https://investors.skf.com/sv

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Denna information är sådan som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Carl Bjernstam, Group Communication,

tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKFs uppdrag är att vara den självklara ledaren på lagermarknaden. Vi gör detta genom att erbjuda lösningar som minskar friktion och CO2-utsläpp, samtidigt som vi ökar maskinens drifttid och prestanda. Våra produkter och tjänster runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, artificiell intelligens och trådlös tillståndsövervakning. SKF finns representerat i mer än 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2021 uppgick till 81 732 MSEK och antalet anställda var 42 602. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Under första kvartalet lyckades vi leverera ett starkt resultat och hög tillväxt trots de externa förutsättningarna med leveransbegränsningar och stora osäkerhetsfaktorer till följd av kriget i Ukraina och covid-situationen i Kina.
Rickard Gustafson, Vd och koncernchef