Statens fastighetsverk låter fler byggnadsmiljöer få egen slottsarkitekt - Dick Sandberg vakar över Lövstabruk

Merparten av Sveriges närmare 300 statliga byggnadsminnen förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). För att säkerställa kvalitet och den arkitektoniska gestaltningen av de mest krävande fastigheterna har Statens fastighetsverk knutit till sig särskilda slottsarkitekter. För Lövstabruk, beläget i norra Upplands skogar, är det Dick Sandberg som kan titulera sig slottsarkitekt.

Statens fastighetsverk förvaltar flera av Sveriges mest välkända och värdefulla byggnader och miljöer. Det är fastigheter som räknas till vårt nationella kulturarv och som har mycket stora kulturhistoriska och samhällsekonomiska värden. För de mest krävande miljöerna har Statens fastighetsverk sedan länge utnyttjat möjligheten att utse en slottsarkitekt, detta för att långsiktigt säkerställa kvalitet och kontinuitet i vården och den arkitektoniska gestaltningen. En av dessa utvalda miljöer är Lövstabruk, för vilken Dick Sandberg är ansvarig arkitekt.

-          Som slottsarkitekt måste du ha förmåga att se såväl detaljer som helhet för att utveckla anläggningen på bästa sätt. Vid sidan av underhåll och restaurering är utveckling av nya och befintliga funktioner mina viktigaste uppgifter, säger Dick Sandberg.

Slottsarkitektens arbete bedrivs i nära samarbete med Statens fastighetsverk och dess förvaltare men också med kommunen, intressenter och nuvarande hyresgäster.

-          Monica Salomon, SFV:s förvaltare, och jag har en kontinuerlig dialog om vad som ska göras och hur vi ska prioritera. Tillsammans arbetar vi mycket med fastighetsutveckling - hur vi ska agera för att öka attraktiviteten, både för nya hyresgäster och framtida besökare. Det är en utmaning, men som jag ser det har kulturarvssektorns byggnader stor potential. Lövstabruk är en kulturskatt som förtjänar att vara välbesökt, säger Dick Sandberg.

Minskad energiförbrukning ett mål

Ett annat område som intresserar Dick Sandberg som slottsarkitekt är energieffektivisering. Genom att använda optimala energislag - t ex bergvärme istället för direktverkande el och genom tilläggsisolering, där det är möjligt ur estetisk och antikvarisk synvinkel – gagnas hyresgästen genom att energikostnaden blir mindre.

35 slottsarkitekter runt om i Sverige

I dagsläget finns 35 slottsarkitekter knutna till SFV, alla upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU.

-          Vi ställer stora krav på våra slottsarkitekter. De måste ha ett väl utvecklat restaureringsideologiskt förhållningssätt, förmåga till gestaltningskvalitet i stort och smått, stor samarbetsförmåga och inte minst ett yrkeskunnigt nätverk, säger Ulrika Bergström, kulturarvschef vid Statens fastighetsverk.

Under 2010 har fyra nya objekt fått en slottsarkitekt till sitt stöd; Lövsta bruk i Uppland, Gävle slott, Hovdala slott i Skåne och Göteborgs äldre fästningar som Skansarna Kronan och Lejonet samt Nya Älvsborgs fästning.

För mer information kontakta:

Anders Bodin, kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk, 08 696 70 16, anders.bodin@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Dick Sandberg, arkitekt Naturliga Hus, 070 554 88 05, dick.e.sandberg@gmail.com

Pressbilder, information om Lövstabruk samt förteckning över samtliga slottsarkitekter: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera