Statens fastighetsverk redovisar byggnadsprogram för Nationalmuseum

Nu redovisar Statens fastighetsverk (SFV) förslaget på byggnadsprogram gällande renovering och tillbyggnad av Nationalmuseum i Stockholm. Bakgrunden till regeringsuppdraget är de tidigare redovisade bristerna i den nuvarande museibyggnaden. SFV:s bedömning efter programarbetet är att Nationalmuseum kan renoveras och byggas om till en modern, miljöklassad och välfungerande museibyggnad. SFV föreslår att projektet genomförs i två etapper, varav den första och stora, omfattar renovering och ombyggnad av huvudbyggnaden. Den andra etappen omfattar rivning av nuvarande annex, uppförande av en ersättningsbyggnad såväl under som ovan mark samt iordningsställande av bättre parkmiljö.

Statens fastighetsverk fick sommaren 2010 regeringens uppdrag att göra ett byggnadsprogram gällande ombyggnad av Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm. Uppdraget är en fortsättning av tidigare lämnad förstudie och den komplettering av förstudie som lämnades in till regeringen 2009.

-          Byggnadsprogrammet är en vidareutveckling av förstudien vilket innebär en betydligt högre detaljnivå. Projektet har därutöver påverkats av ökade säkerhetskrav från Kammarkollegiet, krav på utökat brandskydd och en bättre in- och utlastning jämfört med förstudien, säger Cecilia Brännvall, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Mer publik yta i en välfungerande och säker byggnad

SFV:s bedömning är att Nationalmuseum kan renoveras och byggas om till en fullt modern och miljöklassad museibyggnad med än större möjlighet att visa de egna samlingarna. Alla utställningssalar kan klimatiseras med ett flexibelt och resurseffektivt system vilket säkerställer fortsatt inlån av konst från museer världen över.

Statens fastighetsverk föreslår att det nuvarande annexet rivs och att man istället uppför en ny teknikbyggnad i museiparken för att lösa de funktioner som inte kan placeras i huvudbyggnaden, t ex in- och utlastning samt konserveringsateljéer. Genom att flytta ut funktioner från huvudbyggnaden blir i princip hela byggnaden publik, en ökning på 2 300 m2. Själva utställningsytan ökar med ca 1 200 m2. Byggnadsprogrammet innehåller även förslag på en ny byggnad under mark för tekniska utrymmen.

Kostnaden för renovering och ombyggnad av huvudbyggnaden beräknas till 650 miljoner kr i 2011 års kostnadsläge.

Etappvis genomförande

Med anledning av den höga projektkostnaden och det aktuella budgetläget föreslår Statens fastighetsverk en etappindelning av genomförandet. Etapp ett föreslås innebära renovering och ombyggnad av huvudbyggnaden enligt byggnadsprogrammet. Här ingår nytt hisstorn och nya provisoriska lastintag. Etapp två innebär en rivning av annexet och uppförande av de nya teknikbyggnaderna.

-          Teknikbyggnaderna är nödvändiga för att tillgodose Nationalmuseums långsiktiga verksamhet på Blasieholmen. I samband med detta frigörs även museiparken som kommer att bli mer tillgänglig för allmänheten, t ex genom en uteservering, säger Torun Hammar, gruppchef projektledning vid Statens fastighetsverk.

Stängt i tre år

Nationalmuseum räknar med att evakueringen av museet kommer att ta ett knappt år. Under denna tid kan vissa delar av museet hållas öppet. Därefter stänger museibyggnaden helt för allmänheten men den publika museiverksamheten flyttar ut och fortgår i nya former i Stockholm, i landet och internationellt. Själva ombyggnaden beräknas ta ca tre år. Går allt som planerat kan det nyrenoverade Nationalmuseum slå upp sina portar under 2016/2017.

Sammanfattning av byggnadsprogrammet - det här väntar besökaren

Huvuddelen av ytan i nya Nationalmuseum blir tillgänglig för publik verksamhet. Det handlar dels om ökad utställningsyta, dels om ökad serviceyta i form av toaletter, kapprum, matsäcksrum etc.

Den nya byggnaden kommer att bli öppen och ljus. Istället för att stänga ute dagsljuset som idag, kommer ljuset att användas aktivt. En stor del av konsten kommer att visas i naturligt och skiftande dagsljus. Att öppna upp museibyggnadens fönster kommer att göra stor skillnad för besökarens upplevelse av byggnaden och dess läge. Med fler öppna vyer genom fönstren kommer byggnaden också bli lättare att orientera sig i.

Förändringar:

-          Ombyggnaden möjliggör en mångsidig och flexibel utställningsverksamhet.

-          Huvudentrén tillgänglighetsanpassas.

-          En återinförd sidoentré möjliggör för att hålla museets nedre plan öppet för kvällsverksamhet som t ex konserter samtidigt som museets övre plan kan vara stängda.

-          Entréplanet kommer att innehålla en servering, ateljéverksamhet, butik, utställning mm.

-          Hela bottenplanet blir tillgängligt för publik. Här finns servicefunktioner som garderober, toaletter, matsäcksrum, barnvagnsparkering mm.

-          Ljusgårdarna, som tidigare använts som hörsal och restaurang, blir flexibla ytor. Ljusgårdarna blir öppna atrier som tar in ljus men också bidrar till att byggnaden blir lättare att orientera sig i.

-          Samtliga utställningssalar kommer att kunna ha ett klimat som uppfyller de strängaste internationella kraven för inlåning av konst.

-          Ett ombyggt Nationalmuseum med moderna installationer beräknas minska energianvändningen med 30 procent.

-          Brandskydd och utrymning förbättras avsevärt. Utöver befintliga trapphus öppnas två, idag igenbyggda trapphus som ytterligare utrymningsväg. Ett heltäckande brand- och utrymningslarm installeras såväl som brandgasventilation i delar av byggnaden samt sprinkler i hela byggnaden.

För mer information kontakta:

Torun Hammar, gruppchef för projektledning Statens fastighetsverk, 08 696 70 64, torun.hammar@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Byggnadsprogram, illustrationsbilaga och pressbilder: www.sfv.se

 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Dokument & länkar