320 studenter på mastersnivå har fått Stenastiftelsens resestipendier

Report this content

Stenastiftelsens resestipendier, som årligen uppgår till 1,2 mkr, bidrar till att västsvenska masterstudenter kan förlägga delar av sina examensarbeten utomlands. Under 2019 har 38 stipendiater med hjälp av bidrag på 30.000 SEK studerat, forskat och skapat internationella nätverk vid universitet i bl a Nepal, Sydafrika, Tanzania, Danmark och Island. Stipendiet har delats ut sedan 2012 och går bl a till studerande vid Sahlgrenska Akademin, Handelshögskolan och Chalmers. Nyligen samlades stipendiaterna för diplomutdelning och kunde då också berätta om sina examensarbeten och upplevelser utomlands.

Stenastiftelsens resestipendiater 2019 Foto Magnus Gotander
Diplom har delats ut till 2019 års stipendiater vid en ceremoni på Auktionsverkets Kulturarena i Göteborg. På bilden är Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande och Kristina Malmgren, ledamot i Stenastiftelsens Donationsråd tillsammans med 25 av de 38 studenter, som tilldelades resestipendier under år 2019. Foto: Magnus Gotander

”Resestipendierna bidrar till att underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands, en fördel eftersom all forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv. Utländska universitet, lärosäten och innovationsmiljöer över hela världen utgör resmål, vilket även innebär möjlighet till positiva kontakter för lärosätena här hemma. Stipendiaterna berättar också om personlig utveckling och etablering av viktiga personliga nätverk”, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

”De resestipendier som studenterna tilldelats är ett viktigt och konkret exempel på internationalisering av högre utbildning. Studenterna bidrar på ett avgörande sätt till att skapa och inhämta ny kunskap och till att sprida den över nationella och kulturella gränser. Vi behöver mer av den sortens kreativitet, nyfikenhet och öppenhet som stipendiaterna är så lysande exempel på, nu sammanlagt ca 320 stycken efter åtta år”, säger professor Erland Hjelmquist, ledamot i stiftelsens donationsråd.


Fakulteter/institutioner som är kopplade till mastersprogrammen:

  • Sahlgrenska akademin (SA): Läkar-, Apotekar- och Tandläkarprogrammen
  • Handelshögskolan: Mastersprogrammen: Innovation and Industrial Management och Knowledge-based Entrepreneurship
  • Chalmers: Mastersprogrammet: Management and Economics of Innovation
  • Litteraturvetenskap/religion: Litteratur, idéhistoria och religion
  • PsykologiPsykologprogrammet och programmet i missbruks- och beroendevetenskap

Bland 2019 års resestipendiater finns:

Jonathan Bjrkquist Foto Magnus Gotander
Jonathan Björkquist

Linda Degeryd Foto Magnus Gotander                                         
Linda Degeryd


Thrse Henriksson Foto Magnus Gotander                                                      
Thérèse Henriksson


Matilda Nygren Foto Magnus Gotander
Matilda Nygren            

Sara AlBadry Foto Magnus Gotander                      
Sara Al-Badry


Mia Quirin Foto Magnus Gotander                                                 
Mia Quirin


Jonathan Björkquist går Apotekarprogrammet och har studerat ”Terapikänslighet i celler med heterozygot mutation i BRCA2” 16 veckor i Reykjavik, Island. 
Risken för bröst- och äggstockscancer är kraftigt förhöjd hos personer med mutationer i de så kallade BRCA1 och BRCA2 generna. Cancertumörer som uppkommer till följd av bristande funktion i dessa gener har visats känsliga för vissa typer av cellgifter. I denna studie har vi undersökt cellgifterna olaparib, cisplatin och doxorubicin och utvärderat dess effekt på cancerceller där endast den ena delen av genparet BRCA2 är muterat. I kombination med tidigare studier föreslår de nya fynden att nära hälften av de som utvecklat bröstcancer till följd av mutationer i BRCA2 kanske inte når önskad effekt vid olaparib behandling.

Linda Degeryd studerar vid Läkarprogrammet. Hon tillbringade två månader vid Kibosho Hospital i Tanzania där hon undersökte diabetes typ 2 och förhöjda blodsockernivåer bland HIV-infekterade individer.
Diabetes typ 2 är en metabol sjukdom starkt kopplad till livsstilsfaktorer som övervikt, bukfetma och brist på fysisk aktivitet. Förekomsten av Diabetes typ 2 ökar globalt i takt med en växande och åldrande befolkning samt en ohälsosam livsstil och leder till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom såsom hjärtinfarkt och stroke. Hjärt-och kärlsjukdom samt den smittsamma sjukdomen HIV/AIDS är två av de största hoten mot folkhälsan i Sub-Sahara Afrika. Studiens syfte var att studera diabetes typ 2 och förhöjda blodsockernivåer bland HIV-infekterade individer samt att undersöka den totala förekomsten av diabetes och prediabetes bland patienter som sökte vård vid Kibosho Sjukhus. Vi ville också sprida kunskap om hur man med hjälp av en hälsosam livsstil kan förhindra utvecklingen av sjukdom samt kontrollera etablerad diabetes. Vi fann en skillnad i förekomsten av diabetes som talar för att socioekonomiska skillnader, övervikt, bukfetma och högt blodtryck är riskfaktorer för att utveckla diabetes och prediabetes.


Thérèse Henriksson går Läkarprogrammet i Göteborg. Hon har tillbringat 8 veckor i Kathmandu, Nepal för att genomföra en studie kring ”Traumatiska huvudskador”
Traumatiska huvudskador orsakar årligen ett stort antal dödsfall världen över. Många av patienterna tvingas dessutom leva med både kort- och långsiktiga komplikationer. Utvecklingsländer är särskilt drabbade, bl. a. eftersom förekomsten av riskfaktorer ofta är större. Den här studien genomfördes i Kathmandu, Nepal – ett av världens minst utvecklade länder – i syfte att kartlägga den patientgrupp som sökt till universitetssjukhusets akutmottagning för traumaorsakade huvudskador. Resultaten visade bl.a. att huvudskador utgjorde cirka 5 procent av alla akutbesök, att majoriteten av patienterna var av manligt kön och att drygt en fjärdedel inte hade fyllt 11 år. De flesta skadorna var ytliga och hade orsakats av fall- eller trafikolyckor. Av studien framgår att huvudskador är en viktig orsak till lidande i Nepal och att skadorna i många fall kan förebyggas med olika preventiva åtgärder.


Matilda Nygren och Sara Al-Badry studerar vid Tandläkarprogrammet. De har tillbringat 3 veckor i Kapstaden, Sydafrika för att studera den orala hälsan hos barn i kåkstaden Mitchells Plain.
Karies är en av de vanligaste folkhälsosjukdomarna i världen. Det förekommer dock stora skillnader i kariesprevalens mellan socioekonomiskt påverkade områden. I studien undersöktes barn i åldrarna 1-5 år i kåkstaden Mitchells Plain utanför Kapstaden, Sydafrika. Syftet var att kartlägga den orala hälsan hos förskolebarn i det utsatta området med målsättning att kunna hjälpa staten med vårdplanering. Vidare utfördes även en intervjustudie för att bestämma nivån av den högsta uppnåeliga hälsovården i området. Registreringen av karies jämfördes sedan med svaren från intervju-analysen för att få en förståelse i hur vårdtillgänglighet och kariesprevalens korrelerar i utsatta delar av Sydafrika. Datainsamlingen, som är en del i en större och mer omfattande longitudinell studie, kan ge Kapstaden ett underlag för hur vården bör fördelas och kan förhoppningsvis bidra till en bättre oral hälsa bland barnen lokalt men också nationellt.  


Mia Quirin läser vid institutionen för Litteraturvetenskap/religion: Litteratur, idéhistoria och religion. Under hösten 2019 besökte hon Aalborgs universitet i Danmark för att färdigställa en doktorandansökan i litteraturvetenskap.
I en framtida doktorsavhandling vill jag undersöka den svenskspråkiga, moderna poetikens historia. Poetik är ett svårdefinierat begrepp som har använts på många skilda sätt genom historien. Det har, till exempel, syftat till att beteckna en akademisk disciplin, en genre, en estetisk idé bakom ett konstnärskap eller en litterär strömning, eller en form av yttrande inriktad på att definiera litteraturens väsen som kan komma till uttryck i en mängd olika sammanhang. I Sverige är poetik ett underforskat område, medan den danska litteraturvetenskapen har etablerat en unik forskningstradition som under de senaste decennierna har undersökt poetikbegreppets historiska utveckling, samt vad som utgör poetik idag. Min användning av begreppet kommer att omfatta texter i gränslandet mellan teori och praktik, skrivna av skönlitterära författare som med avstamp i sin egen konstnärliga erfarenhet reflekterar över poesins villkor och väsen. Med hjälp av dansk forskning vill jag undersöka svenskspråkig, självreflexiv poetik från efterkrigstiden och fram till idag, betraktad som ett avgränsat fält – ett fält som rymmer en mängd olika textformer. Idag förekommer exempelvis författares poetologiska reflektioner även på digitala platser som bloggar, twitter och i podcasts. Utifrån ett antal nedslag vill jag visa hur den självreflexiva poetiken har tagit sig uttryck i modern tid, samt hur den har utvecklats till att bli en vital och heterogen verksamhet som på skilda sätt formar samtidens estetiska föreställningar.


För mer läsning och bilder från stipendieutdelningen, se Stenastiftelsens hemsida:
https://www.stenastiftelsen.se/resestipendiater-2019/


För mer information, vänligen kontakta:
Birgitta Plyhm
PR, Stenastiftelsen

birgitta@plyhm.se
+46(0)707 77 12 90


Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev:  https://stenastiftelsen.us8.list-manage.com/subscribe/post?u=8fe16ac4ad0c8e3a94c5d16e8&id=8576247ebf

OM STENASTIFTELSEN
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Under de senaste tjugotre åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur fattat beslut om utdelning av ca 460 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 149 stipendier inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag.  www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Stenastiftelsens resestipendier, som årligen uppgår till 1,2 mkr, bidrar till att västsvenska masterstudenter kan förlägga delar av sina examensarbeten utomlands. Under 2019 har 38 stipendiater med hjälp av bidrag på 30.000 SEK studerat, forskat och skapat internationella nätverk vid universitet i bl a Nepal, Sydafrika, Tanzania, Danmark och Island. Stipendiet har delats ut sedan 2012 och går bl a till studerande vid Sahlgrenska Akademin, Handelshögskolan och Chalmers. Nyligen samlades stipendiaterna för diplomutdelning och kunde då också berätta om sina examensarbeten och upplevelser utomlands.
Twittra det här

Citat

Resestipendierna bidrar till att underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands, en fördel eftersom all forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv. Utländska universitet, lärosäten och innovationsmiljöer över hela världen utgör resmål, vilket även innebär möjlighet till positiva kontakter för lärosätena här hemma. Stipendiaterna berättar också om personlig utveckling och etablering av viktiga personliga nätverk
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
De resestipendier som studenterna tilldelats är ett viktigt och konkret exempel på internationalisering av högre utbildning. Studenterna bidrar på ett avgörande sätt till att skapa och inhämta ny kunskap och till att sprida den över nationella och kulturella gränser. Vi behöver mer av den sortens kreativitet, nyfikenhet och öppenhet som stipendiaterna är så lysande exempel på, nu sammanlagt ca 320 stycken efter åtta år
Erland Hjelmquist, ledamot i stiftelsens donationsråd.