Dela

Citat

Det är alltid lika roligt att stödja dessa begåvade kulturutövare från regionen med våra utbildningsstipendier och det är med stor glädje vi följer alla de 130 kulturstipendiaternas fortsatta framgångar och karriärer. Målsättningen med dessa stipendier är också att vi vill bidra till att Västsveriges kultur- och samhällsliv fortsätter att utvecklas och blomstra
Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande
Vårt uppdrag handlar om att serva så många som möjligt i nätverket på ett bra sätt, att inspirera och ta fram ett bra utbud av aktiviteter. Vi får ett brett internationellt kontaktnät och det är bra att överlag ha ett intresse av all slags företagande. Jag har också haft stor nytta av min utbildning och med min nationalekonomiska inriktning är det extra intressant med diskussioner kring Brexit och valutaväxlingar
André Viktorsson
Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda unga och kreativa affärsbegåvningar denna möjlighet. Svenska Handelskammaren gör ett bra arbete med att engagera såväl svenska som internationella företag med verksamhet i Storbritannien. Vi hoppas att praktikperioden blir givande och kan ge stipendiaterna en god erfarenhet inför deras framtida karriärer
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Med initiativet Point Music Festival får Göteborg en festival på hög internationell nivå inom det konstmusikaliska området. Detta har vi tagit fasta på och vill genom vårt bidrag till Göteborgs Symfoniker bidra till visionen om en festival där olika konstarter interagerar och såväl fantasi som berättande får en stor plats
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Vi vill uttrycka vår tacksamhet för Stenastiftelsens generösa bidrag, som gör det möjligt för oss att arrangera den här fantastiska musikfestivalen där vi kan samla utvalda spjutspetsprojekt, och skapa nya, med ett gemensamt underliggande tema: viktiga livsöden, mänskliga berättelser och röster som borde få höras
Sten Cranner, VD och konstnärlig ledare för Göteborgs Symfoniker.
Ross Daly är en stark inspirationskälla för musiker runt om i världen och han ger våra studenter existentiella perspektiv på hur de kan tänka som musiker och konstnärer
säger Jonas Simonson, programansvarig för världsmusikutbildningarna
Vi är glada att kunna bidra till att studenterna har fått möjlighet att träffa och inspireras av den världskände musikern Ross Daly. Förhoppningsvis innebär det också att Högskolan för scen och musik stärks som en attraktiv och internationellt erkänd utbildningsinstitution
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det här året har vi bl a valt att stötta flera projekt med inriktning mot barn och ungdom, t ex organisationen Förebildarna, som samlar ett stort antal drivna och engagerade ungdomar för utbildning i entreprenörskap. Vidare föreningen Maskrosbarn i Göteborg, som stöttar barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Under senvåren möjliggjorde vi den spektakulära invigningen av Vetenskapsfestivalen då forskaren Max Tegmark vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) deltog som ett interaktivt, direktsänt hologram på scen. Stöd har också lämnats till kommande Nobel Week Dialogue 2021 – en endagskonferens som är en del av nobelveckans program. Under året har SII-Lab (Stena Industry Innovation Laboratory), laboratoriet för industriell digitalisering invigts på Lindholmen och ett Ryggmärgsskadecentrum i samarbete med Sahl- grenska akademin börjar ta form. Nu i december delar vi som vanligt ut kulturstipendier till framstående kulturutövare inom respektive konstformer. Det är fantastiskt roligt att under årens lopp ha kunnat stödja alla talangfulla stipendiater. Sedan stiftelsens start för drygt tjugo år sedan har 130 stipendier delats ut. Vi hoppas att dessa kommer till god nytta och bidrar till fortsatt utveckling och personliga framsteg.
Madeleine Olsson Eriksson, Stiftelsens ordförande
Allt fler företag flyttar hem tillverkning till Sverige och Stena Industry Innovation Lab gör nu det steget ännu lättare att ta. Satsningen går helt i linje med vad regeringen vill åstadkomma för att stärka förutsättningarna för svensk industri att utveckla, tillverka och konkurrera på världsmarknaden med bas i Sverige
närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Digitaliseringen förändrar industrin snabbt, men jobben kommer inte att försvinna. I centrum finns fortfarande människor – med alla förväntningar vi har på moderna arbetsplatser
professor Johan Stahre, ansvarig för Chalmers nya satsning på industriell digitalisering
Framtidens digitaliserade arbetsplats har mycket gemensamt med den digitala spelvärlden
docent Åsa Fasth-Berglund
Sveriges industri står inför mycket stora produktionsutmaningar. Vi tror att många kan bli inspirerade i den här miljön och därigenom bidra till den digitala transformation som behöver ske
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Vi har ett nära samarbete med svensk industri och här öppnas stora möjligheter både för forskning, innovation och utbildning. En viktig pusselbit för att Chalmers fortsatt ska vara en internationellt ledande miljö inom produktionsområdet. Nu kan vi bidra ännu kraftigare till att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering
Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers
Det är roligt att kunna bidra med det här spännande tillskottet till studenternas övriga utbildning. Vi hoppas att det också ytterligare stärker Högskolan för scen och musik som en attraktiv och internationellt erkänd utbildningsinstitution
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Att få David Dencik som återkommande gästlärare betyder mycket för skådespelarstudenterna på Högskolan för scen och musik. Utbildningarna har en uttalad profil i filmskådespeleri, och vi har länge försökt få till ett samarbete med Dencik
Catharina Bergil, enhetschef för Scenkonstutbildningarna vid HSM
Med resestipendier bidrar stiftelsen till att underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands, en fördel eftersom all forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv. Resmålen har varit utländska universitet, lärosäten och innovationsmiljöer över hela världn och vi har fått många bevis på goda reusultat och personlig nytta för de enskilda studenterna. Dessutom har många värdefulla kontakter tagits som även gynnar lärosäterna på hemmaplan
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi vill främja ett levande och dynamiskt kultur- och samhällsliv i Västsverige. Därför är vi mycket stolta och glada att ännu ett år kunna stödja lovande konstnärer, musiker och kulturutövare i regionen med våra utbildningsstipendier. Vi hoppas stipendierna blir till stor nytta och glädje
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under året delat ut flera större donationer till såväl vetenskaplig forskning som kulturell verksamhet. Årets största donation har lämnats till Sahlgrenska akademin för etablering av ett nytt center för ryggmärgsskador och satsningen omfattar såväl forskning som utbildningar för patienter, anhöriga och personal i syfte att ge de drabbade ökad frihet i livet. Stiftelsen har även lämnat ett stort bidrag för uppbyggnad av ett labb på Chalmers – Stena Industry Innovation Laboratory - för industriell digitalisering, något som innebär toppmöjligheter för svensk industri att pröva framtidens digitaliserade produktion. Även ensemblen Göteborg Baroque har fått en större donation, som kommer att användas för inköp av ett unikt musikinstrument, ett s k claviorganum och genomförande av tre nya produktioner. Flera nya stipendier har inrättats bl a för Chalmersstudenter att delta i UC Berkeley sommarprogram, till studenter som kommer från länder utanför EU för studier vid Högskolan för Scen och Musik, samt stipendier till studenter vid Handelshögskolan för praktik vid Svenska Handelskammaren och studier i San Francisco. Slutligen har en specialbyggd båt donerats till Rehabcenter Treklöverhemmet, vilket innebär att de boende får möjlighet att komma ut på havet. Från att stiftelsen bildades för drygt tjugo år sedan har hittills ca 110 kulturstipendier delats ut. Detta görs även i år till några talangfulla personer verksamma inom disciplinerna konst, musik och drama. Vi hoppas att stipendiet kommer till god nytta och bidrar till fortsatt utveckling och personliga framsteg
Madeleine Olsson Eriksson, Stiftelsens ordförande
Det gläder mig att Stenastiftelsen vill göra en så stor satsning på det viktiga produktionsområdet. Området är prioriterat på Chalmers. Vi har ett nära samarbete med svensk industri när det gäller digitalisering och här öppnas stora möjligheter både för forskning, innovation och utbildning
Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson.
Vi tror att den här satsningen är en bra möjlighet att bidra till industrins och samhällets digitala transformation. Svensk industri står inför mycket stora produktionsutmaningar, speciellt här i Västsverige
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi kan erbjuda en öppen mötesplats för industrin, samhället och akademin. Både stora och små företag får möjlighet att pröva nya produktionsidéer, men även hitta nya affärsmodeller och innovationsmöjligheter. Vi räknar med att labbet i sig kommer att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering
professor Johan Stahre, ansvarig för produktionssystem på Chalmers
I labbet kommer vi att bedriva avancerad forskning, men också visa samarbetande robotar, 5G och VR för studenter, ungdomar och allmänheten. Framtidens digitaliserade arbetsplats har mycket gemensamt med den digitala spelvärlden
Åsa Fast-Berglund, ansvarig för utvecklingen av SII-Lab
Det handlar om att höja baskompetensen, att skapa en slags certifiering för att kunna hjälpa människor med ryggmärgsskadepåverkan och andningspåverkan. I dag är det väldigt varierande vad folk kan, och om man saknar kunskap om personerna man ska hjälpa så blir det väldigt dålig vård
Katharina Stibrant Sunnerhagen
Det är angeläget och viktigt, för att inte säga ett privilegium för oss, att stödja etableringen av ett centrum för dessa frågor. Behovet av ett kunskapscentrum för personal, anhöriga och patienter kring det ökande antalet ryggmärgsskadade som vårdas i öppenvård med personlig assistans är mycket stort
Madeleine Olsson Eriksson
Vi är glada att kunna ge studenterna möjlighet att delvis göra sina examensarbeten utomlands, samtidigt som de då också får tillgång till forskningens internationella aspekter. Resmålen har varit universitet, lärosäten och innovationsmiljöer över hela världen och vi har sett många intressanta resultat. Studenterna vittnar alla om goda möjligheter till nya personliga kontakter och byggande av nätverk, vilket förstås är värdefullt i deras framtida professioner
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
I år är det tjugonde året, som vi har nöjet att dela ut stipendier till några av de mest framstående konstnärerna och musikerna i vår region. Eftersom stiftelsen vill göra skillnad har vi en förhoppning om att våra stipendier ska bidra till personliga framsteg och utveckling
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under året delat ut betydande stöd till såväl kulturell verksamhet som vetenskaplig forskning. Årets största donation har lämnats till slutförande av Stenhuset på Ågrenska med bl a ett Framtidens rum, där virtual reality skapar nya upplevelser som tidigare varit svåråtkomliga vid funktionsnedsättning. Stiftelsen har även lämnat bidrag till era ungdomsprojekt – några exempel är All in, som nyttjar entreprenörskapsutbildning som ett verktyg för integration, Förebildarna som syftar till att utveckla unga att bli förebilder för andra och Maskrosbarn, som vänder sig till barn med föräldrar med missbruk. En annan större donation under året har lämnats för etableringen av Berättarministeriet i Göteborg där målsättningen är att inspirera barn och unga till att erövra det skrivna språket. Sedan stiftelsen bildades för tjugo år har hittills ett drygt hundratal kulturstipendier delats ut och det är med glädje och stolthet vi även i år belönar ytterligare några lovande kulturutövare i Västsverige. Vi har förhoppningen att stipendierna ska bidra till förkovran och fortsatt konstnärlig utveckling.
Madeleine Olsson Eriksson, Stiftelsens ordförande
Ågrenska med sitt stora engagemang och arbete med barns och ungas hälsa ligger mig personligen väldigt varmt om hjärtat. Jag och mina syskon växte upp på fastlandet med utsikt mot Lilla Amundön så det är dessutom en välkänd plats för oss. Nu är vi glada att genom donationen från stiftelsen kunna bidra till utökad vård av och forskning kring människor med sällsynta diagnoser
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det är helt fantastiskt att vi fått så generösa donationer. Utan dem hade vi inte kunnat förverkliga denna dröm. Genom donationerna kan vi erbjuda ett modernt boende för barn med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar och deras familjer. Här finns pedagogiska utrymmen, träningskök och sinnesrum. I framtidens rum kan barnen glida in i en annan verklighet genom virtual reality och spränga barriärer genom upplevelser och göra saker som tidigare varit svåra eller omöjliga vid funktionsnedsättning
Robert Hejdenberg, VD Ågrenska
Det finns viss medicinsk forskning om sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar. Däremot saknas socialvetenskapliga studier om vardagslivets många utmaningar för personer med en sällsynt diagnos. Den luckan vill vi fylla med vår kommande forskning
Robert Hejdenberg, VD Ågrenska
För att samla mer kunskap och sprida information krävs forskning om vilket stöd som behövs. Genom att sätta in rätt insatser tidigt ökar livskvalitén för barnen och deras familjer. Det ger också en samhällsekonomisk vinst, eftersom ökad självständighet minskar behovet av stöd utifrån. Med vår kommande forskning i Stenhuset, vill vi bidra till ett bättre liv för personer med sällsynta diagnoser
Robert Hejdenberg, VD Ågrenska
Med resestipendierna är det tänkt att stiftelsen ska ge studenter möjlighet att förlägga delar av sina studier utomlands för att samtidigt kunna ta del av forskningens internationella aspekter. Resmålen har varit universitet och lärosäten över hela världen och vi har sett många bevis på fantastiska resultat. Inte minst har vi också förstått att studierna inneburit personligt värde för de enskilda studenterna. Dessutom har vi kunnat konstatera att många av de kontakter som tagits även varit värdefulla för de olika institutionerna här hemma
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Det är nu nittonde gången vi har nöjet att premiera några av de mest lovande begåvningarna i vår region, denna gång inom konst, musik, design och teater. För stiftelsen är det viktigt att stipendiet gör skillnad och vi har därför förhoppningen att vårt stöd ska innebära vidareutveckling och bidra till personliga framsteg
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under året lämnat betydande stöd till såväl vetenskaplig forskning som kulturell verksamhet. Årets största donation har lämnats till finansiering av uppförandet av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Ett annat stort bidrag har lämnats till GöteborgsOperan och uppförandet av operan Notorious som hade bejublad urpremiär under hösten. Familjen Sten A Olsson har sedan stiftelsen bildades för nitton år sedan hittills delat ut ett drygt hundratal kulturstipendier och det är med glädje och stolthet vi även i år belönar ytterligare några lovande kulturutövare i Västsverige. Vi hoppas att stipendiet ska vara till nytta och bidra till fortsatt förkovran och personlig utveckling.
Madeleine Olsson Eriksson, Stiftelsens ordförande
All forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv. Med resestipendier bidrar därför stiftelsen till att underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands. Hittills har totalt ett 120-tal studenter studerat vid utländska universitet och lärosäten över hela världen och vi har fått många bevis på goda resultat och personlig nytta för de enskilda studenterna. Vi har dessutom kunnat konstatera att många värdefulla kontakter har tagits som även gynnar lärosätena på hemmaplan
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur har under året lämnat betydande stöd till såväl vetenskaplig forskning som kulturell verksamhet. Årets i särklass största bidrag har lämnats till Ågrenska Stiftelsen för planering och uppförande av en ny byggnad, något som bl a kommer att underlätta och förbättra den vetenskapliga forskningen kring barn och ungdomar med komplexa funktionsnedsättningar. Familjen Sten A Olsson har sedan stiftelsen bildades för arton år sedan hittills delat ut ett drygt hundratal kulturstipendier och det är med glädje och stolthet vi även i år belönat ytterligare några talang- fulla och framgångsrika kulturutövare i Västsverige. Vi hoppas att stipendiet kommer till god nytta och bidrar till fortsatt utveckling och personliga framsteg
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande
Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur har under året lämnat betydande stöd till såväl vetenskaplig forskning som kulturell verksamhet. Årets i särklass största bidrag har lämnats till Ågrenska Stiftelsen för planering och uppförande av en ny byggnad, något som bl a kommer att underlätta och förbättra den vetenskapliga forskningen kring barn och ungdomar med komplexa funktionsnedsättningar. Familjen Sten A Olsson har sedan stiftelsen bildades för arton år sedan hittills delat ut ett drygt hundratal kulturstipendier och det är med glädje och stolthet vi även i år belönar ytterligare några talangfulla och framgångsrika kulturutövare i Västsverige. Vi hoppas att stipendiet kommer till god nytta och bidrar till fortsatt utveckling och personliga framsteg
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande
Genom min yrkesbakgrund som läkare har jag insikt i och ett naturligt engagemang för den här typen av frågor. Jag har personligen stor erfarenhet av nära kontakt med svårt sjuka och vet att vi alla, såväl anhöriga som vårdpersonal, har mycket att lära av de situationer som dessa personer och deras familjer befinner sig i. Kunskapen om och erfarenheterna från individer med en sällsynt diagnos behöver vidareutvecklas och beforskas
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Stena A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Donationen från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är en av de största enskilda donationerna i Sverige inom vård och omsorg. För oss på Ågrenska innebär Stenhuset en mycket välkommen tillökning, som gör det möjligt att erbjuda personer med särskilda behov en kraftfullt utökad och bättre anpassad verksamhet, samt skapa nya kunskaper genom möjligheter till forskning
Anders Olauson, styrelseordförande Ågrenska
All forskning gynnas av ett internationellt perspektiv. Det har stiftelsen tagit fasta på och satsar därför på att genom resestipendier underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands. Hittills har totalt 87 studenter rest över hela världen för att studera vid utländska universitet och vi har fått många bevis för goda resultat och personlig nytta för de enskilda studenterna. Ett stort antal värdefulla kontakter har dessutom knutits som generellt gynnar lärosätena på hemmaplan
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Varje år lämnar familjen Sten A Olsson genom stiftelsen ett antal stipendier till lovande kulturpersonligheter i Västsverige och under de gångna sjutton åren sedan stiftelsen bildades har det nu hunnit bli drygt ett hundratal stipendier. Vi är mycket glada och stolta att kunna stödja dessa talangfulla personer och hoppas kunna bidra till deras fortsatta utveckling och personliga framsteg
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande
Familjen Sten A Olsson vill främja ett levande och dynamiskt kultur- och samhällsliv i Västsverige. Därför är vi mycket stolta och glada att ännu ett år kunna stödja lovande konstnärer, musiker och kulturutövare i regionen med våra utbildningsstipendier. Vi har förhoppningen att stipendierna ska bidra till fortsatt konstnärlig utveckling och förkovran
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande
Det internationella perspektivet utgör en allt viktigare del av både naturvetenskaplig, medicinsk och humanistiskt forskning. Stiftelsens satsning på resestipendier, som initierades förra året har fallit väldigt väl ut för de enskilda personerna, men även gynnat den västsvenska universitets- och högskolemiljön på olika sätt
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Familjen Sten A Olsson lämnar varje år genom stiftelsen stöd till framstående kulturpersonligheter verksamma i Västsverige. Under de gångna sexton åren sedan stiftelsen bildades har det nu hunnit bli ett hundratal stipendier. För stipendiaterna hoppas vi kunna bidra till fortsatt utveckling och att de uppnår sina personliga mål, vad gäller vår region har vi målsättningen att främja ett levande kultur- och samhällsliv
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande
Genom stiftelsens utbildningsstipendier vill familjen Sten A Olsson bidra till att duktiga, engagerade och lovande människor uppnår sina personliga mål. Därför är vi väldigt glada över att ännu ett år kunna lämna vårt stöd till några utvalda kulturpersonligheter verksamma i Västsverige. Vi hoppas att stipendiet ska vara till nytta och bidra till fortsatt utveckling och framgång
Madeleine Olsson Eriksson, Stiftelsens ordförande
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp