STEN A OLSSONS STIFTELSE DELAR UT RESESTIPENDIER PÅ MASTERSNIVÅ FÖR ÅR 2017

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en tioårsperiod med början 2012 en miljon kronor per år till resestipendier. Under år 2017 har 39 resestipendier à 25.000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna ska i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap.  

 Diplom har delats ut till 2017 års stipendiater vid en ceremoni på Stora Teatern i Göteborg.
På bilden är stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson och Carl-Eric Hagentoft, verkställande ledamot i stiftelsen tillsammans med 23 av de 39 studenter, som tilldelades resestipendier under år 2017.
Foto: Magnus Gotander

Stiftelsens satsning kommer att pågå under tio år i samma omfattning, d v s med 25.000 kronor per person till ca 40 stipendiater/år och hittills har ca 250 stipendier delats ut. Resorna varierar såväl vad gäller mål som längd. 2017 års studenter har besökt universitet och lärosäten över hela världen, bl a Kina, Karibien, USA, Australien och Kanada.

”Med resestipendier bidrar stiftelsen till att underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands, en fördel eftersom all forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv. Resmålen har varit utländska universitet, lärosäten och innovationsmiljöer över hela världn och vi har fått många bevis på goda reusultat och personlig nytta för de enskilda studenterna. Dessutom har många värdefulla kontakter tagits som även gynnar lärosäterna på hemmaplan,” konstaterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Stipendiet är tänkt att täcka resor och boende via mottagande universitet och omfattar vanligtvis tre månader.

Deltagande fakulteter/institutioner kopplade till mastersprogrammen:

  • Sahlgrenska akademin (SA): Läkar-, Apotekar- och Tandläkarprogrammen
  • Handelshögskolan: Mastersprogrammen: Innovation and Industrial Management och Knowledge-based Entrepreneurship
  • Chalmers: Mastersprogrammet: Management and Economics of Innovation
  • Litteraturvetenskap/religion: Litteratur, idéhistoria och religion
  • Psykologi: Psykologprogrammet och programmet i missbruks- och beroendevetenskap

Bland 2017 års stipendiater finns:


   


 

Fr v: Eda-Lotta Kims, Hannes Elofsson, Johanna Hammar, Kajsa Gattbro, Maria Lundin och Ebba Bergbom Wallin.
Fotograf: Magnus Gotander

  • Eda-Lotta Kims läser nu sista terminen på Läkarprogrammmet vid Göteborgs universitet. Eda-Lotta var utomlands sju veckor för att samla data på antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens på ett sjukhus i St Kitts och Nevis, Karibien. Projektet var ett samarbete med läkarstudenten Matilda Dooley. De gjorde en studie på sjukhuspatienter och undersökte om det hade tagits bakterieodlingar som stöd för antibiotikaförskrivning, samt hur stor andel patienter, som stod på antibiotika och jämförde det med internationella standarder. Antibiotikaresistens hotar vår hälsa i Sverige och globalt. Resultaten kan användas för förbättringsarbete på sjukhuset och som underlag för att skapa nationella riktlinjer för antibiotikaförskrivningen i landet. Syftet är att bidra till minskad antibiotikaresistens. 
  • Kajsa Gattbro läser nu sista terminen på Läkarprogrammet. Hon tillbringade tolv veckor i Kingston, Ontario, Kanada där hon samlade data på Kingston General Hospital och hade sin arbetsplats på Centre for Neuroscience Studies, Queen's University.  Kajsa testade patienter med Parkinson’s sjukdom utan och med medicin och jämförde sedan resultaten mot en neurologs betyg. Vi använde robotteknik och handsensorteknik för att objektivt bedöma rörelseavvikelser hos patienter. Båda teknikerna kunde observera förbättrad prestation mellan de olika tillstånden när patienterna utförde komplexa uppgifter. Nästa steg inkluderar att testa en större grupp patienter för att bättre registrera det naturliga förloppet av sjukdomen samt effekten av behandling. 
  • Hannes Elofsson går Apotekarprogrammet sedan höstterminen 2013. Han studerade vid Harvard Medical School och Boston Children`s hospital mellan augusti 2017 och januari 2018. Forskningen som bedrivs på det laboratoriet där han arbetade, fokuserar på att hitta nya sätt att administrera läkemedel lokalt med syfte att minimera läkemedelsbiverkningar.  Hans projekt handlar om att utveckla läkemedelsformuleringar för att förlänga effektdurationen av lokalanestetika.  Målet är skapa ett system där lokalbedövning kan erhållas under flera dagar för att potentiellt behandla långvarig smärta, såsom efter operation.  
  • Johanna Hammar går på Apotekarprogrammet sedan höstterminen 2013. Hon studerade fyra månader vid Monash University, Australien där hon skrev sin Master’s Thesis: ”The role of oxytocin in the development of BPH”. Tiden i Australien innebar ett framgångsrikt samarbete mellan två campus och externa företag/sjukhus. Johanna fick bl a erfarenheter av flera laboratorietekniker, inklusive cellodling, immunanalyser, RNA, DNA- och proteinextraktioner, PCR, vävnadspreparation och organbad simulering. Slutligen innebar det även erfarenhet av vetenskaplig dokumentation och biostatistik.
  • Ebba Bergbom Wallin och Maria Lundin är från Handelshögskolan och innehar en Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship från juni 2017. De åkte till Zhejiang University i Hangzhou, Kina, där intervjuer hölls med insatta företagsrepresentanter inom fordonsindustrin under fyra veckor. Studien syftade till att undersöka hur samarbeten används som en mekanism för utveckling av tjänster inom fordonsindustrin. Detta undersöktes genom en kvalitativ metod, och med ett komparativt perspektiv mellan Kina och Sverige. Resultatet visar att det saknas en tydlig struktur vad beträffar tjänsteutveckling, såsom formella processer och beslutsvägar. Samarbeten kring tjänsteutveckling ökar dessutom över nations- och företagsgränser, och uppfattas som nödvändiga för framtida framgång. Det komparativa perspektivet mellan Kina och Sverige avslöjar företagsspecifika snarare än landspecifika skillnader i tjänsteutveckling inom fordonsindustrin.

Samtliga studenter vittnar om den stora nyttan av nya erfarenheter, värdefulla kontakter och personlig utveckling. Man talar också om möjligheterna att på hemmaplan återanvända sina nyvunna kunskaper i sina ordinarie verksamheter och nätverk.

För mer information, v.v. kontakta: 


Madeleine Olsson Eriksson                                               
Styrelseordförande                                                                 
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur     
madeleine.olsson@stenastiftelsen.se                           

Carl-Eric Hagentoft
Verkställande ledamot
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se
       
+46(0)730  34  63  52                                                                                                    

Birgitta Plyhm
PR
birgitta@plyhm.se
+46(0)707 77 12 90

Prenumera på vårt nyhetsbrev 


OM STENASTIFTELSEN
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Under de senaste tjugoett åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur fattat beslut om utdelning av ca 395 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt ett drygt hundratal utbildningsstipendier inom kulturområdet, samt 240 masterstipendier som resebidrag.  www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen Sten A Olsson stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under årens lopp lämnat bidrag till flera större projekt i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en tioårsperiod med början 2012 en miljon kronor per år till resestipendier. Under år 2017 har 39 resestipendier à 25.000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna ska i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap.
Twittra det här

Citat

Med resestipendier bidrar stiftelsen till att underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands, en fördel eftersom all forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv. Resmålen har varit utländska universitet, lärosäten och innovationsmiljöer över hela världn och vi har fått många bevis på goda reusultat och personlig nytta för de enskilda studenterna. Dessutom har många värdefulla kontakter tagits som även gynnar lärosäterna på hemmaplan
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.