Citat

Det är med stor glädje jag välkomnar Erik till vår ledningsgrupp. Eriks breda erfarenhet och kompetens inom fastighetsfinansiering blir en värdefull förstärkning inför Stendörrens fortsatta utveckling och expansion
Mikael Nicander, VD Stendörren Fastigheter
Det är mycket glädjande att vi kan hälsa Erik välkommen till Stendörren. Med sin gedigna erfarenhet inom finans och fastighetsrelaterade affärer kommer han att fortsätta att utveckla företaget
Seth Lieberman, Styrelseordförande Stendörren Fastigheter
Det känns fantastiskt roligt att få ansluta till ett så spännande företag med så stor potential. Jag ser fram mot att få vara med och bidra till företagets fortsatta utveckling och expansion
Erik Ranje
Vi ser fortsatt en fantastisk potential att utveckla våra fastigheter i logistikområdet GreenHub Bro till ett modernt och hållbart logistikcenter som kan bli mycket attraktivt för både Coop och andra hyresgäster. Coop är en fortsatt viktig hyresgäst för Stendörren och vi har samtidigt respekt för att våra hyresgäster hela tiden ser över och utvärderar sina lokalbehov.
Ted Mattsson, Projektutvecklingschef Stendörren Fastigheter
Vi arbetar nu i nära dialog med Coop Logistik och är optimistiska att vi kommer kunna erbjuda en kostnadseffektiv och attraktiv lösning för Coops långsiktiga logistikbehov med bland annat ett automatiserat höglager. Även om Coop skulle besluta sig för att flytta verksamheten till Eskilstuna finns det i GreenHub Bro mycket goda förutsättningar att tillsammans med andra hyresgäster utveckla området till ett hållbart logistikcenter av högsta klass. Läget nära Stockholm, med egen järnvägsanslutning och en ny motorvägsanslutning från E18, är exceptionellt och hyrespotentialen i förhållande till befintlig hyresnivå är betydande
Ted Mattsson, Projektutvecklingschef Stendörren Fastigheter
PERIODENS DRIFTNETTO ÖKADE till 306 (265) miljoner kronor, en ökning med 15%, detta trots att vi under året har haft ökande underhållskostnader samt ökande projektkostnader. Nettouthyrningen under kvartalet var positiv med knappt 14 miljoner kronor vilket fortsatt bidrar till positiv utveckling av det viktiga resultatmåttet driftnetto. Periodens resultat minskade till 184 (339) miljoner kronor. Det minskade resultatet jämfört med föregående år är främst hänförligt till lägre värdeökningar än föregående år samt för perioden specifika finansiella kostnader och centrala administrationskostnader Under kvartalet har bolaget arbetat med såväl finansiering som med balansräkningen med målet att nå våra långsiktiga finansiella mål. Vi har stärkt vår balansräkning genom att emittera en hybridobligation om 800 miljoner kronor. I samband med detta kan vi även förtidslösa en obligation om 710 miljoner kronor med ordinarie förfall i juli 2020. Vår redovisade soliditet steg som en effekt av detta till 40% per rapportdatumet. Därtill har en betydande förlängning av den genomsnittliga bindningstiden av våra krediter genomförts och tillkommande kreditfaciliteter om cirka 600 miljoner tillförts från våra långivare. Sammantaget ger detta oss ett mycket gynnsamt läge för tillväxt Bolaget ska, som tidigare har kommunicerats, växa genom förvärv och projektutveckling. Gemensamt för dessa tillväxtprocesser är att maximera aktieägarvärde över tid. Förvärven kommer att ske där vi bedömer att vi kan tillföra värden såväl ur ett geografiskt perspektiv som ett förvaltningsperspektiv Under kvartalet har Stendörren flyttat sitt huvudkontor till nya, moderna och effektiva lokaler på Linnégatan vilket ytterligare kommer underlätta personalens dagliga arbete. Vi står väl rustade och känner oss redo för kommande expansion.
Mikael Nicander, VD Stendörren Fastigheter AB
Teds breda kompetens och erfarenhet från stora komplexa byggprojekt blir en värdefull förstärkning av Stendörren Fastigheters projektutvecklingskompetens. Jag är mycket glad att välkomna honom till Stendörren Fastigheter som projektutvecklingschef och till vår ledningsgrupp
Mikael Nicander, VD Stendörren Fastigheter AB
Emissionen var kraftigt övertecknad vilket visar att investerare, såväl institutionella investerare från Sverige och internationellt, liksom privatpersoner, stödjer oss i vår nästa tillväxtfas
Mikael Nicander, VD Stendörren Fastigheter AB
The issue was heavily oversubscribed and this shows that investors, both institutional investors from Sweden and internationally, as well as private individuals, support us in the next phase of the company’s growth ambitions
Mikael Nicander, VD Stendörren Fastigheter AB
PERIODENS DRIFTNETTO ÖKADE till 198 (166) miljoner kronor, en ökning med 19%, detta trots att det under halvåret, efter en genomlysning av projektportföljen, skrivits av olönsamma projekt till ett värde av 7 miljoner kronor. Periodens resultat minskade till 126 (175) miljoner kronor. Det minskade resultatet jämfört med föregående år är främst hänförligt till lägre värdeökningar. Under kvartal tre kommer vi att redovisa förvaltningsfastigheter och projektfastigheter separat för att tydliggöra för våra ägare avkastning, resursallokering och värdeutveckling. En stor del av vårt arbete framöver kommer läggas på att minska våra vakanser så att vi ytterligare kan förbättra vårt driftnetto. Ett starkt driftnetto är ett mycket viktigt mål för verksamheten. Under kvartal tre kommer förvaltningsorganisationen vara komplett med egen personal vilket underlättar vårt fortsatta fokus på driftnettoutvecklingen.
Mikael Nicander, VD Stendörren Fastigheter
Det är jättekul att vi kommit så här långt i vårt planarbete som startade hösten 2016. Under tredje kvartalet 2019 kommer en genomförandestudie för hela projektet göras och utifrån den fatta beslut om hur vi uppnår största möjliga aktieägarvärde
Mikael Nicander, VD Stendörren Fastigheter AB
Stendörren Fastigheters styrelse och jag vill tacka Magnus för hans mycket förtjänstfulla insatser och önska honom lycka till framöver
Mikael Nicander, VD Stendörren Fastigheter
Vårt resultat är en effekt av det ökade driftnettot som uppgick till 99 (79) miljoner kronor, en ökning med 26%. Värdeförändringen uppgick till 6 miljoner för perioden, där främst fördyringar i några av våra projekt dämpade värdeökningen. Omförhandlade avtal under perioden medförde en genomsnittlig hyreshöjning om 44% varvid hyrestillväxten i jämförbart bestånd uppgick till 6%. Det
Mikael Nicander, VD Stendörren Fastigheter AB
Årets resultat efter skatt uppgick till 419 miljoner kronor, en ökning med 6% jämfört
Mikael Nicander, VD Stendörren Fastigheter
Vi är glada att kunna förvärva en mycket välskött fastighet med starka hyresgäster i ett strategiskt intressant område. Fastigheten flankerar väg 73 och erbjuder ett ypperligt skyltläge med god tillgänglighet. Haninge/Albyberg är en av de marknader där vi gärna gör ytterligare förvärv
Mikael Nicander, VD Stendörren Fastigheter
Återigen gör vi ett kompletteringsförvärv i ett område där vi sedan tidigare är fastighetsägare. Såväl förvaltning som uthyrningsarbetet gagnas av vi kan växa med våra hyresgäster och tillmötesgå deras lokalbehov
Johan Bråkenhielm, transaktionschef Stendörren Fastigheter
Stendörren har vuxit snabbt de senaste åren, bland annat med flera förvärv och en notering på huvudlistan. Nu är det en ny fas för Stendörren och jag har har bestämt mig för att gå vidare. Det är en lämplig tidpunkt att lämna över till en ny VD
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Fredrik Brodin har framgångsrikt byggt upp Stendörren, först på Kvalitena och därefter som VD för Stendörren och jag vill tacka Fredrik för hans tid och viktiga bidrag till Stendörrens framgång och önskar honom all lycka framöver
Seth Lieberman, Styrelseordförande Stendörren Fastigheter
När vi förvärvade den större Västeråsportföljen av Castellum gav vi uttryck för att kompletteringsförvärv skulle göras. Denna mycket välskötta fastighet flankerar E18 och erbjuder ett ypperligt skyltläge med god tillgänglighet och en bra hyresgästmix. Såväl förvaltning som uthyrningsarbete gagnas av att vi kan växa med våra hyresgäster och tillmötesgå deras lokalbehov.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi är väldigt glada över att Nacka Vatten och Avfall valt Stendörren och Point Nacka. Vi ser att många företag har behov av moderna verksamhetslokaler i ett bra kommunikationsläge i Nacka, vilket visar att vi tänkt rätt med denna konceptfastighet
Maria Mastej, Affärsutvecklingschef Stendörren
Vi har höga förväntningar på våra nya lokaler. Vår vision av en mötesplats för alla medarbetare och en punkt att träffa våra kunder och samarbetspartners ställer krav på en attraktiv och flexibel lokal. Point Nacka och fastighetsägaren Stendörren har tillmötesgått våra förväntningar på ett bra sätt. Nu ser vi fram emot att lokalerna färdigställs och att få flytta in
Mats Rostö, VD Nacka vatten och avfall
Periodens resultat efter skatt uppgick till 339 miljoner kronor, en ökning med hela 41 procent jämfört med föregående period i fjol. Under tredje kvartalet tillträddes fastigheter med ett fastighetsvärde om nästan en miljard kronor vilket har bidragit till det starka förvaltningsresultatet som ökat med 16 procent (23 procent för tredje kvartalet). Vårt starka resultat är dels drivet av det ökade förvaltningsresultatet men även av positiva värdeförändringar i vårt fastighetsbestånd. Värdeförändringarna, som uppgår till 233 miljoner för perioden, ska till största delen tillskrivas vårt målmedvetna arbetssätt med fokus på att förbättra våra kassaflöden och ett aktivt arbete med projektportföljen.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi är glada över förvärvet av tre mycket välskötta fastigheter i Uppsala och Enköping, belägna i områden där Stendörren sedan tidigare äger ett flertal fastigheter. Fastigheterna genererar stabila kassaflöden och erbjuder även betydande potential i form av attraktiva byggrätter
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
De förvärvade objekten passar väl in i Stendörrens fastighetsbestånd. Genom detta förvärv stärker vi vår position ytterligare i områden som vi har valt att prioritera samtidigt som positiva synergieffekter för förvaltning och uthyrning skapas.
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren Fastigheter
Vi är glada att kunna köpa en flexibel industrifastighet med en bra hyresgästmix i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Det stora Täby Park projektet ligger alldeles in på knuten och det kommer att driva på utvecklingen i närområdet.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi utökar vårt bestånd i Täby och detta påvisar vår tilltro till kommunen. Vi avser att göra flertalet liknande förvärv i närområdet och kompletteringsförvärv är ständigt intressant även i våra andra fokusområden.
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren Fastigheter
”Under vårt ägande har vi aktivt utvecklat denna fastighet och skapat en attraktiv kontors- och industrifastighet och samtidigt tillgodosett hyresgästernas önskemål att växa. Detta innebär sammantaget att vi nu säljer en fastighet med helt andra förutsättningar än tidigare. Vi har fullföljt vår affärsplan och lämnar nu över ägandet till Corem.”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött fastighetsportfölj i Västerås där Stendörren bara har en fastighet sedan tidigare och vi strävar att göra kompletteringsförvärv framöver. Västerås är Sveriges sjunde största stad och har ett starkt företagsklimat. När Västerås växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill verka i detta tillväxtområde.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Fastigheterna i denna portfölj ligger samlade inom en radie på några hundra meter och det är unikt att i en enskild transaktion kunna förvärva ett så väl samlat kluster som även ger oss ett bra fotfäste i Västerås. De förvärvade objekten passar väl in i Stendörrens fastighetsbestånd och genom detta förvärv stärker vi vår position ytterligare i Mälarregionen samt skapar positiva synergieffekter för förvaltning och uthyrning.
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren Fastigheter
- I Point Farsta har vi hämtat inspirationen från områden som Meatpacking District i New York, och LUMA i Stockholm, med mycket ljus och rymd i ett område med industriell känsla. Vi kommer även skapa generösa umgängesytor för att göra det enkelt att samverka över en kopp kaffe, säger Maria Mastej, marknads- och uthyrningschef på Stendörren.
Maria Mastej, Marknads- och Uthyrningschef
- Vi valde våra fastigheter på Frykdalsbacken då de är belägna i ett av de mest expansiva områdena i Stockholmsområdet i dag. Farsta bedöms som ett viktigt utvecklingsområde, där flera aktörer nu fokuserar på att skapa ett välmående näringsliv, bra handelsutbud liksom fortsatt utveckling av transporter och infrastruktur, fortsätter Maria Mastej.
Maria Mastej, Marknads- och Uthyrningschef
Noteringen av bolagets B-aktie på huvudlistan har mottagits bra av aktiemarknaden med en mycket positiv kursutveckling under kvartalet samtidigt som omsättningen ökar. Ägandet i bolaget har breddats och vi ser att denna trend fortsätter. Sedan bytet till huvudlistan har antalet aktieägare ökat med 14 procent till drygt femtusen och den genomsnittliga omsättningen av aktier under andra kvartalet har ökat med över 100 procent i jämförelse med årets första kvartal.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
Vi är glada att kunna förvärva en mycket välskött fastighet med en stark hyresgäst i ett strategiskt intressant område som utvecklas hela tiden. Fastigheten flankerar E4 och erbjuder ett ypperligt skyltläge med god tillgänglighet. Upplands-Väsby är en av de marknader där vi gärna gör ytterligare förvärv
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Återigen gör vi ett kompletteringsförvärv i ett område där vi sedan tidigare är fastighetsägare och där vi vill växa ytterligare. Såväl förvaltning som uthyrningsarbetet gagnas av vi kan växa med våra hyresgäster och tillmötesgå deras lokalbehov.
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren Fastigheter
Vi är glada att kunna köpa en fastighet med en bra hyresgästmix i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Enköping är en av de marknader där vi gärna gör ytterligare förvärv.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi avser att göra kompletteringsförvärv i detta område liksom vi gör i andra områden där Stendörren sedan tidigare är fastighetsägare. Såväl förvaltning som uthyrning gagnas av vi kan växa med våra hyresgäster och tillmötesgå deras lokalbehov.
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren Fastigheter
Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött fastighetsportfölj i expansiva Bromma och Spånga. Området gynnas starkt av de många infrastruktursatsningarna avseende framförallt förbättrad kollektivtrafik och har sedan tidigare ett starkt företagsklimat. När Stockholm växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill verka i detta tillväxtområde
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
Fastigheterna ligger samlade vilket passar väl in i Stendörrens fastighetsbestånd. Vi har redan flera fastigheter i området och genom detta förvärv stärker vi vår position ytterligare och skapar positiva synergieffekter för förvaltning och uthyrning.
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren Fastigheter AB
Vi är mycket nöjda över intresset i obligationsemissionen, med såväl mindre investerare som större ankarinvesterare. Utfallet av obligationsemissionen är en tydlig bekräftelse på investerarnas förtroende för vår affärsmodell. Vi kommer att förvalta detta förtroende väl och investera pengarna i vår kärnmarknad.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Den 10 april ringde vi i börsklockan på Nasdaq Stockholm och Stendörrens aktie var noterad på Mid Cap efter drygt tre år på First North. För oss en historisk händelse! Vi har haft tre fantastiska år på Nasdaq First North och Nasdaq First North Premier under vilken tid vår fastighetsportfölj mer än tredubblats, våra finansiella mål överträffats, och vår utdelning till aktieägarna föreslås öka för tredje året i rad. Förutsättningarna för ett breddad ägande från framför allt fonder och institutioner har ökat och vi kan redan se förändringar i ägarlistan. Även de finansiella förutsättningarna förbättras och vår ambition om fortsatt expansion får därmed ännu bättre förutsättningar.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Det är glädjande att se att vårt arbete med att förädla våra fastigheter i Ulvsunda till attraktiva och moderna lätt industri- och sällanköpslokaler börjar ge resultat. Vår målsättning är att skapa lokaler som ger liv och rörelse åt hela området. Därför är vi oerhört stolta över att Hedin Bil valt oss som hyresvärd för sitt nya sin nya anläggning i Bromma. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete
Fredrik Brodin, VD Stendörren:
Med en strategisk placering i ett citynära läge med tillgång till goda allmänna kommunikationer och närhet till våra andra anläggningar i Mälardalen förstärker vi långsiktigt ytterligare vår närvaro i Stockholmsregionen. Vi är väldigt glada över att tillsammans med Stendörren fortsätta dialogen och utveckla en modern anläggning för vår verksamhet.”
Anderz Larqvist ,Hedin Mölndal Bil AB och Hedin Stockholm Bil AB
Vi är glada att kunna köpa en nyproducerad fastighet i ett mycket attraktivt läge i Enköping där vi sedan tidigare äger flertalet fastigheter. Hyresgästen Dollarstore har vi sedan tidigare ett etablerat samarbete med varför vi tycker det är extra roligt att återigen få bli deras hyresvärd
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Vi är glada att kunna köpa en välskött och centralt belägen industrifastighet i Eskilstuna med en etablerad hyresgäst. Detta är ett kompletteringsförvärv till vår övriga fastighetsportfölj i Eskilstuna och fastigheten är strategiskt belägen utmed Kungsgatan och hyresgästen har bedrivit verksamhet här sedan 60-talet
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren
”Genom affären med Stendörren Fastigheter kan vi investera i vår kärnverksamhet och fortsätta expansionen i Sverige och internationellt
Christer Gyllhamn, VD Granlund Tools AB
”Våra första tre år som noterat bolag har varit mycket framgångsrika med en tredubbling av fastighetsvärdet och förslag om höjd utdelning till våra aktieägare för tredje året i rad. Jag känner mig stolt att tillsammans med hela det engagerade Stendörrenteamet, som gjort ett fantastiskt jobb, få ringa i börsklockan och göra entré på huvudlistan. Vi ser fram emot att fortsätta bygga Stendörren ännu starkare med samma affärsidé och finansiella mål som tidigare. Vårt huvudfokus att äga, förvalta och utveckla fastigheter med starka kassaflöden i Stockholmsregionen har, i kombination med låg finansiell risk och lönsam projektutveckling, varit framgångsrikt. Våra mer än 500 hyresgäster, representerade av små och stora företag inom service, verkstad och logistik, är alla bidragande till våra stabila och över tid hållbara hyresintäkter samtidigt som de bidrar till regionens starka tillväxt.
Fredrik Brodin, VBD
Vi har haft tre fantastiska år på Nasdaq First North och First North Premier under vilka vår fastighetsportfölj mer än tredubblats, våra finansiella mål har överträffats och vår utdelning till aktieägarna föreslås ökas för tredje året i rad. Noteringen på Nasdaq Stockholm ger oss möjligheten att fortsätta vår tillväxtresa. Förutsättningarna för ett breddat ägande ökar väsentligt och vi ser redan en stor efterfrågan på Stendörrens aktie från institutioner och fonder. Noteringen är också en ytterligare kvalitetsstämpel för bolaget i vår fortsatta dialog med finansiärer, hyresgäster och partners. Vår affärsmodell med fokus på fastigheter för lager, logistik och lätt industri i den dynamiska och växande Stockholmsregionen har varit mycket framgångsrik. Vår kombination av fastigheter med starka kassaflöden och en spännande och väl positionerad projektportfölj ger oss finansiell stabilitet tillsammans med stor tillväxtpotential. Vi ser ljust på framtiden där Stockholmsregionens starka tillväxt ger oss stora affärsmöjligheter som vi står väl rustade att möta.
Fredrik Brodin, VD
Vårt kundorienterade arbetssätt och den starka utvecklingen för våra fastigheter inom huvudsegmenten lager och lätt industri är bidragande faktorer till att vi summerar ett
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi glada och stolta över att få hälsa Eskilstuna kommunfastigheter varmt välkomna till vår fastighet och ser fram emot ett långsiktigt samarbete
Maria Mastej, Uthyrnings- och Marknadschef
”Vi är väldigt glada och stolta för det mycket stora intresset av att delta i vår obligationsemission och det förtroende investerarna därmed visat Stendörren Fastigheters affärsmodell. Vi ser goda affärsmöjligheter i vår kärnmarknad och pengarna från denna emission kommer användas till finansiering av vår fortsatta tillväxt. Orderboken övertecknades kraftigt och ingen ytterligare tilläggsemission inom denna obligationsram bedöms ske
Fredrik Brodin, VD