Höjt prisbasbelopp ger högre bidrag och lägre skatt 2020

Report this content

Nästa år höjs prisbasbeloppet med 800 kronor till 47 300 kronor. Det påverkar olika bidragsnivåer, till exempel får garantipensionärer och studerande någon eller några hundralappar mer varje månad. Grundavdrag och jobbskatteavdrag påverkas också vilket innebär sänkt inkomstskatt för både pensionärer och förvärvsarbetande. Höjd skiktgräns innebär ytterligare skattesänkning för de med högre inkomst.

- Till följd av de högre prisbasbeloppen får garantipensionären 150 kronor mer i plånboken varje månad och studenten får knappt 200 kronor mer. Men de som får störst förbättring är höginkomsttagare som får en rejäl skattesänkning till följd av den högre brytpunkten för statlig inkomstskatt, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Effekter av höjda prisbasbelopp
De högre prisbasbeloppen 2020 får till följd att:

• Garantipensionen höjs med mellan 130 och 145 kr per månad
• Studiemedlen höjs med drygt 180 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2019
• Sjukpenninggrundande inkomst höjs något. Den högsta sjukpenningnivån höjs med 14 kronor per dag
• Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 17 kronor per dag
• Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Med hur mycket beror på inkomst, se tabell i bilaga
• Skiktgränserna för statlig inkomstskatt höjs, vilket innebär lägre skatt för de som tjänar över 42 000 kronor per månad [1]
• Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 54 kronor per år.

Föreslagna förändringar av basbeloppen fastställs av regeringen under hösten. Beräkningar är gjorda utifrån gällande regelverk. Det finns även förslag till förbättringar av grundskydden inom pensionssystemet, men de är inte beslutade om och inkluderas därför inte heller i beräkningarna.

Det här är basbelopp och så beräknas de

Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp är referensbelopp utifrån vilka pensioner, olika ersättningsnivåer och skatter sätts. Beloppen ändras i januari varje år. Prisbasbeloppet påverkar garantipension, studiemedel, sjuk- och föräldrapenning. Även grundavdrag, jobbskatteavdrag och skiktgränser påverkas av prisbasbeloppet. Det förhöjda prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av tilläggspension och inkomstbasbeloppet styr pensionsgrundande inkomst och fastighetsavgift.

Prisbasbeloppen räknas fram genom förändringar i det allmänna prisläget (inflationen). Beräkningen utgår från bastal 1998, men förändringen mellan åren beror på prisförändringen det senaste året. Prisbasbeloppen 2020 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2018 och juni 2019. Under den perioden var inflationstakten 1,8 procent, vilket får till följd att prisbasbeloppen höjs med motsvarande [2].

Inkomstindex och inkomstbasbeloppet bestäms först senast 31 oktober. Till följd av det kan beräkningar över till exempel inkomstpension, pensionsgrundande inkomst och högsta nivån för fastighetsavgift för 2020 inte göras än. Inkomstbasbeloppet beräknas utifrån faktisk snittinkomst och för 2020 är det snittinkomsten för 2018 som ligger till grund för beräkningen. Beräkningarna baseras på en prognos över snittinkomsten och för att kunna göra en så bra prognos som möjligt görs indexberäkningen senast 31 oktober. Pensionsmyndigheten ansvarar för beräkning av inkomstbasbelopp.

 
För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                  www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                      www.swedbank.se/privatekonomi

                                                                                                                               www.swedbank.se/framtid


 

[1] Regeringen har aviserat slopad värnskatt från 2020, men beslut har inte tagits än så därför tas inte hänsyn till det i dessa beräkningar.
[2] Beloppen avrundas till närmaste hundralapp. Detsamma gäller inkomstbasbeloppet.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019  uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Till följd av de högre prisbasbeloppen får garantipensionären 150 kronor mer i plånboken varje månad och studenten får knappt 200 kronor mer. Men de som får störst förbättring är höginkomsttagare som får en rejäl skattesänkning till följd av den högre brytpunkten för statlig inkomstskatt.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna