Småföretagsbarometern 2019: Optimistiska småföretag upplever en allt svagare konjunktur

Konjunkturen hos landets småföretag fortsätter att försvagas. För andra året i rad faller den samlade konjunkturindikatorn [1] och är nu på den lägsta nivån sedan 2013. Framtidsoptimismen är trots det stark och sju av tio företag ser goda möjligheter att expandera. Det visar Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

För andra året i rad har småföretagskonjunkturen mattats av. Förutom en svagare utveckling i omvärlden begränsas småföretagens möjligheter att växa av kapacitetsbrister. Fyra av tio företag har tvingats tacka nej till order under det senaste året på grund av att de redan har fullt upp eller att de saknar medarbetare med rätt kompetens.

– Tydligast syns trenden i de minsta företagen och det är också de som kan vara mest sårbara vid konjunkturförändringar. De har fullt upp med vardagen och hinner helt enkelt inte med att planera för framtiden, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

Svagare krona sätter press på lönsamheten
Samtidigt brottas allt fler företag med en svagare lönsamhetsutveckling på grund av en ökad priskonkurrens och en svag krona. Det gäller i synnerhet småföretag med importverksamhet och de som verkar inom handeln.

För exporterande företag kan en svag krona både vara bra och dåligt, men generellt gynnas svensk export av att svenska produkter relativt sett blir billigare. För de företag som på något sätt sysslar med import är det däremot mindre positivt. Valutakursen har dessutom en relativt sett större negativ påverkan på småföretagen eftersom import är relativt vanligare bland småföretagen än export, dessutom är möjligheterna att valutasäkra begränsade, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Småföretagen räknar med förbättrad lönsamheten under det kommande året
Småföretagsbarometern andas dock fortfarande optimism. Sju av tio företag anser att de har goda möjligheter att expandera men det finns också flera tillväxthinder. Det främsta är svårigheterna för företagen är att hitta medarbetare med rätt kompetens. Därtill har digitalisering bidragit till en tuffare konkurrens, särskilt inom handeln där många företag inte hunnit eller haft förmågan att ställa om sin verksamhet för att konkurrera med nya aktörer.

– Inför ett sämre konjunkturläge och för att kunna möta den ökade konkurrensen behöver företagen se över sina inköps- och försäljningskanaler och förstå hur verksamheten påverkas av den förändrade spelplan som en allt snabbare teknisk utveckling ger, avslutar Daniel Wiberg.

För mer information:
Jörgen Kennemar, ekonom Swedbank, tfn 070 643 83 29                                                           
Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna, tfn 072 077 82 33
Unni Jerndal, presschef Swedbank, tfn 073 092 11 80
Hannes Mård, presskontakt Företagarna, tfn 070 788 74 55

Om Småföretagsbarometern
Småföretagsbarometern är Sveriges största och äldsta konjunkturundersökning som redovisar hur Sveriges småföretag på riks- och länsnivå uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Därmed är det företagarnas egna uppfattningar om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Småföretagsbarometern, som genomförts sedan 1985, omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Småföretagsbarometern produceras en gång om året i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

 

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Tydligast syns trenden i de minsta företagen och det är också de som kan vara mest sårbara vid konjunkturförändringar. De har fullt upp med vardagen och hinner helt enkelt inte med att planera för framtiden.
Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank
För exporterande företag kan en svag krona både vara bra och dåligt, men generellt gynnas svensk export av att svenska produkter relativt sett blir billigare. För de företag som på något sätt sysslar med import är det däremot mindre positivt.
Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna