Swedbank Economic Outlook visar stark svensk tillväxt, men politisk oro sätter ekonomin på prov

Tillväxten i Sverige är påtagligt god, trots en avmattning på svensk bostadsmarknad och oro kring global handelspolitik. Men den politiska osäkerheten riskerar att sätta ekonomin på prov framöver. Dessutom belyser sommarens extremväder de kostnader och risker som klimatförändringar medför för den svenska ekonomin. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

Sverige är inne på det femte året med en tillväxt på nära 3 procent. Även om tillväxten enligt Swedbanks prognoser gradvis kommer att klinga av ned mot 2 procent under 2019 och 2020, håller Sverige en god takt både i internationell och i historisk jämförelse.

-Den främsta förklaringen till den starka tillväxten är en god global ekonomi, och att sysselsättningen i Sverige har fortsatt stiga. Varken avmattningen på bostadsmarknaden eller risken för tullar och handelskrig har satt ett nämnvärt avtryck i tillväxtsiffrorna, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

De stora ekonomierna väntas fortsätta växa, även om tillväxttakterna hämmas av amerikanska tullar och motåtgärder från Kina och EU. Det talar för att svensk export kommer att fortsätta bidra till jobb och investeringar på hemmaplan.

Dysfunktionell bostadsmarknad, polariserad arbetsmarknad och eftersatt infrastruktur Men sårbarheten i den svenska ekonomin är påtaglig, med en dysfunktionell bostadsmarknad, en polariserad arbetsmarknad och eftersatt infrastruktur.

-Problemen på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och med eftersatt infrastruktur har dolts bakom höga tillväxtsiffror och starka statsfinanser. Men trots att den svenska ekonomin gått starkt har inte behovet av att lösa dessa problem minskat – tvärtom. Behovet av långsiktiga, blocköverskridande politiska reformer är fortsatt stort, säger Anna Breman.

Samtidigt pekar allt mot ett valresultat som kommer att göra regeringsbildandet svårt, och mycket tyder även på att den kommande mandatperioden kommer att präglas av svårigheter att skapa koalitioner. Det kan bli statsfinansiellt kostsamt, eftersom det kan ge en mer expansiv finanspolitik än vad som är normalt efter ett val för att tillfredsställa alla inblandade partiers önskemål. Risken är också stor att nödvändiga reformer uteblir.

Vilka politiska beslut som tas för att reformera arbetsmarknaden och bostadsmarknaden samt vilka satsningar som görs på infrastrukturen kommer att spela stor roll för den ekonomiska utvecklingen framöver.

-För att stärka svensk ekonomi behöver den nya regeringen och riksdagen ta itu med arbetsmarknaden, med fokus på integration och utbildning. Bostadsmarknaden är ett annat område som kräver handling. Sommarens extremväder sätter fokus på klimatförändringar och de kostnader det medför för svensk ekonomi. Det belyser också behovet av satsningar på infrastruktur, något som är viktigt för att öka flexibiliteten på bostads- och arbetsmarknaden, men också för att nå målet om ett fossilfritt samhälle år 2045, säger Anna Breman.  

Läs hela rapporten: www.swedbank.se/seo

För ytterligare information:
Anna Breman, chefekonom, Swedbank, tel +46 703 14 95 87
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tel +46 761 14 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den främsta förklaringen till den starka tillväxten är en god global ekonomi, och att sysselsättningen i Sverige har fortsatt stiga. Varken avmattningen på bostadsmarknaden eller risken för tullar och handelskrig har satt ett nämnvärt avtryck i tillväxtsiffrorna.
Anna Breman, chefekonom Swedbank