Dela

Kontakt

Citat

Genom vårt hållbarhets- och ägarstyrningsarbete kan vi både hantera hållbarhetsrisker på ett effektivt sätt och hitta bra investeringsmöjligheter. Vi fortsätter att arbeta systematiskt för att skapa långsiktig och hållbar avkastning till våra sparare.
Pia Gisgård, chef Hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur.
Vår målsättning är att vara marknadsledande på försäljning till institutioner och tredjepartsdistributörer och vi är mycket glada att Britta Rosenqvist vill vara med och driva det arbetet framåt. Hon kommer att bidra starkt med sitt inspirerande ledarskap och gedigna kunskap om den svenska fond- och sparmarknaden.
Jens Grebäck, Head of Sales and Client Solutions, Swedbank Robur
Denna strategi hjälper oss både i arbetet med att hantera klimatrisker och att identifiera bra investeringsmöjligheter som stöttar omställningen och som kan skapa värde till våra fondandelsägare på ett sunt sätt. Tack vare mycket arbete, starkt engagemang och gediget kunnande är jag stolt över att vi är i linje med våra satta delmål för att allt vårt fondkapital ska förvaltas i linje med Parisavtalet år 2025 och koldioxidneutralt år 2040.
Pia Gisgård, Head of Sustainability & Corporate Governance, Swedbank Robur
Swedbank Robur är en del av den svenska sparartraditionen och har varit med från starten av premiepensionssystemet. Vi har i över 20 år hjälpt miljontals sparares pensioner att växa genom långsiktiga investeringar och det vill vi fortsätta att göra. Vi är därför mycket glada över att Swedbank Robur Europafond blev utvald av Fondtorgsnämnden. Det visar att vårt produkterbjudande är marknadsmässigt attraktivt och står sig väl över tid också i ett internationellt sammanhang.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Jag känner mig mycket glad över utmärkelsen och stolt över det starka engagemang som alla på Swedbank Robur har för den här frågan. Det här är ett pris som jag delar med alla fantastiska kollegor på Swedbank Robur, som tillsammans med mig är övertygade om att det som är hållbart är det som kommer skapa en finansiell avkastning i längden. Som Sveriges största fondbolag vill vi gå först och visa vägen och även om vi kommit en bra bit på vägen så kommer det alltid att finnas mer kvar att göra, för hållbarhet är inget projekt med ett slutdatum.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
För att stoppa och vända denna utveckling vill vi stötta och driva på företag att arbeta för att bevara naturen. Det är också avgörande att öppna en dialog om dessa frågor mellan investerare, företagsledare och styrelsemedlemmar.
Katarina Heissenberger, Senior hållbarhetsanalytiker, Swedbank Robur
Hållbarhet är ett ständigt pågående arbete och inget projekt med ett slutdatum. Vi har valt att ta en aktiv roll i frågor som är viktiga för våra kunder, kärnan i det innebär att vi måste våga prova och ha modet att fullfölja. Jag är mycket stolt över det vi åstadkommit hittills, även om jag är ödmjuk inför att mycket fortfarande återstår.
Pia Gisgård, chef Hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur
Det ökade intresset från både stora och mindre internationella bolag är glädjande. Vi har under många år byggt upp en stark intern kompetens i förvaltningen, och vi ser mycket positivt på att utifrån vår ägarroll, och dessutom på bolagens egna initiativ, få möjlighet att vara med och inspirera, dela med oss av våra erfarenheter, stötta och ta aktiv del i att driva bolagens hållbarhetsarbete framåt.
Pia Gisgård, chef Hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur
Vi är oerhört stolta och hedrade. Det här är ett mycket fint kvitto på Swedbank Roburs starka interna kompetens och engagemang för hållbarhetsfrågor. Vårt dedikerade samarbete tar oss steg för steg närmare vår vision att bli världsledare i hållbart värdeskapande.
Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur.
Vi kan inte vänta på att allt ska finnas på plats, utan vi måste börja arbeta med det vi har om vi ska driva utvecklingen framåt. Genom att ta fram den här metoden och publicera våra första estimat har vi tagit ytterligare ett viktigt steg i att kunna mäta koldioxidavtryck i traditionella räntefonder. Vi ser att en första uppskattning är görbar redan idag, och den ger oss också en god indikation på hur stort koldioxidavtrycket på detta tillgångsslag är.
Pia Gisgård, chef Hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur.
Barn behöver lära sig att hushålla med begränsade resurser och förstå pengars värde. En vecko- eller månadspeng är ett jättebra sätt att träna på det. Vi ser idag hur allt fler unga vuxna hamnar i överskuldsättning, och värdet av att tidigt få lära sig att spara först och konsumera sen ska inte underskattas
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom. 
Swedbank Robur har haft ett starkt fokus på klimatfrågan under många år och vill ta tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder och investeringar. Klimatåtgärder måste vara brådskande, omedelbara och effektfulla för att begränsa den globala uppvärmningen. Vi tror på styrkan hos många och gemensamma krafter, vilket CDP:s kampanj är ett mycket bra exempel på. Det är en viktig nyckel för att driva företag att sätta mål i linje med Parisavtalet.
Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur
Hushållen kommer hålla hårt i plånboken när köpkraften försämras av hög inflation och stigande ränteutgifter. Arbetsmarknaden visar ännu motståndskraft men läget väntas försämras när sysselsättningsintensiva branscher såsom detaljhandel och bygg drabbas.
Mattias Persson, chefekonom.
Räntekostnaden har på ett år fyrdubblats, vi ser även stigande priser på drivmedel, el och insatsvaror och det kommer drastiskt försämra lantbrukarnas marginaler. Industrin och dagligvaruhandeln behöver omgående komma överens om höjda avräkningspriser annars kommer Sveriges lantbrukare gå på knäna det kommande året
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank.
Det är intressant att lönen i större utsträckning är en drivkraft till studier för kvinnor än för män. Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning är också högre bland kvinnor än män. Trots det är kvinnors inkomster lägre.
Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.
Att många unga vuxna inte vet hur man räknar ut den totala kreditkostnaden för ett lån är problematiskt. En räntefri avbetalning kan ändå bli väldigt dyr eftersom det ofta läggs på administrativa kostnader.
Julia Hofvendahl, ekonom, Swedbank.
Det är en ekonomisk köldknäpp som väntar, inte minst i södra Sverige där inflationen väntas stiga till drygt 14 procent under vintern. Hushållens köpkraft försämras samtidigt som det blir en tuff vinter för många företag.
Pernilla Johansson, seniorekonom Swedbank
Vi strävar efter att kvantifiera bidragen inom miljö och sociala områden från bolagen vi har varit delägare i under 2021, för att visa hur de här bolagens verksamhet kan bidra med lösningar på de utmaningar världen står inför.
Linnea Zanetti, förvaltare Swedbank Robur Global Impact och Climate Impact.
Det som vi vet med all säkerhet är att vi har en ekonomiskt osäker höst framför oss. Kortsiktiga sentimentsförändringar drivna av enstaka siffor kommer sannolikt fortsatt leda till snabba svängningar på marknaderna.
Mattias Isaksson, Chef Strategi & Allokering, Swedbank.
Ett lägre pristryck från leverantörsledet sker samtidigt som leveranstiderna faller tillbaka, vilket antyder om att leveransstörningarna i industrin har minskat under hösten
Jörgen Kennemar, Swedbank.
Genom att investera i H2 Green Steel stödjer vi en effektiv produktion av grön vätgas och grönt stål, och därigenom en kostnadseffektiv koldioxideliminerande industriell transformation. Bolagets ambition att ta en ledande roll i Europa för att eliminera koldioxidutsläpp från utsläppstunga sektorer går hand i hand med vår målsättning att som investerare stötta förändringsdrivande bolag som har en stark ledning, tydligt kunderbjudande och långsiktigt hållbar konkurrenskraft.
Henrik Lundh, ansvarig för Alternativa Investeringar på Swedbank Robur
Så här långt har svensk tillväxt överraskat positivt. Men nu räknar vi med en tydlig inbromsning i spåren av den höga inflationen, snabbt stigande ränteutgifter och hushållens försämrade köpkraft. De höga energipriserna gör ont i hushållen.
Mattias Persson, Chefekonom Swedbank.
Med investeringen i Instabox stöttar vi ett internationellt expanderande svenskt teknologibolag som är drivande för effektivare, snabbare och mer hållbara leveranser, tack vare ett starkt koncept. Vi ser att Instabox har den mest avancerade lösningen för att fortsätta revolutionera en tidigare traditionell bransch, det bekräftas av bolagets höga tillväxt och kundtillströmning både i Sverige och internationellt.
Henrik Lundh, ansvarig för Alternativa Investeringar, Swedbank Robur.
Med investeringen i Northvolt stöttar vi en hållbar industriell högteknologisk transformation som bidrar till att framtidssäkra svenskt näringsliv. Vi tror på bolagets starka konkurrenskraft idag och imorgon tack vare bland annat dess vertikala integration, höga digitaliseringsgrad, modulära tänkande och fokus på forskning och utveckling. Northvolts kvalitet och ambition att bli en världsledare inom hållbar batteriproduktion är en ingrediens i Europas övergång till förnyelsebar energi och kommer att bidra till positiva miljöeffekter globalt.
Henrik Lundh, ansvarig Alternativa investeringar, Swedbank Robur
Jag är mycket stolt över det vi har gjort under 2021, det är ett starkt och dedikerat teamarbete bakom varje steg vi tar för att nå våra klimatmål. Under året satte vi också nya delmål och publicerade hur vi kommer att arbeta och vilka metoder vi använder för att vårt förvaltade kapital ska nå nollutsläppsmålet redan 2040.
Pia Gisgård, chef Hållbarhet och Ägarstyrning
De bundna bolåneräntorna har fortsatt att stiga under året. Ett högre globalt ränteläge bidrar till att lyfta de bundna boräntorna ytterligare framöver. Den rörliga bolåneräntan stiger i takt med att Riksbanken höjer räntan, vilket innebär att en kraftig uppgång av räntor med kort bindningstid är att vänta under de kommande 12 månaderna.
Swedbanks prognoschef Andreas Wallström.
Vi behöver vänja oss vid tanken på högre räntor. Vår prognos visar att den höga inflationen får Riksbanken att strama åt penningpolitiken klart snabbare än vad man hittills tänkt sig och höjer redan i april. Samtidigt kan man inte utesluta att Riksbanken tydligt signalerar i april om en förestående räntehöjning och sedan höjer räntan med 50 punkter vid junimötet.
Swedbanks chefekonom Mattias Persson.
Högre elpriser och räntor har försämrat köpkraften för den som köper en bostad idag. Swedbank Boindex har inte varit så här lågt sedan fjärde kvartalet 2008.
Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.
Det är ett tufft läge för Sveriges lantbrukare nu. Förutsättningarna har ändrats än mer dramatiskt sedan undersökningen gjordes i januari, vilket gör det svårt att överblicka konsekvenserna. Det är därför viktigare än någonsin att politiken är lyhörd och att vi som bank finns tillgängliga för att diskutera behov av exempelvis kapital med lantbrukarna, men även att man som lantbrukare följer det som sker i omvärlden.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank.
Osäkerheten har definitivt ökat efter krigsutbrottet. Den nya geopolitiska verkligheten kommer tveklöst få en påverkan och då går det att argumentera för fortsatt turbulens på marknaderna. Det mesta talar för USA framför Europa när det gäller aktiemarknaden.
Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.
Swedbank riktar sig till och stödjer finansiering inom sektorer som ställer om till ett mer hållbart samhälle. Grön finansiering möjliggör för Swedbank att möta kundernas växande efterfrågan och behov av gröna lån. Det bidrar också till förverkligandet av Swedbanks strategi.
Swedbank
Vi har sedan länge haft starkt fokus på hållbarhet, och i synnerhet klimatfrågan. Vårt hållbarhetsarbete är idag väl integrerat i förvaltningen och vår ambition är att kontinuerligt utveckla och förfina det över tid. Vi fortsätter att steg för steg bygga en allt högre lägstanivå av hållbarhet i alla våra fonder. Under 2021 tog vi flera positiva steg framåt, samtidigt är vi ödmjuka inför att mycket arbete återstår.
Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur.
Vi har hanterat pandemin med stark lönsamhet och vi har fokuserat på affären för att leverera på vår strategi.
Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank.
Resultaten av undersökningen visar tydligt att transpersoner diskrimineras på arbetsmarknaden i Sverige. Studien fann även att diskrimineringen av transpersoner förekom i de yrken där könssammansättningen var ojämn, och att resultaten dessutom verkar tyda på att diskriminering i de kvinnodominerade yrkena sker mot män, oberoende av om de är transmän eller ej.
Juryns motivering
Affärs- och produktutveckling i nära samarbete med våra kunder är en viktig del i att löpande utveckla vårt erbjudande till alla kunder. I och med det här partnerskapet tar vi samarbetet med vår största kund Folksam till en ny nivå. Vi ser mycket fram emot att tillsammans med Folksam fortsätta att arbeta för att skapa hållbart och långsiktigt värde till kunderna.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Vi är oerhört glada och stolta över att bli utsedda till Årets fondbolag 2021 av fondmarknaden.se. Det är ett mycket fint styrkebevis på Swedbank Roburs långsiktiga perspektiv, gedigna förvaltarkompetens och dedikerade lagarbete i att skapa avkastning till våra kunder genom investeringar i bolag med hållbara affärsmodeller.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Uppgången sker när leveranstiderna i tillverkningsindustrin har börjat falla tillbaka efter höstens rekordnivåer, vilket kan vara en indikation om att utbudsstörningarna har lättat något i industrin.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Hälften av företagarna planerar att gå i pension när de är 65 år eller yngre, vilket är linje med vad anställda uppger. Oavsett anställningsform är det viktigt att komma ihåg att det är tidigast från 63 år som man kan ta ut allmän pension, en gräns som dessutom successivt kommer att höjas.
Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank
Det tyder på att företagen kompenserar sig för de stigande kostnaderna och innebär att pristrycket i producentledet kommer vara fortsatt utmanande under inledningen av 2022. Längre leveranstider, brist på insatsvaror och stigande energipriser driver upp produktionskostnaderna i näringslivet.
Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.
Jag är mycket glad över att få välkomna Britta till Swedbank. Hennes omfattande kunskaper och erfarenheter kommer att vara mycket viktiga när Compliance fortsätter att proaktivt säkra bankens regelefterlevnad.
Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank
Den ekonomiska aktiviteten i Sverige är tillbaka på den nivå som den hade varit på om pandemin inte hade inträffat. Även på arbetsmarknaden har återhämtningen gått snabbt. Arbetslösheten har fallit tillbaka till nivåerna före pandemin. På vissa områden kommer effekterna av pandemin att dröja sig kvar, till exempel till följd av den ökade smittspridningen räknar vi med att det dröjer ännu ett tag till innan tjänstekonsumtionen återhämtar sig helt.
Swedbanks chefekonom Mattias Persson.
Tjänstekonjunkturen fortsätter att uppvisa en överraskande hög aktivitetsnivå och hittills har smittspridningen av omikron och införandet av nya restriktioner inte satt några stora negativa avtryck i de större tjänsteföretagens verksamheter men nedåtriskerna har ökat.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.
Även om konsumtionen har återhämtat sig betydligt från det ovanligt svaga pandemiåret 2020 så är den fortfarande lägre nu än den var före pandemin. Kortstatistiken visar inte på något uppsving under jul och nyår.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Årets budget innebär stora satsningar på de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning som hindrar dem från att arbeta. Det är en grupp som annars hade halkat efter ekonomiskt ännu mer.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Att kontinuerligt arbeta med att se över sina riktlinjer är en viktig del i vårt arbete. Genom att skärpa och tydliggöra våra policys och strategier steg för steg, kan vi också ge våra sparare en större förståelse för hur vi arbetar och vad vi som förvaltare står för.
Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur
Även om tillväxttakten i industrin har dämpats under de senaste månaderna är det alltjämt en robust och motståndskraftig industrikonjunktur som framträder trots utbudsstörningar och en ökad osäkerhet kring smittspridningen av omikron och dess effekter på konjunkturen.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
Som företagare behöver man tänka på att se över och eventuellt justera sitt löneuttag innan årsskiftet och skicka iväg fakturor för rut- och rotarbeten så att kunderna hinner betala dem i år.
Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.
Nu är en bra tid att summera hur det gick med hushållets ekonomi under året och om du vill ändra på något inför 2022. Kanske har du abonnemang eller prenumerationer som du inte använder eller försäkringar du saknar? När du gått igenom ekonomin är det en god idé att göra en budget för nästa år. Om du ser att du får pengar ”över” kan det vara läge att sätta igång eller öka ditt sparande.
Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.
Det finns absolut saker att göra för att påverka hur ekonomin blir den dagen man går i pension, även om man är en bit över 50 år. Det handlar dels om att försöka få upp sina inkomster, men framför allt om att anpassa utgifterna.
Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.
Det är positivt att hushållen är optimistiska om sin ekonomi. Det ökar sannolikheten för en högre konsumtion och en fortsatt god tillväxt. Samtidigt är det många som också tänker passa på att se över sitt sparande och sina utgifter och det är alltid klokt ur ett privatekonomiskt perspektiv.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp