Stark värdeökning på 2,2 mdkr under första kvartalet

Första kvartalet innebar ett ökat driftnetto och ett förbättrat räntenetto för Vasakronan. I kombination med ökande fastighetsvärden på 2,4 procent ger det ett resultat efter skatt på 1 926 mkr (420).  

  • Hyresintäkterna ökade med 2 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 1 499 mkr (1 469).
  • Uthyrningsgraden ökade till 92,2 procent (91,1). 
  • Driftnettot var oförändrat i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 1 039 mkr (1 025).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 717 mkr (684) till följd av ett förbättrat räntenetto men även av ett ökat driftnetto
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 227 mkr (521), vilket motsvarar en värde-ökning på 2,4 procent (0,6). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 94,6 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -501 mkr (-667) till följd av sjunkande långa marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt ökade till 1 926 mkr (420).

Efterfrågan på kontors- och butikshyresmarknaden var fortsatt hög. I beståndet genomfördes nyuthyrningar motsvarande en årshyra om 101 mkr (94) och omförhandlingar genomfördes med en ny utgående hyra som i genomsnitt överstiger den tidigare med 3,3 procent. Bland annat blev fastigheten Repslagaren i centrala Lund fullt uthyrd genom ett femårigt avtal med Lunds kommun.

Värdet på fastigheterna ökade med 2,4 procent under årets första kvartal. Störst var ökningen i Göteborg och Stockholm där värdet ökade med närmare 3 procent. Värdeförändringen förklaras främst av sänkta avkastningskrav.

- Låga räntor i kombination med god efterfrågan på hyresmarknaden gör att mycket kapital söker sig till fastighetssektorn. Den höga kvaliteten i vår fastighetsportfölj och potentialen i vår projektutveckling ger goda förutsättningar för en stark värdeutveckling under 2015, vilket också den kraftiga värdeuppgången under första kvartalet indikerar, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Under kvartalet kompletterades beståndet i Göteborg med kontors- och handelsfastigheten Inom Vallgraven 22:3 på Kungsgatan genom en bytesaffär med Eklandia. Fastigheten består av centralt belägna kontors- och butikslokaler om totalt 1 600 kvadratmeter.

Satsningen i Frösunda längs med E4 i Solna fortsätter i och med att ett avtal om förvärv av en byggrätt för ett kontorshus på 16 000 kvm har träffats med Peab.

I Kista färdigställdes under kvartalet nybyggnaden av 19 000 kvadratmeter kontor i fastigheten Modemet 1. Med den nybyggda fastigheten kompletterar Vasakronan sitt bestånd i Kista Terrass med ytterligare en modern och fullt uthyrd kontorsfastighet.

För mer information, vänligen kontakta:


Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 95 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 185 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2020). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 157 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Citat

Låga räntor i kombination med god efterfrågan på hyresmarknaden gör att mycket kapital söker sig till fastighetssektorn. Den höga kvaliteten i vår fastighetsportfölj och potentialen i vår projektutveckling ger goda förutsättningar för en stark värdeutveckling under 2015, vilket också den kraftiga värdeuppgången under första kvartalet indikerar.
Fredrik Wirdenius, vd