Citat

Vi ser att vår plan för klimatneutralitet 2030, i kombination med en ökad digitalisering, hela tiden kräver ett bredare perspektiv när vi ska ta oss an utmaningarna. Vi går alltmer mot att jobba med stadsutveckling och helheten i våra områden snarare än den enskilda fastigheten eller projektet. Vad vi ska bygga, hur vi ska bygga och vad vi ska köpa – allt måste hänga ihop för att vi ska nå vår ambition att skapa attraktiva områden och bli klimatneutrala fullt ut
Johanna Skogestig, vd Vasakronan
Vi är utsedda till global sektorledare i ett stort segment med stor konkurrens - kontor/handel. Det är ett fantastiskt gott betyg och ett direkt resultat av det systematiska arbete som vi under lång tid och på bred front har gjort inom ramen för hållbarhetsfrågorna. Inte minst digitaliseringen gör att vi nu på ett enkelt sätt kan följa upp och rapportera in kvalitetssäkrad hållbarhetsdata på fastighetsnivå i hela portföljen
Johanna Skogestig, vd
Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat dramatiskt de senaste åren. Framför allt bland våra hyresgäster och långivare men även bland andra viktiga intressenter som till exempel kommuner. Konkurrensen ökar och vi behöver hela tiden vässa oss, inte minst på klimatsidan som för många är den enskilt största frågan. Där har vi satt ett extremt tufft mål om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030
Johanna Skogestig, vd
Vi har på egen hand och tillsammans med andra under en längre tid arbetat målmedvetet för att göra stråket från Triangeln längs Södra Förstadsgatan ner mot Södertull till vad det är idag – Malmös härligaste gågata. Nu har turen kommit till Södertull och ambitionen är att göra det till en ännu mer intressant plats, en plats för nytänkande pionjärer. Polestar är ett väldigt bra exempel på en sådan
Anna Stenkil, regionchef Malmö
Vi jobbar nu för att förändra hela Stockholm city. Det är ett komplext och ansvarsfullt arbete med otroligt många olika delar. För att det ska bli så bra som vi vill, är jag väldigt glad att Anna vill ta ansvar för det arbetet.
Johanna Skogestig, vd
Jag skulle vilja påstå att det här är en av fastighetsbranschens mest utmanande vd-roller och det har givetvis varit ett stort intresse. Vi har haft många kvalificerade kandidater i en bred och djup process, både externa och interna. Johanna uppfyller alla våra krav och har i sin nuvarande roll dessutom visat vilken kapacitet hon har.
Ulrika Francke, styrelseordförande Vasakronan
Den positiva utvecklingen av området fortsätter och läget förstärks ytterligare med bland annat bygget av vår egen fastighet Magasin X och förädlingen av kvarteret Hugin. Det är ett läge som är attraktivt redan idag och kommer att upplevas som ännu mer attraktivt framöver
Fredrik Wirdenius,vd Vasakronan
Vasakronans uthyrningsgrad i region Uppsala ligger på 98 procent och hyresutvecklingen är stabilt uppåtgående. Förvärvet av Juvelen är ett starkt tillskott till vår portfölj
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan
Att anlägga en solcellspark i det här området är en bra alternativanvändning av mark som Vasakronan äger men inte har exploaterat. Det ligger helt i linje med vår vision om den goda staden och bolagets ambitiösa miljömål.
Ulf Näslund, teknikutvecklingschef Vasakronan
Med Platinan tar vi ut riktningen i Älvstaden som är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Det är en profilbyggnad i ett superläge som binder samman staden över älven och förlänger citykärnan. Något utöver det vanliga, något annorlunda.
Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg
Vår ambition är att göra Platinan till en annorlunda plats för bland annat möten. Både Vasakronan Arena och framför allt hotellet kommer att bidra till liv och rörelse dygnets alla timmar. Med Platinan öppnar vi upp området och ger tillbaka vattnet till göteborgarna.
Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg
Under Fredriks tid har Vasakronan visat att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Den utveckling vi har sett tror jag många kan skriva under på är ett bevis på hur ett modernt ledarskap kan bygga något unikt. Avkastningen till ägarna, som utgör en del av Sveriges pensionskapital, har legat långt över snittet i branschen under alla år.
Ulrika Francke, styrelseordförande Vasakronan
Interest in sustainability has increased pronouncedly among banks as well as in the capital market. Five years have passed since Vasakronan issued the world’s first green corporate bond. Since then, demand for green investments has accelerated dramatically and Vasakronan now has a wider range and more advantageous sources of funding than previously. It has become apparent that everyone profits from working with sustainability.
Fredrik Wirdenius, CEO
Göteborg står inför stora förändringar. Som största kommersiella fastighetsägare i staden och stor projektutvecklare är Vasakronan starkt engagerad i utvecklingen. I Centralenområdet, invid den nya Hisingsbron, uppför vi just nu Platinan och vi har en omfattande mängd byggrätter i samma område. Försäljningarna i Gårda ger utrymme för ökat fokus på projekt.
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan
Ett gemensamt språk är en förutsättning för att få skalbarhet i utvecklingen av nya tjänster och för att koppla ihop olika aktörer i staden. RealEstateCore möjliggör detta. Nu kan fastigheter kommunicera med och förstå varandra. Dessutom är det alltså möjligt för andra typer av enskilda initiativ att prata med varandra. RealEstateCore är ett skarpt bidrag till den smarta staden.
Sören Sandell, IT-chef
Vi gör vårt starkaste driftnettoresultat någonsin, vilket är ett resultat av den starka efterfrågan på kontor. Driftnettot påverkas också positivt av de satsningar vi gjort de senaste åren på tekniksidan. Nu lanserar vi en ny teknikorganisation för att ytterligare vässa vårt erbjudande och ta tillvara på möjligheterna med ny teknik i våra fastigheter.
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan
Vi har sedan länge ett mycket gott samarbete med Coor om leverans av fastighetsanknutna servicetjänster. Nu fördjupar vi det samarbetet genom att lägga ytterligare delar av ansvaret hos Coor. Ambitionen är att tillsammans kunna utveckla leveransen ännu en nivå.
Nicklas W
Den starka hyresmarknaden skapar goda förutsättningar för vår fastighetsutveckling. Vi utvecklar idag nya fastigheter i samtliga våra marknader. Det höjer både kvalitet och avkastning i beståndet. Ett exempel är den fullt uthyrda projektfastigheten Hubben som vi just nu färdigställer i Uppsala Science Park. Inom kort startas ytterligare ett projekt i parken, uppförandet av Celsius. Den omfattar 10 000 kvadratmeter och är redan före start till största delen uthyrd till Livsmedelsverket.
Fredrik Wirdenius, vd V
Tekniken i våra fastigheter blir alltmer komplex och fokus ligger därför på kompetensutveckling, energioptimering och att nyttja digitaliseringen i ännu högre grad. Totalt jobbar ungefär 150 medarbetare i teknikorganisationen varav 75 i Stockholm. Rollen som teknikchef i Stockholm är därför en nyckelroll i bolaget. Sandras erfarenhet och person blir ett värdefullt tillskott.
Nicklas Walldan, chef teknik, service och utveckling
Totalt kommer vi att ha investerat ungefär 900 miljoner i parken på bara några år. Den nya byggnaden och en stark aktör som Livsmedelsverket bidrar till utvecklingen av USP, en av Sveriges främsta Innovationsmiljöer. Genom fortsatta investeringar gör vi plats för fler spännande aktörer.
Jan-Erik Hellman, regionchef i Uppsala
Vi har stora projekt de närmaste åren vilket ger oss möjligheter att möta den starka efterfrågan på moderna kontor. Men vi har i vårt bestånd även en potential att utveckla mer än 10 000 lägenheter. Beslutet om ny tunnelbanestation i Hagalund ger t.ex. möjligheter att utveckla hela det området. Vi hoppas också på beslut att öppna den befintliga tunnelbanestationen i Kymlinge, vilket skulle skapa förutsättningar för ett stort antal bostäder.
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan
Vi ser tydligt att vi får lägre finansieringskostnader genom gröna obligationer. Samtidigt har vi, som landets största emittent av gröna företagsobligationer, ett ansvar att säkerställa att de fastigheter vi och andra finansierar med gröna obligationer håller en verkligt hög miljöprestanda. Våra investerare ska vara trygga i att de projekt som väljs ut verkligen stöttar omställningen mot ett samhälle med lägre klimatpåverkan.
Christer Nerlich, chef ekonomi och finans
- Hyresmarknaden i Göteborg är stark och efterfrågan på moderna kontor i bästa läge är stor. Platinan blir ett efterlängtat tillskott som, i en andra etapp, kan utökas med ytterligare 20 000 kvm.
Kristina Pettersson Post, chef region Göteborg
Vi har under en längre period jobbat metodiskt för att skapa ett ännu mer attraktivt stråk från Triangeln, längs Södra Förstadsgatan och bort till Södertull. Det har gett effekt och både besöksflödena längs stråket och butikernas omsättning har ökat. Grandpa och Meadow of Malmö kompletterar den befintliga mixen av butiker och restauranger på ett jättebra sätt.
Anna Stenkil, chef region Öresund
Hyresmarknaden är oerhört stark just nu och vi ser en stor efterfrågan på nyproducerade lokaler i bra lägen. Vasakronan har under ett flertal år fokuserat på utveckling av nya kontors- och butikslokaler och nu planeras för ytterligare projekt i samtliga våra delmarknader. Totalt har vi projektmöjligheter för 10 mdkr i vårt eget fastighetsbestånd, både nyproduktioner och ombyggnader.
Fredrik Wirdenius, vd
Anna har gjort en fantastisk insats i sin nuvarande roll och hon kommer att vara en stor tillgång i vår ledningsgrupp och i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet i Öresund.
Fredrik
Med bygget av Priorn kan vi erbjuda toppmoderna kontor i Malmös absolut bästa läge, det är unikt för staden. Solna strand är ett väletablerat område med mycket bra kommunikationer och med vår satsning kommer vi nu kunna möta efterfrågan på moderna lokaler i en attraktiv kontorsmiljö.
Fredrik Wirdenius, vd
Efterfrågan på kontorslokaler är större än utbudet i de centrala delarna av Stockholm och där har vi nu tecknat flera hyreskontrakt på nivån över 7 000 kr/kvm. Den starka hyresmarknaden ger högre hyresintäkter, men också stigande fastighetsvärden. Fastighetsvärdena har nu stigit under hela 26 kvartal i rad, vilket är en rekordlång uppgångsperiod.
Fredrik Wirdenius, vd
Omsorgsfullt utformade miljöer stimulerar människor på ett positivt sätt och vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft för människors och verksamheters förändring och utveckling. Stipendiet till Konstfack är ett sätt för oss att uppmuntra och stödja tillväxten inom konsten.
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan
- För att förstärka besökarens upplevelse har vi kompletterat utbudet i år så att besökaren, utöver mat, även får sig en dos av kultur, musik och digitala upplevelser. Under fredagen blir det till exempel premiär för LIVE Hötorgsterrassen och under lördagen Kugghuset och återbruksprojektet REFO Stockholms viktigaste lapptäcke. Vår förhoppning är att Hötorgsterrassen kan utvecklas till att bli en plats som är tillgänglig och upplevelserik året om.
Anna Nordin
Våra fastighetsvärden fortsätter att öka. Malmö har under några år haft en svagare utveckling än Stockholm och Göteborg men där sjunker nu avkastningskraven och fastighetsvärdena stiger kraftigt. I Stockholm är det den starka hyresmarknaden som är den viktigaste orsaken till den positiva värdeuppgången.
Fredrik Wirdenius, vd
Efterfrågan på moderna butikslokaler i bästa läge är hög och utbudet relativt begränsat. Det är en effekt av att vi ser att etablerarna satsar och verkligen letar lägen. I Kompassen hittar man detta. Det råder helt klart lite av ett högtryck för den här typen av objekt just nu.
Kristina Pettersson Post, chef region Göteborg
Klara C är en förstklassig fastighet och intresset för lokalerna i den har varit stort från dag ett. Just nu är efterfrågan på kontor i Stockholms centrala delar väldigt stor och utbudet begränsat vilket gör att trycket på den här typen av bra lokaler är högre än någonsin.
Ronald Bäckrud, chef region Stockholm
Vår nyckelfärdiga pop-up-lösning öppnar dörrar för fler aktörer att testa roliga och intressanta koncept.
Jesper Örtengren, Affärsutvecklingschef Handel
Både hyres- och fastighetsmarknaden är heta just nu på alla våra orter. I Stockholms och Göteborgs centrala delar är det idag så låga vakanser att det är svårt att möta efterfrågan på kontor. Det driver hyresutvecklingen både i citylägen, men även i de yttre områdena. Vi ser goda förutsättningar för nyproduktion och vi satsar därför på att öka vår projektportfölj ytterligare.
Fredrik Wirdenius, vd.
Hyllie utvecklas till en riktigt modern och hållbar stadsdel
Anders Kjellin
En kraftig värdeökning tillsammans med ett starkt uthyrningsresultat gör att vi är mycket nöjda med det första halvåret. Fastighetsbeståndets höga kvalitet ger goda möjligheter att tillgodose önskemålen hos både nya och befintliga hyresgäster. Uthyrningen av 8 300 kvadratmeter kontor till KPMG i projektfastigheten Klara C mittemot centralstationen i Stockholm visar att efterfrågan på stora sammanhängande kontorsytor är god.
Fredrik Wirdenius, vd
Att testa nya idéer som driver stadens utveckling i en positiv riktning är en av våra uppgifter som fastighetsägare.
Anna Nyberg, Affärsområdeschef city
Konstnärlig gestaltning har därför en viktig plats i våra fastigheter och bidrar till både trivsel och ökat värde.
Fredrik Wirdenius
För några år sedan fanns inte mycket att välja på. Nu ligger finkrogarna som ett pärlband längs med gatan. Vigårda blir ett perfekt tillskott.
Per Thiberg
Låga räntor i kombination med god efterfrågan på hyresmarknaden gör att mycket kapital söker sig till fastighetssektorn. Den höga kvaliteten i vår fastighetsportfölj och potentialen i vår projektutveckling ger goda förutsättningar för en stark värdeutveckling under 2015, vilket också den kraftiga värdeuppgången under första kvartalet indikerar.
Fredrik Wirdenius, vd
Genom att miljöcertifiera våra fastigheter sätter vi en kvalitetsstämpel på hela vårt fastighetsinnehav. Det ger oss flera tydliga affärsmässiga fördelar som attraktivare lokaler på hyresmarknaden, högre fastighetsvärden och nya möjligheter att finansiera vår verksamhet.
Fredrik Wirdenius, vd
Efterfrågan på bostadsbyggrätter är hög och genomförande av bostadsprojekt ingår inte i Vasakronans strategi. Därför väljer vi att sälja. Oscar Properties är en etablerad aktör på bostadsmarknaden som har alla förutsättningar att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde på Lilla Essingen.
Fredrik Wirdenius, vd
-Klara C är på alla sätt ett extraordinärt projekt, inte minst läget är unikt. Genom närheten till både tunnelbana, tåg och buss är tillgängligheten oöverträffad.
Per Thiberg, chef fastighetsutveckling och uthyrning Stockholm
Med rätt utformning och ganska enkla överenskommelser kan kontoret påverka arbetsinsatsen positivt och förbättra både arbetsglädje och hälsa.
Cecilia Söderström, HR-chef
- Laddstationer ska finnas där människor befinner sig och vill ladda, till exempel vid arbetsplatsen.
Anna Denell, hållbarhetschef
Behovet av enkelhet och besvärsfrihet ökar bland våra kontorskunder.
Per Thiberg
Uthyrningsarbetet går fortsatt bra, inte minst i våra pågående projekt där vi kan erbjuda de moderna kontorslösningar som efterfrågas idag. Ett exempel är uthyrningen till spelutvecklingsbolaget Paradox i fastigheten Nattugglan på Södermalm i Stockholm. Vi ser också ett ökat intresse från utländska butikskedjor att etablera sig i Sverige. Victoria’s Secrets första cityetablering hos oss på Hamngatan i Stockholm är ett bra exempel på det.
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan
Unga lockas ännu mer av en schysst kontorsutformning. Det kan vara bra att tänka på för att rekrytera och behålla unga talanger.
Peter Östman, kommunikationschef
Positiv energi sprider sig i ett lag och tillsammans gör vi varandra bra.
Pia Sundhage