Vasakronans delårsrapport januari-september 2014

Stark värdeutveckling – över 90 mdkr i fastighetsvärde

Värdet på Vasakronans fastigheter ökade med 2,9 procent (1,6) under perioden och överstiger nu 90 mdkr. Resultatet före värdeförändringar och skatt ökade med närmare 4 procent till 2,1 mdkr.

  • Hyresintäkterna ökade med 1 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 4 404 mkr (4 521).
  • Uthyrningsgraden minskade till 91,6 procent (92,9), främst till följd av enstaka större avflyttningar från fastigheter som nu genomgår omfattande ombyggnader. Vakanser i pågående projekt och tomställda utvecklingsfastigheter utgör 2,5 procent av den totala vakansen.
  • Driftnettot ökade med 1 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 3 137 mkr (3 218).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 110 mkr (2 038) till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 481 mkr (1 329), vilket motsvarar en värde-ökning på 2,9 procent (1,6). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 90,4 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -1 952 mkr (1 112) till följd av sjunkande långa marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 099 mkr (3 659).
  • Investeringsvolymen för pågående fastighetsprojekt uppgick till 5,5 mdkr, varav 3,5 mdkr var upparbetat.

Efterfrågan på kontors- och butikshyresmarknaden var fortsatt hög. I beståndet genomfördes under perioden omförhandlingar motsvarande 318 000 kvadratmeter och en årshyra om 859 mkr (541) till en hyra som i genomsnitt är 6 procent (1) högre än den tidigare. Av samtliga hyreskontrakt som varit föremål för omförhandling valde 80 procent att stanna kvar som hyresgäst hos Vasakronan.

- Uthyrningsarbetet går fortsatt bra, inte minst i våra pågående projekt där vi kan erbjuda de moderna kontorslösningar som efterfrågas idag. Ett exempel är uthyrningen till spelutvecklingsbolaget Paradox i fastigheten Nattugglan på Södermalm i Stockholm. Vi ser också ett ökat intresse från utländska butikskedjor att etablera sig i Sverige. Victoria’s Secrets första cityetablering hos oss på Hamngatan i Stockholm är ett bra exempel på det, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

I hållbarhetsundersökningen GRESB blev Vasakronan återigen bästa svenska fastighetsbolag och försvarade sin rankning från föregående år som "Green Star", vilket är den högsta nivån i undersökningen. Utfallet är ett resultat av det ständiga utvecklingsarbete som bedrivs inom hållbarhetsområdet och visar att Vasakronan ligger långt fram.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se
Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post:
christer.nerlich@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 90 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 188 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2020). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 157 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Citat

Uthyrningsarbetet går fortsatt bra, inte minst i våra pågående projekt där vi kan erbjuda de moderna kontorslösningar som efterfrågas idag. Ett exempel är uthyrningen till spelutvecklingsbolaget Paradox i fastigheten Nattugglan på Södermalm i Stockholm. Vi ser också ett ökat intresse från utländska butikskedjor att etablera sig i Sverige. Victoria’s Secrets första cityetablering hos oss på Hamngatan i Stockholm är ett bra exempel på det.
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan