Viking Lines halvårsrapport för perioden 1.1.2019 - 30.6.2019

Viking Line Abp                 HALVÅRSRAPPORT         20.8.2019, kl. 09.00

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2019

Koncernens omsättning uppgick till 227,0 Meur under perioden 1 januari – 30 juni 2019 (225,7 Meur 1 januari – 30 juni 2018). Rörelseresultatet uppgick till -8,8 Meur (-13,5 Meur).

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Resultatet för kvartal tre har en avgörande betydelse för årsresultatet. Den svenska kronans kursutveckling påverkar koncernens resultat. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2019 motverkar risken för ökade bunkerkostnader. Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018. Prognosen kan påverkas av ovan nämnda osäkerhetsfaktorer.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till 227,0 Meur under perioden 1 januari – 30 juni 2019 (225,7 Meur 1 januari – 30 juni 2018). Rörelseresultatet uppgick till -8,8 Meur (-13,5 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 201,7 Meur (201,7 Meur), medan fraktintäkterna var 24,0 Meur (22,9 Meur). Försäljningsbidraget var 165,8 Meur (163,3 Meur).

Driftskostnaderna minskade med 1,5 % till 162,3 Meur (164,7 Meur). Bunkerkostnaderna minskade med 2,5 % till 23,5 Meur (24,1 Meur). Den svaga svenska kronan inverkar negativt på koncernens resultat.

Under det andra kvartalet 1 april – 30 juni ökade koncernens omsättning och rörelseresultatet uppgick till 5,4 Meur (0,0 Meur). Rörelseresultatförbättringen är drivet av både en förbättrad passagerarrelaterad verksamhet samt fraktverksamhet. Påsken inträffade 2019 under april månad medan i april 2018 var kapaciteten reducerad på grund av en dockning av Gabriella.

Trafik och marknad

Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2018.

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 2 772 427 (2 844 433). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 31,4 % (31,6 %).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 69 030 fraktenheter (65 544). Viking Lines fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 19,0 % (17,9 %). Antalet transporterade personbilar uppgick till 300 543 (295 246).

Investeringar och finansiering

Koncernens investeringar uppgick till 27,0 Meur (9,5 Meur), varav 22,2 Meur (1,7 Meur) huvudsakligen avser förskottsbetalning för fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 11,9 % av omsättningen (4,2 %).

Den 30 juni 2019 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 111,8 Meur (115,3 Meur). Soliditeten var 46,3 % jämfört med 43,8 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juni till 51,3 Meur (56,7 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1 Meur per 30 juni 2019 (15,1 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 9,4 Meur (9,7 Meur).
Nettokassaflödet från investeringar var -25,0 Meur (-7,1 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till 5,1 Meur (-13,9 Meur).

Rapportering och förändringar i redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34.

 

IFRS 16 Leasing tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Koncernen har tidigare redovisat samtliga leasingavtal som operationella. Från och med den 1 januari 2019 redovisar koncernen en leasingskuld värderad till nuvärdet av återstående leasingavgifter, diskonterade till leasingavtalets implicita ränta eller koncernens marginella upplåningsränta på den första tillämpningsdagen. Samtidigt redovisas en nyttjanderätt till ett belopp som motsvarar leasingskulden. Jämförelsesiffrorna räknas inte om. Nedanstående tabell illustrerar effekten av tillämpningen av IFRS 16 på koncernens ingående balans.

  Effekt av 
KONCERNENS BALANSRÄKNING (MEUR)31/12/2018IFRS 1601/01/2019
    
TILLGÅNGAR   
    
Långfristiga tillgångar358.07.2365.2
Kortfristiga tillgångar109.2 109.2
    
TILLGÅNGAR TOTALT467.27.2474.4
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
    
Eget kapital230.7 230.7
    
Långfristiga skulder141.05.3146.3
Kortfristiga skulder95.51.997.4
    
Skulder totalt236.57.2243.7
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT467.27.2474.4
    

Tillämpningen av IFRS 16 innebär en större balansomslutning i koncernen och en omfördelning av posterna i koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys. Även nyckeltalen påverkas. Inverkan på koncernens resultat bedöms inte vara väsentlig. Under det första halvåret 2019 innebar tillämpningen av IFRS 16 en resultateffekt om -0,04 Meur.

I koncernens noter till bokslutet 2018 finns en mer utförlig redogörelse av tillämpningen av IFRS 16.

I övrigt är halvårsrapporten upprättad enligt samma redovisningsprinciper, uppskattningar och värderingar som i det senaste årsbokslutet. Halvårsrapporten är inte reviderad.

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/- 0,1 MEUR uppstå.

Organisation och personal

Medelantalet anställda i koncernen var 2 572 (2 603), varav i moderbolaget 1 943 (1 951). Landpersonalens antal var 592 (630) och sjöpersonalens 1 980 (1 973).

Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 238 (238) personer anställda av ett bemanningsföretag.

Riskfaktorer

Sedan bokslutet publicerades har inga förändringar skett som påverkar bedömningen av riskerna i affärsverksamheten på kort sikt.

Utsikter för hela verksamhetsåret 2019

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Resultatet för kvartal tre har en avgörande betydelse för årsresultatet. Den svenska kronans kursutveckling påverkar koncernens resultat. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2019 motverkar risken för ökade bunkerkostnader. Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018. Prognosen kan påverkas av ovan nämnda osäkerhetsfaktorer.

Koncernens resultaträkning     
 20192018201920182018
MEUR1.4–30.61.4–30.61.1–30.61.1–30.61.1–31.12
      
OMSÄTTNING131,1125,5227,0225,7497,8
      
Övriga rörelseintäkter0,10,10,20,20,3
      
Kostnader     
Varor och tjänster35,534,561,262,5135,8
Kostnader för löner och anställningsförmåner30,730,258,958,7117,3
Avskrivningar och nedskrivningar6,16,312,412,323,8
Övriga rörelsekostnader53,554,5103,4106,0211,8
 125,7125,6235,9239,5488,8
      
RÖRELSERESULTAT5,40,0-8,8-13,59,3
      
Finansiella intäkter0,42,30,42,32,4
Finansiella kostnader-1,4-1,4-2,7-4,0-5,2
      
RESULTAT FÖRE SKATTER4,40,9-11,0-15,26,5
      
Inkomstskatter-0,80,22,33,4-1,0
      
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT3,61,1-8,7-11,85,5
      
      
Resultat hänförligt till:     
Moderbolagets ägare3,61,1-8,7-11,85,5
      
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro0,330,11-0,81-1,090,51
      
Koncernens rapport över totalresultat   
 20192018201920182018
MEUR1.4–30.61.4–30.61.1–30.61.1–30.61.1–31.12
      
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT3,61,1-8,7-11,85,5
      
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen     
Omräkningsdifferenser-0,3-0,3-0,6-1,1-0,8
      
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen     
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar      
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat-0,0-0,04,1
      
Övrigt totalresultat-0,3-0,3-0,6-1,13,3
      
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT3,30,8-9,3-12,98,8
      
Totalresultat hänförligt till:     
Moderbolagets ägare3,30,8-9,3-12,98,8
      
Koncernens balansräkning     
      
MEUR30.06.201930.06.201831.12.2018  
      
TILLGÅNGAR     
      
Långfristiga tillgångar     
Immateriella tillgångar3,33,03,2  
Markområden0,60,60,6  
Byggnader och konstruktioner7,58,07,7  
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter2,32,72,5  
Fartyg274,2287,9281,2  
Maskiner och inventarier4,45,14,9  
Nyttjanderätter6,2--  
Förskottsbetalningar46,623,325,9  
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde     
via övrigt totalresultat32,027,932,0  
Långfristiga tillgångar totalt377,1358,3358,0  
      
Kortfristiga tillgångar     
Varulager18,017,916,3  
Inkomstskattefordringar2,63,60,4  
Kundfordringar och övriga fordringar43,840,330,7  
Likvida medel51,356,761,8  
Kortfristiga tillgångar totalt115,7118,5109,2  
      
TILLGÅNGAR TOTALT492,8476,8467,2  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Eget kapital     
Aktiekapital1,81,81,8  
Fonder5,81,75,8  
Omräkningsdifferenser-2,6-2,5-2,3  
Balanserade vinstmedel214,3208,0225,3  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare219,2209,0230,7  
      
Eget kapital totalt219,2209,0230,7  
      
Långfristiga skulder     
Uppskjutna skatteskulder37,437,037,5  
Räntebärande skulder111,8115,3103,5  
Leasingskulder4,4--  
Långfristiga skulder totalt153,6152,3141,0  
      
Kortfristiga skulder     
Räntebärande skulder23,523,523,5  
Leasingskulder1,8--  
Inkomstskatteskulder0,00,00,3  
Leverantörsskulder och övriga skulder94,692,171,6  
Kortfristiga skulder totalt120,0115,695,5  
      
Skulder totalt273,5267,8236,5  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT492,8476,8467,2  
      
Koncernens kassaflödesanalys    
 201920182018  
MEUR1.1–30.61.1–30.61.1–31.12  
      
AFFÄRSVERKSAMHETEN     
      
Räkenskapsperiodens resultat-8,7-11,85,5  
Justeringar     
  Avskrivningar och nedskrivningar12,412,323,8  
  Försäljningsvinster/-förluster från långfristiga tillgångar0,0-0,1-0,1  
  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet0,51,20,9  
  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader1,92,14,0  
  Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter0,00,0-0,1  
  Dividendintäkter-0,4-2,3-2,3  
  Inkomstskatter-2,3-3,41,0  
      
Förändring av rörelsekapital     
  Förändring av kundfordringar och övriga fordringar-13,1-6,03,6  
  Förändring av varulager-1,7-0,61,0  
  Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder23,019,2-1,1  
      
Erlagda räntor-1,7-1,9-3,6  
Erlagda finansiella kostnader-0,3-0,3-0,6  
Erhållna räntor--0,0  
Erhållna finansiella intäkter0,00,00,1  
Erlagda skatter-0,21,41,0  
      
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN     
AFFÄRSVERKSAMHETEN9,49,733,0  
      
INVESTERINGAR     
Investeringar i fartyg-4,2-6,4-9,2  
Investeringar i övriga immateriella och materiella tillgångar-0,6-1,4-2,3  
Förskottsbetalningar-20,7-1,7-4,3  
Investeringar i finansiella tillgångar värderade till     
verkligt värde via övrigt totalresultat--0,0  
Försäljning av övriga immateriella och materiella tillgångar0,00,10,1  
Försäljning av finansiella tillgångar värderade till     
verkligt värde via övrigt totalresultat-0,00,0  
Erhållna dividender0,42,32,3  
      
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR-25,0-7,1-13,5  
      
FINANSIERING     
Ökning av räntebärande skulder20,0--  
Amortering av räntebärande skulder-11,7-11,7-23,5  
Amortering av leasingskulder-1,0--  
Erlagda dividender-2,2-2,2-2,2  
      
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING 5,1-13,9-25,7  
      
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL-10,5-11,3-6,2  
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början61,868,068,0  
      
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT51,356,761,8  

 

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   
        
 Aktie- Omräknings-BalanseradeEget kapital  
MEURkapitalFonderdifferenservinstmedeltotalt  
        
EGET KAPITAL 1.1.20191,85,8-2,3225,3230,7  
        
Räkenskapsperiodens resultat   -8,7-8,7  
Omräkningsdifferenser 0,0-0,4-0,2-0,6  
Räkenskapsperiodens totalresultat-0,0-0,4-8,9-9,3  
        
Dividendutdelning   -2,2-2,2  
Transaktioner med moderbolagets ägare----2,2-2,2  
        
EGET KAPITAL 30.6.20191,85,8-2,6214,3219,2  
        
 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   
        
 Aktie- Omräknings-BalanseradeEget kapital  
MEURkapitalFonderdifferenservinstmedeltotalt  
        
EGET KAPITAL 1.1.20181,81,7-1,7222,2224,1  
        
Räkenskapsperiodens resultat   -11,8-11,8  
Omräkningsdifferenser 0,0-0,9-0,2-1,1  
Försäljning av finansiella tillgångar värderade       
till verkligt värde via övrigt totalresultat 0,0 0,00,0  
Räkenskapsperiodens totalresultat-0,0-0,9-12,0-12,9  
        
Dividendutdelning   -2,2-2,2  
Transaktioner med moderbolagets ägare----2,2-2,2  
        
EGET KAPITAL 30.6.20181,81,7-2,5208,0209,0  

 

Koncernens resultaträkning per kvartal  
 2019201920182018
MEURQ2Q1Q4Q3
     
OMSÄTTNING131,195,8119,8152,3
     
Övriga rörelseintäkter0,10,10,10,1
     
Kostnader    
Varor och tjänster35,525,733,240,1
Kostnader för löner och anställningsförmåner30,728,228,530,1
Avskrivningar och nedskrivningar6,16,35,95,7
Övriga rörelsekostnader53,549,950,655,2
 125,7110,1118,2131,1
     
RÖRELSERESULTAT5,4-14,21,621,3
     
Finansiella intäkter0,40,00,10,0
Finansiella kostnader-1,4-1,2-0,8-0,4
     
RESULTAT FÖRE SKATTER4,4-15,40,920,9
     
Inkomstskatter-0,83,1-0,2-4,2
     
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT3,6-12,30,716,6
     
     
Resultat hänförligt till:    
Moderbolagets ägare3,6-12,30,716,6
     
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro0,33-1,140,061,54
     
Koncernens rapport över totalresultat per kvartal   
     
 2019201920182018
MEURQ2Q1Q4Q3
     
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT3,6-12,30,716,6
     
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen    
Omräkningsdifferenser-0,3-0,30,20,2
     
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen    
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar     
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat--4,1-
     
Övrigt totalresultat-0,3-0,34,20,2
     
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT3,3-12,64,916,8
     
     
Totalresultat hänförligt till:    
Moderbolagets ägare3,3-12,64,916,8

 

Segmentuppgifter koncernen 
 201920182018
MEUR1.1–30.61.1–30.61.1–31.12
    
Omsättning   
Fartygen222,9221,9489,5
Ofördelat4,13,98,5
Rörelsesegmenten totalt227,0225,8498,0
Elimineringar0,0-0,1-0,1
Koncernens omsättning totalt227,0225,7497,8
    
Rörelseresultat   
Fartygen14,210,255,2
Ofördelat-22,9-23,8-45,9
Koncernens rörelseresultat totalt-8,8-13,59,3
    
OMSÄTTNING   
Passagerarrelaterade intäkter201,7201,7450,3
Fraktintäkter24,022,945,3
Övriga intäkter1,31,22,3
Totalt227,0225,7497,8

 

Givna säkerheter och ansvarsförbindelser 
    
MEUR30.06.201930.06.201831.12.2018
    
Ansvarsförbindelser135,3138,8142,2
Säkerheter, för egen del225,5301,0301,0
Investeringsåtaganden som inte upptagits i bokföringen155,3174,3175,3
 – avtalat belopp195,4194,6195,8
    
Nyckeltal och statistik    
 201920182018
 1.1–30.61.1–30.61.1–31.12
    
Eget kapital per aktie, euro20,3019,3521,36
Soliditet46,3 %43,8 %49,4 %
    
Investeringar, Meur25,49,515,9
 – i % av omsättningen11,2 %4,2 %3,2 %
    
Passagerare2 772 4272 844 4336 411 537
Fraktenheter69 03064 544128 549
    
Antal årsanställda, medeltal2 5722 6032 671
    
Resultat per aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt
Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen
Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott) 
    
Vid avrundning till miljoner euro kan avrundningsdifferenser om +/– 0,1 Meur uppstå.   
    
    
    
    

Verksamhetsöversikten för perioden januari–september 2019 publiceras den 25 oktober 2019.

Mariehamn den 19 augusti 2019

VIKING LINE ABP
Styrelsen

 

Jan Hanses
Verkställande direktör

 

 

VD Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com / +358 18 270 00