Bokslutskommuniké 2018: Rekordstarkt resultat och fortsatt tillväxt för Wihlborgs

Report this content
  • Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 2 684 Mkr (2 351)
  • Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 941 Mkr (1 717)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 1 406 Mkr (1 179)
  • Periodens resultat uppgår till 2 403 Mkr (2 568), motsvarande ett resultat per aktie om 15,63 kr (16,71)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 (3,13) per aktie.

-       Vi kan summera ännu ett rekordår. Ända sedan vi börsnoterades 2005 har varje år varit ett rekordår, oavsett om man ser till hyresintäkter, driftsöverskott eller förvaltningsresultat. Det visar att det ligger djupt rotat i vår kultur att vi ständigt strävar efter att ta ansvar för det vi har och att utveckla det vidare, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

-       Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på kontor. Vår nettouthyrning är fortsatt stark, 85 Mkr på helåret, och våra vakanser för kontor är på mycket låga nivåer. Mot bakgrund av den goda regionala efterfrågan är det avgörande att vi kan fortsätta utveckla nya ytor i alla våra städer. Vår projektportfölj är rekordstor, med beslutade investeringar om över 2 miljarder. Med våra utvecklingsprojekt skapar vi nya affärsmöjligheter som, tillsammans med de låga vakanserna i befintliga fastigheter, kommer att utgöra grunden för vår fortsatta tillväxt.

-       Vi växer också genom förvärv. I Lund har vi ökat vår närvaro betydligt genom förvärven av Nya Vattentornet 3 i fjärde kvartalet 2018 och de intilliggande fastigheterna Nya Vattentornet 2 och 4 i förra veckan. Allt detta sammantaget gör att vi står väl rustade för att fortsätt utveckla både företaget och regionen.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 07.30 CET.

Idag kl 12.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen går att följa via webcast eller telefon +46 8 519 99 383 eller
+44 333 30 09 268 (UK)

Länk till webbsändning

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 42,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,0 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi kan summera ännu ett rekordår. Ända sedan vi börsnoterades 2005 har varje år varit ett rekordår, oavsett om man ser till hyresintäkter, driftsöverskott eller förvaltningsresultat.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter