Delårsrapport jan-juni 2020: Wihlborgs levererar stabilt resultat och stark balansräkning

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 1 548 Mkr (1 475)
  • Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 1 125 Mkr (1 063)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 934 Mkr (873)
  • Periodens resultat uppgår till 708 Mkr (927), motsvarande ett resultat per aktie om 4,61 kr (6,03)

- Vi levererar ett stabilt resultat under rådande omständigheter och vår balansräkning är fortsatt stark. Det gör att vi har goda förutsättningar för att fortsätta vårt långsiktiga arbete för en hållbar utveckling av företaget och Öresundsregionen, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. 

- Coronapandemin fortsätter att orsaka stort lidande för många människor och kraftig påverkan på världsekonomin. Det är fortfarande osäkert vilka de långsiktiga konsekvenserna blir, men det finns en hel del ljuspunkter och det är tydligt att många företag och organisationer arbetar framåtriktat även i dessa tider. Vi har tillsammans med våra kunder kunnat bibehålla både investeringskraft och fokus på utveckling för framtiden.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl 8.30 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa via webbsändning eller telefon ++46 8 505 58 354 eller +44 3333 009 261 (UK).

Länk till webbsändning

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 07.30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,4 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,4 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar: