Delårsrapport jan-sep 2021: Fortsatt återhämtning på kontorsmarknaden

Report this content
  • Hyresintäkterna uppgick till 2 290 Mkr (2 323), varav 64 Mkr utgör en engångsersättning.
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 658 Mkr (1 699).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 372 Mkr (1 411).
  • Periodens resultat uppgick till 1 680 Mkr (1 528), motsvarande ett resultat per aktie om 10,93 kr (9,94).

- De många och goda uthyrningarna ger en positiv nettouthyrning även detta kvartal. Samlat för perioden uppgår denna till 48 Mkr. Vårt goda resultat, stärkt av engångsersättningar, ger oss även en historiskt stark balansräkning. Vi kan konstatera att Wihlborgs affärsmodell stått sig väl under de särskilda omständigheter som rått de senaste 18 månaderna, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. 

- Tre av våra fyra största förhyrningar under kvartalet är till offentliga hyresgäster, som bidrar till stabilitet och kontinuitet. Intresset för nordöstra Lund, där akademi och företagande möts och där Wihlborgs har en stark position, är stort. Detta är två goda exempel som stärker vår övertygelse om att vi gör rätt saker på rätt plats. 

​​​​​​​- På Wihlborgs arbetar vi systematiskt med att minska våra fastigheters påverkan på människor och miljö. Den nya EU-taxonomin bidrar till att tydliggöra vad som kan sägas vara en hållbar fastighetsförvaltning, men premierar nybyggnation framför bibehållande och utveckling av befintliga fastigheter genom sitt fokus på hög energieffektivitet. Sett ur ett livscykelperspektiv genererar det redan byggda lägst utsläpp, vilket behöver kunna synliggöras även i certifieringar. Här behöver vi och branschen fortsätta påverka.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 08.30 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe kvartalsrapporten vid en telefonkonferens via telefon eller Webcast.

SE: +46850558353

UK: +443333009264

Länk till Webcast


Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 07.30 CEST.
 

Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 47,7 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Citat

De många och goda uthyrningarna ger en positiv nettouthyrning även detta kvartal. Samlat för perioden uppgår denna till 48 Mkr. Vårt goda resultat, stärkt av engångsersättningar, ger oss även en historiskt stark balansräkning. Vi kan konstatera att Wihlborgs affärsmodell stått sig väl under de särskilda omständigheter som rått de senaste 18 månaderna.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs