Wihlborgs investerar i klimatneutral förvaltning 2019 – men fortsatta insatser krävs för klimatet

Report this content

I miljömålen för 2019 slår Wihlborgs fast att vi ska fortsätta minska vår klimatpåverkan och att den svenska förvaltningen ska vara klimatneutral när miljöbokslutet för helåret summeras. Samtidigt planeras fortsatta insatser för att minska klimatpåverkan i hela verksamheten.

-       Vi var tidigt ute med ett aktivt hållbarhetsarbete och har under ett antal år arbetat med fokus på områden som klimat, energi och certifierade byggnader vilket gett goda resultat. Vårt fastighetsbestånd har vuxit avsevärt men vår klimatpåverkan kopplat till främst energi har ändå fortsatt minska, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

-       Nu är det ett naturligt steg för oss att se över fler områden och klimatkompensera för den påverkan som vi har i förvaltningen och då börjar vi med den svenska verksamheten. Genom att klimatkompensera vänder vi på vårt tankesätt. Vi ska inte fråga oss vad det kostar att göra rätt, utan det ska kosta att göra fel.

-       Men vi är inte färdiga. Här finns väldigt mycket mer att göra både för oss som företag och för branschen i stort. I vår bransch kommer idag den största klimatpåverkan från byggvaror vid ny- och ombyggnationer och här behöver vi använda vår roll som beställare för att bidra positivt. Vi behöver också få ner klimatpåverkan i den danska verksamheten. Här finns dock utmaningar, bland annat eftersom utbudet av förnybar energi inte är lika stort.

Som koncern vill Wihlborgs främst klimatkompensera genom investeringar inom den egna verksamheten eller i regionala initiativ, exempelvis att producera ännu mer förnybar energi via solceller.

-       Vi kommer att ta hjälp av experter för att säkerställa att våra klimatkompenserande åtgärder ger önskad effekt och att redovisningen blir rätt. Vi planerar också att fördjupa samarbetet med bland annat våra energileverantörer för att hitta områden där vi gemensamt kan göra insatser, eller intensifiera det arbete som redan är påbörjat, avslutar Ulrika Hallengren.

Wihlborgs har också anslutit sig till initiativet ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”, LFM30.se, som lanserades nyligen. Sedan tidigare har Wihlborgs signerat ett borgmästaravtal inom ramen för Klimatalliansen i Lund och vi står bakom Fossilfritt Sveriges gemensamma deklaration.

FAKTA

Räknat på den energi som förbrukas i fastigheterna hade Wihlborgs för 2018 klimatutsläpp på i snitt 2,7 kg CO2 per kvadratmeter sett till hela koncernen. För den svenska verksamheten är siffran 0,08 kg och för den danska 7,6 kg CO2 per kvadratmeter. Läs mer om vårt miljöarbete på www.wihlborgs.se/miljo

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Staffan Fredlund, miljöchef, 040-690 57 76

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 43,8 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,1 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nu är det ett naturligt steg för oss att se över fler områden och klimatkompensera för den påverkan som vi har i förvaltningen och då börjar vi med den svenska verksamheten. Genom att klimatkompensera vänder vi på vårt tankesätt. Vi ska inte fråga oss vad det kostar att göra rätt, utan det ska kosta att göra fel.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs