Höstens boknyheter inom Äldreomsorg, Socialt arbete, Tandvård, Sfi, Förskola och Skola

Gothia Fortbildnings bokutgivning i höst bjuder på många nyheter, allt från Kulturella skillnader i tandvården och Systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen till Digital kompetens för sfi-lärare och Romanläsning i praktiken.
I november kommer Knäcka sociala koden av Jassim Ahmadi. Han är en övertygande inspirationskälla för elever och lärare och har uppmärksammats för sin framgångssaga från social utsatthet i Rosengård i Malmö till föreläsare, skolkurator, socionom, personalvetare och social entreprenör. Alla boknyheter:

TANDVÅRD
Kulturella skillnader i tandvården
Författare: Anna Melle, Katarina Reidal

Att ge god tandvård på lika villkor till hela befolkningen är lagstadgat och ska prägla all klinisk verksamhet. Men hur kan tandvårdspersonal tänka och agera när kulturer krockar i stället för att mötas och tandvården riskerar att bli lidande? Handboken Kulturella skillnader i tandvården ger ökad kunskap om olika kulturer och förståelse för varför synen på tandvård kan skilja sig åt. Författarna beskriver vanliga kulturella skillnader och ger tips på hur man kan hantera dem. I boken finns också fallbeskrivningar utifrån givna tandvårdssituationer och möten med exempelvis nyanlända och asylsökande patienter.

Några ämnen som berörs är religion, hederskultur, posttraumatiskt stressyndrom och tortyrdrabbade patienter, ensamkommande barn och ungdomar, barn- och äldretandvård samt mångkulturella personalgrupper.

Anna Melle, leg. gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap (tidigare undersköterska och tolk inom bland annat sjukvård och tandvård) föreläser och skriver böcker om kulturmöten och kulturkrockar.

Katarina Reidal, leg. tandläkare, är klinikchef på Folktandvården Bergsjön i Göteborg, där hela världen finns representerad bland både patienter och personal.

ISBN: 978-91-7741-072-0
Utgivning: 1 augusti
Pris: 210 kronor exklusive moms

Handbok för tandsköterskor – instrument, material, rutiner
Författare: Christina Clasén Wibring

Handbok för tandsköterskor vänder sig till blivande och yrkesverksamma tandsköterskor. Boken går igenom tandvårdens basala instrument, vad de används till och hur de används samt nu gällande hygienrutiner. Dessutom beskrivs tandsköterskans roll i vanligt förekommande rutiner och arbetsmetoder, till exempel behandlingar där olika bricksystem används.

Boken ger kunskap, vägledning och riktlinjer i praktiskt och kliniskt patientarbete och vill stärka och inspirera läsaren att känna trygghet och kvalitet i yrkesrollen.

Författare är Christina Clasén Wibring, leg. tandhygienist och tidigare tandsköterska med lång och bred erfarenhet av kliniskt arbete och som föreläsare på tandsköterskeutbildningar.

ISBN: 978-91-7741-071-3
Utgivning: 1 augusti
Pris: 230 kronor exklusive moms

Hygien och smittskydd i tandvården – att förebygga infektioner
Författare: Mikael Zimmerman, Klas Sjöberg

Hygien och smittskydd i tandvården ger såväl bakgrundskunskaper som praktiska kunskaper om mikroorganismer, smittskydd, hygienrutiner och smittreningsprocesser liksom korrekt hantering av medicinska och kirurgiska instrument. Boken avslutas med en Snabbguide. Den förklarar ord och begrepp samt ger korta svar på hur olika artiklar ska smittrenas, desinfekteras och steriliseras. Genomtänkta hygienrutiner förenklar vardagsarbetet, förbättrar vårdekonomin och bidrar till ökad patientsäkerhet.

Nytt i denna tredje, kraftigt omarbetade och utökade upplaga, är avsnitt om vägledning till praktisk klinisk infektionsmedicin vid patientbehandling samt kapitel om aspekter kring personalsäkerhet.

Boken vänder sig till studerande på tandvårdsutbildningarna och till yrkesverksamma inom tandvården, men kan också användas inom andra verksamheter där hygien och smittskydd är viktigt.

ISBN: 978-91-7741-055-3
Utgivning: 30 juli
Pris: 310 kronor exklusive moms

ÄLDREOMSORG
Systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen
Författare: Erika Ask

Författarens grundtanke, som är väl förankrad i forskningen, är att små kontinuerliga förändringar i en verksamhet leder till långsiktiga förbättringar. Det innebär att alla arbetslag ständigt ska befinna sig i ett förbättringsarbete som pågår vid sidan om den ordinarie verksamheten.

I boken beskrivs en arbetsmetod för ett systematiskt upplagt kvalitetsarbete utifrån den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. Fokus ligger på systematik och ständiga förbättringar.

Boken vänder sig till chefer och kvalitetsansvariga inom äldreomsorgen.

ISBN: 978-91-7741-112-3
Utgivning: 7 augusti
Pris: 230 kronor exklusive moms

SOCIALT ARBETE
Möta människor med rättshaveristiskt beteende – handbok för yrkesverksamma
Författare: Jakob Carlander, Andreas Wedeen (tidigare Svensson)

Nu kommer den tredje och omarbetade upplagan av den uppmärksammade handboken Möta människor med rättshaveristiskt beteende. Nytt i denna upplaga är att författarna pekar på gemensamma mönster för ett rättshaveristiskt beteende. De ger också konkreta råd för hur man kan bemöta dessa personer i olika miljöer och situationer, såväl i det personliga mötet som i en digital värld. Författarna lyfter även svensk och internationell forskning inom området och ger juridisk vägledning.

Boken riktar sig till alla yrkesverksamma som möter personer med rättshaveristiskt beteende, men exemplen är främst hämtade från offentlig sektor.

ISBN: 978-91-7741-094-2
Utgivning: 7 augusti
Pris: 260 kronor exklusive moms

SFI
Digital kompetens för sfi-lärare – vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?
Författare: Annsofie Thörnroth Engborg, Ivana Eklund

Vad är relevant och användbar kunskap för sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta vuxna medborgare? Och vad är adekvat digital kompetens för sfi-lärare? Hur kan sfi-lärare, tillsammans med rektor och huvudman, bidra till en digitalt mogen verksamhet och utveckling?

Annsofie Thörnroth Engborg och Ivana Eklund, båda med sfi-lärarerfarenhet, synar begreppen digitalisering och digital kompetens utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om sfi och vuxenutbildningen. De identifierar utmaningar och fallgropar i samband med digitaliseringen – och presenterar vägvisare för det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Boken innehåller ett flertal användbara frågeställningar som kan vara till hjälp för att mäta verksamhetens digitala mognad, listor med relevanta steg i digitaliseringsprocessen samt en checklista med exempel på vad som behövs för att vara en digital kompetent sfi-lärare.

ISBN: 979-91-7741-053-9
Utgivning: 1 augusti
Pris: 240 kronor exklusive moms

SKOLA
Knäcka sociala koden - verktyg för att bemöta beteendesvårigheter i skolan
Författare: Jassim Ahmadi

Det pedagogiska uppdraget förändras kontinuerligt och det ställer allt högre krav på lärarens förmåga att bedriva en framgångsrik och effektiv undervisning. Elevers sociala svårigheter och utmanande beteende är en tröskel för många som arbetar inom skola. Samtidigt är det eleverna som drabbas hårdast när vi saknar förståelse, verktyg och färdigheter för att hjälpa dem att komma vidare.

I boken beskriver författaren hur du som pedagog kan utvecklas i ditt ledarskap för att få kontroll över vardagen i skolan. Metoden som presenteras har utvecklats i samarbete med ett hundratal pedagoger, och den ger ett svar på deras behov av konkreta och fungerande verktyg för att kunna arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande. Boken innehåller fallbeskrivningar och konkreta tips som ger dig möjlighet att granska ditt förhållningssätt och vässa dina verktyg parallellt som du hjälper eleven.

Jassim Ahmadi är socionom och personalvetare som tror på att varje pedagog och elev förtjänar att lyckas med sitt uppdrag. Hans arbete inriktar sig på skolutveckling på alla nivåer med fokus på bland annat trygghet och studiero.

ISBN: 978-91-7741-098-0
Utgivning: november

Formativt ledarskap i en digitaliserad värld
Författare: Malin Frykman
En av skolledarens viktigaste nycklar till den lärande organisationen är det formativa förhållningssättet. Det är mycket kraftfullt redskap i arbetet med att leda lärande både på organisation- och individnivå. I denna bok ger författaren konkreta förslag på hur skolledare kan använda digitala verktyg för att arbeta systematiskt med att utveckla ett formativt förhållningssätt i sin verksamhet.

Boken tar avstamp i den lärande organisationen och skolledarens komplexa uppdrag att leda lärande. I det första kapitlet ringar vi in det formativa förhållningssättet och går igenom vad ett formativt ledarskap kan innebära i praktiken. Vi utforskar även hur du kan använda digitaliseringen som katalysator i ditt formativa ledarskap. Kapitel 2 fokuserar på kopplingen mellan den lärande organisationen och det formativa ledarskapet. I kapitel 3-7 så går vi igenom varje nyckelstrategi inom formativ bedömning utifrån ett ledarskapsperspektiv. Du får ta del av en mängd konkreta exempel på hur du kan leda din verksamhet formativt med hjälp av digitala verktyg. Varje kapitel i boken avslutas med en “fundera och agera”-lista. Den summerar huvuddragen i kapitlet och är tänkt att vara ett stöd i ditt eget lärande så att du kan gå från tanke till handling.

Malin Frykman (utvecklingsledare i Kungälvs kommun) har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan ur en skolledares perspektiv, bland annat som rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Hon har tidigare skrivit den populära boken Skolledare i en digitaliserad värld (Gothia Fortbildning 2017). 

ISBN: 978-91-7741-102-4
Utgivning: november

Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan
Författare: Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg
Romanläsning i praktiken ger en modell för hur lärare kan arbeta praktiskt med romanläsning, från val av böcker och introduktion till veckovisa samtal och avslutande uppgifter. Boken presenterar en modell för planering och genomförande av läsprojekt i klassrummet samt förslag för hur lärare kan göra ett genomtänkt urval av romaner. Den visar också en rad modeller för hur lärare kan introducera romaner, organisera litteratursamtal och formulera avslutande uppgifter som nära relaterar till styrdokument och förbereder elever för nationella prov. Boken riktar sig till lärare i grundskolans senare år och gymnasiet.

Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg är lärare i svenska och har tillsammans skrivit flera populära läromedel om litteraturläsning i skolan.

ISBN: 978-91-7741-082-9
Utgivning: november

Skapande och estetiska uttrycksformer – inspiration för förskoleklass
Författare: Michiel van Lint
Skapande och estetiska uttrycksformer är ett av de fem kärnämnena i förskoleklass. Det här är första boken med fokus på hur pedagoger i förskoleklass kan inspirera och stimulera elevers skapande och kreativitet utifrån läroplanens krav. Boken innehåller en teoretisk del som förklarar varför det är viktigt att jobba med estetiska ämnen i förskoleklass. I den andra, praktiska, delen behandlas bild, musik, dans, drama och film med några lektionsupplägg utifrån varje område. Boken tar även upp hur vi kan använda digitala verktyg som hjälpmedel för kreativitet.

Michiel van Lint har förskollärarutbildning och många års scenerfarenhet av teater och musik för barn.

ISBN: 978-91-7741-100-0
Utgivning: 13 augusti
Pris: 230 kronor exklusive moms

Stärk det matematiska självförtroendet – digitala verktyg i matematikundervisningen
Författare: Sabine Louvet
Hur kan vi förbättra elevers resultat och samtidigt effektivisera och underlätta lärarens arbete?
Varje elev i ett klassrum bär på en massa kunskap som ibland döljer sig bakom ett svagt matematiskt självförtroende. Den här boken visar hur lärare kan frigöra den potentialen och samtidigt stärka det matematiska självförtroendet hos eleverna.

Sabine Louvet visar hur matematiken kan konkretiseras med hjälp av roliga aktiviteter i enkla digitala verktyg där alla kan känna sig kompetenta och delaktiga. Hon visar även hur dessa aktiviteter kan hjälpa eleverna att genom dialog och samarbete synliggöra sitt lärande och på så sätt få bättre kontroll över det. Boken vänder sig till matematiklärare i högstadiet och upp till gymnasiet som enligt senaste revideringen av Lgr 11 ska börja använda digitala verktyg i sin undervisning.

Sabine Louvet är lärare i matematik och NO, författare samt programledare för matteprogrammet Kalkyl, UR.

ISBN: 978-91-7741-022-5
Utgivning: 20 augusti
Pris: 240 kronor exklusive moms

Saknad i skolan - en vägledning för lärare
Att arbeta tvärprofessionellt med hemmasittare
Författare: Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh

Hur gör man som lärare när man saknar en elev i skolan? Den här boken vägleder skolan i utmaningen att få tillbaka hemmasittande elever. Den guidar skolan framåt utifrån Nyckelmetoden, en utprövad tvärprofessionell arbetsmetod med eleven i fokus och föräldrarna som samarbetspartners.

Boken tar upp hur man kan lägga upp arbetsgången med eleven, hur man kan ge stöd och kommunicera med hemmet, hur man skapar en stabil arbetsgång i samverkan med andra och hur man som lärare kan lägga upp arbetet i de olika ämnena. Den innehåller även kunskapsfördjupning, extra material och kartläggningsfrågor.

Saknad i skolan vänder sig främst till lärare som möter hemmasittande elever i sitt arbete på grund- eller gymnasieskola.

Krysmyntha Sjödin, psykoterapeut, och Marie Gladh, specialpedagog, har under många år arbetat med hemmasittande elever.

ISBN: 978-91-7741-074-4
Utgivning: 13 juli
Pris: 240 kronor exklusive moms

Iakttagbara mål
Författare: Johan Alm
Nu kommer uppföljaren till boken Lärandematriser. Johan Alms nya bok Iakttagbara mål beskriver konkret hur lärare kan formulera begripliga kriterier för elevförmågor som läsförståelse, att dra slutsatser och använda begrepp. Den visar också hur de vanligaste kunskapskraven relaterar till, och bygger på, varandra. Boken vidgar även vyerna; det är lika viktigt att formulera iakttagbara mål för elevers sociala förmågor, skolutveckling och lärares eget lärande.

Johan Alm är lärare och föreläsare. Han har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats i formativ bedömning. Han har tidigare gett ut Lärandematriser (2015) och Kunskapsöversikter (2017).

ISBN: 978-91-8809-968-6
Utgivning: januari 2019

FÖRSKOLA
Uppdrag undervisning
Författare: Josefin Malm, Sofie Källhage

Producenterna till Förskolepodden, Josefin Malm och Sofie Källhage, debuterar i höst med en bok som går till djupet med undervisningsbegreppet. Uppdraget kring undervisning i förskolan behöver inte vara svårt, men vi behöver förstå vad uppdraget innebär i en förskolekontext och fokusera på rätt saker. Författarna kopplar i boken sin egen erfarenhet som förskollärare till aktuell forskning och teorier. Genom att konkretisera förskolans uppdrag beskriver de hur man enkelt kan utforma en lustfylld och verksamhetsnära undervisande praktik.

Josefin Malm och Sofie Källhage arbetar på samma förskola och driver podcasten Förskolepodden – vi pratar förskola tillsammans.

ISBN: 979-91-7741-103-1
Utgivning: november

Det händer i hallen – trygga övergångar i förskolan
Författare: Gunilla Niss
Vad är det egentligen som händer i hallen och mellan olika aktiviteter under en dag på förskolan? Hur kan pedagogen använda övergångarna mellan hämtning, lämning och dagens aktiviteter på ett bättre sätt? Författaren ger exempel på hur dessa, så ofta stressande och konfliktfyllda övergångar, kan användas som en pedagogisk möjlighet. Först när vi sätter barnet i fokus och ser övergångarna och de vardagliga rutinerna som en del av verksamheten kan utveckling och lärande ske.

Gunilla Niss, leg. psykolog med lång erfarenhet från både förskola och skola. Numera arbetar hon som konsult och erbjuder utbildning och handledning inom förskola och skola.

ISBN: 979-91-7741-066-9
Utgivning: oktober

Värna barns lekstyrka
Författare: Margareta Öhman
Leken är en viktig modell för lärande men den är också betydelsefull för sin egen skull och för att skapa må-bra-känslor, kompetens och kontroll hos barnen. Margareta Öhman har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv till den viktiga leken. Nu formulerar hon sin gedigna erfarenhet i en bok om lekutveckling och om de vuxnas ansvar. Barn äger sin lek, men vuxna som arbetar med barn måste förstå vad som krävs av dem för att kunna hjälpa och stötta barns lek. Hon använder begreppet lekstyrka, det vill säga vikten av att stärka de förmågor som krävs för att leka.

Margareta Öhman är leg. psykolog och familjeterapeut med mångårig erfarenhet av konsultation och handledning för personal och föräldrar inom förskola. Hon är en uppskattad föreläsare och skriver också artiklar och böcker. 

ISBN: 979-91-7741-116-1
Utgivning: januari 2019

Digital kompetens i förskolan – barns rätt att förstå sin omvärld
Författare: Isabelle Kristensen
En konkret bok för alla som behöver stöd, inspiration och tydlighet i uppdraget kring digital kompetens i förskolan. Genom att synliggöra barnens behov och skapa kollegiala processer går det att tidigt skapa goda förutsättningar för barnen att förstå sin digitala omvärld. Författaren förklarar på ett enkelt sätt hur begreppen MIK (medie- och informationskunnighet), digitalt berättande, programmering och pedagogisk dokumentation kan stötta varandra. Hon visar också hur arbetsgruppen kan skapa en gemensam vision i arbetet och hur man stärker sin roll som medupptäckande pedagog.

Isabelle Kristensen är förskollärare och projektledare med fokus på lärmiljö och digitalisering. 

ISBN: 979-91-7741-089-8
Utgivning: november

Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet
Författare: Mona Liljedahl
Det är viktigt att upptäcka särskilt begåvade barn så tidigt som möjligt, gärna redan i förskolan. Att se dem och sätta in adekvata åtgärder i tid, är bästa garantin för deras välmående, lärandeutveckling och kommande skolgång. Mona Liljedahl har skrivit en pedagogisk handledning i hur man upptäcker och arbetar med särskilt begåvade barn i förskolan. Den visar vilket stöd dessa barn behöver och vilken pedagogisk verksamhet som krävs för att få dem att trivas och utvecklas som individer. Vi får också ta del av ett särbegåvat barns egen berättelse, när Lanny, nio år, själv skriver om sin förskoletid. Lannys funderingar och erfarenheter ger insikt och en djupare förståelse för särskilt begåvade barn. Boken vänder sig till yrkesverksamma, studerande och anhöriga.

Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare och arbetar som specialpedagog. Förra året kom hennes första bok, Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet, ut. Hon är en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial Att arbeta med särskilt begåvade elever och hon är också en flitigt anlitad föreläsare.

ISBN: 979-91-7741-050-8
Utgivning: 13 augusti
Pris: 250 kronor exklusive moms

Barn med ätsvårigheter – förhållningssätt och råd till förskolan
Författare: Kajsa Lamm
Många barn äter fler måltider i skolan än hemma. Därför spelar förskolan en stor roll för barns ätande, matlust och nyfikenhet på mat. För att stötta och hjälpa barn med ätsvårigheter krävs kunskap, tålamod och energi. Författaren ger fakta om barns ätutveckling, ätsvårigheter och hur en utredning kan gå till. Hon ger också praktiska tips om hur man skapar goda förutsättningar för dessa barn vid förskolans måltider samt råd om hur förskolan kan stötta både barn och föräldrar. Barn med ätsvårigheter vänder sig till yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg, men kan också intressera föräldrar till barn med ätsvårigheter.

Kajsa Lamm, leg. logoped med en masterexamen vid Institutionen för kliniska vetenskaper avdelningen för logopedi, audiologi och foniatri vid Lunds universitet, har specialiserat sig inom det som med en medicinsk term heter dysfagi, det vill säga sväljningssvårigheter och ätträning. Kajsa Lamm föreläser också för föräldrar, vårdpersonal och förskolor.

ISBN: 979-91-7741-058-4
Utgivning: 31 juli
Pris: 220 kronor exklusive moms

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

skola , Patientsäkerhet , undervisning , barn , handbok , Vuxenutbildning , ungdom , läroplan , socialt arbete , Litteratur , förskola , psykisk ohälsa , digital kompetens , Matematik , gymnasiet , äldreomsorg , Sfi , hygien , kreativitet , Skolverket , Bemötande , elev , Förskollärare , tandvård , rektor , handledning , smittskydd , Förskoleklass , hygienrutiner , lärande , samhällsproblem , svenska för invandrare , tandläkare , skolledare , Systematiskt kvalitetsarbete , Skolutveckling , högstadiet , NO , Facklitteratur , Andreas Svensson , MIK , specialpedagog , förskolebarn , kulturella skillnader , infektionsmedicin , Susanne Rolfner Suvanto , yrkesverksamma , Medie och informationskunnighet , förskolechef , ätsvårigheter , gothia fortbildning , jakob carlander , rättshaveristiskt beteende , johan alm , tandsköterska , psykisk ohälsa hos äldre , kärnämne , rättshaverist , föräldrasamverkan , särskilt begåvad , särbegåvad , Mona Liljedahl , malin frykman , lärandematriser , Kunskapsöversikter , sabine louvet , Digitalt berättande , Hemmasittare , Nyckelmetoden , Beteendesvårigheter , Estetiska uttrycksformer , Estetiska ämnen , ätutveckling , Förskolepodden , Josefin Malm , Sofie Källhage , Lekstyrka , Margareta Öhman , matematiska självförtroendet , Bedömningsstöd , Skapand , Kreativitet i skolan , Lgr , På ren svenska , matematik i skolan , Smittreningsprocesser , Patientbehandling , Andreas Wedeen , Formativt ledarskap , Jassim Ahmadi , Sociala koden , Pedagogiska uppdraget , Din röst ska eka , Romanläsning , Äldreomsor

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Citat

Saknad i skolan är en mycket bra och välskriven bok om hur skolan bör bemöta frånvarande elever, men också hur skolan kan arbeta främjande med lärandemiljöer och stöd innan det gått så illa.
BTJ-häftet nr 19, 2018 Lektör Therese Nordholm
Särskilt begåvade barn är en mycket tankeväckande bok som tillför stor och viktig kunskap.
BTJ-häftet nr 19, 2018 Lektör Ulf Mårtensson
Om Kulturella skillnader i tandvården: Boken innehåller flera fallbeskrivningar liksom konkreta råd inför möten med patienter som till exempel har upplevt tortyr i sitt hemland. Därutöver erbjuds reflektionspunkter som kan vara till stor nytta för att personalgruppen ska bli bättre rustad för att hantera kulturkrockar.
BTJ-häftet nr 19, 2018 Lektör Maria Fridstjerna