Dela

Om oss

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. I december 2020 bytte företaget namn från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens.

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  Projektledare marknad: Vård & Omsorg


  072-050 39 04
 • Helén Kim

  Projektledare marknad: Skola


  076-677 58 12
 • HIlda Widaeus

  Marknadschef


  072-050 40 93
 • Bo Westerdal

  VD


  08-462 26 10
 • Besöks- och budadress
  Gothia Kompetens, Box 22543, 104 22 Stockholm. Besöksadress: Kungsholmstorg 5 Stockholm
 • Andra Pressrum

  Citat

  För att upptäcka funktionell förstoppning måste vi prata om det, men det gör vi sällan. Det är ett skamfyllt ämne som föräldrar ogärna tar upp på eget initiativ. Därför är det viktigt att vården vågar ställa frågan.
  Malin Borgström barnsjuksköterska, urotarmterapeut, forskare, författare
  Dessa barn och deras familjer har låg livskvalitet och barnen mår psykiskt dåligt. Skam och skuld fyller deras vardag, speciellt hos de barn som har avföringsinkontinens. Barnen tappar självkänsla och självförtroende och riskerar isolering. Att komma upp i skolålder med besvär från urinblåsa och/eller tarm riskerar mobbning, utanförskap och allt sämre livskvalitet.
  Malin Borgström
  Genom att ge barnen en god start redan från början av förskoletiden kan de utveckla olika färdigheter som hjälper dem att utveckla goda relationer och möta livets utmaningar.
  Lars Löwenborg, leg. psykolog, familjeterapeut, föreläsare, handledare och författare
  Barnen får möjlighet att lära sig att förstå både sig själv och andra genom lek, samtal och vardagssituationer. Det utvecklar barnets självkänsla, sociala kompetens och empati.
  Björn Gíslason, leg. psykolog, föreläsare och författare
  Vi behöver ge arbetslaget tid och verktyg för att diskutera pedagogik och undervisning. Då kan vi också utveckla skolan.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare
  Samhället och skolan är alldeles för komplexa för att lärare ska kunna lyckas utan stöd och utan att vara del i ett lag med en gemensam riktning.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare
  Hjälp varandra att lyckas. Det finns inget annat sätt.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare
  Vi behöver skapa samsyn kring vårt uppdrag för att öka möjligheterna till likvärdighet inom förskolan.
  Veronica Nytomt, leg. förskollärare, föreläsare och författare
  Jag vill ge stöd, vägledning och perspektiv som kan bidra till reflektion och utveckling i arbetet.
  Veronica Nytomt, leg. förskollärare, föreläsare och författare
  Det är ett arbetssätt för att förstå ett problem eller utmaning på djupet, innan vi fattar beslut om insatser.
  Johanna Kjellén, gymnasielärare, utvecklingsledare och författare
  Genom läranderonder fokuserar vi på undervisningens inverkan på lärandet. Då fokuserar vi också på det vi kan påverka.
  Johanna Kjellén, gymnasielärare, utvecklingsledare och författare
  Endometrios är ett vanligt tillstånd och diagnosen måste alltid övervägas när kvinnor söker för buksmärta. Därför är det viktigt att sprida kunskap om sjukdomen både inom vården och hos allmänheten.
  Johanna Nordengren, överläkare vid endometrioscentrum, Skånes universitetssjukhus och författare till Endometrios – symtom och behandling
  Att få en kronisk sjukdom är tungt nog i sig, men att dessutom få en sjukdom som får andra människor att dra sig undan av rädsla, den drabbade att skämmas och anhöriga att inte våga berätta, det gör inte situationen lättare.
  Författarna till nya boken Schizofreni – livet med en psykossjukdom
  Vi har 10 år på oss att skapa möjligheter för eleverna att gå ut grundskolan med ett rikt och nyanserat språk. Låt oss ta tillvara på den tiden.
  Anne-Marie Körling, lärare och adjunkt vid Uppsala universitet.
  Jag vill förstå hur eleverna tänker. Om jag bara ser felet så förstår jag inte hur eleven kom fram till det. Oftast finns det en logisk tanke bakom. Det leder mig vidare i undervisningen och eleven i lärandet.
  Anne-Marie Körling, lärare och adjunkt vid Uppsala universitet.
  Barnhälsovården blir för många den enda plats de kan hämta stöd. Med mer kunskap och djupare förståelse för hur samspelet i anknytningsrelationen utvecklas kan BHV-sjuksköterskan lättare finna ett anknytningsstödjande förhållningssätt mot familjer
  Eva Lyberg, leg. psykolog och leg. barn- och ungdomspsykoterapeut
  Jag vill visa på hur pedagogerna med hjälp av kunskap och förståelse kring psykiskt hälsofrämjande forskning och arbete kan skapa en tydlig positiv förskolepedagogik som främjar barns positiva utveckling.
  Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare
  Det är viktigt för alla barn, och i synnerhet för de barn som på något sätt lever i utsatthet.
  Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare
  Det finns andra hinder på vägen till identifikation och risken för stigmatisering gör det än svårare att prata öppet om ämnet. Att peka ut ett barn som alkoholskadat är något som man helst vill slippa.
  Jenny Rangmar
  Samtidigt är det viktigt för adekvat rehabilitering, preventiva insatser och för insikt om de drabbade barnens problem, att kunskap i ämnet blir tillgänglig för alla som möter barn och ungdomar i sitt arbete.
  Ihsan Sarman
  Vi behöver minska avhoppen från gymnasiet och skapa elever med framtidstro. Färre studieavbrott och omval skapar på sikt fördelar för både individ och samhälle.
  Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare och författare
  Det är i undervisningen med eleverna som vi lägger grunden för ett kärnfullt vägledningssamtal. Vi ska utmana eleverna, få dem att ompröva sina tankar och upptäcka nya vinklar på studier och yrkesliv. Det bidrar till att eleverna står stadigare inför sina utbildningsval.
  Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare och författare
  Jag är så otroligt tacksam att någon tog sig tid att nominera mig. Detta är stort för mig och betyder mycket. Jag är så glad och stolt.
  Charlotte Hübner, barnskötare och vinnare av Årets Förskolekraft 2021
  Med utmärkelsen Årets Förskolekraft vill vi lyfta de många fantastiskt skickliga pedagoger som arbetar i förskolan.
  Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen
  Syftet och målet med epistemisk tillit är att personen via erfarenheten av att bli lyssnad på och förstådd, kan knata ut i sin sociala kontext och återknyta till den. Eller kanske ompröva den, se på den med en ny blick som hjälper hen att ingå i ett socialt sammanhang. Det är extra viktigt för våra ungdomar och särskilt för dem som på olika sätt dragit sig undan den sociala världen. 
  Maria Wiwe, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
  Alla vi som arbetar med människor som kämpar med psykisk ohälsa vet att förtroendet till oss som behandlare är avgörande för att vi ska kunna hjälpa till. Teorin om epistemisk tillit bidrar med att bryta ned det breda och generella konceptet allians till något betydligt mer specifikt, konkret och kliniskt användbart.
  Maria Wiwe
  För att kunna hjälpa behöver vi skapa förtroende mellan personen som mår dåligt och ”hjälparen”. Det är här epistemisk tillit kommer in och kan bidra med konkreta verktyg.
  Maria Wiwe
  Vi behöver ta tillvara den specialpedagogiska kompetensen till mer än att enbart arbeta med kompensatoriska åtgärder för enskilda elever.
  Anna Bengtsson, specialpedagog, lärare och författare
  Om vi kan utnyttja specialpedagogens kompetens på en processnivå kommer vi kunna arbeta förebyggande och främjande och därmed utveckla skolans lärmiljöer.
  Ida Necovski, specialpedagog, lärare och författare
  Vi vet att rätt kompetensutveckling gynnar både den enskilde medarbetarens utveckling och förskolans verksamhet.
  Malin Ring, affärsområdesansvarig Förskola, Gothia Kompetens
  Kompetensutveckling ger en bättre förskola för barnen och en motiverande och inspirerande arbetsmiljö för förskollärare och barnskötare. En bättre dag på jobbet helt enkelt
  Malin Ring, affärsområdesansvarig Förskola, Gothia Kompetens
  För att skapa en förskola med hög kvalitet behövs samtal och diskussioner om pedagogik, samarbete och utveckling.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik, författare och föreläsare
  Det är en resa mot allt större förståelse för hur förskolans arbetslag tillsammans kan bygga en ännu mer välfungerande kvalitetskultur.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik, författare och föreläsare
  Trauman och kriser kan påverka barns och ungas mående och utveckling, men även deras förutsättningar till lärande och gemenskap.
  Céline Nordenhed, leg. förskollärare, lärare och specialpedagog
  Allra bäst hjälper vi barnen genom att sätta ord på det som skett och möta dem där de är.
  Anna Röst Riben, leg. psykolog och leg. psykoterapeut
  För att upptäcka deras begränsningar behöver vi ta på oss rätt glasögon och skapa en tillgänglig miljö för att säkra att personer med npf inte får sämre stöd än andra. I deras fall handlar det inte om rullstolsramper, utan om bemötande.
  Elisabeth Sundström Graversen, socionom
  Den här boken fyller ett stort behov hos socialtjänsten. Vi måste ha kunskapen för att uppmärksamma klienter med npf och se vad de behöver för att kunna stötta dem.
  Bo Hejlskov Elvén, psykolog
  Att satsa på medarbetares kompetensutveckling gynnar både verksamheterna och den enskildes utveckling. Det vill vi bidra till.
  Hilda Widaeus, marknadschef, Gothia Kompetens
  Jag vill lyfta omsorgens betydelse för varje förskolebarn. Det är omsorgen och trygga relationer som ger energi och lust att lära för förskolebarnet.
  Gunilla Niss, leg. psykolog och författare
  Barn behöver vara trygga för att kunna lära och utvecklas.
  Gunilla Niss, leg. psykolog och författare
  Jag är stolt över utmärkelsen och glad över att kunna dela den med många, särskilt ett år som 2020 där pandemin utmanat oss på många olika sätt.
  Maria Danielsson, Årets chef i äldreomsorgen 2020
  Boken är en guide som vi hoppas kan vara varje lärares kompis, som en hjälp på vägen för att göra livet som lärare lite smidigare.
  Anna Sterlinger Ahlring, författare, lärare och grundare av podcasten Anna och Philips Lärarpodcast
  Gör det inte svårt i onödan. Skala bort och strukturera arbetet. Vad ska eleverna lära sig och vad är viktigt? Är det att uppmärksamma Kanelbullensdag? Det handlar istället om att kunna jämföra tre religioner eller förstå vattnets kretslopp.
  Karin Boberg, författare, lärare och bloggare
  Som ny socionom kan man väldigt mycket och skulle samtidigt önska att man kunde ännu mer. Socionomen har valt ett jobb som är krävande, men som också ger mycket tillbaka. Ett superviktigt jobb att vara stolt över!
  Carolina Lindberg
  Vi tillbringar massor med tid på jobbet. Då är det viktigt att behålla sin glädje och sina drömmar i yrkeslivet. Vi vill visa läsarna hur de kan påverka sin arbetstillvaro för att fortsätta utvecklas och för att bli hållbara och kompetenta socionomer.
  Anna Fredriksson
  Deras skrift är till sidantalet tunn, men innehållet bjuder på såväl fallbeskrivningar, praktiska råd som presentation av centrala begrepp. Boken är lättfattlig och inbjudande. Den belyser socionomyrket med innerlighet. Författarna vill vara ett stöd för den socionom som är ny i branschen att hitta vägar för att utvecklas, få möjlighet att behålla lusten till jobbet och samtidigt uppnå eget välbefinnande.
  Ur lektör Maria Fridstjernas recension i BTJ-häftet nr 4, 2021
  Att arbeta med sexualbrottsdömda kan vara både meningsfullt och givande, men det ställer höga krav på ett professionellt agerande och förmågan att kunna hantera sina egna känslor
  Johanna Lätth
  Det är fullt förståeligt att sexualbrottslighet väcker starka och negativa känslor, men om vi väljer att titta åt ett annat håll kommer det med ett högt pris för de som utsätts
  Johanna Lätth
  De digitala verktygen ger oss bättre förutsättningar att utveckla matematikundervisningen.
  Helena Kvarnsell, lärare i matematik, teknik och NO.
  Vi visar vad som krävs för att skapa en undervisning där det digitala har sin naturliga plats och hur du organiserar och planerar för det.
  Camilla Askebäck Diaz, lärare i matematik och NO.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp