Citat

Vi kan se i vår studie att det finns objektiva mått som visar att det finns fysiologiska skillnader i kroppens reaktion på virus mellan ME-patienter och friska personer.
Anders Rosén, professor emeritus vid Linköpings universitet
Våra hälsoekonomiska beräkningar visar att screening till och med är en kostnadsbesparande intervention.
Lars-Åke Levin, professor vid Linköpings universitet.
Vi behöver billiga och mer användarvänliga metoder för att kunna följa alla typer av växthusgasutsläpp på lokal nivå för att få en helhetsbild. Ska vi kunna minska utsläppen behöver vi också kunna verifiera att de åtgärder som används fungerar.
David Bastviken, professor i miljövetenskap vid Linköpings universitet.
Det är de facto enormt stor biologisk skillnad mellan täta och icke-täta bröst.
Charlotta Dabrosin, professor i onkologi vid Linköpings universitet
Alla har feber någon gång då och då. Genom att förstå mekanismerna bakom feber kan vi också få förståelse för hur nya läkemedel och behandlingar kan fungera.
Anders Blomqvist, professor emeritus
Våra två pristagare i år har gjort viktiga medicinska upptäckter där man också ser tydliga och spännande kopplingar till klinisk applikation framöver.
Lena Jonasson, dekan vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet
Det handlar om att skifta användningen i tid. Man behöver öka flexibiliteten på behovssidan eftersom det finns mindre flexibilitet på produktionssidan. Sen finns viss möjlighet att kolla på energilagring i till exempel fjärrvärmesystemet men det är föremål för framtida forskning.
Danica Djuric Ilic, universitetslektor vid Linköpings universitet
Det är viktigt att låta experter ha inflytande i den här typen av frågor.
Fredrik Heintz, professor vid Linköpings universitet
Vi kanske inte alltid håller med om varandras tolkningar av verkligheten, men vi kan förstå var de kommer från.
Kajsa Hansson
Immunsystemet påverkas förstås kraftigt när man blir så sjuk i covid-19 att man behöver sjukhusvård, men vi hade inte förväntat oss att effekterna fortfarande skulle finnas kvar 7–8 månader senare.
Francis Hopkins, postdoktor vid Linköpings universitet.
Man kan tillföra mer energi med ljus än med värme. I det här fallet innebär det att en aromatisk molekyl kan bli antiaromatisk med hjälp av ljus och därmed bli väldigt reaktiv. Det är ett nytt sätt att styra fotokemiska reaktioner genom molekylernas aromaticitet.
Bo Durbeej, professor vid Linköpings universitet
Vi tror att det här systemet kommer att göra statistiken mer tydlig och pålitlig.
Tom Lindström, universitetslektor vid Linköpings universitet
Vi har ansträngt oss för att säkra att det vi utvecklar ska vara tillgängligt och till överkomligt pris för alla. Det här är inte bara för människor med god ekonomi utan den här teknologin kan användas i alla världsdelar.
Mehrdad Rafat, adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet
Om man lägger lika mycket resurser på reproduktion när man blir gammal har man inget kvar för att överleva.
Urban Friberg, biträdande professor vid Linköpings universitet
Det här är något vi har kämpat med på lärarutbildningen, så vi är extremt glada och stola över att vi får de här pengarna.
Helene Elvstrand, universitetslektor på institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.
Eftersom dessa mutationer kan ha oväntade effekter på jonkanalers funktion, kan studier av dem också leda till nya upptäckter om hur våra kroppar fungerar på molekylär nivå.
Antonios Pantazis, universitetslektor vid Linköpings universitet
Vi ser att spikproteinet under inverkan av vårt eget immunförsvar kan bilda amyloida strukturer, och att det potentiellt kan påverka vår blodkoagulering.
Sofie Nyström, universitetslektor vid Linköpings universitet
I och med de risker som förknippas med att vara barn till ensamstående så blir det än viktigare att göra studier för att se vad de här kvinnorna behöver för att utfallet ska bli så bra som möjligt och att följa upp hur det faktiskt blir för dem.
Malin Lindell Pettersson, psykolog och medicine doktor
Det är första gången ett material skapas vid så högt tryck i ett laboratorium. Det öppnar dörren för att syntetisera fler nya material som tidigare bara kunde skapas i teorin.
Igor Abrikosov, professor vid Linköpings universitet
Det är en skillnad från distansutbildning, då sitter studenterna ofta ensamma hemma.
Sofia Boo, programansvarig, vid Linköpings universitet.
En rimlig tolkning är att män bli mer imponerade av finansiella påståenden.
Gustav Tinghög, biträdande professor i nationalekonomi, vid Linköpings universitet.
Att få umgås med unga människor som verkligen vill någonting är en stor ynnest.
Leif Burman, mottagare av Ingemars Lärarpris
Vi vill kunna använda detta till applikationer där materialet ska ha olika egenskaper vid olika tidpunkter.
Edwin Jager, universitetslektor vid Linköpings universitet
Sverige har generellt låg antibiotikaförbrukning och ett gynnsamt resistensläge där man under flera år har arbetat med att minska användningen av antibiotika hos både människor och djur. Att vi trots detta ser en ökning av antibiotikaresistens bör vara en väckarklocka att vi behöver göra mer.
Martin Holmbom
I dessa tider behöver vi lösningar på hållbarhetsproblem som inte innebär problembyten utan som samtidigt bidrar till lösningar inom flera områden.
Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet
Denna studie pekar på att barn spelar digitala spel i ensamhet, ofta utan föräldrars aktiva deltagande. Det kan tyda på att denna digitala aktivitet inte stöttar barnets inlärning på samma sätt som en aktivitet där föräldrarna är aktivt engagerade.
Anette Sundqvist, LiU
Vår modell visar att en avgörande faktor för att uppnå enighet är att alla parter är involverade i förhandlingarna i något skede.
Claudio Altafini, professor på avdelningen för reglerteknik på Institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet.
Resultaten pekar på att det är viktigt för lärare att jobba med frågor kring mobbning och vad som är ett acceptabelt beteende i klassen. Studien visar på vikten av att lärare i sitt ledarskap och tillsammans med eleverna etablerar ett positivt, omtänksamt, inkluderande och respektfullt klassklimat. Särskilt viktigt är det att utforma regler för samvaro när klassen är ny.
Robert Thornberg, professor i pedagogik
Föroreningarna ökar varje år och det är väldigt svårt att testa effekten av alla kemikalier, särskilt blandningar av flera ämnen.
Veronica Lizano-Fallas, doktorand, Linköpings universitet.
Att utveckla optiken är en stor uppgift som ger oss möjlighet att utveckla saker som inte finns än, och är ett erkännande av att vi är duktiga på neutronoptik vid LiU.
Jens Birch, professor i materialvetenskap
Det är oerhört ärofyllt att ha blivit utsedd som mottagare av Onkel Adams pris.
Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi vid LiU och 2021 år mottagare av Onkel Adams pris
Exemplen på affärsdrivande änkor är många och de bör lyftas fram i ljuset, som starka förbilder för andra ledare i samhället. De har, under sorg, tagit sig an företag som ofta varit i typiskt manliga branscher och i många fall gjort det framgångsrikt. Forskningen har visat att de har skaffat sig den kompetens de behövt för att leda och de har agerat med stor förändringskraft.
Hans Sjögren
Inkludering är någonting som hela samhället behöver vara engagerat i, men idag tar migranterna själva och utbildningsverksamheterna ett väldigt stort ansvar.
Andreas Fejes, professor vid Linköpings universitet.
I den här modellen kan vi visa att de två stora aktuella frågorna klimatförändringar och biologisk mångfald är tätt kopplade till varandra.
Anna Eklöf, universitetslektor vid Linköpings universitet
Genom att studera oförädlade lantsorter av grödor kan vi bland annat lära oss mer om de genetiska förändringar som skett när de anpassats till lokala odlingsförhållanden.
Jenny Hagenblad, Linköpings universitet
Vår upptäckt kan bana väg för kliniska studier av 5-azacytidin som en ny behandling för denna sjukdom.
Colm Nestor, universitetslektor, Linköpings universitet
Intressant nog var kognitivt berikade kycklingar, som hade tränats för att klara andra kognitiva tester, mer impulsiva än de andra grupperna.
Laura Garnham, doktorand vid Linköpings universitet
Vi tar till oss mer och mer information via digitala skärmar och om vi kan vara med och bidra till att fler människor på sikt kan få tillgång till information via billiga och energieffektiva skärmar är det en stor vinst.
Magnus Jonsson, biträdande professor vid Laboratoriet för organisk elektronik.
Det finns mängder av tänkbara tillämpningar. Det som ligger närmast i tiden är främst effektiv energilagring i form av batterier och superkondensatorer samt avskärmning av elektromagnetism. Men på sikt kommer vi kunna göra filter för luft- och vattenrening, antenner för nästa generations kommunikation och en mängd andra användningsområden som vi ännu inte tänkt på.
Johanna Rosén, professor på Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet.
Genom att undervisa virtuella elever ökade studenternas känsla av att vara förberedda och de fick större tilltro till sin förmåga.
Marcus Samuelsson, biträdande professor vid Linköpings universitet.
Avhandlingen bidrar till kunskap om desinfektionsbiprodukter som man tidigare inte känt till, vilket gör att vattenverk i framtiden kan förbättra uppföljning och insatser kring hälsorisker.
Anna Andersson
Genom att utveckla metoden kan vi i framtiden också styra och skräddarsy vilken typ av ultratunna material vi vill tillverka.
Jonas Björk, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet
Med hjälp av material som grafen och beryllonitren får vi ett fantastiskt komplement till stora partikelacceleratorer. I materialen kommer vi kunna studera tillvarons minsta beståndsdelar och fundamentala egenskaper på vårt skrivbord. I förlängningen kan vi också studera och simulera vårt universums egenskaper likväl som andra alternativa universum
Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik vid Linköpings universitet
Nu har vi ett evidensbaserat, utvärderat verktyg som man skulle kunna använda i vården så att det kommer till nytta för gravida kvinnor och vårdpersonal.
Marie Löf, professor vid Linköpings universitet
Studien visar att när en kvinna ber en närstående, exempelvis sin mamma, om att få hennes livmoder så handlar det om så mycket mer än det medicinska. Nya innovationer kan väcka existentiella frågor till liv och utmana relationer. Det måste man ta i beaktande om livmodertransplantationer är tänkta att bli en del av vårdutbudet.
Lisa Guntram
Behandling med GAD-alum verkar vara ett lovande, enkelt och säkert sätt att bevara insulinsekretion hos knappt halva gruppen av patienter med typ-1 diabetes, det vill säga de som har rätt HLA-typ.
Johnny Ludvigsson, senior professor vid Linköpings universitet
Utifrån våra fynd beskriver vi en mekanism för hur hörseln fungerar, som går emot vad folk har trott i över femtio år.
Pierre Hakizimana, förste forskningsingenjör vid Linköpings universitet
Det här är ett stort framsteg som möjliggör nästa generations tryckta elektronik. Utan en passande n-typ polymer har det varit som att försöka gå på ett ben när vi utformar funktionella elektroniska komponenter. Vår upptäckt är det andra benet.
Simone Fabiano, universitetslektor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. 
Arbetsplatser vill ofta anställa individer av det underrepresenterade könet. Våra resultat tyder på är att rekryterare som vill ändra könsfördelning på arbetsplatsen inte bara ska vara uppmärksamma på den anställdes kön utan också på könssammansättningen på arbetsplatsen som individen rekryteras från.
Peter Hedström, professor Linköpings universitet
Det finns en uppfattning om att ett land kan ha antingen en hållbar välfärdsstat eller höga invandringsnivåer. Men den synen är fel, för det går att ha båda. Flyktinginvandringen kostar inte Sverige. Tvärtom bidrar den med åtskilliga reella och samhällsbärande resurser i form av hårt arbetande människor.
Peo Hansen, professor i statsvetenskap