Citat

Avhandlingen bidrar till kunskap om desinfektionsbiprodukter som man tidigare inte känt till, vilket gör att vattenverk i framtiden kan förbättra uppföljning och insatser kring hälsorisker.
Anna Andersson
Genom att utveckla metoden kan vi i framtiden också styra och skräddarsy vilken typ av ultratunna material vi vill tillverka.
Jonas Björk, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet
Med hjälp av material som grafen och beryllonitren får vi ett fantastiskt komplement till stora partikelacceleratorer. I materialen kommer vi kunna studera tillvarons minsta beståndsdelar och fundamentala egenskaper på vårt skrivbord. I förlängningen kan vi också studera och simulera vårt universums egenskaper likväl som andra alternativa universum
Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik vid Linköpings universitet
Nu har vi ett evidensbaserat, utvärderat verktyg som man skulle kunna använda i vården så att det kommer till nytta för gravida kvinnor och vårdpersonal.
Marie Löf, professor vid Linköpings universitet
Studien visar att när en kvinna ber en närstående, exempelvis sin mamma, om att få hennes livmoder så handlar det om så mycket mer än det medicinska. Nya innovationer kan väcka existentiella frågor till liv och utmana relationer. Det måste man ta i beaktande om livmodertransplantationer är tänkta att bli en del av vårdutbudet.
Lisa Guntram
Behandling med GAD-alum verkar vara ett lovande, enkelt och säkert sätt att bevara insulinsekretion hos knappt halva gruppen av patienter med typ-1 diabetes, det vill säga de som har rätt HLA-typ.
Johnny Ludvigsson, senior professor vid Linköpings universitet
Utifrån våra fynd beskriver vi en mekanism för hur hörseln fungerar, som går emot vad folk har trott i över femtio år.
Pierre Hakizimana, förste forskningsingenjör vid Linköpings universitet
Det här är ett stort framsteg som möjliggör nästa generations tryckta elektronik. Utan en passande n-typ polymer har det varit som att försöka gå på ett ben när vi utformar funktionella elektroniska komponenter. Vår upptäckt är det andra benet.
Simone Fabiano, universitetslektor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. 
Arbetsplatser vill ofta anställa individer av det underrepresenterade könet. Våra resultat tyder på är att rekryterare som vill ändra könsfördelning på arbetsplatsen inte bara ska vara uppmärksamma på den anställdes kön utan också på könssammansättningen på arbetsplatsen som individen rekryteras från.
Peter Hedström, professor Linköpings universitet
Det finns en uppfattning om att ett land kan ha antingen en hållbar välfärdsstat eller höga invandringsnivåer. Men den synen är fel, för det går att ha båda. Flyktinginvandringen kostar inte Sverige. Tvärtom bidrar den med åtskilliga reella och samhällsbärande resurser i form av hårt arbetande människor.
Peo Hansen, professor i statsvetenskap
Vår nya superdator är ett kraftfullt tillskott för den viktiga forskningen inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och artificiell intelligens.
Jan-Ingvar Jönsson, rektor för Linköpings universitet
Själva singlettfissionen sker i kristallmaterialet. Om vi kan optimera materialet för att behålla så mycket som möjligt av energin från singlettfissionen är vi betydligt närmare verklig tillämpning.
Yuqing Huang, tidigare doktorand vid Linköpings universitet.
Det är främst föräldrarna som är drivande i beslutet att åka på en adoptionsåterresa. Exempelvis återvänder barnen inte för att återuppleva minnen i samma utsträckning, eftersom de ofta inte har några av födelseländerna. Det har däremot föräldrarna från när de hämtade sina barn och blev en familj.
Johanna Gustafsson, Linköpings universitet
Studien visar att enkätfrågor om föräldrarnas sysselsättning och ekonomiska situation skapar normer om hur man ska vara och vad man ska äga. Våra intervjuer visar också att en del tonåringar frågar sig om man bör svara som det är i verkligheten, eller om man bör svara så att man skyddar sig själv och dem man bryr sig om.
Anette Wickström
Just nu används sensorerna för grundforskning på växter men i framtiden kan de användas inom jordbruket för att optimera förutsättningarna för tillväxt eller övervaka kvalitén på produkten. På sikt kan informationen också användas för att ta fram nya växtslag som växer under icke-optimala förhållanden.
Eleni Stavrinidou, biträdande professor
Vi behöver ta folks stress på allvar.
Tomas Faresjö, professor vid Linköpings universitet
Att serier används så lite i skolan beror nog på att den anses vara mindre värd. Min uppfattning är att vi värderar text högre än bild. Men serier med sin kombination av text och bild har mycket att erbjuda undervisningen.
Lars Wallner, universitetslektor
Jag hoppas att vi genom vår forskning kan identifiera nya potentiella angreppspunkter för ny behandling och utvärdera de nya behandlingsmöjligheter som vi redan har hittat.
Daniel Appelgren, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet
Våra fynd visar att aktivering av mikroglia är tillräcklig för att skapa nedstämdhet och obehagskänslor hos möss. Det ligger nära till hands att tänka att det är på liknande sätt vid flera sjukdomar i människan.
David Engblom, professor vid Linköpings universitet
Resultatet visar att naturen i parkerna framställs som en motpol till vårt samhälle – och framför allt till mänskligheten. Det skapar en distans mellan oss och naturen, som att vi inte är en del av den, vilket är problematiskt.
Emelie Fälton, doktorand
Vår externt utsedda bedömargrupp har lyft fram att det bedrivs mycket bra barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet.
Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten, LiU
Människor med självkontroll mår bättre i frågor kring sin ekonomi
Camilla Strömbäck
Det är jätteroligt att vår forskning uppmärksammas med det fantastiskt fina pris
Håkan Olausson, professor vid Linköpings universitet och den förste mottagaren av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten
Insatser för att bevara biologisk mångfald måste bevara livsmiljöer och inte bara fokusera på en viss art.
Anna Eklöf, universitetslektor vid Linköpings universitet
Evolution och åldrande är på sätt och vis en paradox.
Urban Friberg, universitetslektor vid Linköpings universitet
Vår förhoppning är att vi genom att kombinera KBT med läkemedel dels kan förstärka utsläckningen av rädslominnen, dels att läkemedlet ska skydda mot starka negativa känslor och att det ska hjälpa patienterna att stanna kvar i behandlingen.
Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet.
Vi är otroligt glada och stolta över att vi fått den här möjligheten i konkurrens med alla de stora universiteten i världen. Det betyder väldigt mycket för oss, det är ett stort steg för forskningen och på sikt även för våra patienter.
Anders Persson, professor och föreståndare för CMIV.
Vi tror att förmågan att snabbt vänja sig är en egenskap som är gynnsam för de höns som ska leva bland människor, där okända och skrämmande, men ofarliga, händelser tillhör vardagen.
Rebecca Katajamaa, doktorand vid Linköpings universitet
Det är mycket viktigt att vi, som i denna studie, identifierar och tar hänsyn till tids- och rumsvariationerna när vi uppskattar storskaliga flöden av växthusgaser, annars riskerar såväl klimatmodeller som prioriteringar av åtgärder att bli felaktiga.
David Bastviken, professor Tema miljöförändring, LiU
Vi ser också i vår analys hur bestämmelser snabbt kan inskränka människors frihet och rättigheter. I maj 2020 hade fler än 100 länder infört variationer av nödlagstiftning, lagar som påverkar de demokratiska processerna negativt.
Karl Wennberg, professor Linköpings universitet
Hittills har mätinstrument varit så dyra att samhällets kartläggning av växthusgasutsläpp fått förlita sig på grova modeller. Det är oerhört viktigt att vi kan göra många riktiga mätningar lokalt för att exempelvis kunna testa om åtgärder för att minska utsläppen verkligen fungerar.
Professor David Bastviken, Linköpings universitet.
Vi har visat att man kan göra indiumnitrid på ett sätt som gör att den blir tillräckligt ren för att man verkligen ska kunna prata om den som ett riktigt elektronikmaterial.
Henrik Pedersen, professor i oorganisk kemi vid Linköpings universitet
Det är viktig med en förståelse för den uppenbara religiösa dimensionen i USA. Inte bara för att förstå den amerikanska historien och det amerikanska identitetsbygget, utan även för att begripa det nutida amerikanska samhället.
Kjell O Lejon
Vi ser flera spännande tillämpningsområden, exempelvis inom tillverkning av processorer och liknande komponenter.
Henrik Pedersen, professor i oorganisk kemi vid Linköpings universitet.
Vi hoppas och tror att våra resultat kan hjälpa de miljoner människor som inte har tillgång till rent vatten.
Simone Fabiano, forskningsledare inom organisk nanoelektronik, Laboratoriet för organisk elektronik, LiU
Överlevare av Förintelsen har behandlats som levande historiska dokument. Men ingen människa är enbart sitt trauma och i viss utsträckning har olika föreställningar gjort det svårt för dessa människor att agera utifrån sina egna behov. Men de som genomlevt Förintelsen måste också få dö, utan att känna skuld för att de inte kunde berätta på det sätt som samhället ville.
Kristin Wagrell
Vi vill lägga en bred vetenskaplig grund för en pålitlig AI
Fredrik Heintz, forskare vid Linköpings universitet som leder ett av fyra europeiska AI-nätverk.
Vi tror att nyckeln för att komma framåt i forskningen inom fältet är att förstå det neurala nätverket.
Mika Gustafsson, universitetslektor, Linköpings universitet
Det är en stor framgång att barnkonventionen blir svensk lag. Nu behöver vi jobba vidare med att se till att barns rättigheter ska tillgodoses och att barn ska ges goda uppväxtvillkor
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens barnrättspolitik.
Det räcker inte med att personer inom vården anser sig ha ”ett öppet sinne” för att möta den här gruppen. Det är kunskap som behövs. De här patienterna har det redan väldigt jobbigt med sin förlossningsrädsla. De ska inte behöva utbilda sin barnmorska också.
Anna Malmquist
När polisen efterfrågar forskning för att kunna rädda liv, då är det intressant för oss alla.
Rebecca Stenberg, forskare vid Linköpings universitet
Vår studie visar att när fiskar utsätts för läkemedel som påverkar signalämnena serotonin och dopamin kan deras beteende förändras.
Robin Abbey-Lee vid Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet
Det är inte farligt att äta lokalproducerad mat ibland, men det är ändå viktigt att man sköljer grönsaker och att man inte odlar direkt i jord som innehåller glasrester.
Ingela Helmfrid, doktorand vid Linköpings universitet och biolog vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland
OECD har kritiserat Sverige för att utbildningssystemet är för marknadsorienterat och att det leder till segregation och ojämlikhet
Andreas Fejes
Ibland talar man om cocktaileffekten, och det är vad detta handlar om. Vad vi behöver förstå är hur vi kan minska risken från hela blandningen av ämnen.
Anna Andersson
Statens tanke var att säga ”vi erkänner att det ni blev utsatta för är fel, och vi tar avstånd från det”. Då blir det problematiskt när hälften av de som sökt inte får detta erkännande. För den enskilda individen är det en tragedi.
Johanna Sköld
Vi vill att fler ungdomar ska upptäcka universitetet och välja att studera vidare, inte minst de som kommer från studieovana miljöer.
Peter Värbrand, vicerektor för samverkan vid Linköpings universitet.
Vi tror ofta att vi omvärderar våra tankesätt i ljuset av ny information. Vår forskning bekräftar att vi människor misstolkar information, i det här fallet om invandring, för att få den att passa vår världsbild.
Thérese Lind
För att vården ska kunna ge rätt behandling är det viktigt att förstå att unga kan sälja sex av olika skäl.
Cecilia Fredlund, knuten till Centrum för Social och Affektiv neurovetenskap (CSAN), Linköpings universitet.
Dessa resultat är viktiga för att vi ska kunna bevara våra fjärilar och andra pollinatörer i landskapet och kunna skapa och bevara landskap som gör att de kan överleva.
Karl-Olof Bergman, universitetslektor vid Linköpings universitet