Dela

Kontakt

 • Karin Söderlund Leifler

  Forskningsinformation inom medicin och naturvetenskap


  013-28 13 95
 • Monica Westman Svenselius

  Forskningsinformation inom teknik och ekonomi


  013-28 68 39
 • Therese Ekstrand Amaya

  Forskningsinformation samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap


  013-28 22 51
  0732-70 18 14
 • Lennart Falklöf

  Allmänna presskontakter


  013-28 16 93
 • Citat

  När polisen efterfrågar forskning för att kunna rädda liv, då är det intressant för oss alla.
  Rebecca Stenberg, forskare vid Linköpings universitet
  Vår studie visar att när fiskar utsätts för läkemedel som påverkar signalämnena serotonin och dopamin kan deras beteende förändras.
  Robin Abbey-Lee vid Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet
  Det är inte farligt att äta lokalproducerad mat ibland, men det är ändå viktigt att man sköljer grönsaker och att man inte odlar direkt i jord som innehåller glasrester.
  Ingela Helmfrid, doktorand vid Linköpings universitet och biolog vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland
  OECD har kritiserat Sverige för att utbildningssystemet är för marknadsorienterat och att det leder till segregation och ojämlikhet
  Andreas Fejes
  Ibland talar man om cocktaileffekten, och det är vad detta handlar om. Vad vi behöver förstå är hur vi kan minska risken från hela blandningen av ämnen.
  Anna Andersson
  Statens tanke var att säga ”vi erkänner att det ni blev utsatta för är fel, och vi tar avstånd från det”. Då blir det problematiskt när hälften av de som sökt inte får detta erkännande. För den enskilda individen är det en tragedi.
  Johanna Sköld
  Vi vill att fler ungdomar ska upptäcka universitetet och välja att studera vidare, inte minst de som kommer från studieovana miljöer.
  Peter Värbrand, vicerektor för samverkan vid Linköpings universitet.
  Vi tror ofta att vi omvärderar våra tankesätt i ljuset av ny information. Vår forskning bekräftar att vi människor misstolkar information, i det här fallet om invandring, för att få den att passa vår världsbild.
  Thérese Lind
  För att vården ska kunna ge rätt behandling är det viktigt att förstå att unga kan sälja sex av olika skäl.
  Cecilia Fredlund, knuten till Centrum för Social och Affektiv neurovetenskap (CSAN), Linköpings universitet.
  Dessa resultat är viktiga för att vi ska kunna bevara våra fjärilar och andra pollinatörer i landskapet och kunna skapa och bevara landskap som gör att de kan överleva.
  Karl-Olof Bergman, universitetslektor vid Linköpings universitet
  Migrationen av välutbildade och begåvade personer har betydelse för regionala ojämlikheter. Det är något att beakta om man vill att hela landet ska växa
  Marc keuschnigg
  För att nudges ska kunna användas effektivt av beslutsfattare är det viktigt att förstå hur de ska utformas och varför folk tycker att de är acceptabla eller inte.
  William Hagman
  Det utbredda motståndet, som finns både hos gräsrötter och myndighetspersoner, utmärker tillsammans med det statliga tillbakadragandet, den svenska gruvpolitiken under 2000-talet.
  Simon Haikola, forskare vid Linköpings universitet
  Det har skapats en acceptans för att äldres individuella behov inte kan mötas om personalen har rutinuppgifter att utföra.
  Annsofi Mars Träff
  Boken riktar sig till den som drabbats av prostataproblem och till deras anhöriga, men den vill ge andra perspektiv än medicinsk information.
  Ericka Johnson, professor
  Här har vi en chans att påverka i och med att slutsatserna från konferensen kommer att skickas med till Nordiska ministerrådet.
  Forskaren Mattias Hjerpe om klimatanpassning
  Men vad man tidigare inte vetat är hur innerörat avkodar talsignalens hölje. Det är det vi tagit reda på och det är en ny upptäckt.
  Anders Fridberger, professor i neurovetenskap vid Linköpings universitet
  OM livmodertransplantationer ska ta steget från forskning till att bli verklighet inom svensk vård krävs att transplantationerna föregås av ett etiskt samtal.
  Lisa Guntram, Linköpings universitet
  Ansvaret hamnar på den enskilda medarbetaren istället för på arbetsplatsen. Det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs, inte fler mindfulnesskurser.
  Anna-Carin Fagerlind Ståhl
  I dagens samhälle förväntas vi vara flexibla på den globala arbetsmarknaden. Men det uppstår en krock när vår välfärdsstat är organiserad utifrån principen om boende och arbete i Sverige.
  Catrin Lundström
  Nu när vi känner till att det här felet uppstår, är det väldigt enkelt att åtgärda.
  Colm Nestor, biträdande universitetslektor, Linköpings universitet
  Vår studie visar att den här spridningsvägen går att påverka.
  Martin Hallbeck, professor vid Linköpings universitet och överläkare i klinisk patologi vid Universitetssjukhuset i Linköping
  Överlag ger den manualen blandade budskap kring kultur och etnicitet. Manualens kapitel presenterar exempelvis olika syn på kultur och dess betydelse för att sätta en diagnos,
  Anna Bredström, etnicitets forskare vid LIU som studerat DSM, en diagnostisk och statistisk handbok om psykiska störningar.
  Bättre förutsägelser av arters ekologiska roller utifrån deras egenskaper kan hjälpa oss att förutse arters roller när de introduceras, avsiktligt eller oavsiktligt, i nya livsmiljöer.
  Alyssa Cirtwill, postdoktor, Linköpings universitet
  Om en kyckling har möjlighet att gömma sig under eller flyga upp på något har den lättare att hantera en stressig situation.
  Josefina Zidar, doktor i etologi från Linköpings universitet
  Min forskning visar att det finns stora kunskapsluckor vad gäller anpassning av jordbruket, exempelvis vid ökad sommartorka eller markberedning på våren. Att misslyckas med att ta itu med anpassning kan hindra oss från att dra nytta av de potentiella vinsterna av klimatförändringarna.
  Lotten Wiréhn
  Det är viktigt att nya bedömningsmetoder och behandlingar inte införs innan de har blivit ordentligt utvärderade.
  Birgitta Öberg, professor i fysioterapi vid Linköpings universitet
  De lärare som jag har forskat ihop med har utvecklat en större medvetenhet om hur de kan påverka det matematiska klassrumssamtalet och bidra till att stärka elevers självbild i matematik. Det är värdefull kunskap för skolor och resultaten från studierna har inverkat på matematikundervisningen i flera klasser.
  Margareta Engvall, forskare Linköpings universitet
  De intryck och det meningsskapande som de nyanlända gör av introduktionen hjälper till att forma bilden av det land de nu ska leva i. Uppfattar migranterna att de exempelvis måste omforma sin identitet för att bli ”svensk” finns det risk för att de istället tar avstånd från samhället
  Afrah Abdulla
  Om vi kan lyckas öka antalet kvalificerade etableringsinsatser där det finns ett genuint engagemang från arbetsgivarna att stödja deltagarna in på en adekvat arbetsmarknad finns mycket att vinna.
  Erik Eriksson, postdoktor vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet
  En förändrad syn på klor är intressant också ur ett samhälleligt perspektiv. Bland annat när riskmodeller görs för radioaktivt avfall där radioaktivt klor ingår.
  Teresia Svensson, universitetslektor Linköpings universitet
  Vi ville studera det här eftersom det ofta ses som ett individuellt beslut att ta – eller avstå – en viss medicin. Men bakom människors beslut finns strukturer och samhällsnormer. Oavsett om man tar det där pillret eller inte, bör man fundera på vilken norm man stoppar i sig.
  Ericka Johnson, universitetsöektor vid Linköpings universitet
  Utmaningen som vi står inför är att icke-alkoholorsakad fettleversjukdom är väldigt vanligt, men i dag har vi dålig kunskap om vilka patienter som kommer att utveckla svår leversjukdom.
  Mattias Ekstedt, universitetslektor vid Linköpings universitet och läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping
  Bidragen i den här boken är skrivna utifrån olika perspektiv och riktar fokus mot olika delar av den kommunala verksamheten. De har det gemensamt att de uppmärksammar frågeställningar som är av grundläggande betydelse för att kommunerna ska kunna fortsätta att ha den unika roll i samhällsutvecklingen som de har haft under mycket lång tid. Med denna skrift vill vi stimulera en fortsatt debatt om den kommunala själv­styrelsens villkor inför en framtid som rymmer många utmaningar.
  Josefina Syssner, Sören Häggroth och Ulf Ramberg
  Om USA har nya instruktioner vet vi inte och det kan ju antingen förenkla eller försvåra.
  Mathias Fridahl, universitetslektor, Linköpings universitet, om klimatmötet COP23
  Idag är hiv i Sverige rent medicinskt mindre dramatisk än den var på 80- och 90-talet, men på det sociala planet har inte tillräckligt ändrats.
  Desirée Ljungcrantz, doktor vid LiU
  Vi svenskar ser oss inte som migranter, utan som kosmopoliter. Varför ses inte en svensk som invandrare när den bor i ett annat land? Invandrarskapet tenderar att förknippas med mindre privilegierade grupper
  Anna Gavanas
  PTH-behandling påskyndar läkningen av frakturerna på ett sådant sätt att patienterna har nytta av det
  Per Aspenberg, Linköpings universitet
  Tidigare har miljö varit i fokus för naturvetenskap och ingenjörskonst. Men miljöutmaningarna är i högsta grad en fråga för humaniora och samhällsvetenskap. Med utlysningen av Seed Money vill vi få goda idéer att gro och miljöhumanistiska initiativ att växa världen över,
  Cecilia Åsberg
  Skillnaden kan tyda på att allergiska barn har en sämre barriärfunktion i sina slemhinnor.
  Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet
  Våra fynd avslöjar för första gången gener som kan ha orsakat den extrema förändring av socialt beteende som har skett hos hunden sedan den blev husdjur
  Per Jensen, professor i etologi
  Vi hoppas kunna sätta fingret på de möjligheter och svårigheter som finns i ett samhälle som åldras snabbt och – lika viktigt – hur man bäst ska bemöta utmaningarna.
  Andreas Motel-Klingebiel, professor i äldre och åldrande vid Linköpings universitet.
  Drabbas du av inbrott i sommarstugan ringer en organisation upp dig och frågar hur du mår. Men inte många frågar hur du mår när din förälder tar livet av sig. Inte heller vården, som borde göra det.
  Anneli Silvén Hagström, doktor i socialt arbete
  I framtiden kan det vara viktig kunskap för hur hörapparater tas fram. Eller ligga till grund för forskning kring hur en hörselskada påverkar hur man löser visuella uppgifter.
  Jerker Rönnberg
  Detta hjälper oss att förstå de mekanismer som gör det möjligt för oss människor att uppfatta tal och musik. Vi hoppas förstås att mer kunskap om örats funktioner ska kunna leda till bättre behandlingar för hörselskadade i framtiden.
  Anders Fridberger
  Mycket är standardiseringsbart, som lägenhetsbränder som sker ofta, men en olycka på is, som sker sällan, är det inte. Jag har sett att det behövs mer träning och operatörsstöd för de ovanliga och komplicerade olyckorna där många parter är inblandade. Sådan samverkan övas det inte på i tillräcklig utsträckning idag, vilket gör samhället sårbart.
  Rebecca Stenberg, forskare Linköpings universitet
  Man måste se över hur autofagi ska stimuleras för att det på sikt kunna ha önskad effekt i patienter med tuberkulos och i den extra känsliga patientgruppen med både tuberkulos och HIV. Om detta tas i åtanke när nya läkemedel testas fram kommer man kunna förhindra bakslag.
  Robert Blomgran
  Det finns en potentiell risk i att sätta medicinska åldersbedömningar i system. Att rikta misstänksamhet mot asylsökande kan färga av sig på samhället, en grupp pekas ut som redan är utsatt för negativa attityder.
  Erik Malmqvist
  Det här systemet finns för att man vill minska infektionerna och öka säkerheten för patienter. Men när verksamheterna inte litar på resultaten uteblir det man kunde ha lärt sig av mätningarna
  Mikaela Ridelberg, doktorand och sjuksköterska
  När jag har frågat skolklasser vad nano är blir svaret ofta ”något väldigt litet”. Vi vill fördjupa den kunskapen. Den här generationen kommer att ha nanotekniken i sin vardag och det är de som ska arbeta med den här tekniken
  Konrad Schönborn
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp