Dela

Kontakt

 • Karin Söderlund Leifler

  Forskningsinformation inom medicin och naturvetenskap


  013-28 13 95
 • Anders Törneholm

  Forskningsinformation inom teknik och ekonomi


  013-28 68 39
 • Therese Ekstrand Amaya

  Forskningsinformation samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap


  013-28 22 51
  0732-70 18 14
 • Lennart Falklöf

  Allmänna presskontakter


  013-28 16 93
 • Citat

  Våra fynd visar att aktivering av mikroglia är tillräcklig för att skapa nedstämdhet och obehagskänslor hos möss. Det ligger nära till hands att tänka att det är på liknande sätt vid flera sjukdomar i människan.
  David Engblom, professor vid Linköpings universitet
  Resultatet visar att naturen i parkerna framställs som en motpol till vårt samhälle – och framför allt till mänskligheten. Det skapar en distans mellan oss och naturen, som att vi inte är en del av den, vilket är problematiskt.
  Emelie Fälton, doktorand
  Vår externt utsedda bedömargrupp har lyft fram att det bedrivs mycket bra barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet.
  Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten, LiU
  Människor med självkontroll mår bättre i frågor kring sin ekonomi
  Camilla Strömbäck
  Det är jätteroligt att vår forskning uppmärksammas med det fantastiskt fina pris
  Håkan Olausson, professor vid Linköpings universitet och den förste mottagaren av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten
  Insatser för att bevara biologisk mångfald måste bevara livsmiljöer och inte bara fokusera på en viss art.
  Anna Eklöf, universitetslektor vid Linköpings universitet
  Evolution och åldrande är på sätt och vis en paradox.
  Urban Friberg, universitetslektor vid Linköpings universitet
  Vår förhoppning är att vi genom att kombinera KBT med läkemedel dels kan förstärka utsläckningen av rädslominnen, dels att läkemedlet ska skydda mot starka negativa känslor och att det ska hjälpa patienterna att stanna kvar i behandlingen.
  Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet.
  Vi är otroligt glada och stolta över att vi fått den här möjligheten i konkurrens med alla de stora universiteten i världen. Det betyder väldigt mycket för oss, det är ett stort steg för forskningen och på sikt även för våra patienter.
  Anders Persson, professor och föreståndare för CMIV.
  Vi tror att förmågan att snabbt vänja sig är en egenskap som är gynnsam för de höns som ska leva bland människor, där okända och skrämmande, men ofarliga, händelser tillhör vardagen.
  Rebecca Katajamaa, doktorand vid Linköpings universitet
  Det är mycket viktigt att vi, som i denna studie, identifierar och tar hänsyn till tids- och rumsvariationerna när vi uppskattar storskaliga flöden av växthusgaser, annars riskerar såväl klimatmodeller som prioriteringar av åtgärder att bli felaktiga.
  David Bastviken, professor Tema miljöförändring, LiU
  Vi ser också i vår analys hur bestämmelser snabbt kan inskränka människors frihet och rättigheter. I maj 2020 hade fler än 100 länder infört variationer av nödlagstiftning, lagar som påverkar de demokratiska processerna negativt.
  Karl Wennberg, professor Linköpings universitet
  Hittills har mätinstrument varit så dyra att samhällets kartläggning av växthusgasutsläpp fått förlita sig på grova modeller. Det är oerhört viktigt att vi kan göra många riktiga mätningar lokalt för att exempelvis kunna testa om åtgärder för att minska utsläppen verkligen fungerar.
  Professor David Bastviken, Linköpings universitet.
  Vi har visat att man kan göra indiumnitrid på ett sätt som gör att den blir tillräckligt ren för att man verkligen ska kunna prata om den som ett riktigt elektronikmaterial.
  Henrik Pedersen, professor i oorganisk kemi vid Linköpings universitet
  Det är viktig med en förståelse för den uppenbara religiösa dimensionen i USA. Inte bara för att förstå den amerikanska historien och det amerikanska identitetsbygget, utan även för att begripa det nutida amerikanska samhället.
  Kjell O Lejon
  Vi ser flera spännande tillämpningsområden, exempelvis inom tillverkning av processorer och liknande komponenter.
  Henrik Pedersen, professor i oorganisk kemi vid Linköpings universitet.
  Vi hoppas och tror att våra resultat kan hjälpa de miljoner människor som inte har tillgång till rent vatten.
  Simone Fabiano, forskningsledare inom organisk nanoelektronik, Laboratoriet för organisk elektronik, LiU
  Överlevare av Förintelsen har behandlats som levande historiska dokument. Men ingen människa är enbart sitt trauma och i viss utsträckning har olika föreställningar gjort det svårt för dessa människor att agera utifrån sina egna behov. Men de som genomlevt Förintelsen måste också få dö, utan att känna skuld för att de inte kunde berätta på det sätt som samhället ville.
  Kristin Wagrell
  Vi vill lägga en bred vetenskaplig grund för en pålitlig AI
  Fredrik Heintz, forskare vid Linköpings universitet som leder ett av fyra europeiska AI-nätverk.
  Vi tror att nyckeln för att komma framåt i forskningen inom fältet är att förstå det neurala nätverket.
  Mika Gustafsson, universitetslektor, Linköpings universitet
  Det är en stor framgång att barnkonventionen blir svensk lag. Nu behöver vi jobba vidare med att se till att barns rättigheter ska tillgodoses och att barn ska ges goda uppväxtvillkor
  Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens barnrättspolitik.
  Det räcker inte med att personer inom vården anser sig ha ”ett öppet sinne” för att möta den här gruppen. Det är kunskap som behövs. De här patienterna har det redan väldigt jobbigt med sin förlossningsrädsla. De ska inte behöva utbilda sin barnmorska också.
  Anna Malmquist
  När polisen efterfrågar forskning för att kunna rädda liv, då är det intressant för oss alla.
  Rebecca Stenberg, forskare vid Linköpings universitet
  Vår studie visar att när fiskar utsätts för läkemedel som påverkar signalämnena serotonin och dopamin kan deras beteende förändras.
  Robin Abbey-Lee vid Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet
  Det är inte farligt att äta lokalproducerad mat ibland, men det är ändå viktigt att man sköljer grönsaker och att man inte odlar direkt i jord som innehåller glasrester.
  Ingela Helmfrid, doktorand vid Linköpings universitet och biolog vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland
  OECD har kritiserat Sverige för att utbildningssystemet är för marknadsorienterat och att det leder till segregation och ojämlikhet
  Andreas Fejes
  Ibland talar man om cocktaileffekten, och det är vad detta handlar om. Vad vi behöver förstå är hur vi kan minska risken från hela blandningen av ämnen.
  Anna Andersson
  Statens tanke var att säga ”vi erkänner att det ni blev utsatta för är fel, och vi tar avstånd från det”. Då blir det problematiskt när hälften av de som sökt inte får detta erkännande. För den enskilda individen är det en tragedi.
  Johanna Sköld
  Vi vill att fler ungdomar ska upptäcka universitetet och välja att studera vidare, inte minst de som kommer från studieovana miljöer.
  Peter Värbrand, vicerektor för samverkan vid Linköpings universitet.
  Vi tror ofta att vi omvärderar våra tankesätt i ljuset av ny information. Vår forskning bekräftar att vi människor misstolkar information, i det här fallet om invandring, för att få den att passa vår världsbild.
  Thérese Lind
  För att vården ska kunna ge rätt behandling är det viktigt att förstå att unga kan sälja sex av olika skäl.
  Cecilia Fredlund, knuten till Centrum för Social och Affektiv neurovetenskap (CSAN), Linköpings universitet.
  Dessa resultat är viktiga för att vi ska kunna bevara våra fjärilar och andra pollinatörer i landskapet och kunna skapa och bevara landskap som gör att de kan överleva.
  Karl-Olof Bergman, universitetslektor vid Linköpings universitet
  Migrationen av välutbildade och begåvade personer har betydelse för regionala ojämlikheter. Det är något att beakta om man vill att hela landet ska växa
  Marc keuschnigg
  För att nudges ska kunna användas effektivt av beslutsfattare är det viktigt att förstå hur de ska utformas och varför folk tycker att de är acceptabla eller inte.
  William Hagman
  Det utbredda motståndet, som finns både hos gräsrötter och myndighetspersoner, utmärker tillsammans med det statliga tillbakadragandet, den svenska gruvpolitiken under 2000-talet.
  Simon Haikola, forskare vid Linköpings universitet
  Det har skapats en acceptans för att äldres individuella behov inte kan mötas om personalen har rutinuppgifter att utföra.
  Annsofi Mars Träff
  Boken riktar sig till den som drabbats av prostataproblem och till deras anhöriga, men den vill ge andra perspektiv än medicinsk information.
  Ericka Johnson, professor
  Här har vi en chans att påverka i och med att slutsatserna från konferensen kommer att skickas med till Nordiska ministerrådet.
  Forskaren Mattias Hjerpe om klimatanpassning
  Men vad man tidigare inte vetat är hur innerörat avkodar talsignalens hölje. Det är det vi tagit reda på och det är en ny upptäckt.
  Anders Fridberger, professor i neurovetenskap vid Linköpings universitet
  OM livmodertransplantationer ska ta steget från forskning till att bli verklighet inom svensk vård krävs att transplantationerna föregås av ett etiskt samtal.
  Lisa Guntram, Linköpings universitet
  Ansvaret hamnar på den enskilda medarbetaren istället för på arbetsplatsen. Det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs, inte fler mindfulnesskurser.
  Anna-Carin Fagerlind Ståhl
  I dagens samhälle förväntas vi vara flexibla på den globala arbetsmarknaden. Men det uppstår en krock när vår välfärdsstat är organiserad utifrån principen om boende och arbete i Sverige.
  Catrin Lundström
  Nu när vi känner till att det här felet uppstår, är det väldigt enkelt att åtgärda.
  Colm Nestor, biträdande universitetslektor, Linköpings universitet
  Vår studie visar att den här spridningsvägen går att påverka.
  Martin Hallbeck, professor vid Linköpings universitet och överläkare i klinisk patologi vid Universitetssjukhuset i Linköping
  Överlag ger den manualen blandade budskap kring kultur och etnicitet. Manualens kapitel presenterar exempelvis olika syn på kultur och dess betydelse för att sätta en diagnos,
  Anna Bredström, etnicitets forskare vid LIU som studerat DSM, en diagnostisk och statistisk handbok om psykiska störningar.
  Bättre förutsägelser av arters ekologiska roller utifrån deras egenskaper kan hjälpa oss att förutse arters roller när de introduceras, avsiktligt eller oavsiktligt, i nya livsmiljöer.
  Alyssa Cirtwill, postdoktor, Linköpings universitet
  Om en kyckling har möjlighet att gömma sig under eller flyga upp på något har den lättare att hantera en stressig situation.
  Josefina Zidar, doktor i etologi från Linköpings universitet
  Min forskning visar att det finns stora kunskapsluckor vad gäller anpassning av jordbruket, exempelvis vid ökad sommartorka eller markberedning på våren. Att misslyckas med att ta itu med anpassning kan hindra oss från att dra nytta av de potentiella vinsterna av klimatförändringarna.
  Lotten Wiréhn
  Det är viktigt att nya bedömningsmetoder och behandlingar inte införs innan de har blivit ordentligt utvärderade.
  Birgitta Öberg, professor i fysioterapi vid Linköpings universitet
  De lärare som jag har forskat ihop med har utvecklat en större medvetenhet om hur de kan påverka det matematiska klassrumssamtalet och bidra till att stärka elevers självbild i matematik. Det är värdefull kunskap för skolor och resultaten från studierna har inverkat på matematikundervisningen i flera klasser.
  Margareta Engvall, forskare Linköpings universitet
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp