Dela

Kontakt

 • Christina Backman

  Ordförande, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse  0727-19 70 45
 • Citat

  Processerna bakom regenerering och cancer är väldigt lika. Men medan salamandrarna har god kontroll över både regenerativ tillväxt och cancertillväxt verkar vi människor ha en oförmåga att regenerera samtidigt som vi inte har kontroll över tillväxt av cancer. Vi vill förstå både likheterna och skillnaderna.
  berättar Nicholas Leigh, universitetslektor och forskare på Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet.
  Vi vill veta mer om mekanismerna bakom både cancer och regenerering och ta reda på hur salamandrarnas regenerering sätts på och stängs av. Kunskap om det kan leda oss till en möjlighet att hitta en slags avstängningsknapp även för cancer.
  säger Nicholas Leigh
  Om vi har absolut kontroll över cellernas tillväxt behöver vi inte eliminera alla cancerceller. I stället kanske vi kan förändra dem till celler i en form som vi vill ha och som vi kan utveckla till något annat.
  säger Nicholas Leigh
  Det är en enorm skillnad. Nu kan vi välja vilken organism eller modell vi vill titta på utifrån vilka egenskaper den har och det är precis det vi gör med salamandrar. De har mycket speciella och intressanta förmågor som vi vill veta hur de fungerar.
  , förklarar Nicholas Leigh.
  Det handlar om tusentals celler per sekund. Om jag har ett prov som består av en miljon celler så kan jag med maskinen snabbt plocka ut de 5 000 celler med vissa egenskaper som jag vill titta närmare på och då sorteras de direkt ut i ett eget provrör. Vi kommer att kunna ta fram väldigt mycket mer information, inte minst om vissa sällsynta celltyper som alltmer framstår som viktiga. Den nya utrustningen ger oss helt nya möjligheter, jag ser det som ett paradigmskifte.
  säger Nicholas Leigh
  Forskarna som använder MR-tekniken här studerar väldigt olika sjukdomar såsom epilepsi, MS, Alzheimers sjukdom, cancer och artros. Ungefär en tredjedel av forskningen handlar om att, med hjälp av en speciell teknik som kallas funktionell MR, mäta hjärnaktivitet och därigenom studera sådant som koncentrationsförmåga, minnesförmåga, beslutsfattande, rädslobetingelser och språkinlärning.
  berättar Karin Markenroth Bloch, forskare och föreståndare för Sveriges nationella 7T MR-anläggning.
  Vi kommer att få ett system i klass med helt nyinköpt utrustning, men till en femtedel av priset. Dessutom kan vi fortsätta att nyttja den stora kunskap vi har arbetat upp om det här systemet, pågående projekt kan fortsätta och vi sparar mycket tid. När vi uppgraderar anläggningen behöver verksamheten pausa under cirka en månad. Om vi skulle ta ut det befintliga och ta in ett helt nytt system skulle allt stå still minst sex månader, kanske ett år.
  fortsätter Karin Markenroth Bloch
  Det pågår hela tiden rörelser i våra kroppar, även om vi ligger still. Andning medför rörelse och tarmar och organ rör på sig. Med de digitala signalerna kommer nya möjligheter för korrigeringar i realtid. Undersökningarna blir snabbare samtidigt som kvaliteten på bilderna blir bättre.
  säger Karin Markenroth Bloch
  Buken är ganska stor och allting i den rör sig. Då behövs de här realtidsåterkopplingarna och justeringarna som inte varit möjliga att göra tidigare. Vi har redan hört av forskare som har uttryckt intresse för att undersöka bland annat prostatacancer, livmodercancer och leversjukdom med den uppgraderade MR-kameran. Även undersökningar av hjärnan, inklusive hjärntumörer, kommer att förbättras.
  säger Karin Markenroth Bloch.
  Fosfor spelar en viktig roll i cellernas energibildning och har också med tumörers metabolism att göra. På det sättet öppnar uppgraderingen för ytterligare nya möjligheter när det gäller forskning om cancer. Nu kan vi också börja använda olika former av mjukvara som inte fungerat med den tidigare utrustningen. Det skapar bland annat möjligheter för utveckling med hjälp av AI. Sammantaget innebär uppgraderingen att forskarna kommer att kunna se betydligt mer betydligt bättre på kortare tid. Dessutom kan de studera fler sjukdomar och utveckla nya metoder.
  avslutar Karin Markenroth Bloch
  I Sverige inträffar cirka 90 000 osteoporosrelaterade frakturer per år. Ungefär 15 000 av dem är höftledsfrakturer vilka är en stor riskfaktor för sjukhusinläggning, komplikationer och dödsfall. Förutom lidandet och begränsningarna för patienterna medför osteoporos stora samhällskostnader eftersom en fraktur dels kostar i sjukhusvård, dels ofta är första steget mot behov av någon form av omsorg.
  berättar Jan Kilhamn, verksamhetschef för medicinkliniken och forskningsenheten på Carlanderska sjukhuset i Göteborg.
  Det handlar om prevention och därför hamnar det ofta långt ner på prioriteringslistan i vården. Vi vill visa att de verktyg vi har tillgång till gör stor nytta om de används. Riskerna kan minskas betydligt med olika standardåtgärder som är både enkla och billiga. Bekymret är att patienterna inte ens diagnosticeras och då är det svårt att nå rätt individer med rätt insatser.
  kommenterar Jan Kilhamn
  Vi drar nytta av Länsförsäkringars erfarenheter av hur man når ut till riskgrupperna och hur man kan inspirera dem att göra rätt. Dessutom har de i sin databas olika uppgifter som kan stärka studien och som man normalt inte har tillgång till i en klinisk studie. Det kan gälla kompletterande information om personernas boendeform, tidigare fallolyckor eller om de har använt någon hälsoapp. Genom att kombinera det bästa från våra olika världar kan vi få till en optimering av prevention med hjälp av både hälsoteknologi och riktade bentäthetsundersökningar.
  säger Jan Kilhamn.
  Vi vet att om patienterna förstår och är motiverade är de också bättre på att följa rekommendationerna. Då kan de tydliga bilderna från bentäthetsmätaren göra stor skillnad. När vi kan visa att 'så här ser ditt skelett ut' kan vi också ha en informerad dialog. Visualiseringen blir ett bra verktyg.
  säger Jan Kilhamn
  De som enligt FRAX har förhöjd frakturrisk erbjuds en bentäthetsmätning. Sedan använder vi resultatet av den i kombination med bedömning av olika riskfaktorer för att sålla ut dem som verkligen skulle ha nytta av att vara med i studien.
  säger Jan Kilhamn
  Vi vill i första hand visa att det går att radikalt minska antalet frakturer som sker på grund av osteoporos. Vi vill också titta på om det går att, med rätt metoder och till exempel digitala hjälpmedel, öka patienternas vilja och förmåga att följa rekommendationer gällande både medicinering och andra förebyggande insatser. Efter två år ska studiedeltagarna göra ytterligare en bentäthetsmätning och därmed får vi också kunskap om i vilken grad insatserna har förbättrat bentätheten.
  avslutar Jan Kilhamn
  Vi vet att det är stor skillnad på cellerna i primärtumören och cellerna i metastaserna. Det är därför behandlingarna för primärtumörer inte fungerar lika bra på metastaser, sannolikt måste de hanteras annorlunda. Skillnaden beror på att cellerna förändrar sig när de förflyttar sig. De gör en tuff resa via blod- eller lymfsystemet. Längs vägen hamnar de i väldigt varierande biologiska miljöer som alla skiljer sig från deras normala miljö och som de måste anpassa sig till. Vi tror att de olika anpassningarna cellerna gör kan påverka vilket organ de sprider sig till. Dessutom måste de omforma sig för att undgå att upptäckas av immunförsvaret.
  , berättar Clotilde Wiel, forskare på Institutionen för kliniska vetenskaper och Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning vid Göteborgs universitet
  Eftersom cellerna ständigt förändrar sig har forskningen inte kunnat identifiera någon specifik markör, något i cellens DNA som kan tala om vilka celler som är metastatiska, alltså vilka som bildar eller kommer att bilda metastaser. Därför finns heller inte någon specifik behandling mot metastaser. Cellerna anpassar sig bland annat genom att förändra sin metabolism och det är därför vi vill kartlägga metabolismen i cellerna i metastaserna. Vi tittar också på celler i vävnad i närheten av metastaserna eftersom metaboliterna är involverade i kommunikationen mellan olika celler. Dessutom undersöker vi hur cellernas metabolism och laktat påverkar immunförsvaret.
  säger Clotilde Wiel
  Med den nya apparaturen kan vi arbeta med levande celler och analysera den pågående metabolismen. Det gör stor skillnad. Vi kan utsätta cellerna för olika behandlingar och se om och hur de reagerar, om metabolismen förändras när vi tillsätter till exempel olika sorters läkemedel. Och vi kan göra det i stor skala eftersom Seahorse-maskinen gör det möjligt att arbeta med många olika prover samtidigt. Det ger oss ett mycket bredare spektrum och kommer att öppna nya dörrar för vår forskning.
  avslutar Clotilde Wiel
  Alla kroppens celler har samma DNA, ändå har vi väldigt många olika celler och celltyper i olika delar av kroppen. Det beror på att det är olika delar av arvsmassan som är aktiv i bildandet av olika celler. Vid cancer har det ofta gått fel i den regleringen.
  säger Helena Carén, professor på Institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet,
  Vet man inte vilken diagnos det handlar om så vet man inte heller hur man ska behandla patienten på bästa sätt. Vi har arbetat mycket med DNA-metyleringsprofilering i syfte att kunna gruppera och diagnosticera tumörerna. Metyleringsprofilering kan till exempel identifiera undergrupper av medulloblastom, grupper som också korrelerar med hur bra patienterna svarar på behandlingen. Patienter med tumörer i en av grupperna går det väldigt bra för och de får nu mer skonsam behandling vilket medför lindrigare biverkningar.
  , säger Helena Carén.
  Det här området är fortfarande under utveckling. Ju fler prover som analyseras, desto fler grupper ser vi.
  säger Helena Carén
  Med hjälp av gensaxen försöker vi ta reda på vilka gener som är viktiga för att tumörcellerna ska överleva. Hittar vi dem kan vi utforma behandlingar som slår mot just de generna.
  tillägger Helena Carén
  I ett HTS-mikroskop kan vi analysera upp till 384 prover samtidigt och få ut väldigt mycket information. Vi kan till exempel titta på förekomst av vissa proteiner, analysera storlek och form på cellerna eller utsätta dem för olika stimuli och se vad som händer och samtidigt dokumentera det. I ett vanligt mikroskop hanterar vi ett prov i taget vilket blir orimligt i den här typen av studier. Vi har tvingats att pausa testerna. Nu ser vi fram emot att kunna komma i gång igen.
  avslutar Helena Carén
  ”Vi vet att de är viktiga, men vi förstår ännu inte riktigt vad de gör, hur de är uppbyggda eller hur de regleras. De är svåra att studera och mäta av flera olika skäl, bland annat för att de är mer komplexa och mer varierande än andra typer av molekyler.
  berättar Daniel Bojar, biträdande universitetslektor och forskare vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet.
  Saliv innehåller gott om kolhydrater och är väldigt enkelt att ta prov på, dessutom utan obehag för patienten. Om kolhydraterna i saliven kan visa vad som händer i andra delar av kroppen så skulle det vara ett kraftfullt diagnostiskt verktyg.
  säger Daniel Bojar
  Pengarna går till en ny masspektrometer med högre känslighet än den vi har tillgång till nu. Den nya apparaturen kommer att göra det mycket enklare för oss att mäta kolhydraterna i saliven. Genom att koppla ihop mätningen med våra AI-modeller och skapa ett fullständigt automatiserat system får vi helt andra förutsättningar.
  berättar Daniel Bojar
  Vår modell gör analysen så gott som omedelbar, den tar bara några sekunder per prov. Med den nya masspektrometern får vi förutsättningar för snabba storskaliga studier som kan ge nya insikter om kolhydraternas roll vid cancer och andra sjukdomar och leda till att vi kan identifiera biomarkörer.
  säger Daniel Bojar
  Vi kommer att etablera metoden genom att testa på normala salivprover för att sedan övergå till patientprover. Jag föreställer mig att vi börjar med ett tiotal prover per dag och att vi ganska snabbt kan komma upp i ett hundra om dagen. I väntan på masspektrometern fokuserar vi på att finjustera våra AI-modeller så att vi har optimala förutsättningar för vårt fortsatta arbete när apparaturen är på plats. Den kommer att göra stor skillnad!
  avslutar Daniel Bojar
  Senor ansågs bara vara ett rep mellan ben och muskel vars vävnad bestod av en typ av celler som var inaktiva och inte möjliga att påverka. Men nu vet vi att vävnaden i senorna tvärtom är både mångfacetterad och komplex.
  berättar Pernilla Eliasson, docent i ortopedi och chef för Forskningsenhet Ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  En patient kan ha aktiva celler med egenskaper som är fördelaktiga för läkning och reparation medan en annan har celler som inte alls uppför sig så. Vi vill ta reda på vad i cellerna som gör att den skillnaden finns. Dessutom vill vi se vad som skiljer cellerna i vävnad från olika patientgrupper åt, till exempel äldre och yngre patienter.
  förklarar Pernilla Eliasson.
  Genom att studera genuttryck kan vi titta på flera olika parametrar samtidigt och göra analyser som hjälper oss att välja rätt väg framåt, de tydliggör vilka vävnadsprover eller vilka proteiner vi ska titta närmare på.
  berättar Pernilla Eliasson
  Vi vill ju få fram behandlingar som gör senan stark. Med en materialtestmaskin kan vi utvärdera om det vi utsätter senans celler för har någon effekt. Maskinens belastning på de odlade senorna motsvarar att en person använder och belastar sitt ben. Belastningen är väldigt viktig, det är genom den vi kommunicerar med våra celler och talar om vilka funktioner de behöver. Tryckkraft indikerar att det behöver utvecklas brosk på ett visst ställe, medan dragkraft indikerar att det ska vara senor.
  säger Pernilla Eliasson
  En flödescytometer och en realtids-PCR är exempel på apparaturer som definitivt kommer att göra stor nytta på många av våra områden. Vi är väldigt duktiga på ortopedisk forskning i Göteborg men vi behöver bli lite bättre på det prekliniska arbetet, vilket kräver ett välutrustat laboratorium. Nu kan vi uppgradera vårt arbete, komma snabbare framåt i forskningen och sätta det vi gör här på kartan ännu tydligare än tidigare.
  avslutar Pernilla Eliasson
  Det har blivit väldigt bra och vi upplever att vi är en del av de globala framstegen inom det njurmedicinska forskningsfältet
  säger professor Jenny Nyström, föreståndare för laboratoriet sedan dess start.
  Att erhålla en så stor donation och kunna bygga upp ett så välutrustat forskningslaboratorium med hela kedjan från molekyl till patientprover är unikt och har betytt väldigt mycket. Inte bara för oss. Laboratoriets resurser används av många andra forskare också, både inom njurforskning och andra områden. Vi vill att apparaturen ska komma till så stor nytta som möjligt
  säger Jenny Nyström.
  Om jag till exempel hittar något spännande i skannermikroskopet och flyttar materialet till konfokalmikroskopet för att komma ännu längre in i detaljerna så vet mikroskopet vad det är för bild jag är ute efter. Vi har dessutom en högklassig programvara för analys som gör att vi kan få ut ännu mer från våra data. Det betyder mycket att ha högkvalitativa mikroskop. Att de dessutom är sammankopplade gör stor skillnad för vad vi kan åstadkomma
  säger Kerstin Ebefors, forskarkollega till Jenny Nyström.
  Den här fina apparaturen kräver personal som är kvar i många år, man behöver bli något av en specialist på maskinerna för att kunna få ut det bästa ur analyserna
  , betonar Kerstin Ebefors.
  Vårt nära samarbete är absolut en framgångsfaktor. Vi baserar mycket av vår forskning på prover från patienter med njursjukdom som behandlas på sjukhuset vilket gör vår forskning än mer relevant och intressant. Det ger dessutom våra kliniska samverkansdoktorander möjlighet att jobba med prekliniska modeller och mikroskopering hos oss på labbet.
  betonar Jenny Nyström
  Cellerna pratar hela tiden med varandra, så kallat ’cross-talk’, och påverkar varandras funktioner. Vi tror att det spelar roll för hur njursjukdomarna utvecklas. Både diabetisk njursjukdom och IgA-nefrit drabbar njurens filtrationsenheter, fast på olika sätt, och vi har sedan länge också studerat filtrationsenheternas egenskaper och hur de påverkas vid olika sjukdomstillstånd
  säger Jenny Nyström
  Vi samlar in data som vi och andra forskare kan använda för att hitta olika mekanismer som kan spela roll för njursjukdomarnas utveckling. Vi kan också samköra våra data med andras databaser för att skapa volym eller använda andras databaser för att verifiera våra data. På så sätt bidrar vi till den globala kunskapsnivån
  säger Jenny Nyström.
  Allt handlar om att klarlägga mekanismerna bakom sjukdomarnas utveckling. Eftersom det fortfarande saknas väldigt mycket kunskap om hur och varför de här sjukdomarna utvecklas finns det inte heller några specifika botande mediciner
  påpekar Kerstin Ebefors.
  Vi befinner oss i en rolig tid i det här forskningsområdet, det börjar hända saker som skapar energi och gör forskningen mer intressant för fler. Det ökar konkurrensen vilket är bra och leder till mer forskning med fokus på att försöka bota njursjukdomar. Med vårt laboratorium är vi väl rustade att vara med och bidra.
  avslutar Jenny Nyström och Kerstin Ebefors
  Vi vet att skador på menisken är en starkt bidragande orsak till att personer, många år efter en meniskskada, drabbas av knäartros. Samtidigt är det bara en av flera olika grundorsaker som alla leder till en liknande sjukdomsbild
  säger Patrik Önnerfjord, docent och forskare på avdelningen för Molekylär skelettbiologi vid Lunds universitet,
  Nu handlar det om att påverka processen. Vi studerar möjligheten att bromsa förloppet till exempel genom att tillsätta bioaktiva komponenter som kan vara peptider* eller läkemedel, potentiella eller redan existerande. Om vi kan bromsa sjukdomens förlopp på laboratoriet så har vi kommit en bit på vägen mot en möjlig behandling.
  säger Patrik Önnerfjord
  Ny förståelse för de tidiga molekylära processerna vid artros kan öppna upp för ny och bättre diagnostik och individuell prognostisering av sjukdomen. På sikt kan vårt projekt också leda till läkemedelsutveckling och behandlingar som kan bryta sjukdomsförloppet innan leden fallerar”, förklarar Patrik Önnerfjord.
  förklarar Patrik Önnerfjord.
  Ledvätskan är första anhalten när det gäller frisättning av vävnadsproteiner till att förstå vad som händer i leden. Om det pågår nedbrytning i menisken, i brosket eller i ledhinnan så återspeglas det i ledvätskan. Dessutom är den lokal och har högre koncentrationer av de relevanta ämnena än till exempel ett blodprov som ju reflekterar hela kroppen och ger ett mer utspätt och svårtolkat resultat. Med ledvätska från ett specifikt knä är det troligt att det som syns i vätskan återspeglar det som händer i just det knät.
  säger Patrik Önnerfjord
  Den nya apparaturen ersätter en motsvarande som var tio år gammal. Med den nya kan vi arbeta lite snabbare, men den främsta fördelen är att vi nu har en säkerhet; om den går sönder kan jag få den reparerad och kan fortsätta mitt arbete. Den tryggheten är värd mycket.
  avslutar Patrik Önnerfjord
  För optimal behandlingseffekt vill man värma hela tumören till 43 grader. I dagsläget når man oftast till 41,5 grader när det handlar om djupt liggande tumörer. Med nuvarande teknik kan högre temperatur inte användas eftersom det medför skadlig uppvärmning av intilliggande vävnad. Vi arbetar med att utveckla tekniken med målet att kunna kontrollera exakt hur varmt det blir och var värmen uppstår. Då kan man behandla med högre temperatur och få bra effekt utan biverkningar.
  Hana Dobsicek Trefna, docent och forskare på avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik på Chalmers, utvecklar en metod som kan leda till effektivare behandling av hjärntumörer, med mindre biverkningar.
  Vi bygger ett system som ger den kontroll som krävs. Med hjälp av optimeringsalgoritmer anpassar vi placeringen av antennerna och deras strålning, bland annat efter hjärnans geometri och de olika typer av vävnad som energin ska passera på vägen mot tumören. Vår utmaning är att vissa vävnader värms upp enklare än andra och att en tumör inte alltid sitter mitt i hjärnan utan kanske på ena sidan. Då behöver vi styra energin från de individuella antennerna så att strålarna möts på rätt ställe.
  säger Hana Dobsicek Trefna
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp